Category Archives: stadsplanning

Naschrift bij het “recht van anwoord” van Filip Canfyn (3)

In zijn brief van 31 mei (‘recht van antwoord’) steekt architect-ingenieur Filip Canfyn waarlijk sterk van wal.
Hij vindt dat ik in mijn stuk (van 24 mei) over de Bouwmeesterfilm en zijn bijdrage daarin “de bal zwaar mis sla”.
We gaan deze uitlating maar eens beschouwen als een stilistische hyperbool die wel een beetje inherent is aan de doorgaans nogal barokke schrijfstijl van de auteur.
Niet al te letterlijk op te nemen dus.
Want de heer Canfyn heeft factueel slechts één (niet essentiële) fout ontdekt in mijn reportage over die debatavond.  (Niet over de film.)  We schreven dat hij in 2011 ontslag nam als directeur stadsplanning en -ontwikkeling in Kortrijk, terwijl dat volgens hem gebeurde in het jaar 2013.

Ons stuk had het uiteindelijk enkel en alleen over één erg storende en niet te verstane gebeurtenis (een incident) op een Kortrijkse debatavond waarbij Vlaams Bouwmeester middels een film ” Plannen voor Plaats ” de grote lijnen van zijn meerjarenplan voorstelde.  In die documentaire kwam Kortrijk zelfs uitvoerig aan bod.
De landelijke filmvoorstellingen en de bijhorende nabesprekingen beogen overal  overduidelijk dat de kijkers  van de gemeenten waar de evenementen doorgaan daadwerkelijk worden betrokken bij de ‘denkoefening’.

Hier in Kortrijk is het seriële debat door de organisator ‘Vorming Plus’ van Kortrijk uitdrukkelijk gesteld in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Uitdrukkelijk.
Hoe kan men dat beter doen dan door in te gaan op facetten van de plaatselijke of regionale ruimtelijke ordening, de successen en de mislukkingen, afgemeten aan de aanbevelingen van de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck?

Zo hadden we bijv.  als meer gevoelige Kortrijkzaan persoonlijk wel eens willen weten wat gastspreker Filip Canfyn zoal kon denken (of dacht)  over het belangrijke Kortrijkse “pars pro toto”-geval van de grootscheepse verkaveling genaamd “Langwater”,  in verhouding tot de “betonstop”.
Maar dat kon dus niet. (” Ter Biest” nog daargelaten… De doortrekking van de Ringlaan . De overkapping dan.)

Canfyn liet al  meteen horen dat hij op geen enkele  wijze zou antwoorden op verwijzingen naar Kortrijkse stedenbouwkundige toestanden of gebeurtenissen.
Hij was dus beter thuis gebleven.  En wij ook.  (Weigert hij in andere gemeenten ook te spreken over plaatselijke feiten?)

In zijn “recht van  antwoord” verdedigt hij zijn houding op een wijze die ons helemaal niet kan bekoren.
Hij poneert:
“Mijn wereld is groter dan Kortrijk en ik heb geen enkele ambitie om te schoonmoederen. ”  (…) “Het is mijn taak om de thematiek en het discours open te breken, en ruimer te maken dan de eigen Kortrijkse achtertuin.”
Jawel, beste Filip Canfyn.
Maar we moeten toch ergens met een geval (pars pro toto) beginnen? (En dan toch niet in Ooigem, zoals in die gespreksavond in de Budascoop?)

Verder geeft Canfyn aan dat hij het in zijn schrijfsels nooit heeft over Kortrijk, behoudens twee uitzonderingen.  “Ik heb Kortrijk als pars pro toto genomen toen  ik het eens over de façaditis en over de K had.  That’s all.”

That’s all?
We herinneren ons een zeer fascinerend stuk over spannende verhoudingen  tussen Bernardo  Seccchi (ontwerper van de Grote Markt en de begraafplaats op Hoog Kortrijk),  zijn ‘kompane’ Paola Vigano en anderzijds Eduardo Souto De Moura (ontwerper van het crematorium ‘Uitzicht’),  plus waarlijk nog… broer Bart Canfyn en Filip Canfyn zelf.
Die stukken zijn dusdanig de moeite waard (soms dodelijk) dat we er nog willen op terugkomen .
En het boek “Wonen voor 200.000 euro all-in “ gaat toch alleszins tevens indirect ook over Kortrijkse problematiek?

P.S.
Canfyn heeft hierin gelijk.
Ik mag niet impliciet insinueren dat hij behoort tot het clubje van megalomane, meesmuilende architecten-urbanisten, werkzaam in Vlaanderen.  Ja, hij is daar echt te dissident voor.

