Category Archives: OCMW

Ietwat opvallende items uit het OCMW-budget 2006 (5)

Inderhaast nog een zeer opvallende budgetwijziging voor 2005 memoreren.
Op de valreep en zonder slag of stoot (geen tijd om de boeken open te doen) heeft de gemeenteraad van vorig jaar december nog kunnen constateren dat het exploitatiebudget een opvallende verbetering kent ten overstaan van wat er initiëel werd geraamd. Het negatieve resultaat daalt van 10 naar 7,6 miljoen.
De financiële verbetering is vooral te wijten aan de spectaculaire afbouw van het tekort bij de poetsdienst (vanwege het succes van de dienstencheques) en een daling van het tekort bij de sociale dienst. De cashflow is na inbreng van de gemeentelijke bijdrage ook positief geworden.
Nog in 2005 werd er heel veel onroerend goed verkocht, of was men dat toch van plan: 2,1 miljoen. (Voor de gehele periode 2005-2008 zal het gaan om 3,8 miljoen. In 2006: één miljoen.) 

Waar men ook altijd raar van staat op te kijken is dat er op de 728 personeelsleden (in 2004) nog altijd 456 in dienst zijn bij de vzw Zusters Augustinessen. In de “arbeidsplaats” van het rusthuis Sint-Jozef 146. In de arbeidsplaats “OCMW” zelf 309. Dat is niet enkel de administratie maar ook bijv. de sociale dienst, de dienstencentra, en de ter beschikking gestelde personeelsleden in het AZ Groeninge.

De althans in meer rechtse middens zeer verfoeide gemeentelijke bijdrage stagneert al van vorig jaar en tot en met volgend jaar rond 9,1 miljoen euro. Voor 2008 is men het dan weer met de burgemeester eens geworden dat de toelage opnieuw mag worden zoals vroeger was gepland : 9,6 miljoen.
Dit alles is niet te begrijpen. Want er is nu een objectieve methode om die gemeentelijke bijdrage te berekenen. Men past die dus niet toe? Of is het omgekeerd? Dat de werking (het exploitiebudget) en de investeringen of desinvesteringen (verkopen) worden aangepast aan de verwachte gemeentelijke toelage? Dat mag niet.

Het gerucht loopt dat alle OCMW-personeelsleden een rookalarmsysteem hebben gekregen. Gratis. Die post is niet terug te vinden in het budget.

Alle rusthuizen lijden een exploitatieverlies. Ter Melle bijvoorbeeld iets van – 350.000 euro.
De Nieuwe Lente: – 294.000. Het resultaat in Sint-Jozef was tot vorig jaar nog positief. Dit jaar verwacht men een negatief resultaat van ca. 57.000 euro maar dit zal spectaculair erger worden in 2008. Vooral omwille van de stijgende personeelskosten.

Ook nergen een winst te bespeuren bij de serviceflats Ten Olme (Kortrijk), Elfenberg (Heule), Rietveld (Bissegem).
Idem voor de vijf dienstencentra. De Zonnewijzer is er het ergst aan toe. Resultaat: – 228.000 euro.

De rubriek gezinshulp omvat meer dan u denkt. Dat gaat over kinderopvang, maaltijden, noodoproepsystemen, poetsdienst. Alleen de poetsdienst brengt nu een (lichte) winst op.

Het OCMW heeft veel tentakels. Dat ziet men bijvoorbeeld bij de integratieprojecten. In dt verband wordt samengewerkt met o.m. Kanaal 127, vzw’s als Constructief, Mobiel, Mentor. Buurtdienst Siné, groenopleiding, Werkwinkel.
Pure OCMW-projecten zijn o.m. Werk.Punt en Werkervaringsprogramma’s, de Leerwerkplaats. (Men doet nu ook aan integratie door cultuur. (Met veel subsideis van Vande Lanotte indertijd.)
De discrepantie tussen de werkingskosten en de opbrengsten in deze rubriek is ongelooflijk.

