Category Archives: onbegrijpelijk

100.000 euro voor productiehuis Skyline

Vorige week ook niet gekeken naar Jim-tv? Wat stom.
Per inwoner (baby’s inbegrepen) hebben de Kortrijkzanen voor dat gedoe bijna anderhalve euro uitgegeven. Het programma “The big live” is een hele week lang uitgezonden vanuit Howest (campus Karel de Goedelaan ). En dat hebt u nu niet gezien!

De overeenkomst met de VMMa waarbij Stad dus heeft beloofd om vier miljoen BEF te besteden aan dat circus is nooit goedgekeurd door de gemeenteraad. Volgens art. 8.2 moest dit nochtans gebeuren.

Loonkost 2007 van plaatsmeester is uitbetaald

In 2007 was Raphaël Vandenborre nog de plaatsmeester voor de wekelijkse markt en de paasfoor. Voor die opdracht was hij gedetacheerd vanuit de politiezone VLAS naar het stadsbestuur. Het schepencollege heeft nu beslist om zijn loonkost voor het jaar 2007 uit te betalen aan de politiezone. 59.454,28 euro. Dat is wel wat laat, maar het lijkt toch goed gehonoreerd.

Zouden graag een keer die prestatiefiche zien van den Raf. Wat was het (bruto)uurloon? In B-niveau toch niet meer dan 24 euro?
Vergelijking met de prestatiefiche van huidig plaatsmeester Filip Decock, moet kunnen.

Fotograaf Michiel Hendrickx mag ook meedoen, zonder offerte

Hier is al een keer of twee gemeld dat Kortrijk van plan is om een serie luxueuze publicaties te wijden aan grote stadsprojecten. Twee per jaar. Dit jaar verwachten we maar één zo’n cahier, en dat zal gaan over – raad eens – K in Kortrijk. Om de schijn van stadsreclame voor het winkelcentrum te vermijden zal men het waarschijnlijk hebben over “de Bijstandsite”. Deze eerste publicatie mogen we verwachten na het zomerverlof, iets wat voor K in Kortrijk qua marketingmoment heel goed zal uitkomen.

Een zgn. klankbordgroep heeft recent uit drie ingediende offertes de uitgave (en verspreiding) van het eerste (alleen dat?) themanummer gegund aan de bvba Stichting Kunstboek uit Oostkamp. Voor een bedrag van 10.067 euro.
Het basisconcept en de vormgeving van de hele reeks is in handen van Koen Bruyneel uit Kortrijk. 4.094 euro. (Enkel voor het eerste nummer?)

De fotograaf nu.
Voor het eerste nummer werden 7 kandidaten aangeschreven, zo zegt het College. Het waren er 8, want Michiel Hendrickx kreeg op zijn adres in Gent ook de gelegenheid om een offerte in te dienen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij liet evenwel weten (hoe? mondeling? schriftelijk?) dat hij “bereid is mee in te stappen in het project tegen een billijke vergoeding“. En: “als het onderwerp gepast is”.

Michiel waant zich een god, en is hier god.

De klankbordgroep vindt dat er in de toekomst “een andere overeenkomst met Hendrickx mogelijk is, naargelang onze relevante vraag op het gepaste tijdstip”. DAT MAG NIET. De wet op de overheidsopdrachten schrijft voor dat een openbaar bestuur bij werken, leveringen en diensten vast moet houden aan het concurrentiebeginsel . Ook god Michiel moet dus gewoon zoals iedereen een offerte indienen en de klankbordgroep dient die dan te beoordelen op basis van een puntenstelsel. Van een “billijke vergoeding” kan geen sprake zijn.

Voor de foto’s in het cahier over de Bijstandsite waren er zes inschrijvingen. David Samyn uit Bellegem komt het best naar voor als fotograaf “omwille van de aard en de sfeer van zijn foto’s die overeenkomen met de gewenste uitstraling van het themanummer rond K in Kortrijk”. 2.268 euro.
Totale kostprijs voor het eerste nummer: 16.431 euro. (Zonder de honoraria van de klankbordgroep.)

Het toppunt van galgenhumor is dat voor de verspreiding van het eerste cahier over K in Kortrijk ook de Kortrijkse handelaars zullen gevraagd worden om daaraan mee te werken !
Mogen we nog eens de verwachting uitspreken dat wij allen in die publicatie niets of niet veel zullen kunnen lezen over:
– Het relaas van de geheime besluitvorming over de komst van het megawinkelcentrum? (Men had oorspronkelijk heel andere plannen met de “Bijstandsite”.)
– De publieke financiering (miljoenen!) die gepaard ging met het optrekken van het complex.
– Een architecturale bespreking van het shoppingcenter en de omgeving, zoals bijvoorbeeld die recensie van Koen Van Synghel in “De Standaard” van 23 maart.
– Een overzicht van de leegstand en faillissementen in de buurt.
– Een voorlopig koopstromenonderzoek.

