Category Archives: OCMW

Daar is de soepkar weer !

U zal er pas meer over horen eind november want er is op 27 november een persconferentie gepland. Het soepkarproject start nochtans al op 1 november en duurt tot eind maart. Of is het tot 30 april?
De evaluatie van het proefproject van vorige winter op Lange Munte is positief uitgevallen. Had u het soms anders verwacht? De buurtbewoners aldaar waren tevreden. De sociale cohesie neemt toe bij soepbedeling. Een aantal medewerkers van de Buurt- en Nabijheidsdienst (de vzw BND, een klusjes-, vervoers- en verhuizingsdienst die niemand kent) zijn tijdens de wintermaanden intussen niet meer werkloos bij gebrek aan opdrachten. Het maken van soep in De Nieuwe Lente is een enorme leerplaats voor mensen van V.O.R.K en Mentor. Er is overlegd met UNIZO om marktverstoring tegen te gaan. (Men gaat na of er in de betrokken buurten geen handelaars in soep zijn.)

De soepkarroute wordt nu uitgebreid. Op woensdagvoormiddag komt de soepkar langs in de “aandachtswijken” Lange Munte, Drie Hofsteden, Sionwijk. Op donderdag leurt men in de buurt van de Vetex, Pradopark en Volksplein. Maar in deze wijken stopt de verkoop op 31 januari 2011. Daarna is het de beurt aan Overleie en de Venning.
Wat moet dat kosten? Eén liter soep gaat van de hand voor 1,5 euro.
Maar hoeveel kost het project aan publiek geld (wagen, materiaal, lonen). Het OCMW begroot iets van 1.500 euro tot wellicht 2.000 euro. Dat is natuurlijk larie. Hoe gebeurt de financiering door Stad, OCMW, BND, Mentor? Uit welke bronnen? Geen mens die het weet.

Aangezien onze krant “kortrijkwatcher” nogal wat lezers telt in de kansarme aandachtsbuurten geven we hier in detail de twee routes van de soepkar weer.
Voor de eerste drie maanden: Veldstraat, Stasegemstraat, Passionistenlaan, Boudewijn IX-laan, Pradopark, Sint-Denijssestraat, Volksplein. De volgende drie maanden: Herderstraat, Izegemsestraat, Proosdijstraat, Loodwitstraat, Schutterstraat, en de Kringloopwinkel.

OCMW komt financieel tussen in particuliere vakanties

Gisteren heeft de OCMW-raad beslist dat het moet mogelijk zijn om een financiële tegemoetkoming te verstrekken aan gezinnen met een beperkt inkomen die even wensen op vakantie te gaan. Daar zijn een aantal stringente voorwaarden aan verbonden.
Hierna de belangrijkste:
– het gezin leeft al meer dan drie jaar met een beperkt inkomen (men heeft het dan over een inkomen beneden het leefloon plus tien procent);
– het gezin heeft al zijn uitgaven met hogere prioriteit (bijv. huur, nutsvoorzieningen) netjes betaald of is opgenomen in een schuldenregeling;
– de vakantie wordt geboekt via “het Steunpunt Vakantieparticipatie”.
Belangrijk is nog dat een gezin slechts éénmaal “in het leven” zo’n tussenkomst kan krijgen. Eenmaal in het leven…

Aan die beslissing van de OCMW-raad zijn al bijzonder geanimeerde discussies voorafgegaan, zowel binnen het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst (BCSD) als bij de maatschappelijke werkers. Links tegen rechts. “Wat? Die profiteurs geld geven om naar zee te gaan?”. “Wat? Ik moet toch ook mijn vakantie betalen?”

De zaak kwam aan het rollen toen het BSCD in juni aan een nieuw samengesteld gezin een premie gaf van 148 euro voor een driedaagse vakantie aan zee. Dat zorgde voor een precedent. Een week later kwamen alreeds twee nieuwe aanvragen binnen. Voor een week en een midweek aan zee. Voor een van die aanvragen werd dan plots beslist om een tussenkomst te verlenen voor het volledige bedrag van de kosten, maar dan wel als lening. Voor de andere betaalde het OCMW 80 procent van de kosten.
Een warrige situatie. Er was geen door de OCMW-raad goedgekeurde richtlijn om aan vast te houden, en niemand wist goed hoe vakantietoelagen passen in bestaande fondsen en decreten.

