Category Archives: OCMW

OCMW richt boodschappendienst op, voor zorggebieden

Vandaag OCMW-raadsdag !
Zo’n OCMW-raad is publiek toegankelijk, maar geen kat komt daar op af. Somtijds één Kortrijkse burger, maar nooit (nooit!) een plaatselijke journalist. Aldus blijven Kortrijkzanen verstoken van bijwijlen heel relevante informatie. Vandaag bijvoorbeeld zal het OCMW beslissen om tegelijk een boodschappen- en vervoersdienst op te richten. Dat is toch nieuws? (Over de vervoersdienst hebben we het nog in een volgende bijdrage.)
Dat er geen kat de OCMW-raad komt volgen, ja, dat komt ook door het feit dat het OCMW-bestuur niet houdt van pottenkijkers. “De mensen moeten dat allemaal niet weten,”” zo zegt de OCMW-secretaris.

De boodschappendienst bestaat uit drie luiken.
1. Collectief vervoer naar een winkel of site van winkels
De klant wordt thuis opgehaald en afgezet. Hij krijgt één uur de tijd om zijn boodschappen te doen. Dat kan 1 maal per maand gebeuren. De klant betaalt 1 euro voor de dienst. Organisator van dit collectief vervoer is het buurtcentrum Achturenhuis en “andere buurtwerkinitiatieven”. (In feite gebeurt dit al, soms tot over de Franse grens.) Mogelijke gebruikers hier zijn minder mobiele klanten die niet meer in staat zijn om zelfstandig boodschappen te doen. In de praktijk zijn dat tot op heden heel mobiele personen. En ze kennen heus de weg. Weten af van prijsvergelijkingen.

2. Kleine boodschappen door vrijwilligers van “Buren voor Buren”
Hier blijft de gebruiker gewoon thuis. De vrijwilliger haalt de boodschappen op bij een slager, bakker, krantenwinkel. Hij mag zich niet gemotoriseerd verplaatsen! De vrijwilliger krijgt 0,5 euro van de gebruiker van de dienst. Maar die dienst is strikt voorbehouden voor bewoners uit het zorggebied die tijdelijk niet in staat zijn om kleine boodschappen te doen. Bijvoorbeeld na hospitalisatie.

3. Grotere boodschappen door vrijwilligers van het LDC “De Zonnewijzer”
Al sinds 2008 eigenlijk kan een klant uit vier (ja, vier) woonzorggebieden van Kortrijk-stad een bestelling bellen naar De Zonnewijzer. Dat dienstencentrum mailt/faxt/belt de bestelling dan door naar een plaatselijk warenhuis dat een ruim merkenassortiment aanbiedt. Een vrijwilliger haalt het bestelde op en geeft het die bij de klant af. Die vrijwilliger krijgt hiervoor een bestelwagen van het OCMW. Frequentie: tweemaal per week. De dienst Thuiszorg maakt een rittenschema. De klant (uitsluitend minder mobiele!) betaalt 1 euro.
Maar in welke winkel komen die bestellingen terecht?
Als dat geen nieuws is! “Na ruime bevraging bij de plaatselijke supermarkten heeft De Zonnewijzer een samenwerking met GB Partner tegenover Sint-Maarten opgezet.” Het OCMW continueert en breidt die samenwerking verder uit voor alle acht (8) woonzorgebieden. Op termijn zal men mogelijks ook ander winkels uit Marke, Bissegem en Heule betrekken bij het project.

Bestelwagens
Om dit derde luik te realiseren heeft het OCMW nood aan twee bestelwagens. Twee bestaande wagentjes die niet meer van nut zijn voor de dienst Thuiszorg worden daarom gealloceerd op De Zonnewijzer en ’t Cirkant. Zij kunnen intussen nog ingezet voor de dagelijkse werking van alle LDC’s en het buurtwerk. O.a. voor de begeleiding van fietsclubs, verplaatsingen van personeel en vrijwilligers.

Akkoord van Unizo en Stad
De drie initiatieven werden in 2009 doorgesproken met Unizo en de cel Economie van de stad. (Verslagen of notulen bij kortrijkwatcher niet in het bezit.) Zij zagen dit alles als een meerwaarde én aanvulling op mogelijke projecten die zij zouden willen ondernemen om de buurtwinkels te promoten.

P.S.
– De zgn. Buurt- en Nabijheidsdiensten (die niemand kent) hebben ook een boodschappendienst. Wordt die nu afgeschaft?
– Geen spoor van budgettering bij dit initiatief. Ook geen behoeftenonderzoek gevonden.
– Men vergeet de administratieve boodschappen die volgens het woonzorgdecreet ook moeten kunnen.

Zevende en achtste fase in de renovatie van het Begijnhof kost 9 miljoen euro

Normaliter schrijven de gazetten niets over de werking van het OCMW. Niets over rekeningen of begrotingen en plannen.
Maar blijkbaar is de top van het OCMW enkele dagen geleden gaan klappen met “Het Laatste Nieuws”. De krant bloklettert: “Begijnhof krijgt nieuw uitzicht”. Ja, ook ons begijnhof behoort tot het ongehoord grote patrimonium van het OCMW: woningen, gronden (zelfs voetbalvelden), landbouwgronden, hofsteden, – tot ver buiten Kortrijk. (Wie maakt er eens een historisch studie naar de herkomst van al dat onroerend goed?) En men is dat begijnhof Sint-Elisabeth sinds vele jaren in acht fasen aan het restaureren of innoveren, met lange onderbrekingen vanwege geldgebrek (uitblijven van subsidies).

In “Het Laatste Nieuws” wordt met geen woord gerept over de kosten van de op handen zijnde renovatie. Er is wel ergens sprake van subsidies van het Vlaamse Gewest of de provincie, maar zonder enig cijfergegeven. Onze onvolprezen stagiair-beroepsjournalist (SBJ) heeft het dan maar voor de KW-lezers opgezocht.
Het artikel in de krant wekt ook nog de indruk dat de opgesomde projecten dit of volgend jaar tenminste zullen voltooid zijn. In het meerjarenplan van het OCMW is evenwel sprake van ingebruikneming in 2012.

De restauratie of renovatie van de woningen aan de kant van de O.L.Vrouwkerk (8ste fase) zal nog lang op zich moeten wachten. Intussen moeten die toch wat onderhouden worden. De krant meldt dat die huisjes nu wat worden witgekalkt. Het totale OCMW-budget voor het onderhoud bedraagt 60.000 euro. Men hoopt op 24.000 euro subsidies. Voor dit jaar is er een bedrag van 20.000 euro ingeschreven.

Het hoekgebouw net voor de toegangspoort van het begijnhof wordt een “bezoekerscentrum”. OCMW-voorzitter Franceska Verhenne zegt dat dit beter buiten het begijnhof komt, want dat begijnhof is een “stiltegebied”. Niet waar! De aanvraag daartoe is mislukt. Voorziene budget: 175.000 euro. (Stond al met 165.000 euro in de begroting van vorig jaar. Moest dus al gedaan zijn.) Geen subsidies.

De renovatie van de Sint-Annazaal kost niet minder dan 2.690.000 euro. Maar men hoopt op 1.900.000 euro subsidies. In het budget van dit jaar is hiervoor NUL euro ingeschreven.

In die zaal zou er een museum komen. Kostprijs: 690.000 euro. Subsidies: 510.000 euro. Voor dit én volgend jaar nog geen krediet ingeschreven.

Tot de zevende fase behoort de renovatie van de huisjes aan de zijde van de Sint-Maartenskerk. Het eerste huisje wordt een inkijkwoning. Geraamde kostprijs: 1.750.000 euro. Verwachte subsidie: 820.000 euro. Het grootste deel van het te spenderen bedrag is pas volgend jaar ingeschreven in het meerjarenbudget.

