Category Archives: veiligheid

Kortrijk Spuit !

De dienst spuitenruil recupereerde vorig jaar meer (drugs)spuiten dan er werden verdeeld.
En nochtans vindt men (team BOD, de spuitenpatrouille, gemeenschapswachten, politie , Rap en Rein,…) in de stad (vooral in het centrum, in parken) telkenjare toch nog zowat 500 zwerfspuiten.
De spuitenpatrouille (SPAT genaamd) die bestaat uit ex-verslaafden trekt er elke woensdag op uit. Het team BOD werkt tijdens de kantooruren. Overdag meldt de politie zijn vondsten aan het meldpunt 1777, maar wat de politie ’s avonds of ’s nachts vindt wordt niet geregistreerd.
De vrijwilligers van SPAT krijgen geschenkbonnen ter waarde van 800 euro, te innen bij Colruyt. Voor materiaal (handschoenen, veiligheidschoenen, afvaltangen, hesjes) er een budget van 1.000 euro voorzien.

Bemiddeling bij GAS

Gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voorzien bij bepaalde inbreuken op het politiereglement of verordeningen. Die overtredingen leiden evenwel niet altijd tot een sanctie (een boete). Dossiers kan men ook overmaken aan de zgn. bemiddelingsambtenaar. (Als de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is de bemiddelingsprocedure verplicht.)

In het Kortrijkse stadhuis is er al jaren een zgn. bemiddelingsambtenaar of twee aan het werk voor GAS-dossiers van 11 gemeenten uit het gerechtelijk arrondissement. De federale overheid heeft daarvoor in het kader van het Federaal Grootstedenbeleid per werkjaar een subsidie van 53.000 euro veil.

In het werkingsjaar van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014 kreeg de bemiddelingsambtenaar vanuit de aangesloten gemeenten van het gerechtelijk arrondissement 154 dossiers te verwerken. (Twintig minder dan in het vorige werkingsjaar.) Van Kortrijk 61 en van Roeselare net evenveel. (Roeselare stuurt standaard alle winkeldiefstallen door ter bemiddeling.) Kortrijk stuurde 5,5 procent van het totaal aantal GAS-dossiers binnen ter bemiddeling, Roeselare 6 procent.

Van die 154 dossiers werden er 75 effectief behandeld. (Betrokkenen bij winkeldiefstallen gaan niet gemakkelijk in op een bemiddelingsaanbod.)
In slechts 7 dossiers kon men niet tot een akkoord komen.

Huistaak
Bereken nu het totaal aantal in Kortrijk opgemaakte GAS-dossiers in het beschouwde werkjaar.

Barbes Reke minder toegankelijk

De leefbaarheid in Barbes Reke (Zwevegemsestraat) is na al die jaren nog altijd niet optimaal. En dit niettegenstaande men er al zitbanken heeft weggehaald, een trapveldje met ontmoetingsplaats voor jongeren heeft aangelegd, en een Pradocomité heeft opgericht.

Er blijken nu teveel kleine en grote toegangen.
De nieuwe klacht is dat er vooral des avonds wagens met draaiende motor staan geparkeerd. Het schepencollege heeft nu beslist dat er nog uitsluitend autoverkeer mogelijk is via de Jan Sabbestraat.
Dat is zeker geen daad van dagelijks bestuur. Moet voor de gemeenteraad komen, ook al beschouwt het schepencollege dit als een proefproject.

P.S.
Barbes Reke niet verwarren met de Boulevard Barbès in Parijs.

Federale politie doet niet mee met het plan Q voor een nieuw politiegebouw

De vorige coalitie (CD&V-VLD) had al ver gevorderde plannen om een totaal nieuw politiegebouw op te richten op Kortrijk-Weide. Ook de federale politie zou daar gehuisvest worden. Vandaar dat in een samenwerkingsovereenkomst (Stad, SOK, VLAS, federale politie) van januari 2008 de Regie der Gebouwen beloofde van voor 30,92 procent tussen te komen in de bouwprijs (toen 22,7 miljoen) van dat project.
De nieuwe tripartite heeft het plan afgevoerd. De politieraad van 28 april 2014 bekrachtigde het besluit om de Campus Hiepso aan de Renaat De Rudderlaan (achter het Pirroen) om te toveren tot politiegebouw.

Gemeenteraadslid en parlementariër Roel Deseyn( CD&V)) heeft aan minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een aantal vragen gesteld waaruit men kan afleiden dat de federale politie zal blijven in de (her in te richten) vroegere rijkswachtkazerne.
Hierna de vragen en antwoorden. (Zie vooral vraag 1.D.)