Claudio mag restaurant van Dell’Anno niet meer binnen zonder begeleiding

Kan men een bezwaar indienen tegen een “bouwaanvraag” als men de bekendmaking van de aanvraag niet eens kan lezen?
Zie volgende pagina.

Hier in deze elektronische krant KW is al veel inkt gevloeid over de zaak Stad-VMMa-bvba Clausix in het kader van de VTM-serie “Mijn restaurant”. Zelfs meer dan in de papieren perse.
Alhoewel, niet zozeer over leuke trivialiteiten.
Wel over de huurovereenkomst met betrekking tot De Oude Dekenij, contract dat nooit is voorgelegd aan de gemeenteraad en dientengevolge niet bestaat. Over het feit dat Stad oogluikend en nog altijd ongestraft toeliet dat er werken konden uitgevoerd aan de voorgevel van het beschermd gebouw. Over de gigantische facilitaire en financiële steun waarvan Claudio en zijn Gaëlle vanwege het stadsbestuur genoten en nog altijd genieten, zonder enig openlijk protest van UNIZO-horeca. Cf. dat kookboek. Over de varianten voor een toekomstig huurcontract. Over wat te doen, als alles in de soep draait. Enzovoort. Over hoe politiekers (raadsleden, fractieleiders, en ministers) met dit alles al of niet omgaan. Zelfs wat er met de keuken zou kunnen gebeuren.
Hoe huidig minister Stefaan De Clerck binnen het Kortrijks schepencollege alsmaar ietwat vergiftigde sporen achterlaat. Hoe waarnemend burgemeester Lieven Lybeer dat allemaal opvangt. Over het gekonkelfoes van weliswaar diplomatisch begaafde schepen Jean de Béthune bij lang geleden geheim gehouden onderhandelingen over de verkoop of de verhuur van de Oude Dekenij. Prijzen. 1 miljoen.
Dat stond hier allemaal te lezen. (Soms niet.)

En nu stuit de helpdesk van KW opnieuw op enkele saillante details die wat ruchtbaarheid verdienen via uw kwaliteitsstadsblogkrant.

Het restaurant Dell’ Anno is dus verzegeld (“Het Laatste Nieuws” van 30 september).
Nog wel door de politie én de administratie RWO. Ongelooflijk. “Man bijt hond” kan hier optreden. Tot hoelang die confiscatie zal duren, en waarom is onduidelijk. Op wiens bevel? Op wiens vraag? Nog absurder is dat enkel aan de achterdeur enkele repen plakband zijn aangebracht. Niet aan de twee deuren vooraan. Heeft Claudio nog wat sleutels in voorraad? (Of zijn weggelopen personeel?)
Maar wat is in godsnaam de rechtsgrond voor deze wel zeer ongebruikelijke, drastische ingreep? Is de VMMa (dat is de huurder) of de gebruiker al in verdenking gesteld over enige overtreding? Waarom niemand in voorhechtenis nemen?

In de krant doet bevoegd schepen Wout Maddens kond dat het voor hem nog altijd na vele maanden onduidelijk is of die werken wel vergunningsplichtig zijn. Het stadsbestuur wacht op een verslag van de gewestelijke bouwinspectie. Raakt onze juridische dienst er dan zelf niet uit?

Stilaan tijd dat boekskes als Story en de mainstreammedia over alle facetten van het probleem in het algemeen ietwat klaarheid scheppen. Anders kunnen we als burgerjournalist hier bezig blijven, wat geenszins onze taak is.

Ja, Claudio Dell’Anno is gestart met enige bouwwerken zonder toelating van Stad. Hij heeft ook een keer een greppel gegraven in de tuin. Lezer, hebt u dat ook al een keer gedaan? Is uw huis toen verzegeld? Mocht u toen ook niet meer binnen, zonder begeleiding van een ambtenaar?
Intussen heeft de bvba Clausix op 25 september een stedenbouwkundige aanvraag ingediend. Eigenlijk twee, zie infra.
Nu is het bij elke Belg die nog nooit het Staatsblad heeft gelezen ongetwijfeld duidelijk dat de bekendmaking ervan (die grote gele affiche met zwarte letters) dient aangeplakt alwaar het betrokken goed paalt aan een openbare weg. En op meerdere plaatsen indien het goed paalt aan verschillende openbare wegen. Hoe kunnen lastigaards anders eventuele bemerkingen of bezwaren formuleren als de ingediende bouwaanvraag nergens leesbaar te zien valt?

