Category Archives: verkiezingen

In een verkiezingsjaar mag een stadsreceptie wat meer kosten dan normaal

De receptie van de stad ter ere van de Kortrijkse bevolking ging door op zondagmiddag 7 januari op het Nelson Mandelaplein (Kortrijk-Weide).
De totale kostprijs is geraamd op 44.117 euro, inclusief BTW.
Ter vergelijking: we vonden in onze archieven nog budgetten terug van15.400 euro (2015) en 12.700 euro (2014).

Enkele hoge kosten, maar nu exclusief BTW:
–  dranken Bockor:  5.000 euro
–  frietjes Bossuwé 3.360 euro en frietjes Betrand 2.500 euro
–  pasta Lauws potje:  4.500 euro
–  vuurdecoratie:  2.500 euro
–  geluid en techniek:  7.000 euro
–  kinderanimatiedorp:  4.000 euro

P.S.
Hollanders hebben  daar een heerlijke uitspraak over:  ‘de gemeente geeft je sigaren uit je eigen doos’.

“Eerlijk gezegd”…

Als Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne een zin begint met de woorden “eerlijk gezegd”, dan spitsen wij de oren.
Hij deed dat alweer in de gemeenteraad van 11 december toen op een of andere manier de komende gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 ter sprake kwamen.
Hij zei dit: “Eerlijk gezegd, ik heb geen angst om met deze coalitie door te gaan.”
En meer speciaal ter attentie van raadslid Matti Vandemaele (Groen) voegde hij er nog aan toe: “Knoop dat goed in uw oren!”

Wel dat gaan we dus doen.
Komt er dan geen “stadslijst”?

P.S.
Nog te beluisteren op de livestream van de zitting.  Op 01:39:48.

Stadsmagazine krijgt nieuwe (propagandistische) rubrieken

Vanaf de editie van januari 2018 zal men in de stadskrant enkele nieuwigheden lanceren.  Sommige van die nieuwe rubrieken passen electoraal  bekeken wonderwel in een verkiezingsjaar.

Zoals de rubriek: “Vroeger en nu”.
Men zal telkens 1 pagina publiceren met sprekende foto’s van ‘nieuwe’ infrastructuurwerken (verlaging Leieboorden, stationsomgeving, Heuleplaats,..) vergeleken met de vroegere toestand.   Hierdoor zal de argeloze lezer menen dat de vorige coalitie (CD&V-VLD) niets heeft gedaan.

De nieuwe rubriek “Inwoners aan het woord” (2 pagina’s) wordt zeker ook electoraal interessant.
Ge denkt toch niet dat er hier ook maar één criticaster aan het woord zal komen?

Het stadsmagazine zal ook meer aandacht schenken aan de deelgemeenten: “Focus op  deelgemeenten”  (2 à 3 pagina’s).
Wees er maar zeker van dat ook hier de verwezenlijkingen van de tripartite goed aan bod zuilen komen.

Nog een nieuw rubriek is getiteld “Helden van hier”. (1/4 pagina)
Hier zal  men een of andere stadsdienst een pluim geven naar aanleiding van een actueel thema.  Zie eens hoe goed onze politie werkt, onze zoutstrooiers, onze afvalophalers.  Enzovoort.

De UIT-kalender wordt vernieuwd.
Hij zal minder druk ogen. Elke maand worden 5 events is de kijker gezet, evenwel bij voorkeur die van stadsorganisaties of partnership.

P.S.
Zie nog ons stuk waarbij we wijzen op het feit dat minister Homans de gemeenten net aanmaant om tijdens het verkiezingsjaar in officiële publicaties geen propaganda te maken over het gevoerde beleid.

Wat de brandweer ons kost?

De tem “brandweer” past niet meer.  Slaat nergens meer op !  Die gasten doen meer dan branden blussen  (of wat we ons kunnen  inbeelden)  en ten tweede is ons korps al sinds 2015  ingelijfd in een “hulpverleningszone” bestaande uit 15 gemeenten uit het zuiden van West-Vlaanderen.
Iedere gemeente van de HVZN draagt bij in de exploitatiekosten en investeringen volgens een verdeelsleutel die al is vastgelegd in 2014 en sindsdien onveranderd is gebleven.