Participatiefonds

Bij een aantal mensen van het OCMW heerste nog een misverstand. Men dacht dat de subsidie gerust kon aangewend worden via het Participatiefonds. Dat federale fonds waarover het OCMW al zeven jaar beschikt dient ter bevordering van de maatschappelijke integratie van OCMW-cliënten. Men kan die “cliënten” bijvoorbeeld enigszins financieren voor deelname aan sociale, sportieve of culturele manifestaties. Concreet nog voor deelname aan een jeugdkamp, een taalkamp, een sportkamp of een vakantiekamp, een groepsreis (georganiseerd door een sociale organisatie). Maar volgens een handleiding van de overheidsdienst Maatschappelijke Integratie kan het participatiefonds niet dienen voor toeristische reizen, noch voor de individuele huur van vakantiewoningen.

Participatiedecreet

Dit Vlaamse decreet beoogt ook om zoveel mogelijk burgers te laten deelnemen aan sport, cultuur en jeugdwerk in Vlaanderen. Rechthebbenden zijn bijvoorbeeld personen die kunnen rekenen op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering of van het omnio-statuut genieten.

Steunpunt Vakantieparticipatie

Dat is een uitvinding van de dienst Toerisme Vlaanderen. Die dienst heeft een vakantieaanbod uitgewerkt voor mensen met een laag inkomen. Dat wil zeggen: mensen die onder de Europese armoedegrens vallen. Of personen die te kampen hebben met ziektekosten of een schuldenlast. Zij kunnen in bepaalde oorden (bijvoorbeeld camping Kompas in Nieuwpoort en Westende, hotel Belvedere op de Kemmelberg) genieten van “sociale tarieven”.
Tip voor onze vele kansarme lezers. U kunt u als rechthebbende rechtstreeks inschrijven bij dat steunpunt op Tinternet! Gewoon formulier invullen en e-mailen. Als u tenminste als kansarme in het bezit bent van een PC. Denk dus vooral niet dat u hierbij moet passeren in het Sociaal Huis van het OCMW.

Menswaardig bestaan
Het Steunpunt Vakantieparticipatie is van mening dat vakantie een basisrecht is.
Een discussienota van ons Kortrijks OCMW laat het antwoord deze vraag niet helemaal in het midden. “Op vakantie gaan is goed ingeburgerd, maar nog geen algemeen goed.”
Ja, de OCMW-wet zegt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Dat eenieder in de mogelijkheid dient gesteld om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Financiële tussenkomsten in een vakantie dienen ook aan het ultieme criterium “menselijke waardigheid” getoetst te worden. “Het is geen eenvoudig criterium. Het kan eng en ruim geïnterpreteerd worden.”
Nochtans komt het OCMW tot de volgende conclusie die we hier letterlijk overnemen.
“Op vakantie gaan lijkt geen noodzakelijke vereiste om een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Een noemenswaardig percentage van de bevolking gaat niet op vakantie. Anderzijds is op vakantie gaan goed ingeburgerd. Een beleid dat maatschappelijke participatie vooropstelt, moet vragen om tussenkomsten voor vakanties ernstig nemen. Maar een emancipatorisch beleid kan contraproductief werken als het de financiële stimulans voor activering ondermijnt.”

En nu?
Vandaar dat het OCMW vragen om tussenkomsten in particuliere vakanties selectief en onder voorwaarden zal behandelen.
Eén van die voorwaarden – hier nog niet aangehaald – luidt zo: “het gezin kan het inkomen niet door eigen inspanningen verhogen”.
Gaat dit dan om gezinnen die waarlijk “ten dode” zijn opgeschreven? Waar men alle hoop op een betere toekomst heeft verloren?
Ach, stuur die kinderen dan toch op vakantie ! En niet slechts één keer in hun leven. Alstublieft zeg !

OCMW bindt strijd aan tegen armoede

Het OCMW tekende vorig jaar in op de projectoproep van het Europees jaar 2010 van de bestrijding van de armoede en sociale uitsluiting. Kreeg voor twee projecten van staatssecretaris Philippe Courard hiervoor subidies.

Soepefjieste

Voor een actie genaamd “Kook je fit” 5.000 euro.
Hierbij werkt ons OCMW samen met dat van Kuurne, Harelbeke, Deerlijk en nog een paar organisaties. Die actie wil “de ontoegankelijke toegang tot de gezondheid centraal stellen”. Daarom zal men in oktober in een aantal gemeenten een “soepcontest” organiseren. Een “soepefjieste” waarbij mensen die werken met of voor mensen in armoede het tegen elkaar zullen opnemen. De winnaars zullen dan hun recept publiceren in een Soepkookboek. Dat uitgave van dat boekje zal 3.000 euro kosten. Er komen ook 500 bedrukte soeptassen (900 euro). Duizenden flyers en affiches (484 euro).