1. Rond het annuleren van de vroegere plannen
A. Kan een overzicht gegeven worden van de kosten ter voorbereiding van het project op Kortrijk Weide?
(Noot van KW: eind 2013 opgelopen tot 1 miljoen euro.)
Afgezien van de door de personeelsleden van de Regie der Gebouwen gespendeerde tijd werden geen kosten gemaakt door de Federale Overheid.

B. Hoe en in welke mate werd de samenwerkingsovereenkomst van 30 januari 2008 geschonden?
Het stadsbestuur heeft de samenwerkingsovereenkomst eenzijdig opgezegd.

C. Wat waren de juridische en financiële consequenties van de plotse koerswijziging van het Kortrijkse stadsbestuur?
Door de Stad zijn studiekosten gemaakt, maar gelet op de eenzijdige opzegging van de overeenkomst heeft de Regie de Stad schriftelijk medegedeeld niet te zullen bijdragen in de gemaakte kosten.

D. Welke initiatieven werden genomen om alsnog tot een gezamenlijke oplossing te komen?
Indertijd was de Stad Kortrijk vragende partij om een cohabitieproject voor de lokale en federale politie uit te werken. De stad zou optreden als bouwheer en de Regie zou de lokalen voor de federale politie huren. De Regie had op dat ogenblik concrete plannen voor een nieuwe huisvesting maar die werden gelet op het cohabitieproject opgeborgen. Het opzeggen van de samenwerking door de Stad heeft tot gevolg dat de federale politie na al die tijd die ondertussen voorbij is gegaan nog steeds niet over een nieuwe huisvesting beschikt.
De Regie heeft nu de intentie om, wanneer het nieuwe behoefteprogramma van de Federale Politie zal gekend zijn, de bestaande site van de Federale Politie te herinrichten.
Afgezien van het voorleggen van een brief aan de Stad Kortrijk op 20/9/2013, waarbij medegedeeld werd dat niet zou geparticipeerd worden in de gemaakte kosten, werden geen initiatieven genomen
.

2. Betreffende de kostprijs van het nieuwe project aan de Renaat De Rudderlaan
A. Wat is de totale kostprijs van de realisatie van het geplande politiegebouw en de verhuisbeweging?
B. Wat is hierin de bijdrage van de federale overheid?
De Federale Overheid (Regie en Politie) is geen betrokken partij aan de Renaat De Rudderlaan.

Noot
De bouwkost van het vroegere project op Kortrijk-Weide bedroeg 25,8 miljoen euro.
De aankoopprijs van het schoolgebouw (dertig jaar oud) bedraagt 8,9 miljoen. Verbouwen geraamd op 5 miljoen.
Het aantal m² verschilt evenwel aanzienlijk zodat op basis van dit criterium het nieuwe plan Q wel eens duurder zou kunnen uitvallen. De ‘embedded press’ zegt dat nooit en de burgemeester ook niet.

Politiekosten naar aanleiding van KVK-wedstrijden

Politieraadslid Maarten Seynaeve (voorheen VB, nu onafhankelijk raadslid) heeft opgevraagd hoe hoog de politiekosten oplopen bij wedstrijden van onze Koninklijke Voetbalclub.
Hij kreeg de cijfers voor de jaren 2012 en 2013.

Voor alle 53 KVK-matchen van het kalenderjaar 2013 samen bedroegen de kosten voor de politiebegeleiding in het totaal 117.618 euro. (In dit bedrag steken voor 54.149 euro zgn. “extra-uitgaven” die niet nader zijn toegelicht.)

De duurste match in het werkjaar 2013 kostte aan politiebegeleiding 11.724 euro en is gespeeld op zaterdag 9 februari 2013 tussen KVK en AA Gent. Er waren toen 13 politiemensen ingeschakeld, waar van 4 zgn. HYCAP. Dat zijn speciaal voor manifestaties getrainde politiemensen van andere zones dan PZ Vlas. (Slaan die extra-uitgaven misschien op de inzet van die “gehypothekeerde capaciteit”?)
Aantal uren inzet in het totaal: 49,6. Dat is een gemiddelde van 263 euro per uur. Per persoon: 1.302 euro.

Andere kostelijke wedstrijden waren:
– zondag 1 december: KVK versus Zulte Waregem – 8.264 euro.
– zaterdag 6 april: play-off II KVK versus KAA Gent – 7.976 euro.
– zondag 3 maart: Cofidis Cup 1/2 finale KVK versus Cercle Brugge – 6.865 euro.
– zondag 20 oktober: KVK versus Club Brugge – 6.495 euro.