Men weet nog niet wat gedaan met de woning van de grootjuffrouw. (Daar was vroeger het museum.) De renovatie zal waarschijnlijk 1,1 miljoen kosten. Met 610.000 euro gesubsidieerd. In het budget van dit jaar geen bedrag vermeld. Volgend jaar: 500.000 euro.

De prijs voor renovatie van de woningen kant O.L.Vrouwkerk zal 2.425.000 euro bedragen, waarvan 1.140.000 euro zou kunnen betoelaagd.
Heeft er eigenlijk al iemand ergens die engamenten inzake subsidies van andere (hogere) overheden gezien?

We tellen samen.
De projecten zoals vermeldt in “Het Laatste Nieuws” kosten voorlopig in het totaal 9.030.000 euro. Daarvan neemt het het OCMW zelf 3.761.000 euro voor haar rekening. De rest is op papier betaald door wij allen, belastingbetalers.
Er zou eens een actuaris moeten opstaan om te berekenen in hoeveel jaren al die OCMW-investeringen (de acht fasen) zijn terugbetaald door de huurders of gebruikers.

Besparing op het OCMW- activerings- en integratiebeleid

LAAT ONS NU MAAR EENS BEGINNEN MET WAT PEPTALK.

Alles ja, wat in Kortrijk te maken heeft met “sociale economie” of non-profit is katholiek. Caritas calotica. Niets aan te doen. (Ook niet in een College met liberalen.)
Morgen is 1 mei, en dat is het goede moment om iets te zeggen over het zgn. kansenbeleid van het OCMW. Dat beleid valt onder de leuze: “Mensen sterker maken.”

Het sukkelaarsbeleid van het OCMW (Stad en nog vele andere instanties – uit ‘de sociale kaart’ – doen daar analoog ook nog iets aan, zonder enige coördinatie) wordt gevoerd middels samenwerkingsovereenkomsten met hoofdzakelijk zes of zeven partners.
In het OCMW-jaarverslag van 2009 is voorspeld dat een grondige evaluatie van het beleid zou leiden tot aangepaste bedragen voor 2010. Welja. De OCMW-raad van maart jongstleden heeft een voorstel uitgewerkt. Alle aangepaste toegekende bedragen worden met 3 procent verminderd. Afgetopt.
Geen haan die daarnaar kraait.

Hoe luidt die evaluatie dan wel, zul je nu zeker vragen?
Onverkort en letterlijk zo:
“De meeste partners realiseren hun actieplan 2009 en behalen de gevraagde resultaten, op enkele kleinere acties/resultaten na. Niet limitatief: Constructief en BND hebben minder leerwerknemers begeleid dan afgesproken (2 in plaats van 6, en 2 in plaats van 3), maar ze hebben wel andere zaken beter en/of meer gedaan. Vb. Constructief heeft wel zes oriënterende stages begeleid in het kader van het voortraject anderstaligen; BND was mede-initatiefnemer van het straathoekwerkproject ‘Tabula Rasa. De activiteitencoöperatie Gusto-cvba-vso heeft geen effectief opgestarte zelfstandig ondernemersprojecten, maar heeft wel 19 OCMW-cliënten begeleid.”

Wel, op basis van deze evaluatie zal het OCMW dit jaar in het totaal aan de partners 680.000 euro uitkeren, in plaats van de 714.094 euro van vorig jaar.

Kanaal 127
Dat is een startcentrum sociale economie met veel computers, met specifieke opdracht naar het invoegen van invoegmaaregelen. (Je kunt daar uw ondergoed laten strijken.) Volgepropt met wat deze KW voortaan als raamambtenaren wil beschouwen.
Krijgt nu 210.000 euro (min 5.000). Daarvan zal 130.000 euro gaan naar het inkopen van expertise en 80.000 euro naar het uitklaren van de regierol lokaal/regionaal. Zeg maar dure studies en personeel.
Het wordt nu echt tijd dat OCMW-raadsleden een keer naar dat kanaal gaan, om het te evalueren.

SVK De Poort
Een sociaal verhuurkantoor, een leerwerkplaats bouw, renovatie, schoonmaak en groen. Doet veel goeds.
Krijgt 160.000 euro (min 19.168). Er komt een personeelsverschuiving en een prikklok om de kansarmen in de gaten te houden.
(Met de komende budgetwijziging van Stad zal De Poort een huursubsidie krijgen van 90.000 euro.)

Mentor
Goeie zaak.
Is opgericht door het OCMW zelf. Dient als opleidings- en begeleidingscentrum voor kansengroepen. Is een erkend adviesbureau voor Sociale Economie. Doet van alles en nog wat. Veel goeds.
Krijgt 175.000 euro (min 3.476).

Constructief
Ook een sociale werkplaats, specifiek voor schrijnwerk, metaal en groen. Facilitator arbeidszorg. Overlapt van alles.
Krijgt 50.000 euro (min 12.000).

Mobiel
Sociale werkplaats voor fietsen. Verhuurd fietsen. Maakt veel winst in de fietsen-vrijemarkteconomie. Soort concurrent van Parko, maar dan voor fietsen. Omzet groot.
Krijgt 40.000 euro (min 2.250). (Het OCMW denkt dat de vzw van Stad met 40.000 euro wordt gesubsidieerd maar het is 70.000.)
Men voorziet alweer een nieuw personeelslid.

De Bolster
Doet aan activering in wat men noemt een activiteitencentrum. (Adres even opzoeken.)
Krijgt 45.000 euro. Méér dan vorig jaar (+ 7.800)! De loonkost is gestegen.

BND
Dat is een vzw die niemand kent, tenzij misschien huismannen van die soepkar in kansarme wijken tijdens de voorbije winter.
BND staat voluit voor Buurt- en Nabijheidsdienst. Een uitvinding van Lieven Lybeer. (Je kan daar bijvoorbeeld een boor in huur ophalen. Iemand boodschappen laten doen. Niemand die dat weet, tenzij het personeel zelf.) Krijgt van het OCMW géén toelage maar wel een medewerker die 45.000 euro gaat kosten.

Het rijtje van de officiële OCMW-partners inzake activering van kansarmen is hiermee afgelopen.
Er gaat wel nog wat steun naar “Antigone” (5.000 euro) en naar de “Unie der Zorgelozen” (ook 5.000 euro).
Het Kringloopcentrum krijgt gewoon niets, want ontvangt al genoeg subsidies. Bijvoorbeeld een FSK-toelage van 125.000 euro. Van het Fonds Sociaal Kapitaal. Dat is een zeer raar fonds waar niemand weet van heeft.

ZO.
Prettige 1 mei-viering.

Maar nu even de waarheid vertellen.
Die besparing is totaal niet gebaseerd op een grondige evaluatie. Het is Stad die aan een geheel aantal instellingen en gemeentelijke vzw’s (niet aan KVK) heeft gevraagd om een lineaire besparing met drie procent door te voeren. De kaasschaafmethode, zeer typisch voor een bestuur zonder visie of kundigheid. (Beide tegelik.)
En het OCMW doet dit nu stomweg uitgerekend in het kansarmoedebeleid.

Intussen zal het OCMW het “Café Rouge” op Sint-Maartenskerkhof gaan isoleren: dak en dubbel glas. De exploitant zegt dat zijn stookkosten te hoog oplopen.

Het gebouw is eigendom van het OCMW. De tussenkomst van het OCMW bedraagt 38.000 euro. En aangezien het om een beschermd gebouw gaat, betaalt Erfgoed nog een premie van 12.000 euro. Voor Café Rouge praktisch een nuloperatie. Volgende keer kan de OCMW-raad aldaar zijn jaarlijks etentje organiseren in plaats van bij de nonnen.
Vertel dat maar eens aan buur Claudio, via Het Laatste Nieuws.

