Category Archives: stadsplanning

Stadskernversterkend beleid: twee (zelfs drie) visies hierover, wel van vroeger.

Naar aanleiding van om het even welke heibel in de stad is het altijd goed om de archieven te raadplegen.
In verband met mogelijke inplantingen van hypermarkten in de regio (Carrefour komt er dus niet op Hoog-Kortrijk) lazen we in een bijlage van “De Financieel-Economische Tijd” van 28 april 2000 toch twee verrassende standpunten van huidige stadsbestuurders.
We laten eerst de huidige burgemeester aan het woord en luisteren dan naar het wederwoord van de huidige schepen Philippe De Coene.
Stefaan De Clerck heeft het op een bepaald moment (in het stuk van Geert Vandepitte getiteld “De middenstand in opstand”) over het mobiliteitsvraagstuk alhier en zegt daarbij het volgende:
“Bovendien zal de fusie van de ziekenhuizen en de uitwijking ervan naar Hoog-Kortrijk over een aantal jaren de binnenstad ontlasten. De impact op de leefbaarheid zal groot zijn, want 2.000 personeelsleden moeten hierdoor al niet meer in de binnenstad zijn. En dan spreek ik nog niet over het aantal bezoekers.”

Dat is klare taal. Hoe minder mensen in de stad, hoe beter voor de leefbaarheid.

En nu luisteren we naar de visie van Philippe De Coene (SP.A) , die toen blijkbaar nog geen coalitie had kunnen vormen met de toekomstige burgemeester.
“Ik kan totaal niet begrijpen wat er aan de gang is in de CVP-zuilen. Zij verzetten zich tegen een grootschalig project (Cora, – F.L) omdat het de stad zou leegzuigen. Maar dan zie je dat dezelfde beleidsmensen met de geplande ziekenhuisfusie zelf het leven uit de kern weghalen.
De ziekenhuizen zorgen voor een enorme tering en nering in de stad. Hoeveel handelaars zullen hun boetiek in het centrum mogen sluiten? Hoe zal de middenstand dan reageren?
En dat mobiliteitsargument snap ik ook niet. Je keert gewoon de verkeersstroom van personeelsleden en bezoekers om. Ten tweede is het voor mij nog niet onomstotelijk bewezen dat een Cora-project de stad zou leegzuigen. “ (De huidige schepen verwijst hierbij naar Rijsel.)

Ter herinnering: raadslid Philippe De Coene was indertijd één van de initiatiefnemers van het schijnbare pluralistische “SOS Kortrijk”, dat stond voor “Stop Ondermijning van Stad Kortrijk”. Hij vond toen dat het stadsbestuur er volkomen was in geslaagd om zijn binnenstad “professioneel te vermoorden” door authentieke gebouwen tegen de vlakte te gooien om daarmee plaats te ruimen voor “grijze appartementsgebouwen”.

Nog ter herinnering: bij de geheime coalitie-besprekingen met Stefaan De Clerck heeft de SP.A zijn standpunt over de komst van het grote nieuwe ziekehuis op Hoog-Kortrijk moeten inslikken. Toegestaan dat er door de stad (dure) processen worden gevoerd tegen de komst van Cora.
Verder ook moeten toestaan dat er een fenomenale belastingverhoging zou komen. En een tweede schepenzetel voor de SP.A kon er heus niet bij.

Tenslotte nog iets over de kwestie Carrefour. De derde visie !
Er is ooit in mei 2003 een vergadering geweest van de handelaars uit het centrum samen met een bestuurder van de hypermarkt. Zeker drie vierden van die handelaars was absoluut niet gekant tegen de komst van een Carrefour op Hoog-Kortrijk, op voorwaarde tenminste dat de firma een aantal beloften voor de binnenstad zou waarmaken.

Bij de definitieve afbakening van het stedelijk gebied is externe communicatie dringend geboden

Vanaf het eind van deze maand zullen de Kortrijkzanen en de buren uit omliggende gemeenten hun zeg mogen doen over de afbakening van ons stedelijk gebied.
Dan zal er namelijk voor de duur van 60 dagen een “openbaar onderzoek” starten over het “ontwerp van afbakening van het regionaalstedelijk gebied Kortrijk”.

Die afbakening (niet echt als stadsgrenzen te beschouwen!) had uit de aard der zaak veel voeten in de aarde.
Al in 1998 begonnen WES, Leiedal en Cibe aan een studie van de Kortrijkse “potenties”.
Dit alles in nauw overleg met de provincie, tal van administraties en de besturen van de aanpalende gemeenten Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wevelgem, Zwevegem. Later zijn ook nog Waregem en Menen erbij betrokken. Laat ons zeggen: alle deelgemeenten die men als de Kortrijkse metropool zou kunnen beschouwen. De droom van Groot-Kortrijk!

Het stadsbestuur laat graag uitschijnen dat de (vorige) Vlaamse regering debet is aan de lange lijdensweg van de studie. (Er zijn dertien zulke studies in Vlaanderen te maken, en men moet ergens beginnen. Nu zijn er drie gemaakt. Aalst was eerst in 2003.) En het College zegt daarbij graag tegelijk dat bepaalde verkavelingen en de beloofde bouw van sociale woningen alhier in de stad dientengevolge uitbleven.

Ja zeg ! De aanpalende burgemeesters (Deerlijk! Menen!) moesten maar zo geen ruzie hebben gemaakt bij al dat grensoverschrijdend overleg. Om maar te zwijgen van de boeren en bedrijven.

En er kan nog ruzie van komen als er nog veel bezwaren geuit worden door inwoners van de betrokken gemeenten, of door de resp. gemeenteraden en de provincieraad.
(De gemeenteraad heeft op geen enkel ogenblijk zijn zeg kunnen doen, tenzij een keer bijna in 2000. In dit soort zaken regeert de stad via Leiedal subsidiair schepen Destoop.)
Al die mogelijke bezwaren worden dan nog gebundeld bij de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) en met een advies aan de Vlaamse Regering gericht.
Na eventuele bijstellingen aan het plan kan dit dan definitief worden goedgekeurd.
Als alles goed gaat mag men zich net voor of na de zomer aan een definitieve vastlegging verwachten.

Een tip.
De stad kan via een extern bureau alles in goede banen leiden (zelfs mogelijke bezwaren in de kiem smoren) mits uiterste zorg te besteden aan een goede communicatie.
De eigen stadsdienst “communicatie” is evenwel nog altijd danig overstelpt met de “opfrisbeurt” van de Kortrijkse website. Die dienst komt hiervoor dus voorlopig niet in aanmerking.

Maar er is een uitweg.
Voor de communicatie rondom alles wat met het ruimtelijk structuurplan heeft te maken is er door het College al een extern bureau (de firma Bailleul) ingeschakeld.
Voor de prijs van net geen 30.000 euro.
Vooruit met de geit !

P.S.
Op de website http://www.dirkvanmechelen.be is er (beetje simpel) kaartje te vinden van het afgebakende gebied.
En bij Leiedal is er een zeer informatieve CD-rom te verkrijgen (honderden bladzijden lang) over het voorontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kortrijk. Prachtig gemaakt en heel instructief.