De goedkoopste wedstrijd?
Vrijdag 12 juli 2013: vriendschappelijke match tussen KVK en Cercle Brugge- slechts 308 euro.

Raadslid Seynaeve kreeg ook een cijfermatig overzicht van de politie-inzet bij thuiswedstrijden tijdens het seizoen 2012-2013.
Het hoogste aantal politiemensen is ooit ingezet voor de match van 14 september 2012 tussen KVK en Club Brugge: 27 in het totaal waarvan 5 HYCAP en zelfs 9 van de federale politie. Aantal uren: 121,5 !

Andere risico-matchen waren blijkbaar:
– KVK versus RSC Anderlecht op 28 juli 2012: 24 manschappen waarvan niet minder dan 15 HYCAP. Aantal uren: 102 !
– KVK versus Standard Luik op 30 september 2012: 22 manschappen waarvan 15 HYCAP. Aantal uren 93,5.

Totale inzet van manschappen in de competitie van het seizoen 2012-2013, exclusief play-offs: 195 (waarvan 67 HYCAP).
– Per wedstrijd is dat gemiddeld 13 politiemensen, waarvan 4,4 HYCAP (Het minimum aantal is 9 manschappen.)
– Totaal aantal uren (incl. HYCAP): 855. Gemiddeld 57 uren.
– Puur politiemensen uit de politiezoen VLAS: gemiddeld 7,9 personen met een gemiddelde van 34,83 aantal uren.

Hoeveel kosten die camera’s in het winkelwandelgebied eigenlijk? Véél meer dan gedacht. (2)

In april van dit jaar vertelden de gazetten dat er in het winkelwandelgebied 14 camera’s zouden komen en dat dit een investering zou vergen van 112.000 euro.
Kortrijkwatcher hield het op basis van authentieke bronnen toen op 126.265 euro. De “embedded press” heeft deze correctie niet gepubliceerd.

Intussen is het cameraplan alweer bijgesteld en lieten de gazetten na om nauwkeurig te specifiëren wat dat NU allemaal zal kosten. De nieuwe prijzen. Het gaat om een stijging t.o.v. de oorspronkelijke gunningen met liefst 82,5 procent!)

De Stationsbuurt en de tunnel van de Doorniksestraat kent al cameratoezicht. De volledige kostprijs (inclusief bijkomende glasvezelverbinding en opslagcapaciteit en dispatchingruimte met schermen van bijna tien meter; plus de personeelskosten en het onderhoud, plus loonkost van externe experten) hebben we nooit kunnen achterhalen.
Op het Overbekeplein zijn al drie camera’s geïnstalleerd, voor 13.551 euroots. Een habbekrats.

In het winkelwandelgebied komen er nu nog 23 camera’s, en wel op volgende plaatsen:
– Boerenhol: 1 koepelcamera plus 2 gerichte camera’s
– Voorstraat: 1 koepelcamera
– Kortrijk 1302: 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Begijnhofpark (ingang): 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Grote Markt: 4 gerichte
– Grote Markt Mobiel (?): 2 koepelcamera’s
– Vandaeleplein: 2 gerichte
– Sint-Maartenskerk: 3 gerichte

Wat kost dat nu allemaal (bij de laatste gunning althans)?

– Leveren en plaatsten van de camera’s: gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 127.312 euro, inclusief BTW.
(Voorheen was sprake van 14 camera’s voor 81.824 euro.)
– Glasvezelwerken: gegund aan de firma Jacobs uit Deerlijk voor 63.903 euro.
Dat is het stadsaandeel. Daarnaast betaalt Parko een deelname van 58.391 euro.
(Voorheen was hiervoor 28.102 euro voorzien.)
– Opslagruimte: gegund aan Realdolmen uit Huizingen voor 17.173 euro.
(Voorheen: 17.173 euro.)
– Draadloze aansluitingen (wifi): gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 13.639 euro.
(Voorheen: 2.274 euro.)

Zonder het aandeel van Parko ( 58.391 euro) en zonder de installaties op het Overbekeplein (13.551 euro) gaat het om een totaal van 222.027 euro.

Vergelijk met het oorspronkelijke plan van april dit jaar: een meerkost van 104.229 euro. Dat is bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke gunningprijs.
Waarom schrijven de gazetten daar niks over?
Moet dat niet voor de gemeenteraad komen?