OCMW-raad in spoedzitting bijeen

UPDATE
Nog mooier. De OCMW-voorzitter weet totaal niet wie de procedurefout heeft ontdekt. Noch waar (op welk niveau) dit is gebeurd. En de OCMW-secretaris was afwezig op de spoedzitting. Naar schatting heeft het grapje aan presentiegelden en overhead 1.500 euro gekost. Gelukkig hebben er zich drie raadsleden verontschuldigd en was er één afwezig. Zo niet kwamen we aan 2.000 euro. De agenda werd met bekwame spoed afgehandeld. Dat de vier nieuwe en de oude raadsleden geen kennis vertoonden over de geijkte regelgeving hoeft niemand te verwonderen. In het kader van de zelfcensuur die de redactie van KW zichzelf oplegt (onder druk van de directie) durven we dat niet uitleggen.

Nu begrijpen we waarom de agenda van de OCMW-raad dd. 7 januari is verdwenen van de website van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. The requested URL was NOT FOUND on the server. (Naar een verslag van die zittingen moet je nooit zoeken want de nieuwe OCMW-secretaris vindt dat de burgers “dit allemaal niet moeten weten”.) Die vergadering bestaat niet meer. Heeft nooit plaatsgevonden. Presentiegelden terug?

Wat is er aan de hand?
Op 7 januari hebben vier nieuwe raadsleden de eed afgelegd, evenwel zonder aanwezigheid van de stadssecretaris. En dat mag niet. Het art. 16 van het OCMW-decreet stipuleert dat elke nieuwe eedaflegging (d.wz. na de installatievergadering) dient te gebeuren ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris. De burgemeester Lieven Lybeer moest er dus ook bij zijn. HIJ WAS ER !
Voorts is het zo dat de burgemeester en stadssecretaris een proces-verbaal van de eedaflegging moeten sturen naar… de voorzitter van de OCMW-raad (Franceska Verhenne). En binnen de 20 dagen naar de Vlaamse Regering. Hier moet er dus iets zijn misgelopen, heeft iemand ontdekt dat er nog zoiets als een OCMW-decreet bestaat. Maar wie?

Gisteravond kregen de OCMW-raadsleden een paniekerige telefoon. Met de vraag om vandaag om 18u30 opnieuw bijeen te komen om akte te nemen van de eedaflegging van de nieuwe raadsleden en de bekrachtiging van de Raad van 21 januari. Want ja, op die dag was er een zitting waarbij de nieuwe Raad voor het eerst met een volwaardige agenda werd geconfronteerd. Die vergadering bestaat dus ook niet meer en moet hernomen worden.
Op die agenda stonden niet minder dan 23 punten en nog 10 in gesloten zitting.
Weet u wat het eerste is wat die nieuwe raadsleden nog te bespreken hadden? De verhoging van de presentiegelden ! Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag (de krant bracht in primeur de spoedzitting aan het licht) gaat het om 185 euro. In de gesloten zitting heeft men ook de nieuwe OCMW-secretaris geëvalueerd en gelijk definitief vast benoemd. Het gaat om Philippe Awauters die na uiterst veel gedoe in december 2008 op proef werd aangesteld.
Awauters was in een vorig leven onder meer consultant in duurzame organisatieontwikkeling. Van zo iemand had men kunnen verwachten dat hij op de hoogte is van art. 16 van het OCMW-decreet. Vroeger art. 20 van de organieke wet.

De nieuwjaarslunch van de OCMW-raadsleden en het OCMW-budget

“Op 7 januari schuiven de Kortrijkse OCMW-raadsleden traditiegetrouw aan voor de nieuwjaarslunch. In het klooster van de zusters Augustinessen worden dan de meest verfijnde gerechten en desserts geserveerd en degusteren de raadsleden de beste wijnen uit de kelders van het klooster.”

Aldus de aanhef van een persbericht van vandaag, komende van het OCMW-raadslid van VLD-strekking Ludo Halsberghe. Daarin deelt hij mee dat hij als raadslid een symbolische daad wil stellen “door de nieuwjaarslunch aan mij te laten voorbijgaan”. En dit uit solidariteit met de vele mensen die het momenteel door de bittere kou extra moeilijk hebben.
Het raadslid lardeert zijn persbericht evenwel met dusdanig warrig cijfermatig materiaal en bijhorend kommentaar over het OCMW-budget dat kortrijkwatcher zich genoodzaakt ziet om over te gaan tot enige juiste berichtgeving.

Het totale budget van het OCMW bedraagt 54,638 miljoen euro voor 2010, zegt Ludo. JUST! JUST! Dat bedrag slaat evenwel enkel op de exploitatiekosten en niet op de investeringen, terwijl het raadslid qua investeringen aanklaagt dat er een aantal prestigeprojecten op stapel staan, zonder hierbij bedragen te vermelden.
En nu.
Zo beweert Ludo:” Van dit bedrag (54,638 miljoen) gaat slechts 12,163 miljoen (22,26 %) als steun naar personen en organisaties.” (Eventjes tussendoor vermeldt hij gauw dat het OCMW nog veel goeds doet.)
Nou, in de begrotingsdocumenten zijn andere cijfers betreffende steun te vinden. We veronderstellen dat Ludo het hier heeft over wat men noemt “de specifieke kosten van de sociale dienst”. Dat wil zeggen: steun aan leefloners, steun in speciën, steun aan vluchtelingen en rusthuizen en bepaalde projecten. Welnu, in de officiële documenten van het meerjarenplan vinden we hiervoor in 2010 – opmerkelijk – nog twee andere bedragen. In de toelichting: 12.181.275 euro en dat is 22,29 procent. In het meerjarenplan zelf: 11.152.995 euro.
Bon.
Ludo vindt dit percentage te laag maar gaat voorbij aan het feit dat die steun jaar na jaar (fel) stijgt. Volgens de rekeningen ging het in 2007 om 19,8 procent (8,3 miljoen) en in 2008 om 20,7 procent (9,3 miljoen) van het budget.

Apparaatkost

En nu maakt onze Ludo een zeer merkwaardige redenering.
We citeren. “Om die 12,1 miljoen euro steun te verlenen, kost dit aan het OCMW (of aan de Kortrijkse belastingbetaler) 9,748 miljoen euro, of 80,14 %. Anders gezegd, om 100 euro aan steun uit te keren, bedraagt de apparaatkost 80 euro.”
Vanwaar hij dat bedrag van 9,7 miljoen haalt is een raadsel. De Kortrijkse belastingbetaler geeft aan het OCMW via de zgn. gemeentelijke bijdrage namelijk jaarlijks welgeteld 9.183.673 euro. Die toelage is al jaren bevroren en zal pas in 2011 stijgen naar 10,1 miljoen.
Ingevolge de crisis met sterk verhoogde sociale uitkeringen voorziet Stad de mogelijkheid om uit te pakken met een verhoogde dotatatie. Dit jaar met 400.000 euro, in 2011 met 600.000 euro.

Het afmeten van de apparaatkost op basis van de gemeentelijke bijdrage is natuurlijk van de gekte.
De werkingskosten van de sociale dienst bedragen 18,5 miljoen. Hierbij wordt juist niks (niks!) onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage. Van die werkingskosten gaat er dus 11,1 miljoen naar steun. En 4,8 miljoen naar bezoldigingen en pensioenen. Dit zou men de “apparaatkost” kunnen noemen. Afgezet tegenover het totale kostenbudget van enkel de sociale dienst: 26 procent. Maar zonder personeel kan men natuurlijk geen steun verlenen.
(Hier gaan we nu voorbij aan de vraag hoe een – uitblijvend – personeelsbehoefteplan er zou kunnen uitzien, afhankelijk van wat het OCMW aanziet als zijn kerntaken. Ook kinderopvang bijvoorbeeld?)