 

Een brief van Filip Canfyn behandeld als recht van antwoord (2)

Geachte Frans Lavaert,

Mijn respect voor een kritische stem en dus ook die van u is grenzeloos maar zo’n stem moet wel hout snijden. Uw stukje (van een week geleden) over de Bouwmeesterfilm en mijn bijdrage daarin slaat de bal nogal zwaar mis en daarom wil ik reageren.

Sinds ik geen directeur stadsplanning en -ontwikkeling van de Stad Kortrijk meer ben (dus sinds 2013 en niet 2011, zoals u beweert) heb ik nooit nog publieke uitspraken gedaan over wat dan ook in onze stad. Bewust. Mijn wereld is immers groter dan Kortrijk en ik heb geen enkele ambitie om te schoonmoederen. Kijk er mijn boeken, opiniestukken en bijna 150 columns op architectura.be maar op na: nooit gaat het over Kortrijk. Twee uitzonderingen: ik heb Kortrijk als pars pro toto genomen toen ik het eens over de façaditis en over de K had. That’s all.

Binnen die optiek werk ik momenteel ook met Vormingplus ‘achter de schermen’ aan hun programma rond de gemeenteraadsverkiezingen: het is mijn taak de thematiek en het discours open te breken en ruimer te maken dan de eigen Kortrijkse achtertuin omdat stedelijkheid Kortrijk overstijgt. Dat is mijn afspraak met Vormingplus: ik doe dit als ik maar geen gedachten over Kortrijk zelf moet spuien. Ik wil dit zo en niemand anders heeft mij daartoe gedwongen.

Mijn consequent gedrag moet dus niet verdacht gemaakt worden. U moet mij dus geen oneer aandoen, zonder respect voor mijn blijvende inzet pro ware stedelijkheid.

Ik apprecieer ook niet dat ik impliciet mag delen in uw insinuaties over megalomanie, meesmuilendheid en eigen-club-gedoe, die voor u de film samenvatten. Ik acht mezelf beter dan dat. Of behoort dat ook tot mijn zogenaamde dissidentie?

Ik zou het appreciëren dat u deze mail als een recht van antwoord behandelt.

Hoogachtend,

Filip Canfyn

Naschrift van Kortrijkwatcher komt nog…

Een brief van Filip Canfyn behandeld als recht van antwoord (1)

In een stuk van 24 mei laatstleden vertelden we over een film- en debatavond  in de Budascoop die –  in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen –  handelde over urbanisatie en nog zowat.  Titel van het stuk in kortrijkwatcher was: “Q&A over urbanistische projecten in Kortrijk mochten niet!”

Gastspreker was ingenieur-architect Filip Canfyn, voormalig directeur stadsontwikkeling in Kortrijk.
In dat stuk hekelden we vooral het feit dat er geen vragen of opmerkingen mochten gesteld over Kortrijkse stadprojecten.   Canfyn zei dat hij er gewoon niet zou op  antwoorden.  (Toen er al meteen een  Q&A kwam over een luttel feit uit een nabijgelegen onooglijk klein dorp is de reporter van kortrijkwatcher het afgetrapt.)

Nu kregen we van de heer Canfyn als reactie op ons commentaar een mail waarin hij vraagt om die als “recht van antwoord” te behandelen.
Dat zal dan morgen gebeuren.

Q&A over urbanistische projecten in Kortrijk mochten niet !

Gisteren 23 mei kregen geïnteresseerde Kortrijkzanen in de Budascoop een documentaire te zien van het team van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck onder de regie van Nic Balthazar.  (Met de tegenwoordig onvermijdelijke praatvaar Joachim Declerck.)

Titel: “Plannen voor Plaats”.
In die film maken een aantal urbanistisch getinte megalomanen (met zichzelf tevreden) een meesmuilende tocht langs dorpen en steden (ook Kortrijk en Harelbeke) op zoek naar vernieuwende ruimtelijke projecten, frisse ideeën over de inrichting van onze leefomgeving.
De Vlaams Bouwmeester berijdt er zijn – veel te veel om op te noemen – besognes: de verkavelingswoede, de verfoeilijke lintbebouwing, het tekort aan groen en open ruimte.  Klimaat. Met een pleidooi voor verdichting (hoogbouw) en een “betonstop”. (Tegenwoordig enigszins verdoken.)
(Iedere Vlaamse Bouwmeester moet zich namelijk binnen de eigen club achtereenvolgens even waar maken . Geen Vlaming weet tegenover wie in dat clubje.)

Gastspreker was ingenieur-architect  Filip Canfyn, gewezen – beetje dissidente – directeur stadsplanning en -ontwikkeling in onze stad onder de bevoegdheid van VLD-schepen Wout Maddens.  (Hij kwam hier in dienst van Stad begin 2008 en vertrok alweer midden 2011 op eigen verzoek en “in onderling overleg”.  Zoals dat heet.)