Naar 10.000 bijkomende GAS-dossiers ?

Het team dat zich bezighoudt met Gemeentelijke Administratieve Sancties bestaat nu uit 4 personen (waarvan twee sanctionerende ambtenaren) die evenwel niet voltijds met dat werk bezig zijn. Dat GAS-team zal men nog dit jaar versterken met twee personen: een voltijdse operationele leider en een halve administratieve medewerker.

Op heden behandelt het team jaarlijks zowat duizend dossiers. Het aantal is stijgende omdat het werkgebied “ratione loci” is uitgebreid tot de drie gemeenten van de politiezone Vlas en de drie van de PZ Grensleie. (PZ Mira doet nog altijd niet mee, waarschijnlijk omdat men in Spiere-Helkijn niet wil weten van GAS-boetes.) Ook “ratione materiae” zijn de taken uitgebreid. Er kunnen nu ook GAS-dossiers opgesteld bij winkeldiefstallen, drugsgerelateerde overlast, beledigingen.

Maar strakst loopt er bij het GAS-team een ware toevloed aan dossiers (vaststellingen) binnen. De politie schat het aantal op niet minder dan 10.000 op jaarbasis !
Hoe kan dat nu?

Van zodra een KB het toelaat zal de gemeenteraad binnen afzienbare tijd een politieverordening goedkeuren waarbij ook inbreuken op het “stilstaan en parkeren” via de GAS-wetgeving kunnen aangepakt.
In de gemeenten die de GAS-wet toepassen kan de politie de nodige vaststellingen doen. (Het overgrote aantal dossiers komt trouwens van die kant.) Daarnaast zijn er in Kortrijk (volgens onze gegevens) nog 14 stadsmedewerkers als vaststeller erkend.
Nu gaan er daar dus nog een pak bijkomen vanuit het gemeentebedrijf PARKO. Hoeveel weten we niet. Maar als alle parkeerwachters (de zogenaamde pakmadams) hiertoe een erkenning krijgen gaat het alleszins om méér dan 10 voltijdse equivalenten.

Als er van die geraamde bijkomende 10.000 vaststellingen zo’n 7.000 dossiers aanleiding geven tot het innen van een boete dan zou dit niet minder dan 315.000 euro kunnen opleveren. De bruto opbrengst per dossiers zou namelijk 50 euro bedragen.
De kosten (port, software, personeel) in hoofde van Stad – die van Parko niet meegerekend – raamt men op ca. 117.000 euro.

Nou.
Als dat KB er komt met de mogelijkheid om inbreuken op “stilstaan en parkeren” via GAS af te handelen, zou het dus toch kunnen dat de toepassing van de GAS-wetgeving een winstgevend zaakje wordt.

De “taqiyya” rondom de kostprijs van een politiekantoor (1)

Het dertig jaar oude schoolgebouw van de campus Howest (Hiepso) achter het café Pirroen zal men dus verbouwen tot een politiegebouw.
Onze burgemeester (tevens voorzitter van het politiecollege van VLAS) vermoedt als aankoopkostprijs van de site de som van 8.975.000 euro. Waarop dit bedrag nu waarlijk slaat weten we niet. Met of zonder BTW? Notariskosten?

Dat is al een eerste toepassing door het bestuur van de “taqiyya“, het (moslim)recht om zuinig om te springen met de waarheid. Een recht dat de huidige tripartite absoluut niet zuinig toepast. Liegen door zaken te verzwijgen, daar komt het op neer.

Verder liet burgemeester Van Quickenborne nog weten dat de “verbouwingen en aanpassingen” kunnen geraamd op 5 miljoen euro.
Ook hier heeft geen mens (raadslid) weet waarop dit bedrag slaat.

Volgens de korpschef (in “Het Kortrijks Handelsblad” van vandaag) kan het even zo goed oplopen tot 6 miljoen euro. In elk geval: het gaat voorlopig om een perfect rond getal waarbij we niet echt weten of de beoogde nieuwbouw daar ook is ingecalculeerd. (Er is namelijk nog een bijkomende behoefte aan 2.849 m².) Alweer een toepassing van het recht om niet alles te zeggen.