Kinderparade

Deze actie wil een cultureel evenement opzetten rond de thematiek armoede en uitsluiting. Met een subsidie van 10.000 euro wordt een kinderparade op touw gezet. Een rondreizend spektakel met medewerking van L’Orchestre International du Vetex, de vzw Bolwerk en lagere scholen uit onze aandachtsbuurten (Sint-Jozef, Drie Hofsteden, buurtschool Vetex). Men hoopt op een bont allegaartje van een 170-tal kinderen die deelnemen aan zangstondes en ateliers waar kostuums en “constructies”worden gemaakt.
Datum van het gebeuren nog niet gekend. Hopelijk bent u al terug van vakantie, met uw kindjes.

Even de kostprijs van het woonzorgcentrum “De Weister” checken

Gisteren is het nieuwe woonzorgcentrum voor hulpbehoevenden “De Weister” in Aalbeke plechtig geopend. Bij die gelegenheid tekent “Het Nieuwsblad” van vandaag uit de mond van directeur Jean Goddaer op dat de kostprijs voor het gebouw 9 miljoen bedraagt. Als de directeur dat zegt is een normale journalist geneigd om dit als juist aan te nemen. Het is een hondenstiel, persjongen zijn in Kortrijk.
Het moet weer lukken.
Op 8 juli is het opnieuw OCMW-raadsdag en punt 7 van de agenda gaat over de eindafrekening van de bouwwerken van het WZC.
We gaan het kort houden. De eindafrekening bedraagt 6.191.342 euro, met BTW.
Maar in het OCMW-budget is sprake van 10 miljoen. Dit bedrag slaat op zowel de aankoop van de grond als de bouwkosten en de inrichting.

Directeur Goddaer had het in de krant nog over 6 miljoen subsidies.
We maken weer even ‘weister’ (ruimte) op onze onderzoekstafel en raadplegen het OCMW-meerjarenplan 2010-2013.
Op pag.3 lezen we wat volgt. ” De toegekende subsidie bedraagt in kapitaal 3.076.880 EUR. Het Ministerie betaalt met 20 jaarlijkse stortingen van 237.578 EUR of totaal 4.751.564 EUR.” (Er is een intrestvergoeding want het OCMW heeft een lening moeten aangaan.) Dat bedrag is wel degelijk opgenomen in het budget van 2009 (pag.15).
Maar op pag.7 is dan plots sprake van een subsidie van 6.351.564 euro. Dus toch.
??
Hoopt men daar misschien nog op?
Vreemd is dat onze onderzoeksjournalist Dieppe Throat op de website van VIPA bij de goedgekeurde projecten 2009-2010 geen spoor terugvindt van ons WZC De Weister. VIPA is het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden dat beslist over subsidiëringsdossiers van ziekenhuizen, rusthuizen en dergelijke.

P.S.
De oorspronkelijke raming van het project zat er ver naast. In juni 2007 dacht men aan een bedrag van 4,99 miljoen euro, zonder BTW. Het is 5,78 miljoen geworden, exclusief BTW. Hoe het OCMW dat samen met minister Jo Vandeurzen heeft klaargespeeld weten we niet: men betaalde gemiddeld slechts 7,5 procent BTW. Voor bepaalde werken werd slechts 6 procent betaald. Het gangbare tarief voor centra als De Weister is 12 procent.

OCMW richt een vervoersdienst op

Ter stede bestaan er reeds allerhande mogelijkheden voor betaalbaar vervoer van minder mobiele personen. Bijvoorbeeld de Mindermobielcentrale, de vzw Oppas en Vervoer, de vzw Mobilitas, de Dienst Aangepast Vervoer van de vzw Heilig Hart. In 2003-2004 namen het OCMW samen met het stadsbestuur het voortouw om alle mogelijke Kortrijkse initiatieven vanuit één loket te dispatchen. “Dit is helaas niet gelukt,” zo constateert het OCMW nu pas.

In de tweede helft van 2008 startte het woonzorgcentrum Sint-Jozef en het lokale dienstencentrum De Zonnewijzer een proefproject om de bestaande liftbus optimaler in te zetten door dagelijks vervoer te organiseren met vrijwillige chauffeurs. Na anderhalf jaar werking kwam het OCMW nu tot een evaluatie. (Intussen heeft de OCMW-raad wel al in maart beslist om twee nieuwe liftbussen aan te kopen voor 2 maal 50.000 euro.)