Het HIVA (Hoger Instituut van de Arbeid, – een onderzoeksinstituut van de KUL, volgepropt met ACW’ers) heeft een keer een dure studie mogen maken over de Kortrijkse welzijnssector. DE WELZIJNSINDUSTRIE. Nog altijd geen resultaten gezien. De opdracht bestond er ook in om na te gaan in hoeverre er wellicht enige tabula rasa kan gemaakt worden in de welzijnssector alhier. Misschien is het HIVA er nog niet uit? Of is men danig geschrokken? Over de territoriumstrijd? De overlappingen? Het gebrek aan bezinning over de kerntaken? Het gebrek aan evaluatie?

Bon.
En zo kunnen we doorgaan.
Een nieuwe serie artikelen over het OCMW is alleszins te verwachten als de rekening 2005 is gekend, en het jaarverslag.

Het exploitatiebudget van het OCMW (4): kosten

Vorige keer hadden we het al een beetje over de (werkings)kosten van het OCMW, met daarin meer in het bijzonder de personeelskosten.
Onze lezers zijn waarlijk behept met een onuitstaanbare ongezonde nieuwsgierigheid. Als dat zo doorgaat stop ik met dat geschrijfsel over het OCMW.

Nu wil men per se ook nog weten wat zo’n OCMW-voorzit(s)ter verdient. (Gelukkig nog geen vraag over de secretaris.) Hoe kan IK dat nu weten? Het is de Koning die dit bepaalt! Sire moet zich wel aan enige regels houden. Zo mag de bezoldiging van een OCMW-voorzitter niet gunstiger zijn dan deze van een schepen uit dezelfde gemeente. Een schepen krijgt hier 75 procent van de burgemeesterswedde. Als die van de burgemeester bijvoorbeeld 62.000 euro per jaar zou bedragen dan krijgt een schepen alhier zowat 47.000 euro per jaar of bijna 4.000 euro per maand.
Nu weet u het weer. Maar als een OCMW-voorzit(s)ter als Francesca Verhenne nog andere vergoedingen, wedden of presentiegelden zou ontvangen bij de uitoefening van allerhande mandaten (functies, ambten) dan mag de som van al die “inkomens” nooit groter zijn dan die van anderhalfmaal de vergoeding van een Vlaams Parlementslid.
(We hadden ooit een schepen die tegelijk OCMW-voorzitter was.)

Goed.
Gisteren zagen we dat de totale (geconsolideerde) kosten voor de gewone activiteiten (dus zonder investeringen) ca. 40 miljoen bedragen. En de opbrengsten ca. 31 miljoen. Er is voor 2006 dus een negatief exploitatieresultaat van om en bij de 9 miljoen.
We merkten ook dat de rubriek bezoldigingen een grote hap uitmaakt in het budget: 21,5 miljoen.

Een ander belangrijke rubriek uit de werkingskosten is getiteld “verbruikte goederen en verstrekte diensten“. 12,5 miljoen is er nodig voor de normale werking van het OCMW. Dit is 168 euro per inwoner. (In de Twaalf Grote Steden is het gemiddelde 159 euro. Toch wel iets om een keer over te peinzen.)
Dat bedrag omvat méér dan de verbruikte koffie. Het grootste deel van die kosten slaat op de verstrekte diensten: de specifieke kosten van de sociale dienst. 9 miljoen. De sociale dienst die zorgt bijv. voor leefloon en recht op maatschappelijke integratie, steun in nature en speciën.
In Kortrijk gaat er per inwoner 122 euro naar die specifieke kosten. Bij de “Grote Twaalf” gemiddeld 136 euro.
Als iemand over iemand roddelt dat hij “bij – of aan – het OCMW is ” (den openbaren onderstand!) krijgt hij bijvoorbeeld voorschotten, energietoelagen, een huurwaarborg, verhuiskosten, kosten voor schoolgaande kinderen, budgetbegeleiding. Misschien zelfs een huisje. Of werk. Voor een stuk worden bepaalde van die kosten gerecupereerd bij de cliënten (beneficianten) of hun familie.
Een Dexia-studie berekent dat de recuperatiegraad van de kosten uit de sociale dienst in de grote steden ca. 25 procent bedraagt. Bij ons is dat “slechts” 11 procent.
Een ander element in de kostendekking is de mate waarin de specifieke kosten sociale dienst gesubsidieerd worden door andere overheden. Er zijn bijvoorbeeld vergoedingen voor dossierkosten vanwege het Ministerie. Een dossier “leefloon” krijgt een toelage van 285 euro per stuk. We ontvangen ook veel steun voor bijv. tewerkstellingsprojecten, voor politieke vluchtelingen.
De gemiddelde subsidiëringsgraad is in grote gemeenten 66 procent.
(Kortrijkwatcher is hieromtrent niet in bezit over de nodige details over Stad om daar ietwat breedvoerig over te doen.)
Mogen we voor die subsidies van elders de rubriek “andere werkingopbrengsten” in ogenschouw nemen? Die bedraagt 13,1 miljoen. Dat zou dan 175 euro per inwoner zijn. (Het komt natuurlijk wel allemaal uit onze zak.)
Het begrip solidariteit is wereldwijd verspreid en algemeen aanvaard. Ook in Afrika. Probleem is dat anderen (bijv. indertijd Steve Stevaert) beslissen wat wij daaronder moeten verstaan en hoe en door wie dit gebeurt. In Kortrijk de secretaris van het OCMW.