Prestigeprojecten?

Raadslid Halsberghe zegt nog dat het OCMW in luxe leeft en klaagt hierbij meer specifiek over een aantal prestigeprojecten. Daarvan duidt hij er één aan: het masterplan voor de renovatie van het Augustijnen-klooster. Voor dat masterplan-Buda (de juiste naam) vermeldt het budget voor dit jaar “slechts” 300.000 euro. Ja, de nonnen zouden dit best zelf financieren. Evenals trouwens die kloostermuur van 835.000 euro, waarvan 225.000 euro ten laste van het OCMW, en de rest van de belastingbetaler via subsidies. Ludo vergeet ook nog de investeringen in het Begijnhof. Voor de periode 2010-2013 zullen allerhande restauraties bijna 10 miljoen euro kosten, waarvan bijna 4 miljoen ten laste van het OCMW en de rest van hogere overheden. De vernieuwing van de Sint-Annazaal alleen al zal 2,6 miljoen gaan kosten. Dat is pas een prestigeproject.
Ludo toch.

Postcriptum.
Dat klooster is heel mooi. Alleszins binnenin. Die keuken! Al die Delfste tegels. En de parloirs. (De privé-vertrekken van de nonnen nooit gezien.)

Over leefloners (2): de cijfers

(Zie nog stuk van maandag 2 juli. Nu nog eentje, opgedragen aan al die chicaneurs met hun halfbakken meningen over hun eigenste totaal – maar dan ook TOTAAL – feitenloze kennis.)

Rechtse rakkers willen vooral weten hoeveel die 928 leefloners (LL’ers) van vorig jaar ons kostten. Dubbele t.
Dat werkschuw tuig. Die tokkies (Zie voetnoot.)

Niet zo gemakkelijk om uit te rekenen.
De federale staat kent het OCMW immers toelagen toe voor elk leefloon dat wordt uitgekeerd. En pas de rest komt voor rekening van het OCMW en dus onrechtstreeks van de gemeente. Die staatstoelagen zijn niet min, en gemeenten die een groot aantal gerechtigden ten laste hebben (1000) krijgen een hogere dotatie.

De regelgeving is ingewikkeld. Hierna enkel de grote lijnen.
OCMW’s die in de loop van het voorlaatste jaar maandelijks gemiddeld minstens 500 gerechtigden hadden, krijgen 60 procent van het toegekende leefloon terugbetaald. 60 of 70 of 75 % wanneer het leefloon gepaard gaat met een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie voor personen jonger dan 25 jaar. 100 procent zelfs als het gaat om een gerechtigde die is ingeschreven in het vreemdelingenregister.
Als het OCMW optreedt als werkgever met toepassing van het art. 60§7 is de regeling nog anders. Bij voltijdse tewerkstelling bijvoorbeeld is de toelage gelijk aan het leefloon voor een éénoudergezin met kinderlast.
Voorts is het zo dat een OCMW een tegemoetkoming in de personeelskosten krijgt van 278 euro per dossier op jaarbasis.

Gedurende het vorig jaar waren er hier 166 LL’ers in het kader van art. 60§7. Bruto-tussenkomst ca. 995.000 euro. Netto: nul.
Daarnaast waren er 762 “gewone” LL’ers. Bruto-kost: 2,8 miljoen.
Netto voor het OCMW slechts ca. 430.000 euro.
Gedeeld door het aantal inwoners dragen wij Kortrijkzanen per capita uit solidariteit met die ongelukkigen elk 5,7 euro netto bij om ze nog min of meer te laten leven. Vergelijk vooral eens met de miljoenen die we betalen voor ons voetbal (die zijn niet te berekenen), en voor de kerkfabrieken (17 euro).

Of de staatstussenkomst in de dossierkosten hierin is gecalculeerd weet ik niet. Ook vind ik geen afzonderlijk gegevens over de recuperatie van leefloonuitkeringen. Want in sommige gevallen kunnen die teruggevorderd worden, bijv. als het ging om een voorschot op werkloosheidsuitkering.

De bruto OCMW-leefloonuitkeringen bedroegen vorig jaar dus 2,86 miljoen.
In 2004 en 2001 was het minder: ca. 2,2 miljoen. En we komen van 2,9 miljoen, tien jaar geleden.
Maar vergelijken met vorige jaren is heel moeilijk. Niet enkel wegens de vele wisselingen van de bedragen van het leefloon. De vergelijkbaarheid in de tijd is vanaf oktober 2002 met het vroegere bestaansminimum is niet meer mogelijk onder alle aspecten, vooral omwille van de individualisering van het recht (bijvoorbeeld voor samenwonenden) en omwille van het feit dat in 2005 de gezinscategoriën intussen anders zijn gedefinieerd.

Rechtse rakkers willen ook altijd weten om hoeveel leefloners het gaat.
En of dat aantal hier hoger is dan elders. De trend is lichtjes dalend.
2001: 996 beneficianten. 2002: 998.
2005 dan: 948. En vorig jaar: 928 op 2.114 behandelde dossiers.

Er waren bij ons vorig jaar 27 procent vreemdelingen bij die LL’ers.
De “cliënten” zijn vooral alleenstaanden (47 %) en zorgwekkend veel jongeren (31 %).

Interessant om na te gaan is om hoeveel begunstigden het maandelijks gaat.
Bij ons in Kortrijk schommelden die cijfers tussen 415 en 488 gevallen.
Is dat veel?
Brugge: van 404 tot 493. Oostende: 527-608. Roeselare: 231-267.
Mechelen: 628-771.
Sint-Niklaas: ca. 450.
Hasselt: ca. 230.
Aalst: ca. 300.
Leuven: ca. 650.
Gent: ca. 3500 !!

Maar om hoeveel leefloners per jaar gaat het ten opzichte van het aantal inwoners?
Voor 2004 vonden we het aantal leefloners per duizend inwoners in de 13 centrumsteden.
Ziehier het rijtje in dalende volgorde.
Gent niet minder dan 14,2 procent!
Antwerpen: 11,1.
Mechelen: 9,3.
Oostende: 8,7.
Leuven: 6,4.
Kortrijk: 5,1.
Sint-Niklaas en Turnhout: 4,9.
Brugge: 3,9.
Roeselare: 3,5.
Hasselt: 2,4.
Genk: 2,0.

Het gemiddelde in de 13 centrumsteden bedroeg toen 8,3 procent.
En in het Vlaams Gewest: 6,3 procent.

Ons Kortrijkse OCMW telde vorig jaar 928 cliënten op 74.643 inwoners. Is dat veel?
Herinner u dat er veel aan de situatie is veranderd in 2002 en 2005.