Verboden toegang

Wel, de bekendmaking van de aanvraag tot werken aan en binnen De Oude Dekenij kunnen Kortrijkzanen pas gaan lezen met een sterke verrekijker. Er hangen namelijk twee gele affiches aan de ramen van de veranda achteraan het gebouw. En om er wat dichterbij te komen moet men stiekem de tuin en het terras betreden, alwaar op een paaltje een bord is aangebracht met de mededeling “Privaat domein. Verboden toegang”. Met andere woorden: om kennis te nemen van de inhoud van de “bouwaanvraag” dient de burger een overtreding te begaan. Huisvredebreuk. Aan de voorgevel, noch aan de zijgevel is enige bekendmaking te bespeuren.
Claudio toch ! Luister nu een keer naar uw raadsman.
Anderzijds had stadsbestuur voor de huurder minstens vier affiches kunnen laten aanmaken. Ja toch?

Ander saillant detail.
Er zijn eigenlijk twee aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.
De ene heeft het over een tijdelijke vergunning voor het plaatsen van afvalcontainers (die staan er al) en een koelcel. De andere slaat op “het inrichten van een restaurant zonder structurele veranderingen”. Inrichten van een restaurant? Terwijl het in de feiten volgens Claudio louter gaat om een betere keukeninrichting.
Iets voor kommaneukers. In de eerste aanvraag heeft men het over “een tijdelijke” vergunning. Dat is weerom kafkaiaans. Er is namelijk geen vergunning nodig voor tijdelijke werken of handelingen of wijzigingen indien die kaderen in een reeds bestaande vergunning. Die is er niet, maar Stad weet niet of er een nodig is.

Kafka

Supporters van het duo Claudio & Gaëlle Six willen waarschijnlijk even weten waar hun bvba is gevestigd. Hoeveel kapitaal
er is volgestort. Wie lid is van de Algemene Vergadering en wanneer die samenkomt. Volgens het Staatsblad was de zetel tot voor kort alleszins in De Oude Dekenij zelf. Nu plots in de Watermolenstraat 49.
Komt dit vanwege het verbod om het gebouw nog te betreden zonder begeleiding van een ambtenaar van de milieu-inspectie?
Een absurd verbod. Des te absurder als men weet wat er in de oorspronkelijke huurovereenkomst tussen Stad en VTM (VMMa) is overeengekomen. Daarin staat letterlijk dat het de verhuurder (dit is Stad Kortrijk) niet is toegelaten om gedurende heel de huurperiode (dat is tot eind dit jaar) het gebouw te betreden. “Niet ten behoeve van verkoop, verhuring of enig ander reden.
Schepen en ambtenaren moet nu wel even gaan opletten!
Er is morgen met het stadsbestuur en de bvba Clausix (raadsman is Marc Verwilghen) een vergadering belegd om een en ander te bespreken over de bouwwerken en de huurovereenkomst voor volgend jaar. Een eventueel daaraan gekoppeld plaatsbezoek zal dus niet kunnen in gezelschap van schepen Wout Maddens, de burgemeester en een horde van ambtenaren.

Pure kafka is het.
En catch-22.
Dat de boekskes het daar niet over hebben.

Is het mogelijk om een bezwaar in te dienen over het feit dat je geen bezwaar kunt indienen?

Enkele onbegrijpelijke data in verband met de aanbesteding van kunstgrasvelden voor KVK

Zoals u weet komt het aan de gemeenteraad toe om bij stadsopdrachten voor werken (en leveringen en diensten) de voorwaarden vast te stellen (het bestek) en de wijze van gunnen te bepalen.
Vandaar.
VANDAAG maandag 11 mei rond 18u40 zal de Kortrijkse gemeenteraad beslissen dat de aanleg van twee kunstgrasvelden op voormalig Stade Kortrijk zal geschieden door een aannemer gekozen op basis van de laagste prijs, dit wil zeggen via een openbare aanbesteding.
De gemeenteraad bepaalt immers de wijze van gunnen.

Het is nu wel zo dat die openbare aanbesteding al te vinden is op Tinternet.
Op de Kortrijkse website staat als datum van verzending van de aankondiging: 8 april 2009.
De offertes moeten ten laatste binnen op aanstaande woensdag 14 mei om 11u45 want dan worden ze geopend in de trouwzaal. (Dat is openbaar.)