Heel de operatie zou dus minimaal 13.975.000 kosten.
Onze lokale “embedded press” en diverse raadsleden van de coalitie kunnen het niet nalaten om rond te bazuinen dat het plan Q (laat ons die verhuis nu zo noemen) een “besparing” oplevert van niet minder dan 25 miljoen.
Want de pers vermeldt – in navolging van de korpschef – een kostprijs van 15 miljoen euro en zet die af tegen de prijs van de door voormalig burgemeester Stefaan De Clerck geplande nieuwbouw op Kortrijk-Weide, zijnde 40 miljoen euro.
Dat laatste cijfer is trouwens niet juist alhoewel het steevast wordt herhaald door de huidige burgemeester. Het moet in elke geval sterk genuanceerd worden, maar daarover later meer.

Om een adequate vergelijking te maken tussen het plan Q en dat van Stef is het beter om de aankoopprijs te bereken per bruto m² (met gangen en WC’s en zo).
We doen dit hier met de huidige beschikbare gegeven in ons archief en op diverse wijzen.

– De totale bruto vloeroppervlakte van het bestaande schoolgebouw bedraagt 9.159 m². Met een aankoopprijs van 8.975.000 euro levert dit een kost op van 979,99 euro per m².

– In het bestaande gebouw hebben we voor bureaus, dispatching, vergaderzalen bruto 4.952 m² nodig. De prijs per noodzakelijke bruto oppervlakte bedraagt dan niet minder dan 1.812,3 euro per m².

– Maar er is voor de kledijkamers, het cellencomplex, de magazijnen, de werkplaatsen, de garage nog 2.849 m² bijkomend nodig. Laat ons nu aannemen dat voor die “verbouwingen en aanpassingen” daarom nog 5 miljoen moet op tafel komen. Dan is de totale kostprijs 13,9 miljoen voor een noodzakelijk bruto oppervlakte van 9.626 m². Dat geeft 1.451,7 euro per m². Laat ons dat getal maar eens goed onthouden, om het nieuwe plan Q te kunnen vergelijken met het oude plan Stef.

– We gaan nu op onze beurt even demagogisch tewerk en de prijs van de korpschef hanteren in onze berekening. Die 15 miljoen dus. Dan kost dat nieuwe en oude gebouw aan de Renaat de Rudderlaan per bruto noodzakelijke m² 1.556,2 euro.

In een volgend stuk hebben we het over de door het huidige stadsbestuur gebruikte ‘taqiyya’ in verband met de prijs van het vroeger plan Stef op Kortrijk-Weide.

Hoeveel kosten die camera’s in het winkelgebied eigenlijk ?

In de maand mei worden er dus 14 bijkomende camera’s geplaatst in het winkelgebied. Volgens de gazetten is daar een investering mee gemoeid van 112.000 euro. Eén gazet vermeldt zelfs tegelijk twee verschillende prijzen en heeft het over 16 camera’s. En Het Kortrijks Handelsblad weet het heel nauwkeurig: het gaat om 112.302,22 euro.

Onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot is maar weer eens in de officiële papieren gedoken en komt tot andere resultaten.
Ziehier.

– Lot 11 (deelopdracht 4): installatie van 14 camera’s op 5 locaties in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 81.864, 56 euro (incl. BTW).
In “een plan van aanpak” van het cameratoezicht had men het over 19 camera’s met verschillende ramingen (een keer 117 duizend euro, een andere keer 132 duizend euro).

– Lot 5 (deelopdracht 4): plaatsen van glasvezel voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma Jacobs uit Deerlijk voor 28.162,86 euro. (Eigenaardig is dat hier sprake is van 7 locaties.)

– Lot 1 (deelopdracht 7): levering van hardware en opslagcapaciteit voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan de firma Real Dolmen uit Huizingen voor 13.953,87 euro. (Hier gaat het over 6 locaties.)

– Lot 10 (deelopdracht 4): draadloze netwerkverbinding voor camera’s in het winkelwandelgebied:
Gegund aan RTS uit Ieper voor 2.274,80 euro. (Het gaat weerom om 5 locaties.)

We tellen samen en komen tot een bedrag van 126.256,09 euro.
Dat is een ander bedrag dan wat is vermeld aan de verzamelde scribenten van de ‘embedded press’
En de drie reeds geplaatste camera’s op het Overbekeplein kostten 13.551 euro.

Het cameratoezicht in het winkelwandelgebied vergt dus een investering van 139.807 euro.
Voorlopig want het cameraplan heeft het over 19 camera’s op 7 plaatsen met een geraamde kostprijs van 185.000 euro. In de planning wil men namelijk nog camera’s in het Boerenhol en aan het kruispunt Voorstraat/Sint-Niklaasstraat.