De activiteit “sociale dienst” op zichzelf genomen sluit met een negatief resultaat van 4,8 miljoen. Niet veel anders dan vorig jaar. (Maar er is toch een BW geweest?)

Een derde kostencategorie is genoemd: “diensten, diverse leveringen en interne facturatie“. 3 miljoen.
We gaan daar niet op in. (Begrijp daar – eerlijk gezegd – niets van.)

SAMENVATTING EXPLOITATIEBUDGET
Totale opbrengsten (2006): 31,3 miljoen.
Totale kosten: 40,6 miljoen.
Negatief resultaat van het boekjaar: – 9,2 miljoen.
Dit negatief resultaat van het boekjaar verslechtert steeds: volgens de rekening van het boekjaar 2004 ging het om – 4,9 miljoen. Maar toen werd er 6,8 miljoen onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage zodat er toch nog + 1, 9 miljoen kon worden overgedragen naar 2005.
In het budget 2005 was het negatief resultaat – 7,6 miljoen.

Een OCMW moet natuurlijk geen winst maken.
Maar moeten de verliezen zich opstapelen?
Waar kan/moet er bezuinigd worden?
De secretaris Tony Vanheusden (die de echte bewinds- en beleidsman is bij het OCMW) weet dit wel.

Een volgende keer vertellen we wat ons als waarnemer nog erg opvalt bij het doornemen van het OCMW-budget 2006.

Het exploitatiebudget van het OCMW (3): opbrengsten

Vorige keer hadden we het over de investeringen van het OCMW voor dit jaar.
Nu gaat het om opbrengsten en kosten bij wat men de dagelijkse werking zou kunnen noemen van de instelling.
U krijgt alweer dorre cijfergegevens. Maar dat is ook een keer nodig. Er is nogal wat kritiek mogelijk op het OCMW maar er wordt ook veel onzin verkocht over het centrum. In veel gevallen zegt men maar wat, bijvoorbeeld dat het OCMW een soort winstgevend bedrijf is.

We starten met een algemeen (geconsolideerd) overzicht van het exploitatiebudget.
Dat wil zeggen de resultaten van alle “activiteitencentra” samen. Dus niet enkel wat men doet inzake ouderenzorg of dienstencentra, ziekenzorg, enz., maar bijvoorbeeld ook inbegrepen de kosten en opbrengsten van de administratie zelf. Alles samen. Geconsolideerd.

DE OPBRENGSTEN
Men kan daar een aantal categorieën in onderscheiden.
Vooreerst de rubriek “werkingsopbrengsten“.
Daarin zitten in: 1) de pure werkingsopbrengsten en wat men noemt “recuperatie van kosten uit de sociale dienst”, 2) de andere werkingsopbrengsten.