In 2009 werden in totaal 1891 personen vervoerd. De Zevenkamer regelde bijvoorbeeld 48 ritten (turnen, contactnamiddagen), de Zonnewijzer trok er 30 keer op uit (wandelclub, uitstapjes, feestmenu’s, ontspanningsnamiddagen). Wat leert de evaluatie van het proefproject zoal? Er is toch nogal wat storend ad hoc gebruik, in de zin van “het is mooi weer dus we gaan naar zee”. En frequente gebruikers durven hun ontevredenheid uiten als ze enige tijd moeten wachten. De reservatie via Outlook-agenda is amateuristisch. Enkele vrijwillige chauffeurs haakten daarom af. Maar goed, de liftbus wordt op werkdagen heel frequent gebruikt en de hoge nood aan een vervoersdienst blijft.

Nieuwe werkingsprincipes
Eén van die principes is heel bijzonder. Voor individuele gebruikers zal men op basis van de Tinetti-test (evaluatie van balans en gang) beslissen wie in aanmerking komt. (Bij welke score? 26 of minder?)
Maar in het algemeen bestaat de doelgroep uit bewoners van een woonzorgcentrum, de gebruikers van het Achturenhuis en andere buurthuizen, de gebruikers van een dienstencentrum voor zover ze wonen in groot-Kortrijk wel te verstaan. Minder mobiele individuele gebruikers kunnen vooral van de dienst genieten voor het “maaltijdgebeuren”.
Het vervoer voor groepsactiviteiten primeert op individuele wensen en is dan ook kosteloos. Nog kosteloos is de deelname van thuiswonenden aan contactnamiddagen voor 75+ers en feestmaaltijden. Betalend is de deelname van thuiswonenden aan maaltijden, pedicure, haarkapster, voordracht, bewegingsmoment. Heen en terug kost 1 euro.

De twee nieuwe liftbussen krijgen een standplaats aan de woonzorgcentra De Weister en Biezenheem.
Waarschijnlijk zal men in 2012 nog een extra bus aankopen voor de Nieuwe Lente in Heule.

Wanneer kunt u in de reguliere pers meer vernemen over deze nieuwe vervoersdienst?
Het initiatief wordt operationeel vanaf 1 oktober. In september start een gerichte campagne over zowel de vervoers- als de nieuwe boodschappendienst.

OCMW richt boodschappendienst op, voor zorggebieden

Vandaag OCMW-raadsdag !
Zo’n OCMW-raad is publiek toegankelijk, maar geen kat komt daar op af. Somtijds één Kortrijkse burger, maar nooit (nooit!) een plaatselijke journalist. Aldus blijven Kortrijkzanen verstoken van bijwijlen heel relevante informatie. Vandaag bijvoorbeeld zal het OCMW beslissen om tegelijk een boodschappen- en vervoersdienst op te richten. Dat is toch nieuws? (Over de vervoersdienst hebben we het nog in een volgende bijdrage.)
Dat er geen kat de OCMW-raad komt volgen, ja, dat komt ook door het feit dat het OCMW-bestuur niet houdt van pottenkijkers. “De mensen moeten dat allemaal niet weten,”” zo zegt de OCMW-secretaris.

De boodschappendienst bestaat uit drie luiken.
1. Collectief vervoer naar een winkel of site van winkels
De klant wordt thuis opgehaald en afgezet. Hij krijgt één uur de tijd om zijn boodschappen te doen. Dat kan 1 maal per maand gebeuren. De klant betaalt 1 euro voor de dienst. Organisator van dit collectief vervoer is het buurtcentrum Achturenhuis en “andere buurtwerkinitiatieven”. (In feite gebeurt dit al, soms tot over de Franse grens.) Mogelijke gebruikers hier zijn minder mobiele klanten die niet meer in staat zijn om zelfstandig boodschappen te doen. In de praktijk zijn dat tot op heden heel mobiele personen. En ze kennen heus de weg. Weten af van prijsvergelijkingen.

2. Kleine boodschappen door vrijwilligers van “Buren voor Buren”
Hier blijft de gebruiker gewoon thuis. De vrijwilliger haalt de boodschappen op bij een slager, bakker, krantenwinkel. Hij mag zich niet gemotoriseerd verplaatsen! De vrijwilliger krijgt 0,5 euro van de gebruiker van de dienst. Maar die dienst is strikt voorbehouden voor bewoners uit het zorggebied die tijdelijk niet in staat zijn om kleine boodschappen te doen. Bijvoorbeeld na hospitalisatie.

