Category Archives: stadsplanning

Doctoreren over Kortrijkse politiek

Ja het kan, aan de Gentse universiteit alleszins.
In 2009 maakte Thomas Block een proefschrift om doctor in de politieke wetenschappen te worden, getiteld “Van ID naar 3D”.
Daarin behandelde hij de besluitvormingsprocessen en de beslissingsmacht in drie Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten:
–  het winkelcomplex K ;
–  de Leiewerken;
–  Buda Kunstencentrum.
(Dit alles is onze plaatselijke persjongens totaal ontgaan.)

En in 2016 maakte Sander Van Parijs  een proefschrift met de (ook eigenaardige) titel: “Makelaars in claims”.
Interessant is dat men het hier zoveel jaren later heeft over de totstandkoming van de economisch-artistieke Budafabriek.
De andere cases in deze thesis gaan over de inplanting van windturbines in de streek en over de besluitvorming inzake het intergemeentelijk crematorium “Uitzicht”.

Beide (uitgebreide) proefschriften zijn te vinden op het internet.
We komen er bij gelegenheid op terug.

 

Raad eens hoeveel de sanering van Walle heeft gekost…

Eigenlijk we weten het zelf niet juist want we kennen enkel het bedrag exclusief de BTW.
Het werk (rioleringen  en zo) zal wel méér dan 1 miljoen (euroots!) gekost hebben, met BTW dan..
De sanering waarvan sprake sloeg op het gedeelte vanaf de brug onder het EI tot aan het eethuis “Oud Walle”.
De werken werden in april 2014 gegund aan de firma “Algemene Onderneming D’Heer” uit Zele voor een bedrag van 913.914 euro, dus excl. BTW.

De eindafrekening is nu gekend en bedraagt 984.141 euro, nog altijd zonder BTW.
Er waren meerwerken voor 6,84 % van het gunningsbedrag.
De extra werken sloegen op een meerprijs voor een werfweg, de aanleg van een tijdelijke parking, een tijdelijke buis, een verkeersdrempel, de aanpassing van een pompstation, enz.

P.S. (1)
Bij de openbare aanbesteding liepen er 6 offertes binnen, waarvan enkel de firma  uit Zele beneden het miljoen bleef: 980.935 euro MET BTW.
Dat was zowat 8 procent onder de raming van 1.072.726 euro, incl. BTW.
P.S. (2)
VMM beloofde de rioleringen te subsidiëren voor maximaal 395.735 euro.  Hoeveel het is geworden weten we niet.  Nog een element dat de ware kostprijs verduistert.

Vlaams Gewest verkoopt 5 woningen in Molenstraat

Het Vlaams Gewest was nog altijd eigenaar van vijf woningen in de Molenstraat, beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.  Die waren destijds aangeworven met het oog op de realisatie van de N328.  Die gewestweg komt er niet want Stad wil er een stedelijke fiets- en groeninfrastructuur realiseren.
Het gaat om de nummers 15, 17, 19, 23 en 27.

Twee lijsten van niet aan te snijden woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten (4)

Jawel: twee.  En nog verschillend ook.  Komt niet in ons stadsmagazine.

–  Eerst de lijst van VLD-schepen Wout Maddens (in HLN van 2 december 2016) over woonuitbreidingsgebieden die volgens hem geschrapt worden, maar vervolgens daaronder dan de lijst (met bemerkingen) van het Schepencollege (van 18 juli 2016).
–  De tweede lijst van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is wel de officiële, want is als dusdanig nog recent gemeld aan het Vlaams Gewest.
(Aan Joke.)

Kortrijk
1.   Maddens
Vennestraat,  wijk Lange Munte (zuiden en noorden).
2.  CBS
Vennestraat, Populierenhof (eventueel beperkte randafwerking).
Voor de Lange Munte is het nog wachten op een stedelijke beleidsnota.
CBS heeft het nog over de Sint-Denijseweg:  komt in aanmerking voor sociale huisvesting.

Bellegem
1.  Maddens
Manpadstraat.
2.  CBS
Manpadstraat: grootste deel schrappen als woonuitbreidingsgebied, de rest behouden als reserve.

Bissegem 
1.  Maddens
Bissegemsestraat, Tientjesstraat, Kruiskouter.
2.  CBS
De Bissegemsestraat behouden als reserve voor andere functies.
Over de Tientjesstraat wordt niet gerept.  Kruiskouter-Leiemeersen:  optie openhouden voor beperkte afwerking van het woonuitbreidingsgebied.

Heule
1.  Maddens
Roeselaarsestraat.
2.  CBS
Roeselaarsestraat: volledig schrappen of klein deel behouden.

Kooigem
1.  Maddens
Koninklijkestraat, Molentjesstraat.
2.  CBS
Koninklijkesraat: verder onderzoek nodig vooraleer over tot gedeeltelijke schrapping (erfgoedwaarde Monument Brouwershol).
Ja,  Molentjesstraat schrappen als woonuitbreidingsgebied.

Rollegem
1. Maddens
Tombroekstraat.
2.  CBS
Idem.