De eerste rubriek zou men kunnen beschouwen als het omzetcijfer van het OCMW.
Bij ons bedragen die opbrengsten 16,7 miljoen. Per inwoner is dat 229 euro. Is dit veel of niet veel? Geen idee. Maar a.u.b weer geen onzin hieromtrent verkopen. Gemiddelden zijn zeer gevaarlijk, maar er kan toch een keer op gewezen worden dat het gemiddelde per inwoner in de twaalf grootste Vlaamse gemeenten hiervoor 219 euro per inwoner bedroeg.

Naast de zgn. pure werkingsopbrengsten zijn de “andere” meer en meer van belang.
Die “andere” werkingsopbrengsten zijn tegemoetkomingen van diverse gezagsniveaus. Bijvoorbeeld de dotatie uit het Gemeentefonds van de stad. Subsidies voor leefloon. Materiële hulp.
Bij ons gaat het om een opbrengst van 13,1 miljoen. Per inwoner is dat 175 euro. Is dat veel? Is dat weinig? Geen idee. Zie weer eens hoe gevaarlijk gemiddelden zijn. Bij de twaalf grote steden (dus ook Antwerpen) ging het om 310 euro per inwoner!

Ons OCMW krijgt van Stad een totale toelage van 11,1 miljoen.
Een beetje meer dan vorig jaar, en een beetje minder dan volgend jaar. Die totale toelage bestaat uit de gemeentelijke bijdrage (9,1 miljoen of 123 euro per inwoner) en een vast percentage uit het Gemeentefonds (1,9 miljoen).
De objectieve berekeningsmethode van de gemeentelijke bijdrage wordt helaas niet uiteengezet in het meerjarenplan 2006-2008. Maar het OCMW laat niet na om fijntjes op te merken dat de instelling in vergelijking met het vorig meerjarenplan “belangrijke inleveringen” heeft gedaan.
In een vorig plan zou het OCMW dit jaar een totale toelage van 11,6 miljoen hebben gekregen.
Dit is een inlevering van bijna 500.000 euro. Volgend jaar komt er zelfs een inlevering van bijna één miljoen.

Alweer om allerlei onzin vóòr te zijn vlug nog iets tussendoor over de sociale dienst.
Het meerjarenplan gaat ervan uit dat inzake uitkeringen voor steun en leefloon er géén substantiële toename zal zijn van het aantal cliënten.
In 2004 ging het om 949 beneficianten van het leefloon. De bruto-tussenkomst bedroeg ongeveer 3 miljoen. Netto: niet eens één miljoen. Inzake gewone steun ging het om 1.328 personen. Bruto 3,1 miljoen, netto 360.000 euro.
In 2004 kregen in het totaal 2.277 personen of gezinnen uit Kortrijk een financiële uitkering van het OCMW, hetzij als leefloon, hetzij als gewone steun. Dat is 3 procent van de bevolking. Over de laatste tien jaar ging het om 1.983 tot 2.287 personen of gezinnen.
In 2004 was het aandeel “vreemdelingen” (de geijkte term van het OCMW) hierin 36 proent.
Inzake materiële hulp aan vreemdelingen zijn er 120 personen in aanmerking genomen.

Naast de werkingsopbrengsten zijn er nog financiële en “uitzonderlijke” opbrengsten. Maar daarover hebben we het nu niet.
Niettemin even het totaal maken van de werkingsopbrengsten én financiële opbrengsten (uit activa): 30,7 miljoen. Per inwoner is dat 412 euro. Is dat veel? In de twaalf grootste steden gaat het om 575 euro per inwoner.

DE KOSTEN
De werkingsopbrengsten bedragen ca. 30 miljoen.
De werkingskosten ca. 40 miljoen.
Dat is interessant.

Uw ongezonde nieuwsgierigheid kennende komt u hier al onmiddellijk te weten wat onze 700 OCMW-personeelsleden kosten. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: 21,5 miljoen. Of 288 euro per inwoner. Is dat veel? Het gemiddelde in de twaalf grote steden bedraagt 439 euro !
(Overal te lande bedragen de personeelskosten méér dan de helft van de totale kosten.)