Nog eens nagegaan hoeveel leefloners de centra maandelijks tewerkstellen met toepassing van art. 60§7.
Kortrijk: tussen 63 en 79.
Oostende: van 95 tot 131.
Brugge: ca. 50.
Roeselare: ca. 30.
——–
Bronnen.
Op internet de laatste jaarverslagen opgezocht van de OCMW’s in vergelijkbare steden. Waarlijk ontstellend hoe weinig centra (of stedelijke websites) die pubiceren. Bijna geen. En als het dan één keer gebeurt (Hasselt) dan krijgen we het verslag van 2004 te lezen. Roeselare is ook heel erg. Met die voorzitter Depondt. Cijfers van de vorige eeuw. Onvoorstelbaar hoe ambtenaren of politici dit ten aanzien van zichzelf of anderen kunnen veroorloven.
Het Kortrijkse OCMW is werkelijk een zéér gunstige uitzondering.
Een uitstekende bron is www.mi-is.be van POD Maatschappelijke Integratie.
——–
Voetnoot.
Tokkies zijn niet altijd leefloners.
Tokkies zijn een apart soort mensen. Onze zigeuners. Zitten aan hun deur een beetje voor zich uit te staren. Haar niet gewassen.
Rechtgeaarden als wij aanzien dit genre als ietwat onaangepast. Behoren niet tot ons bolwerk van fatsoen. Bellegembos.
De term is afgeleid van Hanie Tokkie uit Amsterdam, de vrouw van een rioolwerker, wiens woning een paar jaren geleden is uitgebrand.
Nu nog zoeken naar een equivalente term voor dit slag van Kortrijkzanen.
Habbekratsers? De vlereken?

Over leefloners (1): de theorie

Hoeveel het er hier ter stede zijn?
Zijn er ter stede meer dan elders? (Hierover doen ook misverstanden de ronde.)
Wie betaalt er dat leefloon?
Waarom en hoe willen onze rechtse rakkers het aantal leefloners verminderen?

Moet hieromtrent nog veel tellen. Wordt dus vervolgd.

Maar intussen wat theorie, want weinigen van onze lezers zijn buiten hun schuld (ziekte, faillissement, ontslag, familiale problemen) onder het bestaansminimum terecht gekomen.
Maar sinds oktober 2002 praat men eigenlijk niet meer over “bestaansminimum”.
De nieuwe wet betreffende het Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) heeft het nu over een leefloon. En dat leefloon niet verwarren met andere vormen van hulpverlening. Het leefloon heeft niet tot taak om u een inkomen te verlenen. Het leefloon wil u juist de kans bieden om u (opnieuw) te integreren in het maatschappelijk leven, en dat kan gecombineerd worden met tewerkstellingsvormen en geïndividualiseerde projecten. Men wil u kansen bieden om aan een betaalde job te geraken, om terug naar school te gaan, om een beroepsopleiding te volgen. Of om in een dierenasiel of kringloopwinkel te gaan meehelpen. In afwachting van uw eerste werkdag met een arbeidscontract krijgt u dan een leefloon.

Het OCMW kan in bepaalde gevallen zelf als werkgever optreden om zo mensen in regel te brengen met de sociale zekerheid. Men noemt dit tewerkstelling in het kader van art. 60, par. 7 van de OCMW-wet.
Het OCMW kan ook een werkgever zoeken (bij Stad, in de sociale economie) en financieel bijspringen om de loonkosten voor werkgevers verlichten.

Het leefloon is een minimumloon voor wie niet over toereikende bestaansmiddelen beschikt, noch er aanspraak kan op maken, noch op eigen houtje in staat is deze middelen te verwervan. Soms beschikt een persoon wel over een bepaald inkomen, maar blijft het onder het leefloon. In dit geval – en mits men aan allerlei voorwaarden voldoet – past het OCMW het verschil bij met een ‘gedeeltelijk’ leefloon.
Vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister, erkende vluchtelingen en staatslozen kunnen ook een leefloon krijgen.

Bij de berekening van de toereikende bestaansmiddelen kan het OCMW rekening houden met de middelen waarover de echtgeno(o)t(e) van de aanvrager beschikt, of de ouders of de meerderjarige kinderen waarmee hij samenwoont. Inkomsten uit roerende en onroerende goederen. Een beetje met alles. ’t Is niet zomaar verdiend.

Ons OCMW bijvoorbeeld heeft vorig jaar inzake leefloon 2.114 dossiers behandeld. En over heel dat jaar telde men uiteindelijk 928 “beneficianten”. Ook “cliënten” genoemd.

Hoeveel bedraagt het leefloon?
* Momenteel krijgt iemand die samenwoont 438,25 euro per maand (5.258,99 euro per jaar).
* Een alleenstaande 657,37 euro (=7.887,48 euro). Dat is voor iemand die door elkeen in de steek is gelaten ongeveer 21 euro per dag. Leefloon! Ga daar maar eens mee naar een café, zoekend om lommer of warmte. Den Boulevard? ’t Filosoofke? Den Modest? Petit Paris? Waar ben je nog welgekomen? Bij Fernand? Dreupelkot? Den Damier? De Middenstand?
* Hebt u een gezin ten laste: 876,50 euro is uw deel (= jaarlijks 10.517, 98 euro).
* Een dakloze die uiteindelijk huisvesting vindt krijgt éénmalig een bijkomend bedrag van 876,50 euro.

Volgende keer wat cijfers. Een ‘special’ voor onze rechtse rakkers! Uit de OCMW-raad, de gemeenteraad of elders.

De Koninginnen en ons OCMW

U las het ongetwijfeld in februari ook al in de kranten.
Dat het Paleis vorig jaar één op zes smeekbedes om geld heeft verhoord. Niet minder dan 242 landgenoten kregen van het departement “rekwesten” een bijgevoegde cheque van meestal 200 euro. (Waar gaan ze die innen?) Wel 19 minder giften dan het jaar tevoren. Terwijl de armoede, zoniet het aantal arme mensen alsmaar stijgt, al van toen we klein waren.

Jaarlijks stromen er ongeveer 15.000 brieven (straks een emailadres) toe in het Paleis. Meestal gericht aan Albert, maar vaak ook aan Paola, Fabiola, Filip, of Mathilde. Zij hebben allemaal een of ander fonds om aan caritas te doen.
Ongeveer 10 procent van de briefschrijvers vraagt om financiële hulp. Die komen dan meestal terecht bij het zgn. Hulpfonds van de Koningin. Dat fonds is wél van Paola. Niet te verwarren met het” Hulpfonds van Koningin Fabiola”. De gazetten hebben dat nog niet helemaal door. Ook dat fonds biedt hulp aan minst bedeelden. Hoe de concurrentieslag tussen beide filantropische koninginnen wordt geregeld is het geheim der godinnen. Zij doen namelijk allebei aan punctuele giften, maar alleszins niet uit de eigen sacoche. Er zijn VZW’s en andere instellingen en particulieren die in hun naam fondsen inzamelen voor de uitoefening van caritas ten huize van Hare Majesteiten. Zo kunnen we het ook.

Juiste adressen

Zo werkt Paola dan nog altijd samen met de vzw “Koninklijk Werk der Wiegjes Prinses Paola” (Romain Rollandlaan 26, te 1070 Brussel – 02/ 376 19 77) en de vzw AMADE-België (Tortelduivenlaan 9 te 1150 Brussel – 02/ 672 99 96. ( Niet verwarren met Adamo.) Verder heb je nog de vzw LUCIA (Naamsestraat 86 te 1000 Brussel – 02/512 32 37.) Als uw kindjes financiële problemen hebben bent u daar bij het juiste adres.
Gegarandeerd komt uw “rekwest” ook aan op volgend adres: Koninklijk Jacht België, Middellandse Zee, territoriale Europese waters.
Middelandse Zee. Bij dislexie evenwel eerder naar ons Fabiola schrijven. Haar fonds is daarin gespecialiseerd. De zetel van het Spaanse hulpfond is gelegen in de Abelenlaan 2 te 1020 Brussel.
Niet in Motril. Bestuur bestaat vooral uit militairen, die dat jacht onderhouden zeker? (Dit is een pure insinuatie.)

Als u niet genoeg eten kunt kopen, of medicijnen tegen ADHD en SOA, wend u zich best tot Paola uit Calabrië. Koninklijk Paleis, Brederodesraat 16 te Brussel. Het secretariaat van de huidige koningin kunt u bereiken op het nummer 02/ 551 20 20. Hebt u als minstbedeelde toch een fax? Dan stuurt u uw bede naar 02/ 512 53 72. Of bent u in het bezit van een PC met internet? E-mail: gpr@kppr.be. (Zeg nu vooral niet van wie u die coördinaten kreeg!)