Aalbeke
1.  Maddens
Lauwsestraat, Zevekotetsraat, Papeye.
2.  CBS
Zevekotestraat: kan geschrapt met herbestemming van penruimtefunctie of dagcreatie.  Oplossing zoeken voor planschade. Voor Papeye nog visie te bepalen.
Lauwsestraat kan geschrapt.

Marke
1.  Maddens
Kloosterstraat, Populierenhof.
2.  CBS
Kloosterstraat: visie nog te bepalen.
Populierenhof: schrappen met eventueel randafwerking.

Sente
1.  Maddens
Sint-Katherinestraat
2.  CBS
Sint- Katherinestraat is gespreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Een gezamenlijk standpunt is nodig.

 

 

Welke woonuitbreidingsgebieden worden niet aangesneden? (3)

Het is allemaal nogal verwarrend.
– Volgens schepen Wout Maddens (VLD) in ‘Het Laatste Nieuws’ van 2 december 2016 gaat het om 94,5 hectare, goed voor 1.901 huizen.  Maar de eigen cijfers van  de stadsadministratie hebben het over “slechts” 92 hectare niet-bebouwd woonuitbreidingsgebied, goed voor 1.850 potentieel bijkomende woningen.
– Op WTV (1 december 1016) had dezelfde schepen het over een inventaris van 100 ha met 2.000 woningen “waar we resoluut zeggen dat er niet meer kan gebouwd worden”.
– En de studie van Leiedal hierover (die het uiterst in detail heeft over 13 gebieden alhier) kunnen we niet meer achterhalen want het rapport is van Tinternet spoorloos verdwenen.

In HLN vernoemt schepen Maddens 15 woonuitbreidingsgebieden die niet zullen aangesneden worden.  Het schepencollege 18 juli 2016 (let op de datum) vermeldt  categoriek  4  te schrappen gebieden en heeft over een aantal andere nog wat genuanceerde bedenkingen.
We zetten eventjes alles op een rij.
Eerst de lijst van schepen Maddens, daaronder wat het Schepencollege liet notuleren.

(Wordt vervolgd.)

Geschrapte woonuitbreidingsgebieden (2)

Om zich des te beter te voor te bereiden op een debat (zonder stemming) over de vraag wat te doen met de woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten heeft het stadsbestuur de raadsleden verwezen naar het rapport hieromtrent van Leiedal.
Met een wel zeer eigenaardige URL:  https://we.tl/QMuBsgth1v.

“Deze transfer is intussen (om een ons ongekende reden, KW) verdwenen en niet meer beschikbaar. ”  Transparantie !
Onze gemeenteraadswatcher heeft  niet eens de tijd gehad om de tekst met prenten te downloaden.
En dat is heel jammer want de 13 (volgens Leiedal) in aanmerking komende  gebieden werden in dat rapport uitvoerig besproken,  geïllustreerd met zeer gedetailleerde, veelkleurige kaarten per gebied.  Oppervlaktes??

We zullen ons dus moeten behelpen met wat voorliggende commentaar van  het stadbestuur op zes gebieden die Leiedal nog  wil schrappen, zonder veel concrete kennis van zaken over het gebied zelf.  En zonder de motieven van Leiedal te kennen…

(Wordt vervolgd.)

Geschrapte woonuitbreidingsgebieden (1)

Zonder inspraak (“Kortrijk Spreekt”) heeft het Schepencollege op 18 juli 2016 beslist om een aantal woonuitbreidingsgebieden te schrappen.  Als raadslid David Wemel (Groen) daar niet had om gevraagd, hadden we dit nooit geweten.  Ook dankzij zijn vraag zal er in september of oktober een raadscommissie worden gewijd aan de problematiek.  (Op zo’n commissie worden geen besluiten genomen, en wordt ook niet gestemd.)

Volgende gebieden worden volledig geschrapt:
–  Kooigem: Molentjesstraat
–  Kortrijk: Vennestraat
–  Kortrijk: Populierenhof (eventueel toch randafwerking)
–  Rollegem: Tombroekstraat

Voor volgende gebieden is er enige nuancering op zijn plaats:
–  Bellegem: Manpadstraat
Gedeeltelijk behoud als reserve, grootste deel schrappen.
–  Bissegem: Bissegemsestraat
Behoud als reserve voor ander functies.
–  Heule: Roeselaarsersraat
Eventueel klein deel behouden of volledig schrappen.

Het Schepencollege volgt hiermee de regionale visievorming voor woonuitbreidingsgebieden door Leiedal opgemaakt in mei 2016.
In Kortrijk zou het gaan (cijfers verschillen) om  in totaal om 92 hectare niet-bebouwd woonuitbreidingsgebied, goed voor potentieel 1.850 bijkomende woningen.
Over een aantal volgens Leiedal nog te schrappen gebieden heeft het stadsbestuur wel enkel bedenkingen.

Zie een volgend stuk. 