Wat als de gemeenteraad vandaag kiest voor een andere wijze van gunnen?
Bijvoorbeeld omdat bij dit soort gespecialiseerde werken niet enkel de prijs van tel is. Men kan ook kiezen voor een beperkte aanbesteding zodat we een aannemer vinden met de beste draagkracht. Of men kan meerdere gunningscriteria invoeren. Dan werkt men best met een algemene of een beperkte offerteaanvraag. Misschien kan men wel pleiten voor een onderhandelingsprocedure.

Raadsleden !
Laat u dit weer passeren?
Bevoegde schepen voor facility is Hilde Demedts, sport is van Bral, de man zonder veel scrupules.

P.S.
Nog een vreemde datum. Op internet lezen we dat kandidaten voor die aanleg van kunstgrasvelden nog de nodige documenten kunnen opvragen tot 14 november van dit jaar. Het einde van de werken is voorzien op 13 augustus.
Dat is allemaal om goed gek van te komen.

DE maand van toegankelijkheid in Kortrijk

(Slechts 1 maand.)

Minder en andere validen, denk daar maar eens goed over na.
Meer zeep aan uw trapleuning? Premie !

Uitgerekend deze oktobermaand hebben allerlei bezorgde mensen, besturen en instellingen over andere bezorgden het gepresteerd om deze maand in het teken te stellen van de toegankelijkheid van of in Kortrijk voor een categorie van mensen. De ANDERSvaliden.
Tentoonstelling van en voor ontoegankelijken in het stadhuis.
Word maar goed gek.

Terwijl stad helemaal is dichtgeslibd. Niemand nog de weg vindt. Gazettewinkels waar je een plattegrond van Kortrijk kan kopen zijn onbereikbaar. Zelfs niet-gehandicapten struikelen nog even voor de bestemming (EIGEN HUIS) is bereikt. Kindjes mogen van vader en moeder niet meer buiten spelen, in de ‘duikers’. (“Kaka”, zeggen ze dan in hun onschuld.) Iedereen is bang van die rare machines. Bakken zand met grond en smurrie zwaaien boven je kop als je maar even uw eigenste toegang verlaat.
Lokale dichters gaan aan het kwijlen. Maken gedichten.

Wat is toegankelijkheid, en voor wie?
Politie weet het ook niet meer.
Gebiedswerkers zitten over hun eigen te klappen op www.kortrijk.be.
De traditionele rolstoeten van gehandicapten met begeleiders zijn op de Grote Markt nergens meer te zien. De grot van broeder Isidoor ligt er verlaten bij. Geen juffrouwen met holderdebolderkindjes meer aan de Broeltorens. Het is alsof Kortrijk geen mongolen meer kent.
Wel overal nog in de straten irriterend muziekbehang, voor gehoorgestoorden.

Meer info op de website van Stad.
Er is een sensibiliseringscampagne bezig. Over hoe Kortrijk meer toegankelijk maken.
WE MOETEN ALLEMAAL VEEL en veel meer MEER BEZIG ZIJN MET ONZE EIGEN INGANGEN TE VERZORGEN.
Ge kunt daar dan voor premies krijgen, als je je moeder of vader de trap ophelpt in uw winkel.

Merk vooral het verschil tussen de begrippen “toegankelijkheid” en “bereikbaarheid”.
Een om het even welke gehandicapte kan bijvoorbeeld wel degelijk toegang krijgen tot een gebouw, een winkel, een plein, terwijl die plaats met zijn rolstoel of geleide hond of gehoorapparaat niet eens bereikbaar is.

Omgekeerd kan een zeer toegankelijk iemand het stadhuis cognitief onbereikbaar vinden. Nu ja.

Toegankelijkheid in stad niet altijd per definitie herleiden tot infrastructuur. Het gaat niet enkel om voetpaden of trappen en liften.
Misschien willen de mindervaliden niet komen naar iets? Precies als wij?

Immateriële ontoegankelijke plaatsen zijn er ook.
De zoekfunctie van de toch wel al enige dagen gelanceerde portaalsite over “toegankelijk Kortrijk” voor mindervaliden is nog steeds niet toegankelijk.

Nu denkt u zeker: hoe komt men daarbij, om net nu hier zowat alles in het honderd loopt, zo’n sensibiliseringscampagne op te starten?
Dat komt omdat er tussen stadsdiensten en verenigingen en personen allerhande die zich lang geleden hadden voorgenomen om een keer iets goeds te doen geen toegankelijke communicatie is.
Kwestie van subsidies.
Het is gewoon één grote commercie, zelfs over de grenzen heen.
Alstublieft zeg.

