Category Archives: schepencollege

Gemeenteraad steeds meer voor schut gezet

In de gemeenteraad van gisteren 12 juni kreeg nieuwbakken VLD-schepen Vandendriessche (“zeg maar Arne”), tevens co-voorzitter van Feest in Kortrijk (FIK), vanwege raadslid Roel Deseyn (CD&V) een rist vragen over de werking van zijn gemeentelijke  VZW.
Arne was daar blij om, want het was de eerste keer dat hem dit overkwam. (Gelukkig maar.)
Maar Arne vond het toch tegelijk wel beetje miserabel dat Deseyn  een bepaalde vraag “24 uur te vroeg stelde“.
Waarom?
Het ging om de vraag in hoeverre ook deelgemeenten zouden betrokken worden bij de komende zomerconcerten.
“Morgen meer daarover,” zei Arne. . .
Want morgen (dat is dus vandaag 13 juni) zou hij over het programma van die concerten een persconferentie houden.

Dit alles getuigt van een aangrijpende nieuwsoortige  minachting voor de Raad.
Raadsleden moeten nu wachten op de krant ‘van morgen’ (op een persconferentie!) om antwoord te krijgen op een vraag op een zitting ‘van de dag voordien’.  (Snuiter Arne beseft dat gewoon niet hoe falikant dat is..) 

Het  is een geheel nieuw gegeven in de toenemende mate waarop de Kortrijkse tripartite de gemeenteraad meent te moeten diskwalificeren.

Alle raadsleden van nu (ook van de meerderheid) zijn het al gewoon om via onze  plaatselijke persorganen  te vernemen wat ze twee weken officieel later te lezen krijgen in de notulen van het schepencollege.

Overigens kregen we  vandaag in de kranten weer enkele in het oog springende berichten die volkomen kaderen in de problematische zienswijze van de tripartite over de omgang met de gemeenteraad.

In ‘Het Nieuwsblad’ van vandaag verscheen  vanwege  – jawel –  onze Arne (nochtans géén schepen van ICT) een uitgebreide toelichting over de wijze waarop Stad in de toekomst passanten gaat tellen en registreren.  Dat punt was gisteren geagendeerd op de gemeenteraad.  Die toelichting van Arne aan de gazet dateert duidelijk van voor de gemeenteraad.

Het zéér bizarre incident met de bloembakken op de zitbanken van de Veemarkt mocht gisteren niet ter sprake komen in de gemeenteraad.  De burgemeester gaf gisteren intussen wel enige informatie over het gebeuren aan de kranten en aan de radio.

Allemaal politiek zeer onzindelijke gebruiken, stuitend  en tenen krullend, maar het is een weloverwogen populistische keuze van de tripartite.

 

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (2)

Begin 2016 telde men in Kortrijk 16.152 personen van 65 jaar of meer.
Dat is 21,4 procent van de totale bevolking.  Die senioren zijn ongetwijfeld ook stemgerechtigd en moeten dus in de watten worden gelegd.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert het stadsbestuur gedurende de maanden april tot en met juni nu alreeds vijf sessies waarbij de oudjes middels een bevraging zullen te horen krijgen wat de coalitie zoal voor goeds heeft gedaan (en nog zal doen!)  voor de doelgroep.
Het is een bedachte pre-electorale  campagne.

De ‘informatieve’ zittingen vinden telkens plaats op dinsdagvoormiddag (9u-12u30) in de… Kinepolis.  (Data en doelgroep onderaan dit stuk.)  Alle 65plussers krijgen een schriftelijke uitnodiging om zich als deelnemer in te schrijven in de wijkcentra.

Ondanks het feit dat de inschrijvers waarlijk met een bus worden opgehaald vertikt de senior writer van ‘kortrijkwatcher’ om te gaan luisteren naar de zgn. ‘infogaring’.  Dat u het maar weet!