Op de uitnodiging voor de filmavond was uitdrukkelijk voorzien dat er na de vertoning aan ons –  Kortrijkzanen – alle gelegenheid zou geboden worden om over allerhande urbanistische stadsprojecten te praten, vragen te stellen.
Maar al onmiddellijk bij het begin van de Q&A-ronde  stelde Filip Canfyn dat hij op geen enkele vraag over Kortrijkse toestanden zou antwoorden.  (Niemand liep toen weg.)  Naar zijn zeggen was dat zo overeen gekomen met de organisatoren (Vorming Plus , afdeling Kortrijk).
Vorming Plus organiseert evenwel net een serie van dit soort avonden (vooral in september) in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Kortrijk blijft spreken!

P.S.
Geen huidig of toekomstig kandidaat-politieker  te zien.

Doctoreren over Kortrijkse politiek

Ja het kan, aan de Gentse universiteit alleszins.
In 2009 maakte Thomas Block een proefschrift om doctor in de politieke wetenschappen te worden, getiteld “Van ID naar 3D”.
Daarin behandelde hij de besluitvormingsprocessen en de beslissingsmacht in drie Kortrijkse stadsontwikkelingsprojecten:
–  het winkelcomplex K ;
–  de Leiewerken;
–  Buda Kunstencentrum.
(Dit alles is onze plaatselijke persjongens totaal ontgaan.)

En in 2016 maakte Sander Van Parijs  een proefschrift met de (ook eigenaardige) titel: “Makelaars in claims”.
Interessant is dat men het hier zoveel jaren later heeft over de totstandkoming van de economisch-artistieke Budafabriek.
De andere cases in deze thesis gaan over de inplanting van windturbines in de streek en over de besluitvorming inzake het intergemeentelijk crematorium “Uitzicht”.

Beide (uitgebreide) proefschriften zijn te vinden op het internet.
We komen er bij gelegenheid op terug.

 

Raad eens hoeveel de sanering van Walle heeft gekost…

Eigenlijk we weten het zelf niet juist want we kennen enkel het bedrag exclusief de BTW.
Het werk (rioleringen  en zo) zal wel méér dan 1 miljoen (euroots!) gekost hebben, met BTW dan..
De sanering waarvan sprake sloeg op het gedeelte vanaf de brug onder het EI tot aan het eethuis “Oud Walle”.
De werken werden in april 2014 gegund aan de firma “Algemene Onderneming D’Heer” uit Zele voor een bedrag van 913.914 euro, dus excl. BTW.

De eindafrekening is nu gekend en bedraagt 984.141 euro, nog altijd zonder BTW.
Er waren meerwerken voor 6,84 % van het gunningsbedrag.
De extra werken sloegen op een meerprijs voor een werfweg, de aanleg van een tijdelijke parking, een tijdelijke buis, een verkeersdrempel, de aanpassing van een pompstation, enz.

P.S. (1)
Bij de openbare aanbesteding liepen er 6 offertes binnen, waarvan enkel de firma  uit Zele beneden het miljoen bleef: 980.935 euro MET BTW.
Dat was zowat 8 procent onder de raming van 1.072.726 euro, incl. BTW.
P.S. (2)
VMM beloofde de rioleringen te subsidiëren voor maximaal 395.735 euro.  Hoeveel het is geworden weten we niet.  Nog een element dat de ware kostprijs verduistert.

Vlaams Gewest verkoopt 5 woningen in Molenstraat

Het Vlaams Gewest was nog altijd eigenaar van vijf woningen in de Molenstraat, beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer.  Die waren destijds aangeworven met het oog op de realisatie van de N328.  Die gewestweg komt er niet want Stad wil er een stedelijke fiets- en groeninfrastructuur realiseren.
Het gaat om de nummers 15, 17, 19, 23 en 27.

Twee lijsten van niet aan te snijden woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten (4)

Jawel: twee.  En nog verschillend ook.  Komt niet in ons stadsmagazine.

–  Eerst de lijst van VLD-schepen Wout Maddens (in HLN van 2 december 2016) over woonuitbreidingsgebieden die volgens hem geschrapt worden, maar vervolgens daaronder dan de lijst (met bemerkingen) van het Schepencollege (van 18 juli 2016).
–  De tweede lijst van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) is wel de officiële, want is als dusdanig nog recent gemeld aan het Vlaams Gewest.
(Aan Joke.)