Opnieuw valide Constructief Voorstel.
Schepen van Welzijn Alain Cnudde: bekijk dat spel van uiterst internationale valide commerçanten maar eens goed naderbij. Zet in hemelsnaam uw zonnebril af.
Winkelcentrum K zal hiervoor premies opstrijken.

P.S.
Voor onze surfers.
Nu zijn er twee:
bereikbaarkortrijk en toegankelijk.

Wie heeft het voor het zeggen in Kortrijk? (1)

Vanaf vandaag pakt het “Nieuwsblad” in alle Vlaamse gemeenten alweer uit met een nieuwe poll.
Kranten hebben het financieel lastig (slinkend lezersaantal en /of oplage, vooral dalende inkomsten uit advertenties, stijgend succes van internet). De geschreven pers doet er dan ook alles aan om de lezers aan hun producten te binden, ondermeer met over om het even wat aan om het even wie een mening te vragen. Op internet. Die vraagstellingen of enquêtes zijn wetenschappelijk bekeken van generlei waarde. Hoogstens krijgt men een beeld van percepties die leven bij de bevolking, maar die percepties zijn net door diezelfde pers al – of niet – gevormd…

Neem nu de namen van personen die voor Kortrijk naar voor worden geschoven, als zijnde mensen met macht. Wat is macht, volgens de makers van de poll? “Mensen wier stemmen het luidst klinken.”
Citaat: “Wanneer zij spreken, wordt naar hen geluisterd. Ze zijn dé bepalende figuren in hun genre, door hun politieke macht, economisch belang, inzet in hun verenigingen, of hun bekend gezicht.”
Met andere woorden: op basis van deze criteria kan iedereen het hier in Kortrijk voor het zeggen hebben. Tine Lemaitre van Den Boulevard, de korpschef van de politie, Mike Tattoo, ons oudste en enige nog levende Begijntje. Broeder Isidoor, indien hij nog had geleefd.

De lijst van Kortrijkse poppenspelers (powerlist) bestaat dus uit een ratjetoe van willekeurige (vervangbare) namen. Waarom net vijftien?
WAAROM IS ER GEEN PLAATS OP DE GESELECTEERDE LIJST VOOR EEN PLAATSELIJKE JOURNALIST?
Heeft de pers alhier dan geen ‘bepalende figuur’, zoals indertijd Gerrit Luts? Fred Germonprez?
Dat is dan goed gezien. Tegenwoordig vertolken onze Kortrijkse persjongens de stem van de machthebbers. Maar dat is toch ook ‘bepalend’?

U zal nu wel begrijpen dat dit stuk uit rancune is voortgesproten.
Kortrijkwatcher is bij moedwillige vergetelheid niet opgenomen in de poll.
Toen het weekblad “Trends” eind september 2007 met een powerlist van Kortrijkse figuren uitpakte (geselecteerd op een voorafgaande bevraging ! een soort niet-publieke poll !) stonden we daar wél bij. Samen met ondermeer Jan Deleu (grootste werkgever, baas van het AZ), Guy Piette (VOKA), Hilde Laga (advocatenbureau van Stad), Piet Vanden Abeele (KULAK), Geert Hillaert (stadssecretaris). Dat was tenminste een lijst van Kortrijkzanen naar wie geluisterd werd !

Poppen en poppenspelers

Bij de huidige kandidaten die de poll op het oog heeft vinden we toch weer mensen naar wie men over het algemeen luistert. Enkel kan luisteren.
De muzikanten Piet Godderis en Dave Martijn. Ik denk dat die gasten meer afweten van gitaren en van een TU-2 Tuner of een OC-2 Octave dan van een of ander maatschappelijk gebeuren. Zo’n Martijn weet wellicht café “Den Trap” liggen, maar niet het stadhuis.

Desingner Arne Quince is ook onderhevig aan de poll. Weet helemaal zonder GPS waar de burgemeester woont en waar te parkeren.
Ja, samen met Philippe Vlerick luistert de burgemeester dan bij het haardvuur aandachtig naar Arne’s mercantiele plannen. Arne krijgt zonder veel problemen en met een spoedprocedure alhier een onderkomen en her en der wat opdrachten. Futurotextiel.
Pierre Yserbyt is één van die aanstokers-projectontwikkelaars die met zijn Foruminvest de burgemeester kon overtuigen om hartje Kortrijk plat te leggen. Hij HAD het dus voor het zeggen.
Jo Libeer (VOKA) woont in feite ook niet in Kortrijk, maar komt zich hier informeel wel eens bemoeien met zaken waar niemand iets vanaf weet, ook de pers niet.
Karel Debaere mag als directeur van Leiedal ongetwijfeld op de lijst voorkomen van mensen die het voor het zeggen hebben. Alleszins meer dan de voorzitter van de intercommunale. (Filip Santy neemt trouwens geen deel aan de poll.)