Eerste reden.
Het worden volkomen nutteloze vergaderingen.
Het stadsbestuur weet immers zeer goed wat de mogelijke noden (verlangens, voorstellen) zijn die eventueel zouden bestaan bij onze oudjes.  Beleidvoerders  zullen vanuit  de deelnemers nauwelijks iets  nieuws vernemen.  En zij weten dat pertinent.
–  Bij het opstellen van het ‘Plan Nieuw Kortrijk’ is de bevolking uitvoerig geraadpleegd.  Men kwam toen tot de bevinding dat er bijv. nood is aan ‘generatiewoningen’ en ‘woonzorgzones’.  Men zou ook ‘tuppercare’ avonden organiseren waarbij senioren aan andere senioren uitleggen welke dienstverlening vanuit Stad en OCMW er zoal mogelijk is.
–  Er bestaat een Stedelijke Ouderen Adviesraad (SOAR) die een 30-tal ouderenverenigingen groepeert.  Die wordt met die vijf sessies over het hoofd gezien.
–  De SOAR heeft in juni 2012 een uitgebreid memorandum opgemaakt met een resem voorstellen voor de nieuwe bestuursploeg.  De tekst kwam tot stand na een representatief ‘seniorenbehoeftenonderzoek’ nog besproken door vijf werkgroepen.
–  Bij de doorlopende zondagvoormiddag-bezoeken van (een steeds meer slinkend aantal) leden van het  schepencollege aan diverse wijken (‘Kortrijk spreekt op toer’)  krijgen ook 65plussers vragenlijsten voorgeschoteld.
–  Voor dit jaar 2017 is een beleidsbrief opgesteld met een actieplan voor senioren. Vooral over mobiliteit.  Riksja’s !

Tweede reden.
De senioren worden op een beledigende wijze naar die sessies gelokt.
Nadat zij van hun bestuurders hebben vernomen van wat voor goeds zij al hebben genoten van de coalitie (in het bijzonder van schepen De Coene) zal men vervolgens kunnen kijken naar een film.  Een film.  (Met Brigitte Bardot?)
En daarna  sluit de ochtend met een hapje en een drankje.
Dit is vernederend.  Doe zoiets met kleuters.

Derde reden.
Het wordt een dure (propaganda) grap vanwege de tripartite .
(Voor senioren lijkt het beter om hier de kosten om te rekenen in goeie oude Belgische franken.)
De totale kostprijs voor de vijf sessies (berekend op 1.000 deelnemers) bedraagt 912.595 BEF.
–  Voor het gebruik van Kinepolis:  351.358 BEF.
–   Kurkrecht (voor Kinepolis):  85.567 BEF.
–   Persoonlijke uitnodigingen (Mailingman):  253.469 BEF.
–   Busvervoer (Coach Partners):  80.800 BEF.
–  Catering (Keuken DNL):  141.400 BEF.

DE DATA
25 april: voor Kortrijk-noord en Heule.
– 9 mei: Bissegem en Marke.
– 23 mei: Aalbke, Rollegem, Bellegem, Kooigem.
– 13 juni: Kortrijk-centrum.
– 20 juni: Kortrijk-zuid.

P.S.
Er komen nog meer dure pre-electorale grappen.
De tripatite wil ook sessies organiseren met handelaars en studenten.
Waarom niet met vrouwen?

De tripartite verkoopt zijn seniorenbeleid voor bijna 1 miljoen BEF (1)

Alle Kortrijkse 65-plussers worden uitgenodigd om  één van de vijf sessies bij te wonen waarbij die senioren  zullen kunnen “in dialoog treden” met het stadsbestuur.
De actie  (de propaganda-machine) krijgt de naam “Zilveren Kortrijk spreekt”.
Bij 1000 deelnemers raamt men de kosten van dit verkiezingsevenement op 22.589 euro.
Maar de verbeelding van senioren wordt beter aangesproken als we dit bedrag omzetten in aloude Belgische franken.  Het gaat welgeteld om 912.595 BEF.
Nadere details over plaats van het gebeuren, de data en  de kostenberekening (in BEF!) volgen nog.

Het schepencollege halveren?

In de plenumvergadering van de Kamer (16 februari) heeft volksvertegenwoordiger én Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne gepleit voor de afschaffing van Senaat en provincies, alsmede voor een halvering van parlementsleden,  tevens colleges en gemeenteraadsleden.

Een halvering van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) zien we hier op de redactie van deze plaatselijke krant niet zitten.  Niet om praktische reden, noch om theoretische reden.
(En – eerlijk gezegd – ook onze burgemeester ook niet.  Met zijn tripartite.)

Laat ons eerst even het Kortrijkse CBS van naderbij  bekijken.
Burgemeester en OCMW-voorzitter inbegrepen telt ons CBS negen leden.  Samen zijn ze bevoegd over niet minder dan 68 materies (nu ‘beleidsitems’ genoemd).  Voor de meesten van hen vergen die bevoegdheden een volledige dagtaak.