Het leeuwenaandeel van de personeelskosten gaat naar de sociale dienst (4 miljoen). Gevolgd door de rusthuizen Sint-Jozef (3,8 mio), De Nieuwe Lente (2,2), Ter Melle (2,1). De algemene administratie kost 1,7 miljoen. Technische dienst en integratieprojecten elk wat meer dan 900.000 euro.
Even tussendoor: Stad heeft ook een “welzijnsdienst” hoor.
De taakverdeling is ondoorgrondelijk. De nieuwste grote mythe van HET SOCIAAL HUIS.

Uw nieuwsgierigheid is nu bevredigd.
We kijken vlug naar de totale kosten van de gewone activiteiten. Afgerond 40 miljoen. Per inwoner ca. 540 euro. En alweer weten we niet of dit veel of weinig is. In de twaalf grootste steden komen we aan een gemiddelde van 750 euro.

Dit stuk wordt te lang.
In een volgend nummer gaan we nog in op enkele belangrijke courante kosten.
Naast de bezoldigingen zijn er nog twee belangrijke categorieën. In het jargon: “verbruikte goederen en verstrekte diensten” en “”diensten, leveringen en interne facturatie”.

Wat is het OCMW dit jaar van plan (2) inzake investeringen ?

Dit jaar wil men voor 6,1 miljoen investeren. Vorig jaar was dat nog 15,4 miljoen. Grote delen van die som gingen naar het Begijnhof, renovatiewerken aan het rusthuis Sint-Jozef, nieuwe bedden voor Lichtendal, aankoop gronden en gebouw voor het rusthuis in Aalbeke, werken in de serviceflats Ten Olme in de Langemeersstraat, renovaties van bejaardenwoningen. (De echte rekeningen – de realisaties – kennen we nog niet.)
Voor volgend jaar voorziet men 4,2 miljoen aan investeringen.
Hoe wordt die 6 miljoen van dit jaar gefinancierd? Met de verkoop van onroerend goed (ca.1 miljoen), subsidies (ca. 1 miljoen), leningen (2,2 miljoen). 

De kluchtigste investering gaat naar die roodgloeiende telefoons in een kantoor in de Budastraat 27. Er komt airco voor een bedrag van 6.500 euro. Dat is meer dan voor de airco in het dagcentrum van het rusthuis Ter Melle (5.00 euro). De niet zo lang geleden vernieuwde kantoren (en hoe!) in de Budastraat krijgt ook aanpassingen inzake veiligheid (camera’s? toegankelijkheid): 100.000 euro.

Inzake privaat patrimonium wordt weer veel geld uitgegeven aan werken (restauratie) in het Begijnhof. 1,6 miljoen. Hoeveel daarvan gesubsidieerd wordt is onduidelijk. In een tabel vind ik 1,2 miljoen terug en in een andere bijna 1 miljoen. Curieus is dat er voor volgend jaar geen krediet is voorzien voor het Begijnhof. En we zitten in de derde of vierde fase van de werken. NOG vijf te gaan?

Er wordt veel aandacht geschonken aan een soort nieuwe dienst ICT. Er is een totaal budget van een half miljoen euro hiervoor en daarvan wordt dit jaar 175.000 euro opgesoupeerd.

Het rusthuis Sint-Jozef is weer flink bedeeld. Concurrentie! Met 1,7 miljoen aan allerhande verbouwingen en een minibus. Maar zoals u weet gaat de verbouwing van het klooster tot kinderopvangcentrum voorlopig niet door. En daar was nu een keer zo’n nood aan! Men dacht daaraan 850.000 euro te besteden maar de offerte was 18 procent hoger.
Het rust- en verzorgingstehuis (RVT) Lichtendal (aan de universiteit) krijgt weer voor 90.000 euro bedden.
Biezenheem (rusthuis in Bissegem) krijgt een groen dak: 29.000 euro.
De grootkeuken van het dienstencentrum De Zonnewijzer (vlakbij het Plein) wordt verbouwd tot een hobbyruimte: 60.000 euro.
In de Begijnhofstraat worden een aantal sociale woningen vernieuwd voor 560.000 euro.
(Het is onjuist dat daar veel asielzoekers wonen.)
Voor de aankoop en renovatie van andere sociale woningen (bijv. in de Boerderijstraat) is nog 600.000 euro weggelegd. Die woningen zijn waarschijnlijk wel bedoeld voor asielzoekers.
En voor de renovatie van de bejaardenwoningen in de Mortagnelaan (Bellegem) is er nog 224.000 euro. Er zouden ook drie studio’s bijkomen in het voormalig Breydelhuis nabij de Veemarkt.