Elke aanvraag van “behoeftigen en in dringende nood verkerende personen” wordt specifiek door het secretariaat van koningin Paola onderzocht.
Waartoe kan dit dan leiden?
Soms krijgen zij gewoon maar een advies, met verwijzing naar een of andere hulpinstelling. Soms wordt door Paola contact gezocht met een of andere instelling met het oog op een onderzoek of behandeling van uw probleem. Maar soms – en hier wilden we net toe komen – wordt voor uitzonderlijke situaties een onderzoek gevraagd bij het OCMW. En op aanbeveling van juist dit Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk kan Paola dan beslissen om financiële noodhulp toe te kennen. Dat is dan die 200 euro. Albert, de lachende koning, kijkt toe.

Onjuiste antwoorden

Raadslid Maarten Seynaeve (Vlaams Belang) had dit alles nauwelijks vernomen of hij stelde als doorwrochte republikein schriftelijk vragen aan Stad-OCMW.
1. Hoeveel sociale onderzoeken vroeg het koninklijk paleis in de voorbije jaren aan ons OCMW?
2. Hoeveel daarvan leidden uiteindelijk tot een financiële tegemoetkoming?
3. Wat houden die onderzoeken in? Wat verwacht de koninklijke familie van dit onderzoek? Bestaan hieromtrent afspraken?

Het antwoord op vraag 1 kan het OCMW na maanden denkwerk niet geven !
Want men registreert deze aanvragen niet !
Daar wordt dan aan toegevoegd: “Sowieso gaat het maar om enkele aanvragen per jaar. Als we het cijfer dat in de krant wordt vermeld (242 steuntrekkenden) delen door het aantal OCMW’s verkrijgen we wellicht een cijfer dat aardig in de buurt komt.” Aardig in de buurt komt? Weet het OCMW dan toch om hoeveel gevallen het gaat?

Sowieso !
België telt 589 gemeenten en evenveel OCMW’s of CPAS’s. In Vlaanderen 308. In het Waalse Gewest 262. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de 19.
Wat wil het OCMW nu eigenlijk zeggen? Dat we de 1576 brieven aan het hulpfonds van Paola moeten delen door 589 en dan ongeveer weten hoeveel onderzoeken voor een premie aan ons OCMW werden toevertrouwd? Rare redenering, alhoewel tekenend voor een instantie ten behoeve van behoevenden.

In het antwoord op vraag 1 staat nog een fout. OCMW zegt dat “ze” (het paleis) een intake maken als het OCMW de aanvrager niet kent. Dat is niet juist.
In de nota bestemd voor de persoon belast met het sociaal onderzoek wordt wel degelijk gevraagd dat het OCMW een bezoek brengt aan de persoon die zich nog niet tot het OCMW heeft gewend.

Op vraag 2 kan het OCMW ook niet antwoorden.
Want het Paleis laat niet weten welk gevolg er aan het verzoek is gegeven. Stom! Zo geraken we absoluut niet vooruit in de strijd tegen de armoede. Helemaal zonder statistieken.

In antwoord op vraag 3 is aan raadslid Maarten Seynaeve (VB) een bijlage gestuurd met de vragenlijst van het secretariaat van Paola.
Dat het OCMW zoveel onwetendheid over de giften voorwendt is niet helemaal normaal.
Men vraagt aan het OCMW om een beschrijving van het probleem bij de aanvrager. Men vraagt welke hulpverlening het OCMW zelf eventueel kan geven. Men vraagt of het OCMW een andere tussenkomst zou overwegen. Het rekeningnummer waarop een mogelijke gift kan worden overgemaakt.
Tenslotte dient het OCMW ook de naam op te geven van de medewerker die het onderzoek uitvoert. Dus kan het niet anders of het OCMW registreert toch de gevraagde tussenkomsten.
___________
Bronnen:
* Bulletin van Vragen en Antwoorden, juni 2007, vraag Maarten Seynaeve van 2 april 2007.
* Onze connectie ten paleize. (Die kale kop die zich altijd wegduikt op handelsmissies.)

Zoveelste pleidooi voor een lekenstad / laïcisering van OCMW-budget (2bis)

(Het stuk is aangevuld. Vier of 5 bladzijden nu. En zoals altijd weer met een creatief-destructief slot afgerond.)
Ter attentie van de pas – dank zij ons – niet-electoraal verkozen nieuwe OCMW-raadsleden die dit eventueel zouden kunnen beginnen lezen: op uw eigenste OCMW-website werkplek staan nog altijd de oude gasten te prijken met foto, en al.
Al gezien?
—————————————————————
Op de valreep heeft onze gemeenteraad vorig jaar nog een OCMW-budgetwijziging voor 2006 goedgekeurd, en meteen ook het meerjarenplan tot 2009. In enkele seconden. Zonder boe of ba. Geen raadslid (bon, drie of vier misschien toch wel, – maar niet meer) had de desbetreffende documenten bekeken.

De SP.A behoorde toen nog met schepen De Coene tot de meerderheid in de coalitie, terwijl de VLD nog in de oppositie zat. Met andere woorden: voor de volgende jaren kan de nieuwe oppositie (SP.A-Spirit-Groen) fatsoenshalve niet veel ‘kwaad’ meer vertellen over het gevoerde OCMW-beleid. De budgetten zijn goedgekeurd, inclusief de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen.
Dat is politiek.
Overigens niet te begrijpen: hoe een oude coalitie een nieuwe bestuursploeg in zulke mate (financieel en beleidsmatig) kan binden.

Eerst nog even iets over die budgetwijziging voor 2006.
De exploitatie-opbrengsten stegen met 1,3 miljoen naar 32,6 miljoen euro. De stijging kwam voornamelijk vanwege hogere werkingsopbrengsten dan voorzien. Geen uitleg in de begeleidende nota.
De kosten bedroegen evenwel 41,1 miljoen (ook geen uitleg, en zoals gezegd, de gemeenteraad vroeg er niet om), zodat er een tekort is van 8,4 miljoen. Dat ‘verlies’ is wel wat kleiner dan oorspronkelijk geraamd. En het wordt zoals altijd gecompenseerd door de gemeentelijke bijdrage en het aandeel in het Gemeentefonds.

Gemeentelijke bijdrage

Voor dit jaar en voor 2008 bedraagt die opnieuw 9,1 miljoen euro. In het jaar 2009 komt er pas een lichte klim naar 9,6 miljoen euro. (Het OCMW-bestuur had al eerder gehoopt op die verhoging van de bijdrage.)
Via het Gemeentefonds krijgt men dit jaar 2 miljoen en dat loopt op tot 2,5 miljoen in 2009. Totaal voor 2009 wordt dus 11,8 miljoen middelen van “Stad”.

Als een rechtse rakker aan u vraagt hoeveel Stad zelf per inwoner besteedt aan de OCMW-werking zeg dan maar zoiets van -150 euro. Om het gesprek af te ronden. Vraag dan hoeveel het voetbal ons per inwoner al heeft gekost en loop maar vlug weg. Die bokshandschoenen.