3. Grotere boodschappen door vrijwilligers van het LDC “De Zonnewijzer”
Al sinds 2008 eigenlijk kan een klant uit vier (ja, vier) woonzorggebieden van Kortrijk-stad een bestelling bellen naar De Zonnewijzer. Dat dienstencentrum mailt/faxt/belt de bestelling dan door naar een plaatselijk warenhuis dat een ruim merkenassortiment aanbiedt. Een vrijwilliger haalt het bestelde op en geeft het die bij de klant af. Die vrijwilliger krijgt hiervoor een bestelwagen van het OCMW. Frequentie: tweemaal per week. De dienst Thuiszorg maakt een rittenschema. De klant (uitsluitend minder mobiele!) betaalt 1 euro.
Maar in welke winkel komen die bestellingen terecht?
Als dat geen nieuws is! “Na ruime bevraging bij de plaatselijke supermarkten heeft De Zonnewijzer een samenwerking met GB Partner tegenover Sint-Maarten opgezet.” Het OCMW continueert en breidt die samenwerking verder uit voor alle acht (8) woonzorgebieden. Op termijn zal men mogelijks ook ander winkels uit Marke, Bissegem en Heule betrekken bij het project.

Bestelwagens
Om dit derde luik te realiseren heeft het OCMW nood aan twee bestelwagens. Twee bestaande wagentjes die niet meer van nut zijn voor de dienst Thuiszorg worden daarom gealloceerd op De Zonnewijzer en ’t Cirkant. Zij kunnen intussen nog ingezet voor de dagelijkse werking van alle LDC’s en het buurtwerk. O.a. voor de begeleiding van fietsclubs, verplaatsingen van personeel en vrijwilligers.

Akkoord van Unizo en Stad
De drie initiatieven werden in 2009 doorgesproken met Unizo en de cel Economie van de stad. (Verslagen of notulen bij kortrijkwatcher niet in het bezit.) Zij zagen dit alles als een meerwaarde én aanvulling op mogelijke projecten die zij zouden willen ondernemen om de buurtwinkels te promoten.

P.S.
– De zgn. Buurt- en Nabijheidsdiensten (die niemand kent) hebben ook een boodschappendienst. Wordt die nu afgeschaft?
– Geen spoor van budgettering bij dit initiatief. Ook geen behoeftenonderzoek gevonden.
– Men vergeet de administratieve boodschappen die volgens het woonzorgdecreet ook moeten kunnen.

Zevende en achtste fase in de renovatie van het Begijnhof kost 9 miljoen euro

Normaliter schrijven de gazetten niets over de werking van het OCMW. Niets over rekeningen of begrotingen en plannen.
Maar blijkbaar is de top van het OCMW enkele dagen geleden gaan klappen met “Het Laatste Nieuws”. De krant bloklettert: “Begijnhof krijgt nieuw uitzicht”. Ja, ook ons begijnhof behoort tot het ongehoord grote patrimonium van het OCMW: woningen, gronden (zelfs voetbalvelden), landbouwgronden, hofsteden, – tot ver buiten Kortrijk. (Wie maakt er eens een historisch studie naar de herkomst van al dat onroerend goed?) En men is dat begijnhof Sint-Elisabeth sinds vele jaren in acht fasen aan het restaureren of innoveren, met lange onderbrekingen vanwege geldgebrek (uitblijven van subsidies).

In “Het Laatste Nieuws” wordt met geen woord gerept over de kosten van de op handen zijnde renovatie. Er is wel ergens sprake van subsidies van het Vlaamse Gewest of de provincie, maar zonder enig cijfergegeven. Onze onvolprezen stagiair-beroepsjournalist (SBJ) heeft het dan maar voor de KW-lezers opgezocht.
Het artikel in de krant wekt ook nog de indruk dat de opgesomde projecten dit of volgend jaar tenminste zullen voltooid zijn. In het meerjarenplan van het OCMW is evenwel sprake van ingebruikneming in 2012.

De restauratie of renovatie van de woningen aan de kant van de O.L.Vrouwkerk (8ste fase) zal nog lang op zich moeten wachten. Intussen moeten die toch wat onderhouden worden. De krant meldt dat die huisjes nu wat worden witgekalkt. Het totale OCMW-budget voor het onderhoud bedraagt 60.000 euro. Men hoopt op 24.000 euro subsidies. Voor dit jaar is er een bedrag van 20.000 euro ingeschreven.

Het hoekgebouw net voor de toegangspoort van het begijnhof wordt een “bezoekerscentrum”. OCMW-voorzitter Franceska Verhenne zegt dat dit beter buiten het begijnhof komt, want dat begijnhof is een “stiltegebied”. Niet waar! De aanvraag daartoe is mislukt. Voorziene budget: 175.000 euro. (Stond al met 165.000 euro in de begroting van vorig jaar. Moest dus al gedaan zijn.) Geen subsidies.