Neem nu willekeurig iemand als Philippe De Coene.  Zijn dagtaak.
Naast het OCMW-voorzitterschap dient hij zich nog onledig te houden met 12 gemeentelijke materies: sociale zaken, armoedebestrijding, consumenten, ICT, welzijn, kinderopvang, vrijwilligers, gezinsbeleid, sociale economie, het meldpunt, gelijke kansen, flankerend onderwijsbeleid.  (Daarnaast is er nog een cumulatie als voorzitter van het bestuur AZ Groenige.)

Ook onze  burgemeester-parlementslid  bekommert zich om 12 beleidsitems (vooral m.b.t. veiligheid).
Verder.
Rudolphe Scherpereel: 11 items (vooral verband houdend met handel en nijverheid).  Bert Herrewyn: 9 (vooral milieu).  Wout Maddens: 8 (vooral ruimtelijke ordening).  Kelly Detavernier: 5 (vooral financiën).  An Vandersteene: 5 (vooral cultuur en sport).  Axel Weydts: 5 (vooral mobiliteit).  Koen Byttebier: 4 (vooral facility en burgerzaken).
We zien waarlijk  niet in hoe men al  die materies in handen van bijv.  slechts  4 schepen zou kunnen onderbrengen.  Overigens zou het gevolg daarvan zijn dat die vier schepenen voor al dat werk moeten beroep doen op sterk bemande kabinetten.

Over beleidsdomeinen

Laat ons de zaak nu even  puur theoretisch bekijken.
Met de invoering van de nieuwe BBC (beleids- en beheerscyclus) is het beleid nu ingedeeld in ‘beleidsitems’ gegroepeerd in ‘beleidsvelden’  die op hun beurt zijn ondergebracht in ‘beleidsdomeinen’.
Voorbeeld: het beleidsitem “zwembaden” behoort tot het beleidsveld “sport” en tot het beleidsdomein “vrije tijd”  (in Kortrijk: “mens”).

De beleidsitems zijn vrij te kiezen  door het CBS.  In Kortrijk tellen we er dus 68.
De beleidsvelden zijn door de Vlaamse regering vastgelegd.  Het zijn  er tien, gecodeerd van 0 tot en met 9.  We sommen ze even op: algemene financiering, algemeen bestuur, zich verplaatsen en mobiliteit, natuur en milieubeheer, veiligheid, ondernemen en werken, wonen en ruimtelijke ordening, cultuur en vrije tijd, leren en onderwijs, zorg en opvang.

Lezer, vraag nu eens aan onze  burgemeester hoe hij denkt om die tien beleidsvelden onder de hoede te kunnen brengen van bijvoorbeeld vier schepenen.
Ha! We weten het.
De gemeenteraad heeft namelijk (budgettair) gekozen voor vier ‘beleidsdomeinen‘: algemene financiering, bedrijfsvoering, mens, ruimte.
Voor ieder domein één schepen?  Kan dat?
Ja, met telkens een kabinet van een tiental medewerkers?
En de vier schepenen die louter bij gebrek aan tijd absoluut geen beroep meer kunnen uitoefenen.  Geen les meer geven. Geen winkel openhouden.  Geen ICT-bedrijf runnen.
Geen mandaat (voorzitterschap!) hebben in intercommunales als Leiedal.  En ongetwijfeld  niet meer kunnen cumuleren als parlementslid….

De Kortrijkse tripartite verkoopt zichzelf steeds beter…

Nooit eerder meegemaakt hoe een schepencollege zich ontpopt als een goed georkestreerde, zelfs gewiekste  propagandamachine.
Er gaat waarlijk geen dag voorbij of de burgemeester en een of andere schepen komt piepen in de media.  Alle media, ook twitter en facebook.
Zelfs kabinetsmedewerkers laten zich niet onbetuigd.
En het schepencollege  heeft de lokale geschreven pers waarlijk volledig in de greep.  (Het is niet zonder reden dat ook  ambtenaren komen zeggen: “Gelukkig hebben we nog ‘kortrijkwatcher’, – zo vernemen we nog een keer iets…”)

Niettemin vindt het College dat bijv. het programma rondom “Kortrijk Klimaatstad” onvoldoende uit de verf komt.
“We doen en bereiken veel – op tal van terreinen – maar het is te weinig zichtbaar.”   (Gisteren nog lazen we in onze “embedded press” een groot stuk – met de schepen van milieu op de foto – over het feit dat 20 scholen bessenstruiken krijgen van de stad.  NIEUWS, voor de ouders.  Kiezers.)

