Category Archives: onbegrijpelijk

Het bureau van de Kortrijkse stadssecretaris staat leeg !

Laatstleden was onze stagiair-persjongen van onze digitale krant “kortrijkwatcher” alweer eens onderhevig aan een ‘modus van totale overijver’( excès  de zèle) en is hij enkele dossiers van de gemeenteraad van aanstaande maandag 19 februari gaan raadplegen in het historisch stadhuis.
(Iedere burger mag dit doen maar niemand weet dat.)

De mappen liggen nu in het bureau van de stadssecretaris Geert Hillaert.  Gelijkvloers.  (Rechtdoor gaan.)

Zijn naam staat nog altijd bovenop de bel te lezen ( rechts van de deur) maar die bel is blijkbaar onklaar gemaakt.  (Geen rood of groen lichtje meer te zien.)

Het kantoor is volkomen leeg.  Een ‘clean desk’ zoals we nog nooit bij een stadsambtenaar hebben gezien.  Geen dossier of boek of nog wat ander papier te bespeuren.  Geen mens te zien.

Wat is er aan de hand?
Is de stadssecretaris verbannen uit het stadhuis?   Waarom?
Heeft hij elders een onderkomen (bureau) gevonden?  Met een andere taak?
Zit hij (al maanden?) gewoon thuis?

Onze stagiair wil het uitzoeken.
Als hij daarin slaagt nemen we hem op als volwaardig en voltijds onderzoeksjournalist bij ‘kortrijkwatcher’.  Betaald.

P.S.
Waarom schrijft de pers daar niet over?
Ook niet over het ontslag van de financieel beheerder (gemeenteontvanger).
Dat is toch nationaal nieuws?  Kortrijk is een centrumstad.  En het gaat om zgn.  decretale graden.  Vast benoemd.  Ontslagvergoedingen??

 

 

Resultaatgericht beleid

Dat onze plaatselijke pers zomaar klakkeloos napraat wat burgemeester en politie beweert over de halvering van de winkeldiefstallen vanwege camera’s op openbaar domein, het is van een onverdraaglijke onzin.
Al even erg is dat diezelfde steeds betere ‘embedded press’ schepen Philippe De Coene volgt in zijn redenering over de volstrekt niet significante daling van de kinderarmoede.

Nieuw journalisme…

“Merk op dat dit een besloten vergadering is” (2)

Op de informele en besloten vergadering van 29 januari waarbij schepen Philippe De Coene (SP.A) toelichting gaf over de oprichting van een nieuwe intercommunale voor sociaal en welzijnsbeleid van 13 OCMW’s uit de regio is geen enkel raadslid opgedoken van de N-VA en de VLD-fractie.
Velen zien daarin een teken dat die twee coalitiepartners van de tripartite niet helemaal gelukkig zijn met deze nieuwe vorm van intergemeentelijke samenwerking, genaamd W13.
Over deze vergadering kregen de raadsleden trouwens nog altijd geen verslag.

De gemeenteraad van de maand januari eindigde nogal tumultueus toen bleek dat schepen De Coene (ook OCMW-voorzitter) niet bereid was om over deze belangrijke, waarlijk innoverende beleidsdaad een Verenigde Raadscommissie te laten bijeenroepen. En Piet Lombaerts (N-VA), de voorzitter van de gemeenteraad, ging daarin mee…(Zo’n voorzitter van een gemeenteraad wordt toch geacht de prerogatieven van zijn Raad te verdedigen?)

Als een soort tegemoetkoming aan de oppositie verklaarde de OCMW-voorzitter nog op de gemeenteraad van januari dat hij er “geen enkel probleem mee had” om de oprichting en organisatie van W13 “in extenso” te behandelen in de raadscommissie van 3 februari, voorafgaand aan de gemeenteraad van 9 februari.
(Op die gemeenteraad van komende maandag staat W13 als laatste punt 19 geagendeerd.)