Kortrijk
1.   Maddens
Vennestraat,  wijk Lange Munte (zuiden en noorden).
2.  CBS
Vennestraat, Populierenhof (eventueel beperkte randafwerking).
Voor de Lange Munte is het nog wachten op een stedelijke beleidsnota.
CBS heeft het nog over de Sint-Denijseweg:  komt in aanmerking voor sociale huisvesting.

Bellegem
1.  Maddens
Manpadstraat.
2.  CBS
Manpadstraat: grootste deel schrappen als woonuitbreidingsgebied, de rest behouden als reserve.

Bissegem 
1.  Maddens
Bissegemsestraat, Tientjesstraat, Kruiskouter.
2.  CBS
De Bissegemsestraat behouden als reserve voor andere functies.
Over de Tientjesstraat wordt niet gerept.  Kruiskouter-Leiemeersen:  optie openhouden voor beperkte afwerking van het woonuitbreidingsgebied.

Heule
1.  Maddens
Roeselaarsestraat.
2.  CBS
Roeselaarsestraat: volledig schrappen of klein deel behouden.

Kooigem
1.  Maddens
Koninklijkestraat, Molentjesstraat.
2.  CBS
Koninklijkesraat: verder onderzoek nodig vooraleer over tot gedeeltelijke schrapping (erfgoedwaarde Monument Brouwershol).
Ja,  Molentjesstraat schrappen als woonuitbreidingsgebied.

Rollegem
1. Maddens
Tombroekstraat.
2.  CBS
Idem.

Aalbeke
1.  Maddens
Lauwsestraat, Zevekotetsraat, Papeye.
2.  CBS
Zevekotestraat: kan geschrapt met herbestemming van penruimtefunctie of dagcreatie.  Oplossing zoeken voor planschade. Voor Papeye nog visie te bepalen.
Lauwsestraat kan geschrapt.

Marke
1.  Maddens
Kloosterstraat, Populierenhof.
2.  CBS
Kloosterstraat: visie nog te bepalen.
Populierenhof: schrappen met eventueel randafwerking.

Sente
1.  Maddens
Sint-Katherinestraat
2.  CBS
Sint- Katherinestraat is gespreid over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Een gezamenlijk standpunt is nodig.

 

 

Welke woonuitbreidingsgebieden worden niet aangesneden? (3)

Het is allemaal nogal verwarrend.
– Volgens schepen Wout Maddens (VLD) in ‘Het Laatste Nieuws’ van 2 december 2016 gaat het om 94,5 hectare, goed voor 1.901 huizen.  Maar de eigen cijfers van  de stadsadministratie hebben het over “slechts” 92 hectare niet-bebouwd woonuitbreidingsgebied, goed voor 1.850 potentieel bijkomende woningen.
– Op WTV (1 december 1016) had dezelfde schepen het over een inventaris van 100 ha met 2.000 woningen “waar we resoluut zeggen dat er niet meer kan gebouwd worden”.
– En de studie van Leiedal hierover (die het uiterst in detail heeft over 13 gebieden alhier) kunnen we niet meer achterhalen want het rapport is van Tinternet spoorloos verdwenen.

In HLN vernoemt schepen Maddens 15 woonuitbreidingsgebieden die niet zullen aangesneden worden.  Het schepencollege 18 juli 2016 (let op de datum) vermeldt  categoriek  4  te schrappen gebieden en heeft over een aantal andere nog wat genuanceerde bedenkingen.
We zetten eventjes alles op een rij.
Eerst de lijst van schepen Maddens, daaronder wat het Schepencollege liet notuleren.

(Wordt vervolgd.)

Geschrapte woonuitbreidingsgebieden (2)

Om zich des te beter te voor te bereiden op een debat (zonder stemming) over de vraag wat te doen met de woonuitbreidingsgebieden in Kortrijk en deelgemeenten heeft het stadsbestuur de raadsleden verwezen naar het rapport hieromtrent van Leiedal.
Met een wel zeer eigenaardige URL:  https://we.tl/QMuBsgth1v.

“Deze transfer is intussen (om een ons ongekende reden, KW) verdwenen en niet meer beschikbaar. ”  Transparantie !
Onze gemeenteraadswatcher heeft  niet eens de tijd gehad om de tekst met prenten te downloaden.
En dat is heel jammer want de 13 (volgens Leiedal) in aanmerking komende  gebieden werden in dat rapport uitvoerig besproken,  geïllustreerd met zeer gedetailleerde, veelkleurige kaarten per gebied.  Oppervlaktes??

We zullen ons dus moeten behelpen met wat voorliggende commentaar van  het stadbestuur op zes gebieden die Leiedal nog  wil schrappen, zonder veel concrete kennis van zaken over het gebied zelf.  En zonder de motieven van Leiedal te kennen…

(Wordt vervolgd.)