Textielondernemer Philippe Vlerick moet in een serieuze poll veel stemmen halen. Bij een stemming met een goed voorgelichte publieke opinie. Nog zeer recent is hij door “De Tijd” uitgeroepen als één van onze economische machthebbers. Die krant hanteert bij de selectie tenminste een aantal min of meer kwantificeerbare “hefbomen”. Vlerick krijgt 4 op 5 sterren voor de kwaliteit van zijn adresboek (netwerk), 3 sterren voor zijn functies (durfkapitalist), 4 voor zijn geldbezit, 4 voor zijn persoonlijkheid (gedrevenheid). Zijn gedrevenheid kwam in Kortrijk meer speciaal tot uiting bij de oprichting van “Habbekrats”. Kreeg daarvoor méér subsidies dan welke vzw ook. Het is een durfkapitalist. De pers bracht hierover geen enkel relaas.

Wie hebben we nog, zijnde representatief ?
Yvon Vanden Abeele. Onvermijdelijk. Zie je ook nergens, zal daarom weinig punten halen, maar hielp mee aan het bekomen van gigantische subsidies voor de uitbouw van Xpo. Is nu voorzitter van het handelsdistrict (het BID).
Christian Dumoulin is een representatief voorbeeld van een decisionmaker achter de schermen. Geen mens (journalist) die weet aan welke cruciale beslissingen hij ter stede participeert. (Nu: de zoektocht naar aandeelhouders voor de exploitatiemaatschappij van het Vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Voorheen liet hij de droogloodsen van Koramic op Kapel ter Bede verkommeren. Betaalde hij belasting op leegstand en verwaarlozing? )

Die is goed.
Het getuigt van politiek inzicht bij de makers van de poll dat ze deken Marc Gesquière hebben opgenomen bij de selectie. De christendemocratie alhier heeft traditioneel een innige band met de clerus. Zeer close met schepen Jean de Bethune en familie. Vroeger bepaalde de deken mede de lijstsamenstelling van de plaatselijke CVP.

Saskia Soete De Boosere van de Xpo is er weer bij. Nu ja. Er moet toch één vrouw op de lijst prijken? Maar waarom dan niet cultuurdirectrice Machteld Claerhout?
Joost Bert, van de cinema ! Daar wordt ook wel naar geluisterd bij het stadsbestuur als hij iets ten faveure van zijn bioscopen wil bekomen. Ontsnapte nog aan een geding met Stad rondom zijn appartement bovenop de Budascoop. Het juridisch geschil is omgezet in een dading. Iets over gelezen in de pers? Om zijn kandidatuur in de poll naar waarde te schatten dient u te beschikken over een snelle wagen. Joost is overal waar hij moet zijn.

In de poll kunnen we nog stemmen voor drie politici.
Voormalig schepen en nu raadslid Philippe De Coene (deed veel voor ICT en milieu, maar heeft uit de aard der zaak nu geen macht meer) burgemeester en parlementslid Stefaan De Clerck, minister en raadslid Vincent Van Quickenborne.

Wetenschappelijk bekeken is het totaal ongeoorloofd dat men bij de voorliggende poll op internet continu het verloop van de uitslag kan volgen. Ongezien zoiets, in een cursus statistiek over opiniepeilingen.
Deelnemers kunnen dus afspreken om de uitslag van de stemming te manipuleren. Andere geregistreerden aanzetten om voor één welbepaald iemand te stemmen.
Het is alsof men op een paardenkoers nog kan wedden als de koers is afgelopen.
Vandaar dat we u in volgend stuk zo nu en dan het (actuele) percentage van de behaalde stemmen per kandidaat zullen mededelen.

Maar waarom is Jacques Laverge niet genomineerd? Wie zijn de poppen, en wie de poppenspelers, dat zouden we wel eens willen weten. Pers zelf zou dit eens kunnen achterhalen. Waar blijven de stadsambtenaren?

Kortrijkwatcher is pure porno !

Ambtenaren en schepenen die op het stadhuis met hun PC kortrijkwatcher. intikken krijgen de mededeling dat zij terechtkomen op een niet toegankelijke pornosite.
Ik kan daar niet helemaal om lachen. Als deze “beveiliging” bewust is ingevoerd gaat het om een pure en ongehoord schandalige vorm van censuur. China waardig. Mag ook in de landelijke pers komen.
En we weten dat vele ambtenaren en kabinetsleden van schepenen al van ’s morgens vroeg deze weblog aanzagen als een bron van voor hen nog onbekende informatie.