Kortrijkwatcher kon het verslag van die raadscommissie inkijken.
Geen spoor van agendapunt 19 !! Het punt is gewoon niet vermeld. Het bestaat niet. Er is zelfs geen verwijzing naar de “informele toelichtingsvergadering” van 29 januari.

Weet u eigenlijk waarom er een zgn. extra infovergadering (met gesloten deuren) is georganiseerd op 29 januari?
Om een reden die schepen De Coene in de Raad van januari niet heeft verteld.
– Hij had voor ’s anderendaags 30 januari in Spiere-Helkijn een persontmoeting gepland over de materie. Hij kon het dus niet maken dat de pers nog eerder dan de gemeenteraadsleden zou voorgelicht worden over W13.
– En waarom ging het op 29 januari om een besloten vergadering? Om te vermijden dat diezelfde pers net één dag voor de persconferentie alreeds helemaal zou geïnformeerd zijn over de nieuwe intercommunale.
Zo zit dat…

“Merk op dat dit een besloten vergadering is” (1)

Dit is nooit gezien ! Uniek in de politieke geschiedenis van deze stad.

Op 20 januari laatstleden kregen de geachte raadsleden volgende e-mail toegestuurd, van een ambtenaar dus.

“In navolging van een beslissing van het bureau (van fractieleiders, noot KW) van 19 januari 2015 nodigen wij u bij deze graag uit naar de informele toelichting (onderstreept, – noot KW) door schepen P. De Coene over W13 – Oprichting van een intergemeentelijke samenwerking voor sociaal en welzijnsbeleid (…) op donderdag 29 januari 2015, om 18u30, in de gemeenteraadszaal van het stadhuis te Kortrijk.
Merk op dat dit een besloten vergadering is.”

Een besloten vergadering van raadsleden zeg !
En daarbij nog een keer “informeel”. Dus geen formele (verenigde) raadscommissie. Nergens verslag van.
Deze manier of wijze van vergaderen voor raadsleden (informeel én met gesloten deuren) is gewoon nergens voorzien.

Komt daarbij dat een besloten vergadering van raadsleden (volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad) pas kan als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer van iemand kan raken.
Vervolgens is het zo dat op die vergadering van het Bureau van fractieleiders de vertegenwoordigers van de N-VA en de VLD niet eens aanwezig waren.
De fractieleiders van de CD&V (Hannelore Vanhoenacker) en Groen (Catherine Matthieu) hebben zich verzet tegen deze informele wijze van vergaderen. Zij konden evenwel enkel een verandering van het aanvangsuur in de wacht slepen. Oorspronkelijk stelde men 17 uur voor, een uur waarop het merendeel van de raadsleden niets eens kon aanwezig zijn…
Maar de voorzitter van het Bureau en de gemeenteraad (Piet Lombaerts, N-VA) hield – om een reden die nog niet helemaal helder is – voet bij stuk.
Overigens is op het Bureau nooit geopperd dat de vergadering met gesloten deuren zou doorgaan.

(Wordt vervolgd.)

Alweer een vergeten agendapunt

Zo nu en dan meldt deze elektronische krant dat de agenda van de gemeenteraad hiaten vertoont.
Dat wil zeggen dat het Schepencollege bepaalde principiële beslissingen neemt onder voorbehoud van de goedkeuring door de gemeenteraad, en dat punt dan vervolgens niet agendeert op een volgende zitting van de Raad.

Welnu.
Op 22 december 2014 heeft het College “principieel” ingestemd met een vroegtijdige stopzetting van de erfpachtovereenkomst van 1 april 2011 tussen Stad en het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK) voor het gebouw gelegen in de Sint-Janslaan 1-3.
(In dat gebouw betrok “Kind en Gezin” en de volkomen mislukte Opvoedingswinkel vroeger enkele lokalen. Het SOK zal nu in april naar ginder verhuizen, verlaat het Overbekeplein.)
Die inerfpachtneming door Stad zou 27 jaar duren.

Het punt is dus nog altijd niet geagendeerd, niet in de komende gemeenteraad van 9 februari, en was het ook niet op de zitting van januari.