De dotatie van stad Kortrijk is sindsdien bepaald op 37,26 %
.
In 2015 bedroeg het macrobudget van de zone 9.611.614,45 euro.
Bijdrage van Kortrijk was toen dus:  3.581.287 euro.
Dat is de hoogste van de 15 gemeenten.
Waregem kwam op de tweede plaats met een dotatie van 10,83% oftewel 1.040.937 euro.   Menen staat op de derde plaats: 9,95% oftewel 956.355 euro.
De kleinste bijdrage is die van Helkijn met 61.514 euro (0,64% in 2015.).

Evolutie van de dotatie van Kortrijk:
2015:  3.581.287 euro
2016:  3.801.003
2017:  3.967.229
2018:  4.014.618
2019:  4.077.816

De gehele zone kost sinds 2016 méér dan 10 miljoen.  (Dit jaar 10.647.432 euro.)

De financiële bijdrage van de gemeenten kan gesplitst in een exploitatie- en investeringstoelage.
Voor 2018 geeft Kortrijk 3.401.691 uit aan exploitatie.
Die dotatie is in ons budget niet meer aangezien als een personeelskost wat een vals beeld geeft over de schijnbare daling van de personeelsuitgaven in onze stad.

P.S.
De website van Fluvia is beneden alle peil.
Daar moet echt iets aan gedaan worden.

Behoorlijk en “voorzichtig” bestuur in het jaar van de verkiezingen

Op 14 oktober van volgend jaar hebben de verkiezingen plaats voor de vernieuwing van de gemeenteraden.

Minister Liesbeth Homans heeft nu al (in september) een brief gestuurd naar de gemeentebesturen om te benadrukken dat het een algemene regel van behoorlijk bestuur is dat  zij in het jaar van de verkiezingen de nodige voorzichtigheid  moeten in acht nemen.  Met de nodige omzichtigheid moeten optreden.

–  Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat er in extremis geen beslissingen kunnen genomen worden die het beleid van de nieuwe raden of de toekomstige ontwikkeling van de financiën nodeloos zouden verstoren.   (Dus is het geraden om de komende begroting 2018 in de gaten te houden.)
–  Verder verzoekt de minister de lokale overheden om inzake het gebruik van de gemeentelijke informatiebladen of andere publicaties de nodige kiesheid aan de de dag te leggen.  Deze  informatiekanalen hebben tot doel de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de werken van de diensten.  Het zijn officiële publicaties van de overheid en niet van een zittende meerderheid en mogen dus niet politiek gekleurd zijn.  (Probleem in Kortrijk is dat we nu al jaren zitten opgescheept met  een totaal kritiekloze “embedded press”.)
–  In ieder geval is het niet mogelijk dat leden van het college in het jaar van de verkiezingen (en zelfs daarbuiten) langs die informatiekanalen op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje plaatsen.

(Onze Kortrijkse persjongens en – meiskens zullen dit wel doen.)

Kortrijks Vlaams Belang maakt als eerste partij de lijsttrekker bekend voor de raadsverkiezingen van 2018

Dat het de – wel ja, intelligente, – en tevens bereisde woordvoerder Wouter Vermeersch zou worden stond in de sterren geschreven.
Na de twee ondergedoken voormalige VB-raadsleden (die nu de stadscoalitie overeind houden!  en daar niks hebben te vertellen.)  was er niks meer dan leegte.

Vermeersch (32) studeerde handelsingenieur aan de Ufsia  en is nu actief in het Europees Parlement als economische adviseur van Gerolf Annemans en zelfs  van Marine Le  Pen en Geert Wilders.
Hij is overigens geen neofiet in de politiek.
Hij was medeoprichter van ‘Jong Gezond Verstand’, de jongerenbeweging van LDD (Libertair, Direct, Democratisch, oftewel Lijst De Decker) en nationaal politiek secretaris  van die partij.
In 2009 stond hij op de vierde plaats van de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement en behaalde toen 4.030 voorkeurstemmen.
Maar nu ziet hij evenwel geen toekomst meer voor de LDD.