Maar goed.
Het schepencollege is van oordeel dat de Kortrijkzanen nog te weinig weten wat het ambitieuze  klimaatprogramma van Stad zoal inhoudt.
Vandaar dat men – met nog twee jaren te gaan  in deze bestuursperiode –  wil beroep doen op de expertise en de creativiteit van een communicatiebureau “om op gerichte, concrete en creatieve manier het brede publiek te bereiken en een positieve sfeer te creëren rond het thema klimaat”.
Dat communicatiebureau moet gespreid  in de tijd (tot en met het verkiezingsjaar) drie deelcampagnes uitwerken. Voor deze overheidsopdracht zijn er zes bureaus aangeschreven.  Wie er intussen is verkozen en tegen welke prijs, dat weten we nog niet.

Wat we wel al weten is dat er voor een andere campagne alreeds een communicatiebureau is aangeduid.
De firma B.AD uit Roeselare moet voor het project “Campus Kortrijk Weide” een participatietraject, een nieuwe naam en een campagnebeeld ontwikkelen.  Men heeft negen bureaus aangeschreven en enkel B.AD diende een offerte in, voor de prijs van 11.808 euro.
We zullen het geweten hebben, wat er allemaal staat te gebeuren op de site!  Dankzij deze coalitie, en niet de voorgaande.

P.S.
– Wat menig Kortrijkzaan soms danig kan storen is het feit dat onze beleidvoerders zich wel eens lijfelijk tonen bij gebeurtenissen (plaatsen)  waar ze nauwelijks iets mee te maken hebben.  Maar wel doen alsof. (Ze zijn goed bezig, denkt de niet-geïnformeerde en toekomstige burger dan.)
– Beste lezer van deze krant. Ge kunt u niet voorstellen wat schepenen en burgemeester uitrichten om in de pers te komen.  Ook onderling is er hevige strijd.

Bestendige Deputatie weigert belangrijke verkavelingsvergunning (2)

Even recapituleren.
Op 4 juli 2016 vergunt het schepencollege een verkaveling van de grote bedrijfssite De Bruynooghe’s Koffie – Delaere Construct, gelegen aan en tussen de Minister Liebaertlaan en de Vlaanderenkaai.
De NV Matexi West-Vlaanderen wil daar namelijk een geheel nieuw wooncomplex inplanten met in totaal niet minder dan 75 woonunits.  Garages, enzovoort. (Op grond van een ‘masterplan’ dat al dateert van 2013.)

Omliggende bewoners  protesteren op allerhande  wijze en dienden  een gemeenschappelijk bezwaarschrift in op grond van 7 motieven.
Eén daarvan  is door het schepencollege  deels gegrond verklaard en een ander helemaal.  (Daarover straks  meer.)
Op 24 augustus stellen bewoners aldaar een beroep in bij de Bestendige Deputatie, en die verklaart op 17 november dat  beroep als gegrond.
De vergunning wordt geweigerd.
Alle nodige aanpassingen dienen opnieuw onderworpen aan een openbaar onderzoek en moeten dus deel uitmaken van een nieuwe aanvraag.

Wat zijn nu de bezwaren van de Bestendige Deputatie tegen de vergunning?
–  In de beslissing van stad Kortrijk waren een aantal voorwaarden opgelegd  bij de verkavelingsvergunning.  De Bestendige Deputatie vindt die evenwel weinig specifiek en mogen niet dienen om leemten in de plannen op te vangen.
Die voorwaarden geven ook aanleiding tot een bijkomende beoordeling door een overheidsinstantie. Dit alles is strijdig met de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (de VCRO).
–  Het project realiseert weinig bijkomende troeven voor de omwonenden.
–  Er moet rekening gehouden met de bestaande bebouwing in de omgeving.
Doordat het te ontwikkelen terrein gelegen is in het midden van een woonblok is een intense verdichting hier niet zo evident.
–  De aanvraag voorziet volledig nieuwe bebouwing maar geen enkele vorm van inkleding naar de omwonenden toe.
–   Er zou nog meer rekening kunnen gehouden met de verschillen in terreinniveau.
–   Er zouden bijkomende maatregelen kunnen genomen om de privacy van de omwonenden beter te waarborgen.
–  In een verweernota stelt de aanvrager van de verkaveling dat het maximale gabarit niet overal zal benut worden.
Maar in de verkavelingsaanvraag   is echter geoordeeld op basis van de maxima en de minima die in de bijhorende voorschriften en het plan bepaald worden.