P.S.
Art. 7 van de overeenkomst tussen Stad en het SOK over de “natrekking”. Zie verslag van de gemeenteraad van september 2010.
Bij het beëindigen van de overeenkomst komt het gebouw eigendom van de erfpachtgever (het SOK), zonder enige vergoeding.
Nu moet u weten dat het SOK indertijd van Stad een investeringstoelage kreeg van 650.000 euro voor de realisatie van de opvoedingswinkel.
Zal dit allemaal dus geruisloos passeren?

Dossier optimalisatie en gedeeltelijke uitbesteding poetsactiviteiten bij stad niet ter inzage

Men moet dat nu maar eens uitleggen.
Het stadsbestuur (directie bedrijfsvoering) heeft een zgn. ombuigingsdossier opgemaakt inzake de poetsploegen die aan het werk zijn, enerzijds voor Stad zelf en anderzijds voor Sport, schouwburg, evenementen en verenigingen.

De poetsploeg van Stad bestaat momenteel uit 26 Voltijdse Equivalenten. Men wil daar 2 VTE schrappen. En op termijn de poetsactiviteiten in het stadhuis en in depot 102 uitbesteden.

En we mogen daar niet over schrijven !
Het collegebesluit daaromtrent is niet ter inzage !
Leg dat maar eens uit.

De vakbonden weten er toch wel van, of niet?
En mogen de raadsleden daar dan geen vragen over stellen?

P.S.
Het schepencollege van de nieuwe coalitie zegt zeer vaak dat een besluit niet ter inzage is. De reden ontgaat ons ook heel vaak.

De kostprijs van een scheurvorming

In de Orangerie achter het Broelmuseum is er al geruime tijd een immense barst te zien in de muur aan de zijde van het linkertorentje. Hoelang al? Al sinds heel lang.

De begroting van 2013 voorzag voor de studie én de oplossing van het probleem een bedrag van 40.000 euro, maar daar werd geen cent van aangerekend. Nochtans is in november van dat jaar (2013) al een studiebureau aangesteld om de toestand te gaan bekijken: het architectenbureau Demeyere uit Kortrijk.
Dat bureau kon pas in augustus van dit jaar (2014) de werken toevertrouwen aan de firma ‘MRT Group Monument’ uit Deinze voor de prijs van 56.526 euro, inclusief BTW.
Een bedrag dat onvoorstelbaar dicht ligt bij de raming (56.766 euro).
Maar onverklaarbaar is dat de offerteprijs van de gekozen firma eigenlijk 65.107 euro bedroeg.
Wat moeten de andere vier inschrijvers hier nu van denken? Of hebben ze daar geen weet van?

Geen haan die daar naar kraait…

Hier is al eens gewag gemaakt van het feit dat zowel de ontvanger als de stadssecretaris een keer geweigerd hebben om een betaalbaarstelling uit te voeren. Het schepencollege heeft dan maar op eigen verantwoordelijkheid de overrulingsprocedure toegepast en bijv. receptiekosten ten bedrage van ca. 24.000 euro toch uitbetaald. Tot op heden nog geen reactie gezien van de onze Kortrijkse provinciegouverneur. Intussen heeft het College in de periode VOOR de goedkeuring van de begroting 2013 nog onwettige uitgaven gedaan: de uitbetaling van een overbruggingskrediet (1,2 miljoen euro) aan het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK), bijvoorbeeld.

De goedkeuring van het budget 2013 liet drie maanden op zich wachten. Zogezegd omdat men de uitslag van de actie “Kortrijk Spreekt” wou afwachten. Tot zolang kon het schepencollege enkel verplichte uitgaven in gewone dienst verrichten. Lonen uitbetalen bijvoorbeeld. Maar zeker geen buitengewone uitgaven (investeringen) doen.
Het schepencollege heeft op 4 februari een laatste betaalbaarstelling gedaan voor bestelbons (1,4 miljoen) en aanrekeningen (115.000 euro) die sloegen op transacties van vorig jaar. Van het vorige bestuur dus.