Kunnen onze persjongens MET JOURNALISTENKAART OF PERSKAART niet een keer onderzoeken hoe dit komt, zich afvragen of er nog soortgelijke vormen van censuur bestaan met gelijkaardige blogs over de (Kortrijkse) politiek? Bijvoorbeeld met die van raadslid Marc Lemaitre (“kortrijklinksbekeken”)? Van voormalig schepen en weer raadslid Philippe De Coene?
OF DIE VAN HUN EIGEN REGULIERE BLOGS??
Wie daarvoor de verantwoordelijkheid draagt? Of dit welbewust is gedaan? Of iets dergelijks zich ook voordoet in andere gemeenten?
De komkommertijd is voorbij ! Aan de slag !

(Zie nog ons stuk over openbaarheid van bestuur, dd. 2 juli 2008.)

Bart Caron slaat aan het rekenen, over onze luchthaven EBKT

Kortrijks raadslid en Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Vl.Pro) heeft het eens uitgerekend.
Een vliegtuig dat landt of opstijgt op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem (in de pilotenmond EBKT) kost de gemeenschap 364 euro, of 103 euro per passagier. Zo’n wiskundige benadering wordt dan gretig opgetekend in “Het Kortrijks Handelsblad” (4 juli) want redacteur Luc Demiddele is van oudsher een verwoed tegenstander van ons vliegveld. Journalist Luc kijkt dan niet na of alles klopt. Checkt niet. Weet dientengevolge niet dat Bart Caron in het Vlaams Parlement (plenaire zitting van 2 juni) tot een andere berekening kwam. Uitkomst was toen: 200 euro per passagier.

Hoe komt Caron aan deze verschillende cijfers?
Hij deelt bepaalde subsidies van de hogere overheid voor EBKT door 18.343, zijnde het aantal passagiers van vorig jaar, en
uitsluitend passagiers van zakelijke vluchten. Aantal bewegingen op dit vlak: 5.489. Er zijn ook andere. Zelfs meer eco-getinte ballonvaarten. Staat niet in de krant, deze reductie. Flauw.
Geen wonder dat Caron in “Het Kortrijks Handelsblad” nog kan laten opmerken dat collega’s politici (“die niet van de streek zijn”) dubbel plooien van het lachen als zij dit horen.

Caron rept overigens niet over de kosten per passagier in Oostende. De luchthaven EBOS mikt vooral op vrachtvervoer en nu weer toerisme ook. Zelfs met een rekenmachine Texas Instruments Scientific TI-30XA slaag ik er niet in om na te gaan wat een kilo vrachtvervoer kost aan de gemeenschap. (Stel dat het om een vracht kippen gaat die tijdens de vlucht in de cabine rondfladderen, wat dan?) Caron heeft het trouwens niet graag over de rendabiliteit van EBOS, want dat terrein behoort tot de gouw – tot in Brugge – waar zijn kartelgenoot Vande Lanotte (SP.A) alles voor het zeggen heeft. Alles over lucht- en zeehavens en bedrijventerreinen en de lijstsamenstelling bij verkiezingen.

Bart heeft het over louter ‘zakelijke’ passagiers, niet over al die vluchten terzake training, scholing, vrije tijd.
Hij zou dus beter de som die het Vlaams Gewest besteed aan EBKT delen door alle passagiers samen.
Ziehier de cijfers. Totaal aantal passagiers in 2007: 67.051. Totaal aantal bewegingen: 30.962.
Journalist Demiddele had dit toch even kunnen op tafel gooien ten einde zijn lezers voor fabels te behoeden. Flauwe journalistiek.

Laten we hier nu aan onze lezers wat trafiekcijfergegevens verstrekken. Om zelf de kost per passagier te berekenen, want ik heb geen zin in dit soort prietpraat-wiskunde.

Wat kreeg EBKT zoal aan subsidies van het Vlaams Gewest?
In 2005 een eenmalig bedrag van 1,5 miljoen, voor noodzakelijke werken aan de startbaan.
In 2007 voor de brandweer (vooral personeelskosten): 765.000 euro. Deze subsidie keert jaarlijks terug.
In de nieuwe beheerstructuur zal de luchthavenontwikkelingsmaatschappij (de LOM) een toekomstige inbreng krijgen van 5,5 miljoen euro. Zal dienen voor de instandhouding van de infrastructuur.