Misschien hierbij nog opmerken dat het OCMW voor bepaalde werkzaamheden ook nog geld krijgt van hogere overheden. Bijvoorbeeld: voor de 500 dossiers “leefloon” per stuk 320 euro, voor het programma “wie werkt wint” jaarlijks 182.000 euro.
Voor de restauratie van het Begijnhof verwacht men in 2008 dan toch weer 1,3 miljoen. Alweer een schoon werkje voor de historici van Leiegouw, gespecialiseerd in hedendaagse economische historiografie: wat heeft het Begijnhof al gekost en opgebracht aan het OCMW, in de loop der tijden? Plus: gekost aan hogere overheden middels subsidies.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Niet verstaan.
Het budget 2007 verwacht voor alle activiteitencentra samen (admistratie, diensten, rusthuizen, dienstencentra, thuiszorg, integratieprojecten, enz.) hiervoor een kost van 8,5 miljoen euro. Terwijl het in de rekening 2005 ging het om niet minder dan 20 miljoen.
Na véél zoeken een uitleg gevonden. In een bijna onzichbare kleine voetnoot in een minimaal klein lettertype. Heb er een vergrootglas moeten bijhalen.
De loonlasten van het personeel dat nog altijd ressorteert onder de vzw Zusters Augustinessen (het grootste contingent) worden nu geboekt onder “diensten, leveringen en interne facturatie”. Code 61. Het is maar dat je het weet. Voor dit jaar gaat het om 17,7 miljoen.
Met de huidige OCMW-boekhouding valt uit het budget dus absoluut niet te achterhalen wat de (netto)loonkosten zijn.

Meer ongezonde, ook alweer rechtse rakkers of zeker ook verkiezingskandidaten willen altijd weten wat Franceska Verhenne als OCMW-voorzitter dan verdient. Wel, een wedde (inclusief vakantiegeld en eindejaarspremie) gelijk aan de wedde van een schepen. Ook geniet men van een pensioenregeling. In een stad als Kortrijk wordt de wedde van een schepen vastgesteld op 75 procent van die van de burgemeester. En onze burgemeester verdient 105 % van de hoogste weddeschaal van onze stadsecretaris. Is het nu voor iedereen duidelijk?

Het OCMW telt ongeveer 800 personeelsleden, verdeeld over de centrale administratieve diensten, de maatschappelijke dienstverlening, de rusthuizen en RVT’s. Men vindt wel dat er een “actualisatie” nodig is. Lees: bijkomende krachten.
Men maakt verder werk van een tijdsregistratie, een uurverroostering (prikklok: 30.000 euro) en efficiënt afwezighedenbeheer. Maar meer thuiswerk (zonder prikklok) moet mogelijk zijn. En alle PC’s ouder dan vijf jaar worden vervangen: ongeveer 70. Is er hieromtrent enige samenwerking voor aankoop en onderhoud met de ICT-afdeling van Stad?

Investeringsbudget

In 2006 dacht men aan niet minder dan 13,7 miljoen euro.
Voor dit jaar 3,5 miljoen. 2008: 5,5 miljoen. 2009: 4,9 miljoen.
Bepaalde grote projecten waren al opgenomen in het vorig plan maar moesten nog opstarten: ouderencentrum Aalbeke, renovatie van vier woningen in de Begijnhofstraat (één ervan krijgt studio’s) en in de Mortagnelaan. Samen goed voor 8,6 miljoen.

Wat valt er voor dit jaar aan investeringsbedragen zoal op?
Dat eeuwige aanslepende Sociaal Huis in Buda 27, aankoop (welke?) en onderhoud privaat patrimonium, ICT, auto’s voor integratiedienst (30.000 euro), renovatie gebouw Damastweverstraat, werken in rusthuis Sint-Jozef, parking Ter Melle, renovatie liften in serviceflat Ten Olme, centrum kinderopvang (440.000 euro), minibus voor dagcentrum De Kolleblomme, de site Dam 53.
Voor de investeringen van dit jaar verwacht men slechts 877.000 euro aan subsidies. Financiering met eigen middelen voor 2,4 miljoen. Leningen: 260.000 euro. Dat klopt: 3,5 miljoen in het totaal.

Exploitatiebudget

In een stadsbegroting zou men dat de “gewone dienst” noemen.
De opbrengsten van de ‘dagelijkse werking’ lopen op van 33,4 miljoen naar bijna 35 miljoen in 2009. Maar de kosten stijgen ook: van 42 naar 45 miljoen.
Zoals gezegd wordt het negatieve resultaat voornamelijk bijgepast door onze stadsbijdrage.

We bekijken even de opbrengsten en kosten van enkele dienstverleningen, meer speciaal voor dit jaar 2007.

Integratieprojecten

Opbrengsten: ca. 698.000 euro.
Kosten: 2,7 miljoen!
Het negatief resultaat blijft volgende jaren stabiel.
Die hoge kosten zijn onvermijdelijk: opleiding, wonen (Damastweversstraat), (mislukte) reguliere tewerkstelling. Blijft dat de kosten en resultaten van die projecten in het geheel niet transpant zijn. Financieringsstromen tussen de verschillende instellingen (Mentor, Mobiel, De Poort, Fonds Sociaal kapitaal, De Bolster, Kanaal 127, Constructief): niemand heeft er echt zicht op.
Geen uitleg over mogelijke subsidies gevonden.

Sociale dienst

Uit de aard der zaak een groot budget. Het gaat bijv. om wonen (600.000 euro per jaar voor aankoop en renovatie), huurwaarborg, budgetbeheer en schuldbemiddeling, lokaal Opvanginitiatief (LOI) voor 120 asielzoekers.
Opbrengsten 9,7 miljoen. (De post ‘andere opbrengsten’ voor 8 miljoen hierin vervat: wat zijn dit?)

Eén keer en nooit meer. Ooit gevraagd aan de OCMW-verantwoordelijke van het LAC, dat is het Locaal Adviescomité over energie-armoedige mensen, hoe het zat met die budgetmeters en afsluitingen. Aantallen ‘gevallen’ en zo. Soorten. Tussenkomsten OCMW, vergaderingen en besluiten.
Te ingewikkelde materie, vooral voor mij ook. Zo luidde dat vanuit het OCMW-hoofdkwartier. Moest mij wenden naar Endis. En ik weet niet eens wat Ampère is.

Rusthuizen

Werken met budgetten van om en bij 5,6 miljoen (Sint-Jozef), 3,3 miljoen (Ter Melle), 2,7 miljoen (Biezenheem).
Allemaal verlieslatend, maar niet schrikbarend.
De werken voor het ouderenwelzijnscentrum in Aalbeke starten pas in 2008. Subsidies bleven vooralsnog uit.

Rust- en Verzorgingstehuizen (RVT’s)

Budgetten van 2 tot 3 miljoen. Verlies van Lichtendal en De Nieuwe Lente ca. 300.000 euro.

Dagcentra

De budgetten van de zes dagcentra zijn niet gigantisch groot.
Die schommelen qua kosten tussen 210.000 euro (Marke) en 290.000 euro (Zevenkamer) of 300.000 euro (Overleie en Kortrijk-Zuid). Uitschieter is De Zonnewijzer met 734.000 euro.
Maar de verliezen zijn overal relatief wél erg hoog, vooral dan voor de Zonnewijzer, Overleie en Kortrijk-Zuid-Rollegem.

Serviceflats

Ten Olme en Rietveld maken draaglijke verliezen. Elfenberg wat minder draaglijk.
(Het dagcentrum “De Kollebloem” stelt het financieel ook niet al te best.)

Thuiszorg

Opbrengsten: 959.000 euro (vorig jaar: 1,1 miljoen).
Kosten: 1,2 miljoen (vorig jaar: 1,7 miljoen).
De dienst ‘poets aan huis’ blijft goede cijfers behalen. Het Telesenoir-project speelt ons parten.
Voor de dienst thuiszorg wenst het OCMW een coördinator voor de vrijwilligerswerking aan te werven. (Staat niet op de OCMW-website.)
Men onderzoekt om meer thuiszorg te organiseren op de site Hoog Mosscher, met toepassing van Telesenior-installatie. 5Dat is een grote daad van Tone Sansen.)