Op de persconferentie van vanmorgen in cafe Damast van het museum Texture(!) heeft het VB ook al een 12-puntenplan voorgesteld voor een  ‘Beter Kortrijk’.
Wie de Kortrijkse politiek wat volgt (toen Maarten Seynaeve nog VB-raadslid was)  staat niet echt voor verrassingen.
–  De partij is tegen het nog te bouwen OCMW-‘volksrestaurant’ gekant.  Men zou dat geld beter kunnen besteden. (Dat het  8 miljoen zal kosten is onjuist.)
–  De partij wil een volledige transparantie over de mandaten en vergoedingen die Kortrijkse politici opstrijken. (Voor het schepencollege is dit al gebeurd, – zie de website van Stad onder de rubriek “bestuur – schepenen.)
–  De partij wil een herziening van de torenhoge kadastrale inkomens.
–  Zone30 mag enkel op specifieke plaatsen en niet in de ganse binnenstad.
–  De schulden van Stad en haar satellieten (Parko, OCMW, SOK, politie) zijn te hoog.
–  Er moet afgestapt van de ‘appartementisering’  in de stad.
–  Een schepen moet de extra bevoegdheid ‘Vlaamse identiteit” worden toegewezen.
–  Het drugsbeleid moet harder.  (De jongerenbeweging van LDD waar Vermeersch ooit lid van was wou wel de soft drugs legaliseren!)
–  Illegalen moeten actief opgespoord.  Kortrijk dreigt het OCMW van de wereld te worden en een trekpleister voor ‘medisch toerisme’. Er moet een asielstop komen.
–  De partij verzet zich tegen elke nieuwe moskee in Kortrijk.

P.S.
Vermeersch wil minstens twee zetels behalen bij de raadsverkiezingen van oktober 2018.

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (2)

Begin 2016 telde men in Kortrijk 16.152 personen van 65 jaar of meer.
Dat is 21,4 procent van de totale bevolking.  Die senioren zijn ongetwijfeld ook stemgerechtigd en moeten dus in de watten worden gelegd.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het stadsbestuur gedurende de maanden april tot en met juni nu alreeds vijf sessies waarbij de oudjes middels een bevraging zullen te horen krijgen wat de coalitie zoal voor goeds heeft gedaan (en nog zal doen!)  voor de doelgroep.
Het is een bedachte pre-electorale  campagne.

De ‘informatieve’ zittingen vinden telkens plaats op dinsdagvoormiddag (9u-12u30) in de… Kinepolis.  (Data en doelgroep onderaan dit stuk.)  Alle 65plussers krijgen een schriftelijke uitnodiging om zich als deelnemer in te schrijven in de wijkcentra.

Ondanks het feit dat de inschrijvers waarlijk met een bus worden opgehaald vertikt de senior writer van ‘kortrijkwatcher’ om te gaan luisteren naar de zgn. ‘infogaring’.  Dat u het maar weet!

Eerste reden.
Het worden volkomen nutteloze vergaderingen.
Het stadsbestuur weet immers zeer goed wat de mogelijke noden (verlangens, voorstellen) zijn die eventueel zouden bestaan bij onze oudjes.  Beleidvoerders  zullen vanuit  de deelnemers nauwelijks iets  nieuws vernemen.  En zij weten dat pertinent.
–  Bij het opstellen van het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ is de bevolking uitvoerig geraadpleegd.  Men kwam toen tot de bevinding dat er bijv. nood is aan ‘generatiewoningen’ en ‘woonzorgzones’.  Men zou ook ‘tuppercare’ avonden organiseren waarbij senioren aan andere senioren uitleggen welke dienstverlening vanuit Stad en OCMW er zoal mogelijk is.
–  Er bestaat een Stedelijke Ouderen Adviesraad (SOAR) die een 30-tal ouderenverenigingen groepeert.  Die wordt met die vijf sessies over het hoofd gezien.
–  De SOAR heeft in juni 2012 een uitgebreid memorandum opgemaakt met een resem voorstellen voor de nieuwe bestuursploeg.  De tekst kwam tot stand na een representatief ‘seniorenbehoeftenonderzoek’ nog besproken door vijf werkgroepen.
–  Bij de doorlopende zondagvoormiddag-bezoeken van (een steeds meer slinkend aantal) leden van het  schepencollege aan diverse wijken (‘Kortrijk spreekt op toer’)  krijgen ook 65plussers vragenlijsten voorgeschoteld.
–  Voor dit jaar 2017 is een beleidsbrief opgesteld met een actieplan voor senioren. Vooral over mobiliteit.  Riksja’s !

Tweede reden.
De senioren worden op een beledigende wijze naar die sessies gelokt.
Nadat zij van hun bestuurders hebben vernomen van wat voor goeds zij al hebben genoten van de coalitie (in het bijzonder van schepen De Coene) zal men vervolgens kunnen kijken naar een film.  Een film.  (Met Brigitte Bardot?)
En daarna  sluit de ochtend met een hapje en een drankje.
Dit is vernederend.  Doe zoiets met kleuters.