Nochtans zijn er later toch nog nog betaalbaarstellingen uitgevoerd die sloegen op buitengewone uitgaven, van dit jaar dus – naar men mag aannemen.
Zelfs nog letterlijk op de dag (namiddag) van de (avondlijke) gemeenteraad die de begroting moest goedkeuren: op 25 maart voor 181.428 euro.
Verder nog op 25 februari (597.786 euro), 4 maart (413.281 euro), 11 maart (228.708 euro), 18 maart (403.986 euro).
Waarop sloegen die investeringsuitgaven??
Heeft de ontvanger (financieel beheerder) daar een visum aan verleend?
En heeft de secretaris die betalingsopdrachten ondertekend?

Zelfcensuur bij de locale pers

De KW-redactie heeft nog even gewacht op het verschijnen van het “Kortrijks Handelsblad” op vandaag alvorens te melden dat de locale persjongens (allemaal) verzaken aan hun taak.
Essentiële opdracht van de pers is het verschaffen van informatie (kan een verslag zijn) en duiding (uitleg). Eventueel kan er daar nog wat commentaar bij, tenminste als de journalist zich daartoe bevoegd acht en tevens meent dat hij iets heeft te vertellen.

Welnu, vorige zondag 1 juli hield het Vlaams Belang in het Begijnhofpark van onze guldensporenstad een hele dag lang een landelijk familiefeest. Daar waren een 600-tal aanwezigen. Aan het Groeningemonument hield partijvoorzitter Bruno Valkeniers in de voormiddag een “strijdrede”. Geen pers te bespeuren. In de namiddag grepen er in het park allerlei evenementen plaats. Er was muziek, kinderanimatie, dans, een optreden van een kleinkunstenaar en een imitator, een ballonwedstijd, een voorstelling van allerlei middeleeuwse ambachten. In de grote feesttent was er van alles te verkrijgen.

Om 16 uur hield parlementariër Gerolf Annemans een politieke toespraak. Pers afwezig.
Pers daagde om 12 uur ’s middags zelfs in het geheel niet op voor de persconferentie. De stapel persmappen bleef onaangeroerd…

CD&V heeft ook een keer een familiefeest gehouden in het Begijnhofpark. Daar kon u dus wél uitgebreid over lezen in de kranten en weekbladen en TV-beelden van zien.
En het jaarlijkse 1 mei-festival van de SP.A in het park gaat ook nooit onopgemerkt voorbij. Herinner u nog even de overweldigende opkomst van de pers toen de N-VA-voorzitter vorig jaar een toespraak kon houden aan het Groeningemonument.

De onafhankelijke redactie van kortrijkwatcher (zie ons statuut!) vindt de houding van de pers in dezen ronduit zielig. Een schending van de beroepsethiek ook.
En zelfcensuur is zowat het ergste dat een journalist kan overkomen. Een sluipende ziekte.

Baarwagen kan niet door de deur…

Het nieuwe ceremoniegebouw – waarvan geen mens de uiteindelijke prijs kent tenzij schepen De Bethune – op de begraafplaats Sint-Jan is door Stad helemaal “in eigen beheer” ontworpen. Nu pas blijkt dat de toegangsdeur te smal is voor de bestaande baarwagen. Voor de Kortrijkse dikke nekken?
Men zal nu een nieuwe baarwagen kopen en dus ook een nieuwe passende baarwagenrok. Vier firma’s – waarvan drie uit Nederland! – aangeschreven om een offerte op te maken..
De prijs voor de wagen wordt geraamd op 6.110 euro. Prijs van de rok kennen we niet, maar kan zeker oplopen tot 600 euro of meer.
Waarom is er niet geopteerd voor een loopkoets? Veel mooier ! En geen rok nodig.

P.S.
De voorlopige oplevering dateert al van 23 november vorig jaar… Vorig jaar. Over de breedte van de deur is toen in het proces-verbaal geen opmerking gemaakt.
Het wordt tijd om al dit soort dingen een beetje raar te vinden, in een centrumstad. Papieren perse! Doe er iets aan! Schrijf daar een keer over. Foto’s. Geen cijfers.