Centrum voor kinderopvang (CKO)

Het OCMW is er in geslaagd om coördinator (De Koepel) te worden op dit gebied. Verhuis van de twee stedelijke opvangdiensten en andere naar de Condédreef midden 2007.
Verwachte opbrengsten: 561.000 euro. Kosten: 686.000 euro. Wat exploitatie betreft, want de investeringen lopen hoog op.

OCMW-ziekenhuis

Opbrengsten: 424.000 euro.
Kosten: 515.000 euro.
De verliezen stagneren.

Sociale woningen

Opbrengsten: 199.000 euro.
Kosten: 394.000 euro.

Bejaardenwoningen

Opbrengsten: 169.000 euro.
Kosten: 298.000 euro.

ZO.
Een volgende keer méér over het OCMW als de desbetreffende rekening en het jaarverslag 2006 er aan komen. (Vorige bjjdragen over het OCMW vindt u nog in de desbetreffende rubriek.)

SLOTBEMERKINGEN

Nu nog vlug enige negatieve – maar niet afbrekende – bemerkingen. Groot onderscheid!
Het verslag bij het budget 2007 en de meerjarenplanning 2007-2009 is ondermaats. Veel lacunes (ziekenhuis!). Vergetelheden. Geen net onderscheid tussen exploitie- en investeringsbeleid. Een klassieke fout: de auteur schrijft als het ware voor lezers die al weten van de hoed en de rand.
Volgende keer: de begeleidende nota eerst laten lezen door een halfslagen leek.
Gemeenteraadsleden zouden spontaan een (mondeling) verslag moeten krijgen van de beraadslagingen in de OCMW-raad over het budget. Ik zou zeggen: ook van de toelichting van de OCMW-ontvanger, maar ja, de gemeenteraadsleden laten hem bij de bespreking van het OCMW-budget aldaar tevergeefs overkomen naar het stadhuis.
Dat is Politiek!

P.S.
1.
Helemaal achteraan in het meerjarenplan staat een overzicht van het patrimonium van het OCMW. Een inventaris van de gebouwen voor de eigen diensten, sociale woningen, crisisopvang, bejaardenwoningen, gebouwen en gronden, hofsteden, en landbouwgronden. Toestand op 1 november 2006. Je hebt er geen idee van wat het OCMW zoal aan onroerend goed dan bezit. Ook in Spiere, Waregem, Zwevezele, Moorslede en Moorsele, Ingelmunster, Passendale, Wortegem, Zillebeke. Vanwaar en wie komt dat allemaal?
Wie maakt een keer een vergelijking met vorige toestanden?
En wanneer krijgen we weer eens een detailoverzicht van de opbrengsten? ’t Is al lang geleden. Huren, pachten en de evolutie ervan?
Mijn indruk, uit vroeger verstrekte gegevens: in veel gevallen te goedkoop.

2.
Wat er nog kan uitgeklaard worden in deze Nieuwste Tijden: de buitensporige, dubieuze, steeds meer ongebruikelijke relatie tussen OCMW (inclusief Stad) en de Zusters Augustinessen. En de Zusters van Liefde. Qua personeel, financiën, grond en huizen, de nieuwe vormen van caritas. Kortom: beleidsopties zonder heiligengeur.
’t Is aan het veranderen (verbeteren), maar er is nog veel werk aan de winkel voor het nieuwe bestuur.

3.
Het OCMW is een onmisbare instelling, die zichzelf onmisbaar heeft gemaakt. (In Nederland kent men dat niet.)
Denk daar maar eens over na, nu u bent verkozen als “raadslid” of slachtoffer van die instelling bent.

Het meerjarenplan 2007-2008-2009 van het OCMW (1)

In voorbereiding.
Probeer het nu te verstaan.

Het probleem is dat ‘geschiedenis’ alles is wat is ‘geschied’.
Breed genomen dan in Kortrijk. En dat het hierbij kan gaan (niet: moet) om een gebeurtenis (kinderopvang, 120 asielzoekers- L.O.I), een figuur (Destoop), een handeling (herinrichting buitenomgeving Lichtendal), een instelling (Dam 53), een structuur of organisatie (Telesenior), enzovoort (Buren voor Buren), die heeft bestaan in een bepaalde context (tijd, ruimte, klimaat) en die slechts vanuit die context van caritas catolica correct kan worden begrepen. Dat veronderstelt epistomologie. Ja toch? Als men ideeën heeft over wat goede dan wel minder goede geschiedschrijving is (de Bethune), moet men ook een visie hebben over de wijze waarop waarneming en kennis tot stand komen.
Binnen mijn kennisleer en de Kortrijkse geschiedschrijving hebben onder invloed van de paradigma’s van raadslid Marc Lemaitre modernistische opvattingen gaandeweg plaatsgemaakt voor postmodernistische opvattingen, zonder echter geheel te zijn verdwenen.

Historiografie van/bij kortrijkwatcher betekent: acceptabele ‘evidentie’ produceren. Qua OCMW de (re)productie van sociale ongelijkheid en uitsluiting van leefloners dociel ingelijfd binnen de kapitalistische orde proberen te ordenen.
De mono-integratie van de familie Verhenne en subordinatie van ‘dominante’ ten overstaan van ‘exogene’ machtsgroepen (bijv. Destoop c.s versus Demedts c.s). Dat wijst op autopoetische ‘uitdifferentiatie’ of verzelfstandiging van maatschappelijke subsystemen (het LAC, de keuken van De Nieuwe Lente)

Volgens de psychohistorische theorie (cfr. De Mause) gaan we qua stijl en methodes bij het C.O.O. en OCMW van moordend naar verwaarlozend, ambivalent, wilsvormend, socialiserend en uiteindelijk (het Sociaal Huis) naar ‘helpend’. Civilisatie van de cliënten is ze steeds ‘netter en tammer” maken, via camera’s en 70 nieuwe PC’s.
De conceptuele sleutels hierbij zijn globalisering (homogenisering via inburgering) en hybridisering, creolisering, islamisering, en indiagenisering. Fremdzwang mag niet. Wel imitatiedrang.

Sinds de aanstelling van de nieuwe OCMW-raad en het Vast Bureau plus de Bijzonder Comités is het ongeloof in de lineaire vooruitgang afgenomen. Sociale reproductie van ‘cultureel kapitaal’ via de OCMW-website is in mijn correspondentietheorie vanzelfsprekend geconsolideerd en uitgebreid tot wereldburgerschap. Zowel ontvoogend als bevoogdend. De paradox is dat dwang én vrijheid inherent zijn aan het bestel.

History of the present, ja, maar waar zijn mijn notities nu gebleven? Waar is die budgetwijziging nr. 1 voor 2006? De werkingsopbrengsten (uit het geheugen: 31 miljoen?)
Ben overvallen geweest door aapjes zonder schaamte.
Hoe nu aan power/knowledge doen of de grofkorrelige relatie tussen ideeën en waarheid analyseren?
Mijn burgerlijk beschavingsoffensief als filantropijn via collectieve voorlichting wordt even uitgesteld. Maar de idee van de ‘maakbaarheid’ van Kortrijkzanen is helaas niet beperkt gebleven.

Het OCMW stelt bijna 800 personeelsleden tewerk. Zonder de leerwerknemers (art. 60, par.7). Bijna evenveel als Stad. Maar men zal verder werk maken van tijdregistratie en uurverroostering. Ook het ziekteverzuim verder uitwerken, in samenwerking met IDEWE. De renovatie van het klooster van de Zusters Augustinessen loopt ook dit jaar door.
Verdomd, vind het overzicht van de landgoederen van het OCMW ook al niet meer terug.