Derde reden.
Het wordt een dure (propaganda) grap vanwege de tripartite .
(Voor senioren lijkt het beter om hier de kosten om te rekenen in goeie oude Belgische franken.)
De totale kostprijs voor de vijf sessies (berekend op 1.000 deelnemers) bedraagt 912.595 BEF.
–  Voor het gebruik van Kinepolis:  351.358 BEF.
–   Kurkrecht (voor Kinepolis):  85.567 BEF.
–   Persoonlijke uitnodigingen (Mailingman):  253.469 BEF.
–   Busvervoer (Coach Partners):  80.800 BEF.
–  Catering (Keuken DNL):  141.400 BEF.

DE DATA
25 april: voor Kortrijk-noord en Heule.
– 9 mei: Bissegem en Marke.
– 23 mei: Aalbke, Rollegem, Bellegem, Kooigem.
– 13 juni: Kortrijk-centrum.
– 20 juni: Kortrijk-zuid.

P.S.
Er komen nog meer dure pre-electorale grappen.
De tripatite wil ook sessies organiseren met handelaars en studenten.
Waarom niet met vrouwen?

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (1)

Alle Kortrijkse 65-plussers worden uitgenodigd om  één van de vijf sessies bij te wonen waarbij die senioren  zullen kunnen “in dialoog treden” met het stadsbestuur.
De actie  (de propaganda-machine) krijgt de naam “Zilveren Kortrijk spreekt”.
Bij 1000 deelnemers raamt men de kosten van dit verkiezingsevenement op 22.589 euro.
Maar de verbeelding van senioren wordt beter aangesproken als we dit bedrag omzetten in aloude Belgische franken.  Het gaat welgeteld om 912.595 BEF.
Nadere details over plaats van het gebeuren, de data en  de kostenberekening (in BEF!) volgen nog.

Populariteit van de Kortrijkse kandidaten bij de federale verkiezingen

Eerst even de rangschikking van de partijen volgens het aantal stemmen dat ze verkregen in stad Kortrijk (dus niet in het kieskanton).

N-VA: 13.491 (27,22 %) (Het maximum dat de VU alhier ooit behaalde was 14 procent.)
CD&V: 10.421 (21,03 %)
VLD: 8.395 (16,94 %)
SP.A: 7.802 (15,74 %)
Groen: 4.873 (9,83 %)
Vlaams Belang: 2.215 (4,47 %)

Interne populariteit
De verhouding tussen het aantal naamstemmen door de kandidaat behaald tegenover het totaal aantal stemmen voor de partij. (In Kortrijk dus.)

Vincent Van Quickenborne (VLD): 61,40 % – 5.155 stemmen. (Hij was lijsttrekker.)
Felix De Clerck (CD&V): 23,91 % – 2.492 stemmen. (Lijstduwer.)
Roel Deseyn (CD&V): 21,60 % – 2.251 stemmen.
Christine Depuydt (CD&V): 18,76 % – 1.955 stemmen.
David Wemel (Groen): 11,51 % – 561 stemmen.
Isa Verschaete (2de opvolger bij het VB): 7,67 % – 170 stemmen.
Marc Cottenier (VB): 6,68 % – 148 stemmen.
Kenneth Vermeulen (3de opvolger bij de SP.A): 5,58 % – 436 stemmen.
(Op de N-VA-lijst geen Kortrijkse kandidaten te bekennen.)

Externe populariteit (penetratiegraad)
De verhouding van het aantal naamstemmen voor een kandidaat afgezet tegenover het totaal aantal uitgebrachte stemmen. In Kortrijk: 49.561 stemmen voor 10 partijen.

Vincent Van Quickenborne: 10,40 %
Felix De Clerck: 5,02 %
Roel Deseyn: 4,54 %
Christine Depuydt: 3,94 %
David Wemel: 1,13 %
Kenneth Vermeulen: 0,87 %
Isa Verschaete: 0,34 %
Marc Cottenier: 0,29 %

Hoe deden de lijsttrekkers het alhier ter stede inzake externe populariteit?

Vincent dus 10,40 %.
Johan Vande Lanotte (SP.A): 7,54 % met 3.739 stemmen.
Brecht Vermeulen (N-VA): 4,91 % met 2.435 stemmen.
Wouter Devriendt (Groen): 2,42 % met 1.203 stemmen.
Peter Logghe (VB): 1,05 % met 524 stemmen.