Wat detailopgaven:
– Kapel Ecce Homo: 90.000 euro.
– Onderhoud woningen Begijnhof: 56.000.
– Begijnhof (grote zaal plus een woning): 1.520.000.
– Integratieprojecten: 32.000.
– Brandcentrale rusthuis Sint-Jozef: 75.000.
– Minibus Sint-Jozef: 41.500.
– Verbouwing kapel Sint-Jozef en polyvalente zaal: 755.000.
– Groot onderhoudswerk Sint-Jozef: 200.000.
– Idem voor De Nieuwe Lente plus herinrichting keuken en vervangen ramen: 120.000+100.000.
– Infostand in De Zonnewijzeer: 7.000.
– Zetels voor het dagcentrum: 27.500.
-Toestellen noodoproepsysteem: 7.000.

Zo.
Dat zijn waarschijnlijk de voornaamste plannen inzake investeringen.

Misschien wil u nog wel weten hoe het zit met het OCMW-patrimonium?
Hiervoor baseren we ons op het jaarverslag 2004.
De OCMW-diensten zelf zitten op ongeveer 12 adressen. SOCIAAL HUIS. De administratie bijvoorbeeld en de sociale en juridische dienst in de Budastraat. De technische dienst in de Condédreef. De dienst kinderopvang in de Groeningestraat. (Nu misschien niet meer?) Thuiszorg in de Langemeersstraat. Straathoekwerking in de Spoorweglaan. Integratie in de Damastweverstraat. Het is maar dat u het weet. Stuur die Albanees niet de verkeerde richting uit. (2/3 van de bezoekers aan de infobalie zijn allochtonen.)

Het OCMW bezit 58 sociale woningen. (Het wooncomplex Prado is in erfpacht gegeven aan de VZW De Poort en brengt geen huur op.)
Er zijn 11 opvangplaatsen voor mensen in crisis in de Condédreef. En op drie adressen zijn er doorgangswoningen. In totaal bezit het OCMW nog 70 bejaardenwoningen, vooral in Hoog Mosscher. Ongeveer 106 serviceflats (bijv. Ten Olme) en 8 studio’s in de Handboogstraat.
Het OCMW bezit nogal wat “gewone” woningen. Ca. 25, zonder het Begijnhof. Ook in Harelbeke, Spiere-Helkijn, Waregem, Wevelgem. Veel van die woningen zijn verhuurd. Spijtig dat het jaarverslag tegenwoordig de huurprijzen niet meer vermeldt. (Wel de huurders.)

We hebben ook nog ca. 12 ha aan gewone grond. (Het voetbalveld aan de J.Vanderstraetstraat in Heule en dat van de Preshoekstraat in Marke is ook van het OCMW.)
De oppervlakte aan landbouwgronden heb ik niet opgeteld maar het is gigantisch veel.
Ook in Alveringem (16 ha), Boezinge (20 ha), Geluwe (16 ha), Krombeke (18 ha), Ledegem (20 ha), Poperinge (17 ha), Waasten (17 ha), enz., enz. Het record is 24 ha in Zillebeke.
Verder verhuren we nog 18 hofsteden. Tot in Zwevezele toe.
Vanwaar komt dat allemaal?
Er zou iemand de geschiedenis van het OCMW moeten schrijven.

In een volgend stuk hebben we het over het exploitatiebudget voor wat men zou kunnen noemen: de dagelijkse werking van het OCMW.

Wat is het OCMW dit jaar van plan (1) ?