Tot daar het oordeel van de Bestendige Deputatie.

Wat waren nu de zeven bezwaren van de omwonenden, ingediend ter gelegenheid van het openbaar onderzoek? En hoe is daar bij de vergunning door Stad  toch deels aan tegemoet gekomen?
1.  Het project heeft een  te hoge  densiteit, in strijd met de woningtypetoets van Stad. Ongegrond verklaard door het Schepencollege.
2.  Waardevermindering van de bestaande woningen. Ongegrond.
3. De bebouwing is te hoog en heeft een grote impact op de privacy, de bezonning, het uitzicht. Deels gegrond verklaard, deels ongegrond.
4.  De bouwhoogte in de Minister Liebaertlaan is te hoog, te diep, past niet in de straat en is niet in overeenstemming met het gabarietenplan. Gegrond verklaard!
5. Grote toename van het verkeer en het parkeren.  Ongegrond;
6. Lot 12 ten onrechte bij de verkaveling aangebracht. Ongegrond.
7. Te weinig groenvoorziening.  Ongegrond.

Het Schepencollege heeft dus wel voorwaarden opgelegd in de vergunning.
–  Inzake de afwerking van de Minister Liebaertlaan: een betere aansluiting realiseren binnen het bestaande waardevolle straatbeeld. Een bouwvolume met drie bouwlagen afgewerkt al dan niet met en hellend dak en uitgevoerd in baksteenmetselwerk vormt en beter e invulling in de straatwand.
–  Inzake inkijk bij de aanpalenden; om die te vermijden wordt het bouwvolume op het lot G beperkt tot 4 bouwlagen.

Tot daar.
Nu is het de beurt aan onze lokale gazetten.

Bestendige Deputatie weigert belangrijke toegekende verkavelingsvergunning (1)

Tiens.
Nog niets daarover gelezen in de plaatselijke perse.
Er is nochtans nogal in het verleden al wat te doen geweest (al van in 2013 met dat masterplan) rondom die verkavelingsaanvraag.  Op alle soorten van  media.

Het gaat om een ongehoord woonproject in namelijk een van de belangrijkste, voorname  straten van de binnenstad in Kortrijk. Op de binnenRing.  Huizen van soort bepaalde welstellende burgerij alhier.

Het gaat om de grootscheepse verbouwing van de immense  (8.242 m²) bedrijfssite genaamd De Bruynooghe’s koffie-Delaere Construct, begrensd door bebouwing langs de Minister Liebaertlaan en aan de andere kant  de Vlaanderenkaai.  (Langs het kanaal, vlakbij en tegenover het beroemde open zwembad.)

Matexi West-Vlaanderen NV (uit Kortrijk) wou “het perceel”  aldaar verkavelen in 18 loten voor éénsgezinwoningen en 5  loten voor meergezinswoningen met in totaal niet minder dan 75 woonunits (waaronder 49 appartementen!).
Voorts zou daar een nieuw openbaar domein komen, 12 loten voor autostandplaatsen, 7 loten voor garages  en een gemeenschappelijke tuin.
Vele omwonenden tekenden bezwaar aan.

Op 4 juli 2016 vergunde het Schepencollege niettemin de aanvraag.
Daar is door derden  op 24 augustus beroep ingesteld bij de Deputatie van de provincie en die gedeputeerden hebben  dat beroep warempel gegrond  verklaard op 17 november laatstleden.  Dat is gedurfd.

Méér nieuws volgt nog…

 

 

Een ultrakort en niet voltallig schepencollege brengt advies uit

Vrijdagmiddag 16 december stelde Vlaams minister Bart Tommelein  zijn plan voor over het bouwen van (nog meer) windmolens tegen twee duizend en zoveel.

Nog diezelfde middag  kwam er in Kortrijk precies om 12u45  met bekwame spoed onverhoeds  een schepencollege bijeen.
Zeer, zéér ongebruikelijk, zowel qua dag als uur.

Op de dagorde stond  als enig agendapunt het al of niet verlenen van een advies aan de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van de provincie omtrent de bouw van 4 windturbines op grondgebied Bellegem,  langsheen en dichtbij de oostelijke zijde van de snelweg A17/E403.
–  Aanwezig waren de schepenen Rudolphe Scherpereel, Wout Maddens, Bert Herrewyn , Koen Byttebier en Philippe De Coene.
–  Afwezig en verontschuldigd: de burgemeester Vincent Van Quickenborne, Kelly Detavernier, An Vandersteene, Axel Weydts.