De renovatie van de Sint-Annazaal kost niet minder dan 2.690.000 euro. Maar men hoopt op 1.900.000 euro subsidies. In het budget van dit jaar is hiervoor NUL euro ingeschreven.

In die zaal zou er een museum komen. Kostprijs: 690.000 euro. Subsidies: 510.000 euro. Voor dit én volgend jaar nog geen krediet ingeschreven.

Tot de zevende fase behoort de renovatie van de huisjes aan de zijde van de Sint-Maartenskerk. Het eerste huisje wordt een inkijkwoning. Geraamde kostprijs: 1.750.000 euro. Verwachte subsidie: 820.000 euro. Het grootste deel van het te spenderen bedrag is pas volgend jaar ingeschreven in het meerjarenbudget.

Men weet nog niet wat gedaan met de woning van de grootjuffrouw. (Daar was vroeger het museum.) De renovatie zal waarschijnlijk 1,1 miljoen kosten. Met 610.000 euro gesubsidieerd. In het budget van dit jaar geen bedrag vermeld. Volgend jaar: 500.000 euro.

De prijs voor renovatie van de woningen kant O.L.Vrouwkerk zal 2.425.000 euro bedragen, waarvan 1.140.000 euro zou kunnen betoelaagd.
Heeft er eigenlijk al iemand ergens die engamenten inzake subsidies van andere (hogere) overheden gezien?

We tellen samen.
De projecten zoals vermeldt in “Het Laatste Nieuws” kosten voorlopig in het totaal 9.030.000 euro. Daarvan neemt het het OCMW zelf 3.761.000 euro voor haar rekening. De rest is op papier betaald door wij allen, belastingbetalers.
Er zou eens een actuaris moeten opstaan om te berekenen in hoeveel jaren al die OCMW-investeringen (de acht fasen) zijn terugbetaald door de huurders of gebruikers.

Besparing op het OCMW- activerings- en integratiebeleid

LAAT ONS NU MAAR EENS BEGINNEN MET WAT PEPTALK.

Alles ja, wat in Kortrijk te maken heeft met “sociale economie” of non-profit is katholiek. Caritas calotica. Niets aan te doen. (Ook niet in een College met liberalen.)
Morgen is 1 mei, en dat is het goede moment om iets te zeggen over het zgn. kansenbeleid van het OCMW. Dat beleid valt onder de leuze: “Mensen sterker maken.”

Het sukkelaarsbeleid van het OCMW (Stad en nog vele andere instanties – uit ‘de sociale kaart’ – doen daar analoog ook nog iets aan, zonder enige coördinatie) wordt gevoerd middels samenwerkingsovereenkomsten met hoofdzakelijk zes of zeven partners.
In het OCMW-jaarverslag van 2009 is voorspeld dat een grondige evaluatie van het beleid zou leiden tot aangepaste bedragen voor 2010. Welja. De OCMW-raad van maart jongstleden heeft een voorstel uitgewerkt. Alle aangepaste toegekende bedragen worden met 3 procent verminderd. Afgetopt.
Geen haan die daarnaar kraait.

Hoe luidt die evaluatie dan wel, zul je nu zeker vragen?
Onverkort en letterlijk zo:
“De meeste partners realiseren hun actieplan 2009 en behalen de gevraagde resultaten, op enkele kleinere acties/resultaten na. Niet limitatief: Constructief en BND hebben minder leerwerknemers begeleid dan afgesproken (2 in plaats van 6, en 2 in plaats van 3), maar ze hebben wel andere zaken beter en/of meer gedaan. Vb. Constructief heeft wel zes oriënterende stages begeleid in het kader van het voortraject anderstaligen; BND was mede-initatiefnemer van het straathoekwerkproject ‘Tabula Rasa. De activiteitencoöperatie Gusto-cvba-vso heeft geen effectief opgestarte zelfstandig ondernemersprojecten, maar heeft wel 19 OCMW-cliënten begeleid.”

Wel, op basis van deze evaluatie zal het OCMW dit jaar in het totaal aan de partners 680.000 euro uitkeren, in plaats van de 714.094 euro van vorig jaar.