Voor het geval u niet weet wat te doen in het weekend…

Lees dan maar de arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen  dd. 28 maart over de verzoekschriften tot vernietiging met vordering tot schorsing van de werken rondom het stationsproject.

Ga naar de website van de Raad, rubriek rechtspraak, en tik in het zoekformulier volgende rolnummers in:
1516/RvVb/0833/SA
1516/RvVb/0830/SA

Pers weet me dunkt weer nergens van…
Menig raadslid ook niet.

Heeft de verzoeker L.D.  (een wel  befaamd iemand in de juridische wereld) een verzoek tot voortzetting van de rechtspleging  ingediend nu de vergunningsbeslissingen niet zijn geschorst?
DAT WE HET NIET WETEN.

 

 

En de nieuwe benaming voor de campus “Kortrijk Weide” is…

…KORTRIJK  WEIDE !

Stad deed via diverse kanalen bij de bevolking een oproep om een nieuwe naam te bedenken voor de campus Kortrijk Weide, de site waar een nieuw zwembad komt, een plein, een park, een evenementenhal, een incubator “Loods”, een soort jeugdhuis.

Daartoe liep er van 18 april tot 7 mei een wedstrijd.
Er kwamen 296 inzendingen binnen, waarvan 225 voorstellen verschillend waren.
Een negenkoppige jury van personen die op een of andere manier betrokken zijn bij de site beoordeelde de inzendingen.
Er kwam een ‘long list’ met 23 verschillende namen.  Daaruit koos men dan een top 5:
Leiepark, De  Weide, De Blekerie, Westerpark.
Maar “Kortrijk Weide” kreeg dus het grootste aantal punten.

Over de onwaarschijnlijke verhoging en de verdeling van de studiekosten parkeergarages Houtmarkt (3)

In onze  fel verkochte editie van 28 april (de losse verkoop dan) hadden we het over de kostprijs van de bouw van de twee ondergrondse parkings (waarvan één voor de woon-zorgcampus (WZC) Sint-Vincentius), de bovenaanleg van het plein en de omgeving (Lange Brugstraat).

De werken werden in januari 2015 gegund aan de THV Artes-Depret/Artes-Roegiers uit Zeebrugge voor 7.339.841 euro.   Het stadsaandeel zou 29,4 procent bedragen.
Vanwege meerwerken is de prijs nu (april 2017)  opgeklommen tot 7.641.860 euro.  Stadsaandeel nu 31,9 procent.
Over de bijdragen van de  bouwheer en exploitant Parko én anderzijds het WZC wordt niet gerept.
Bij gebrek aan relevante, transparante, toegankelijke  documenten  heeft Kortrijkwatcher gepoogd om die theoretisch te berekenen,  puur op grond van het bestemde budget van het gemeentelijk bedrijf Parko.  Als die percentages niet (helemaal) kloppen:  schiet niet op de pianist.

‘Pour la petite histoire’ nog dit.
In de gemeenteraad van april 2012  dacht men nog dat de kostprijs voor de ondergrondse parkings 2,6 miljoen zou bedragen en 1,9 miljoen voor de bovengrondse werken.

Inmiddels weten we hoe immens hoog de studiekosten voor die werken zijn opgelopen.
De gunning van de studieopdracht én veiligheidscoördinatie ging in 2012 naar de Tijdelijke Vereniging Okra (landschapsarchitecten) uit  Utrecht, de SBE (raadgevende ingenieurs) uit Sint-Niklaas en Zwarts/Jansma (architecten) uit Amsterdam.
Bedrag van de offerte toen : 345.560 euro.  Vastgelegd stadsaandeel: 125.560 euro (=36,3 %).

Verschiet nu niet !
De eindafrekening voor die studieopdracht en veiligheidscoördinatie is nu niet minder dan 718.642,51 euro geworden.  Een stijging  met 107 procent.
*  Wat is nu het stadsaandeel?  225.143 euro oftewel 31,3 procent.
*  En wat draagt Parko bij in deze kost?  493.497 euro oftewel 68,6 procent.
*  En wat betaalt hierin het WZC Sint-Vincentius, vraagt u zich nu zeker af? NIKS!  Of zal Parko een deel van de factuur  doorsturen naar het woon-zorgcentrum?

We kunnen intussen nu al enigszins berekenen wat de totale prijs zal worden van het project.
–  Laatste gekende afrekening (met de meerwerken) voor Artes:  7.641.860 euro
–  Archeologische prospectie:  28.435 euro (2/3 betaald door Parko,  1/3de Stad)
–  Studiekosten:   718.642 euro
TOTAAL:  8.388.937 euro (incl. BTW)

Op de volgende Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering van het AGB Parko mag hierover wel eens een hartig woordje worden gesproken.
Ook kan men zich nu toch wel eens afvragen hoeveel één parkeerplaats aan Sint-Vincentius heeft gekost tegenover één publieke parkeerplaats aan Stad en Parko (zonder de bovenaanleg).  Want vergeet niet dat het WZC wel degelijk DE vragende partij was voor de aanleg van tevens een publieke  parkeergarage met gemeenschappelijke toegang.