Nu even vergelijken met EBOS.
De luchthaven van onderkoning Vande Lanotte kreeg en krijgt in de periode 2006-2008 niet minder dan 12,9 miljoen euro, alleen al als exploitatiedotatie. Als investeringsdotatie daarbij nog: 8,7 miljoen euro.
Met de nieuwe beheersstructuur worden deze dotaties stopgezet en vervangen door een inbreng in de LOM van 17 miljoen, gespreid over 8 jaar.

Terugverdieneffecten

Berekening van wat de regionale vliegvelden aan publiek geld kosten per passagier is natuurlijk een heus staaltje van populistisch denken.
Er is ook vrachtvervoer.
En de gebruikers van het vliegveld betalen voor landingsrechten, huurgelden voor de loodsen, brandstof, enz. Caron kan eens berekenen hoeveel belastingen en accijnzen naar de Staat terugvloeien bij de aankoop van (vorig jaar) een kwart miljoen liter AVGAS (voor kleine toestellen) en 1,6 miljoen kerosene (voor jets). Hoeveel directe en indirecte tewerkstelling het vliegveld meebrengt. Hoeveel patiënten al min of meer gered zijn bij de medische vluchten.

Ter info. Staat niet in Kortrijks Handelsblad.
De bedrijfsopbrengsten van EBKT bedroegen vorig jaar ca. 1,8 miljoen, waarvan ca. 875.000 euro subsidies. Finaal was er een lichte winst van 73.000 euro.

Luc Demiddele, Bart en andere tegenstanders van het vliegveld ! Als u beroepshalve of om toeristische reden een vliegreis maakt, bedenk dan dat het heel goed mogelijk is dat die piloot daar vooraan een begin of deel van zijn opleiding op Wevelgem kreeg. Dat die piloot misschien (financieel én mentaal) nooit dat heerlijke beroep had kunnen uitoefenen als EBKT niet bestond. Goede raad: als u een kijkje mag nemen in de cockpit, zeg dan geen kwaad woord over Wevelgem. Commandant zal bevel geven aan de “chef de cabine” om u in volle vlucht een luchtje te laten scheppen. Journalisten, doktoren, loodgieters, metaalbewerkers, ingenieurs. Besef nu ook eens dat de Staat of het Gewest geen cent besteedt aan de opleiding van piloten. Een lijnpiloot heeft voor zijn licentie algauw 3 miljoen oude franken uit eigen zak betaald. Zijn instructeurs hebben personenbelasting betaald. Aan de Staat. De simulators kwamen van investeringen door bedrijven (Barco) die hierbij belastingen betaalden, aan de Staat. Enz. Men noemt dit terugverdieneffecten.

Ach, ja. Laat maar. Macro-economie is dat.
Kan Caron nog nagaan hoeveel gemeenschapsgeld een Kortrijks bos kost per wandelaar? De exploitatie en het onderhoud van het kanaal Kortrijk-Bossuit per passagier, of kilo vracht? Waarom is er daarvoor geen LOM en LEM? Waarom is er voor deze infrastructuur geen vraag naar privé-partners en winst?

In een volgend stuk nog wat over het pas gestemde decreet over het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens. De LOM en de LEM. Met het stemgedrag van onze lokale Vlaamse volkvertegenwoordigers, en hoe zij dit motiveren.

Quote van de dag: “Omdat hij in West-Vlaanderen woont”

Carl Decaluwé is raadslid in Kortrijk en Vlaams volksvertegenwoordiger. In deze laatste hoedanigheid is hij door de CD&V en zichzelf ook uitgeroepen tot mediaspecialist en geselt de laatste tijd de vroegere BRT-leiding. Ondermeer omdat de openbare omroep niet altijd gehoorzaamt aan de wet op de openbare aanbestedingen (het principe van de mededinging). Als het Kortrijkse stadsbestuur hierin faalt, merkt het raadslid dit evenwel niet. Dit terzijde.

Bovenstaande inleiding helpt om onderstaande quote te vatten.

Een journalist van “De Morgen” interviewt vandaag (pag.13) Dany Vandenbossche, de voorzitter van de mediacommissie.

Speelt Carl Decaluwé de commerciëlen niet in de kaart door zijn scherpe kritiek op de VRT?
“Dat denk ik wel. Hij lijkt de private omroepen soms te verdedigen. Dat vind ik ook bizar.”

Waarom doet hij dat?
“Misschien omdat hij in West-Vlaanderen woont? (lacht)”

Naschrift.
Eerlijk gezegd, ik begrijp dit antwoord niet helemaal.
Of zinspeelt Dany Vandenbossche op het feit dat Carl Decaluwé een fan is van WTV en het Roeselaarse Roularta?