Komt daar nog bij dat het gemeentebedrijf PARKO nog 8 (ja?) dure ANPR-camera’s (die nummerplaten kunnen herkennen) zal aanschaffen voor een drietal uitgekozen locaties. De prijs hiervan kon onze onderzoeksjournalist niet achterhalen. Het gemeentebedrijf is traditioneel over zijn financies in het geheel niet transparant.

Budgettering

De begroting 2014 voorziet voor die camera’s slechts 150.000 euro, terwijl er uiteindelijk 190.000 euro zal nodig zijn in dit lopende jaar. Men wil daarom 50.000 euro verschuiven van 2015 naar 2014. In het budget 2015 is immers 260.000 euro ingeschreven. Men wil later nog camera’s op de Grote Markt, het Begijnhofpark, de Houtmarkt en Budabeach.
En in het oorspronkelijke ICT-raamcontract (lot 11) is sprake van camera’s op 47 locaties in de politiezone VLAS, voor een geraamd bedrag van niet minder dan 847.943 euro.

P.S. (1)
Wat zal het onderhoud en het eventueel herstel van heel dat netwerk kosten, en wat is de personeelskost (het toezicht)? Wat kost de dispatchingruimte?
P.S. (2)
Specifiek voor de plaatsing van de camera’s in het winkelgebied is een externe specialist aangetrokken. Loonkost: 1.936 euro.
P.S. (3)
Burgemeester wil nog ANPR-camera’s aan de uitvalswegen van Kortrijk.

Dalende en stijgende criminaliteitscijfers in 2013 (2)

In onze ‘embedded press’ kon u tot op heden (nog eergisteren zelfs) enkel lezen dat de criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS in het jaar 2013 fors (drastisch) zijn gedaald.
Het is de burgemeester die het zegt. Dan is dat juist.
En dit in toepassing van wat Moslims als ‘taqiyya’ beschouwen: het recht om zuinig om te springen met de waarheid.
Hierna in primeur wat meer cijfermatige details voor de gehele politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.
Vooral bij misdrijven tegen de eigendom doen zich afnames voor. En zoals in een vorig stuk alhier is betoogd is ook in 2012 het aantal geregistreerde misdrijven met 6 procent gedaald. En voor sommige criminele feiten waren de cijfers in 2010 gunstiger dan in 2013 het geval is. Zonder cameratoezicht op openbaar domein.

Misdrijven tegen de eigendom van 5151 (in 2012) naar 4503 (in 2013) (Min 13 procent.)

Hier doet zich enkel een stijging voor bij het aantal (aangegeven) fietsdiefstallen: van 858 naar 891. (Niettegenstaande al die camera’s.)
Woninginbraken: van 457 naar 387 (maar dus in 2010 slechts 263).
Diefstallen uit of aan auto’s: 404 > 230
Autodiefstallen: 63 > 46
Motodiefstallen/ 10 > 4
Bromfietsdiefstallen: 65 > 47
Winkeldiefstallen: 399 > 362
Zakkenrollerij: 160 > 144
Handtasroof: 12 < 13

Misdrijven tegen de persoon/gezin van 1010 naar 1072 (Plus 6 procent.)

Verkrachting: 24 < 30 Aanrandingen van de eerbaarheid met geweld: 23 > 12
Aanrandingen van de eerbaarheid zonder geweld: 10 < 13 Openbare zedenschennis: 23 < 21 Slagen en verwondingen binnen het gezin: 180 = 180 Slagen en verwondingen buiten het gezin: 396 > 389

Openbare orde en veiligheid van 355 naar 390 (Plus 10 procent.)

Bedreigingen: 185 < 211 Weerspannigheid: 41 < 59 Valse munt: 28 < 40 Valsheid in geschrifte: 30 > 27
Aanmatiging: 33 > 22
Criminele organisatie: 18 > 10

Overtredingen lokaal politiereglement van 261 naar 267 (Plus 2 procent.)
Het gaat hier om GAS-inbreuken vastgesteld door politie.
De drie meest voorkomende:
– wildplassen: 72
– sluikstorten: 28
– hondepoep: 27

Gemengde inbreuken
Het gaat om misdrijven die via GAS zijn gesanctioneerd.
De belangrijkste dan:
– winkeldiefstallen: 292
– beschadigingen: 97
– beledigingen: 20
– nachtlawaai: 20

Bijzondere wetten van 1809 naar 1849 (Plus 2 procent.)

Drugs: 390 > 367
Dronkenschap en alcohol: 284 < 338 Vreemdelingenwetgeving: 327 > 261
Wapens en springstoffen: 35 > 21
Milieu: 80 > 58