Kanaal 127
Dat is een startcentrum sociale economie met veel computers, met specifieke opdracht naar het invoegen van invoegmaaregelen. (Je kunt daar uw ondergoed laten strijken.) Volgepropt met wat deze KW voortaan als raamambtenaren wil beschouwen.
Krijgt nu 210.000 euro (min 5.000). Daarvan zal 130.000 euro gaan naar het inkopen van expertise en 80.000 euro naar het uitklaren van de regierol lokaal/regionaal. Zeg maar dure studies en personeel.
Het wordt nu echt tijd dat OCMW-raadsleden een keer naar dat kanaal gaan, om het te evalueren.

SVK De Poort
Een sociaal verhuurkantoor, een leerwerkplaats bouw, renovatie, schoonmaak en groen. Doet veel goeds.
Krijgt 160.000 euro (min 19.168). Er komt een personeelsverschuiving en een prikklok om de kansarmen in de gaten te houden.
(Met de komende budgetwijziging van Stad zal De Poort een huursubsidie krijgen van 90.000 euro.)

Mentor
Goeie zaak.
Is opgericht door het OCMW zelf. Dient als opleidings- en begeleidingscentrum voor kansengroepen. Is een erkend adviesbureau voor Sociale Economie. Doet van alles en nog wat. Veel goeds.
Krijgt 175.000 euro (min 3.476).

Constructief
Ook een sociale werkplaats, specifiek voor schrijnwerk, metaal en groen. Facilitator arbeidszorg. Overlapt van alles.
Krijgt 50.000 euro (min 12.000).

Mobiel
Sociale werkplaats voor fietsen. Verhuurd fietsen. Maakt veel winst in de fietsen-vrijemarkteconomie. Soort concurrent van Parko, maar dan voor fietsen. Omzet groot.
Krijgt 40.000 euro (min 2.250). (Het OCMW denkt dat de vzw van Stad met 40.000 euro wordt gesubsidieerd maar het is 70.000.)
Men voorziet alweer een nieuw personeelslid.

De Bolster
Doet aan activering in wat men noemt een activiteitencentrum. (Adres even opzoeken.)
Krijgt 45.000 euro. Méér dan vorig jaar (+ 7.800)! De loonkost is gestegen.

BND
Dat is een vzw die niemand kent, tenzij misschien huismannen van die soepkar in kansarme wijken tijdens de voorbije winter.
BND staat voluit voor Buurt- en Nabijheidsdienst. Een uitvinding van Lieven Lybeer. (Je kan daar bijvoorbeeld een boor in huur ophalen. Iemand boodschappen laten doen. Niemand die dat weet, tenzij het personeel zelf.) Krijgt van het OCMW géén toelage maar wel een medewerker die 45.000 euro gaat kosten.

Het rijtje van de officiële OCMW-partners inzake activering van kansarmen is hiermee afgelopen.
Er gaat wel nog wat steun naar “Antigone” (5.000 euro) en naar de “Unie der Zorgelozen” (ook 5.000 euro).
Het Kringloopcentrum krijgt gewoon niets, want ontvangt al genoeg subsidies. Bijvoorbeeld een FSK-toelage van 125.000 euro. Van het Fonds Sociaal Kapitaal. Dat is een zeer raar fonds waar niemand weet van heeft.

ZO.
Prettige 1 mei-viering.

Maar nu even de waarheid vertellen.
Die besparing is totaal niet gebaseerd op een grondige evaluatie. Het is Stad die aan een geheel aantal instellingen en gemeentelijke vzw’s (niet aan KVK) heeft gevraagd om een lineaire besparing met drie procent door te voeren. De kaasschaafmethode, zeer typisch voor een bestuur zonder visie of kundigheid. (Beide tegelik.)
En het OCMW doet dit nu stomweg uitgerekend in het kansarmoedebeleid.

Intussen zal het OCMW het “Café Rouge” op Sint-Maartenskerkhof gaan isoleren: dak en dubbel glas. De exploitant zegt dat zijn stookkosten te hoog oplopen.

Het gebouw is eigendom van het OCMW. De tussenkomst van het OCMW bedraagt 38.000 euro. En aangezien het om een beschermd gebouw gaat, betaalt Erfgoed nog een premie van 12.000 euro. Voor Café Rouge praktisch een nuloperatie. Volgende keer kan de OCMW-raad aldaar zijn jaarlijks etentje organiseren in plaats van bij de nonnen.
Vertel dat maar eens aan buur Claudio, via Het Laatste Nieuws.