Interne en externe populariteit van de Kortrijkse kandidaten (regionale verkiezingen)

In uw krant van vandaag kon u de uitslag van de regionale verkiezingen lezen voor het kieskanton Kortrijk, dat wil zeggen de stemmen die de partijen en kandidaten behaalden in de gemeenten Kortrijk plus Kuurne plus Anzegem plus Lendelede en plus Zwevegem. (96 bureaus.)

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er nu evenwel voor de regionale verkiezingen ook de stemcijfers per gemeente prijsgegeven. (Stad Kortrijk: 73 bureaus.) Zie de website “vlaanderen kiest”.

In Stad Kortrijk kreeg N-VA de hoogste score met 13.963 stemmen (28,25 procent).
Nochtans, die partij heeft evenwel geen kandidaat met een Kortrijks adres. (Naar verluidt zou Axel Ronse hier komen wonen. Hij kreeg 1.078 Kortrijkse stemmen achter zijn naam.)

De CD&V is in Kortrijk de tweede partij met 11.458 stemmen (23,19 procent.)
De SP.A is de derde partij: 7.502 stemmen (15,18 procent.)
Vierde partij in Kortrijk is de VLD: 7.326 stemmen (14,82 procent).
Groen kreeg 4.752 stemmen (9,62 procent).
Het Vlaams Belang tenslotte strandde op 2.321 Kortrijkse stemmen (4,70 procent.)

We kennen dus nu bij deze regionale verkiezingen de interne populariteit (IP) van de kandidaten, te weten de verhouding van het aantal naamstemmen dat zij behaalden ten opzichte van het totaal aantal voor de partij.

– Bart Caron behaalde met 1.304 Kortrijkse stemmen de hoogste IP: 27,44 procent. Maar dit is wel een geval apart. Hij was namelijk lijsttrekker in de provincie.
– Philippe De Coene is met 1.993 naamstemmen binnen zijn partij (de SP.A) de populairste kandidaat gebleken. Een IP van 26,56 procent. Ook een ietwat bijzonder geval: hij was lijstduwer.
– Sabine De Bethune was ook lijstduwer bij de CD&V. Kreeg 2.718 naamstemmen. Een IP van 23,72 procent.
– Arne Vandedriessche (VLD) heeft met 1.159 stemmen een IP van 15,82 procent.
– Hij wordt gevolgd door Tiene Soens (SP.A): 1.141 stemmen en een IP van 15,20 procent.
– Maarten Seynaeve (1ste opvolge(r op het VB): 306 stemmen meer een IP van 13,18 procent.
– Francis Rodenbach is binnen de CD&V ook populair. Een IP van 12,48 procent met 1.430 stemmen.
– Tiene Castelein (VLD) behaalde 853 stemmen en kreeg hiermee een IP-score van 11,64 procent.
– Matti Vandemaele (Groen) heeft een IP van 11,32 procent met 538 stemmen.
– Kelly Detravernier (2de opvolger bij de N-VA): IP van 8,60 procent mpet 1.201 stemmen.
– En dan hebben we nog Jan Deweer (VB) met een IP van 7,88 procent en 183 stemmen.

Wat we hier nu de externe populariteit (EP) kunnen noemen is wellicht interessanter om weten.
De vraag namelijk hoeveel procent de kandidaten met hun voorkeurstemmen behaalden ten opzichte van het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Kortrijk. Dat waren er 49.418 voor 13 partijen.
Concreet.
Als Matti Vandemaele Рbijvoorbeeld Р100 Kortrijkse kiezers op straat tegenkomt, heeft er daarvan waarschijnlijk ̩̩n iemand voor hem gestemd.
De EP van hoog tot laag:

Sabine De Bethune: 5,50 %.
Philippe De Coene: 4,03 %.
Francis Rodenbach: 2,89 %.
Bart Caron: 2,63 %.
Kelly Detavernier: 2,43 %
Arne Vandendriessche: 2,34 %.
Tiene Soens: 2,30 %.
Tiene Castelein: 1,72 %.
Matti Vandemaele: 1,08 %.
Maarten Seynaeve: 0,61 %.
Jan Deweer: 0,37 %.

Wil u nog de EP kennen van de lijsttrekkers?

Hilde Crevits (CD&V) kreeg hier ter stede 6.151 naamstemmen. Dat geeft een EP van niet minder dan 12,44 procent.
John Crombez (SP.A): 2.296 Kortrijkse stemmen. EP 4,64 %.
Bart Tommelein (VLD): 2.144 stemmen. EP 4,33 %.
De EP van Bart Caron kennen we al.
Stefaan Sintobin (VB): 523 stemmen. Een EP van 1,05 %.