Het is nodig dat dit een keer gezegd wordt.
De gazetten hebben er geen oog voor. Alsof dat de gewone man in de straat niet interesseert.
In de nu openbare (wat werd er gezaagd om dit te bekomen!) OCMW-raad is er geen kat te bespeuren.
En op de overigens voortreffelijke website van het OCMW wordt wel gezegd wat er zoal aan dienstverlening (georganiseerde bijstand) bestaat en waar die is te vinden maar gaat men niet concreet in op wat er zoal daadwerkelijk wordt ondernomen of nog zal gebeuren.
Het budget 2006 bijv. niet gevonden. Over de OCMW-raad krijgt men enkel de agenda te zien, zonder toelichting en zonder notulen. Geen verslagen van het nochtans belangrijke overlegcomité stad-OCMW.
Nochtans: het OCMW doet veel hoor ! En veel goeds. 

Het niet de bedoeling dat er hier aan woordenkramerij wordt gedaan.
Zoals gewoonlijk baseren we ons op de naakte cijfers. Die van het budget 2006.
Er is dus toch weer eerst enige theoretische toelichting nodig.

Niet-kandidaten voor de komende gemeenteraadverkiezingen hoeven nu niet verder te lezen.

Gebruik nooit meer de term “begroting” als u het hebt over wat het OCMW zoal ontvangt en uitgeeft.
OCMW’s hanteren allemaal sinds 2003 een een nieuw boekhoudkundig systeem dat nogal afwijkt van dat van de gemeenten. Termen als “gewone” of “buitengewone” dienst komen bijvoorbeeld niet meer voor. De OCMW-boekhouding is nu afgekeken van die van de ondernemingen. Met een sterk analytische inslag.

Een OCMW-budget bestaat uit vier grote delen.
In de eerste plaats is er het exploitatiebudget.
Dat wil zeggen: de kosten en opbrengsten voor elk activiteitscentrum afzonderlijk en voor het OCMW in zijn geheel.
Een “activiteitscentrum” is een afdeling van het OCMW die een welbepaalde taak uitvoert. Bijvoorbeeld de dienst sociale bijstand (budgetbegeleiding o.m.), een dagopvangcentrum of kortverblijfkamers, thuiszorg, dienstencentra (de Zonnewijzer) het rustoord (Sint-Jozef) , en ook de administratie zelf (700 personeelsleden).
Voor 2006 heeft het OCMW een exploitatietekort van zowat 9 miljoen euro.

Vervolgens omvat het budget ook de investeringen.
Dat zijn ontvangsten en uitgaven in verband met aan- of verkoop van duurzame goederen. Zo bijv. krijgt de OCMW-administratie in het lokaal telefonie airco voor 6.500 euro. Totaal van de investering voor 2006: 6,1 miljoen. Véél minder dan vorig jaar (15,5 miljoen.)

In de derde plaats is er in het budget een plaats gewijd aan in- en uitgaande kasstromen.
De cashflow voor dit jaar is (zonder de gemeentelijke bijdrage) min 7,5 miljoen.

Tenslotte schenkt men natuurlijk ook aandacht aan de berekening van de gemeentelijke bijdrage in het “tekort” van de OCMW’s.
Dat is hier ter stede altijd een pijnlijke zaak. (Die legendarische ruzies indertijd tussen schepen van financiën Hilde Demedts en OCMW-voorzitter Frans Destoop!) Gelukkig probeert men die bijdrage wat te objectiveren op basis van de kasstromen. Maar het blijft een soort ideologisch gevecht. Een probleem is dat een aantal taboe-vragen achterwege blijven. Over de kerntaken. Moet het OCMW zoveel geld besteden aan en zich blijven bezig houden met het Begijnhof? Zich onledig houden met de zgn. digitale kloof (internet) bij Kortrijkzanen? Aan kinderopvang doen? Moet het OCMW constant naar “nieuwe uitdagingen” zoeken?

Er zijn ook nog bijlagen.
Altijd leuk om te lezen.
Je leert er ondermeer dat ons OCMW nog altijd 18 hofsteden bezit.

Tot een volgende keer.
Dan meer gegevens. Alles wat u altijd hebt willen weten.