Er is door de vijf aanwezigen  COLLEGIAAL een voorwaardelijk gunstig advies verleend  voor de  bouw van slechts 3 windturbines.  (Kortrijkwatcher komt daar nog wel op terug.)
De vergadering was afgelopen om precies 13 uur.
Dat wil zeggen dat men precies in 15 minuten tijd een (moeilijke) tekst van 22 bladzijden over een moeilijk onderwerp heeft besproken en goedgekeurd..

Over plaatsgebonden risicocontouren.
Weet u soms hoeveel?  De vijf schepen wel!
Gelijk aan 10 tot  min de zesde macht.  Voor één van de vier onderzochte molens.
Moet kunnen.

 

 

 

 

 

De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar heeft zo zijn bedenkingen bij het Kortrijkse ‘vergunningenbeleid” (2)

Wat voorafging.
Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) verleende geen vergunning om over te gaan tot sloop van het  opvallende hoekhuis aan de Kasteelkaai  8 terwijl de Bestendige Deputatie dat wel deed.
En dit op aanraden van een advies (dd. 16 februari 2016) van de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar.  
In het kader van de vergunningsprocedure zijn enkele interessante beschouwingen naar voor gekomen betreffende het zogenaamde ONBESTAANDE  ‘vergunningenbeleid’ van Stad inzake gebouwen met een zekere erfgoedwaarde.
In een vorig stuk publiceerden we er vijf.  Hierna volgen nog twee.
(Komt allemaal niet in de pers. )

6.
Er is geen begin van bewijs voor een ‘domino-effect’.
Het CBS was van mening dat de beslissing van de Bestendige Deputatie aanleiding zou geven tot een “domino-effect” van aanvragen tot afbraak  van (geïnventariseerde) gebouwen in de onmiddellijke omgeving van de Vismarkt.
Welnu, geïnventariseerde gebouwen hebben geen andere bescherming dan de (niet bindende) adviesverplichting van de Dienst  Erfgoed.  Zij zijn ‘van nature’ vatbaar voor afbraak omdat zij niet beschermd zijn als monument.
De sloop van het huidig pand verantwoordt op zich geenszins de aantasting noch de sloop van geïnventariseerde panden in de omgeving.  Elke zaak moet op zich bekeken worden door de vergunningverlenende overheid, rekening houdend met de bestemmingsvoorschriften, met de goede ruimtelijke ordening en wat de stad Kortrijk betreft met  eventuele inspiratie aan  niet bindende beleidsdocumenten zoals het Gabarietenplan en de Woningtypetoets.
Opnieuw beperkt het CBS zich tot een loutere bewering.  Uit niets blijkt dat voor andere  geïnventariseerde panden in de omgeving (bijv. in de Belfaststraat) in de nabije toekomst  de sloop dreigt.

7.
Er is geen vernietigingsprocedure ingeleid door de leidend ambtenaar van het Agentschap Onroerende Erfgoed.
De bescherming en het behoud van onroerende erfgoed is een kerntaak van het Agentschap.
Nochtans verzette de leidend  ambtenaar zich niet langer tegen de beslissing van de Bestendige deputatie, met andere  woorden tegen de sloop van het pand.
Overigens stelde de provinciaal ambtenaar in zijn verslag dat er geen sprake is van een pand met uitzonderlijke erfgoedwaarde.
Het pand dateert uit 1920.  Een aantal elementen waaraan  het pand  voorheen haar waarde ontleende zijn intussen verdwenen.  ( Er was een verbouwing in 1948.)
–  Het schrijnwerk is niet intact.
–  De belangrijkste zijgevel aan het water werd reeds gewijzigd.
–  Het materiaalgebruik (gecementeerde plinten en weinig natuursteen) is niet bijzonder waardevol.

P.S.
Een pikant detail.
Het CBS bekwam bij de Raad van Vergunningsbetwistingen de schorsing en vernietiging van de vergunning verleend door de Bestendige Deputatie.
De aanvraag tot sloping kwam van de projectontwikkelaar die hiervoor bijstand kreeg van onze pertinente altloos door Stad gekozen mr. van het advocatenbureau  Publius.
Raar maar waar.