OCMW-raad in spoedzitting bijeen

UPDATE
Nog mooier. De OCMW-voorzitter weet totaal niet wie de procedurefout heeft ontdekt. Noch waar (op welk niveau) dit is gebeurd. En de OCMW-secretaris was afwezig op de spoedzitting. Naar schatting heeft het grapje aan presentiegelden en overhead 1.500 euro gekost. Gelukkig hebben er zich drie raadsleden verontschuldigd en was er één afwezig. Zo niet kwamen we aan 2.000 euro. De agenda werd met bekwame spoed afgehandeld. Dat de vier nieuwe en de oude raadsleden geen kennis vertoonden over de geijkte regelgeving hoeft niemand te verwonderen. In het kader van de zelfcensuur die de redactie van KW zichzelf oplegt (onder druk van de directie) durven we dat niet uitleggen.

Nu begrijpen we waarom de agenda van de OCMW-raad dd. 7 januari is verdwenen van de website van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. The requested URL was NOT FOUND on the server. (Naar een verslag van die zittingen moet je nooit zoeken want de nieuwe OCMW-secretaris vindt dat de burgers “dit allemaal niet moeten weten”.) Die vergadering bestaat niet meer. Heeft nooit plaatsgevonden. Presentiegelden terug?

Wat is er aan de hand?
Op 7 januari hebben vier nieuwe raadsleden de eed afgelegd, evenwel zonder aanwezigheid van de stadssecretaris. En dat mag niet. Het art. 16 van het OCMW-decreet stipuleert dat elke nieuwe eedaflegging (d.wz. na de installatievergadering) dient te gebeuren ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad en in aanwezigheid van de gemeentesecretaris. De burgemeester Lieven Lybeer moest er dus ook bij zijn. HIJ WAS ER !
Voorts is het zo dat de burgemeester en stadssecretaris een proces-verbaal van de eedaflegging moeten sturen naar… de voorzitter van de OCMW-raad (Franceska Verhenne). En binnen de 20 dagen naar de Vlaamse Regering. Hier moet er dus iets zijn misgelopen, heeft iemand ontdekt dat er nog zoiets als een OCMW-decreet bestaat. Maar wie?

Gisteravond kregen de OCMW-raadsleden een paniekerige telefoon. Met de vraag om vandaag om 18u30 opnieuw bijeen te komen om akte te nemen van de eedaflegging van de nieuwe raadsleden en de bekrachtiging van de Raad van 21 januari. Want ja, op die dag was er een zitting waarbij de nieuwe Raad voor het eerst met een volwaardige agenda werd geconfronteerd. Die vergadering bestaat dus ook niet meer en moet hernomen worden.
Op die agenda stonden niet minder dan 23 punten en nog 10 in gesloten zitting.
Weet u wat het eerste is wat die nieuwe raadsleden nog te bespreken hadden? De verhoging van de presentiegelden ! Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag (de krant bracht in primeur de spoedzitting aan het licht) gaat het om 185 euro. In de gesloten zitting heeft men ook de nieuwe OCMW-secretaris geëvalueerd en gelijk definitief vast benoemd. Het gaat om Philippe Awauters die na uiterst veel gedoe in december 2008 op proef werd aangesteld.
Awauters was in een vorig leven onder meer consultant in duurzame organisatieontwikkeling. Van zo iemand had men kunnen verwachten dat hij op de hoogte is van art. 16 van het OCMW-decreet. Vroeger art. 20 van de organieke wet.

De nieuwjaarslunch van de OCMW-raadsleden en het OCMW-budget

“Op 7 januari schuiven de Kortrijkse OCMW-raadsleden traditiegetrouw aan voor de nieuwjaarslunch. In het klooster van de zusters Augustinessen worden dan de meest verfijnde gerechten en desserts geserveerd en degusteren de raadsleden de beste wijnen uit de kelders van het klooster.”

Aldus de aanhef van een persbericht van vandaag, komende van het OCMW-raadslid van VLD-strekking Ludo Halsberghe. Daarin deelt hij mee dat hij als raadslid een symbolische daad wil stellen “door de nieuwjaarslunch aan mij te laten voorbijgaan”. En dit uit solidariteit met de vele mensen die het momenteel door de bittere kou extra moeilijk hebben.
Het raadslid lardeert zijn persbericht evenwel met dusdanig warrig cijfermatig materiaal en bijhorend kommentaar over het OCMW-budget dat kortrijkwatcher zich genoodzaakt ziet om over te gaan tot enige juiste berichtgeving.

Het totale budget van het OCMW bedraagt 54,638 miljoen euro voor 2010, zegt Ludo. JUST! JUST! Dat bedrag slaat evenwel enkel op de exploitatiekosten en niet op de investeringen, terwijl het raadslid qua investeringen aanklaagt dat er een aantal prestigeprojecten op stapel staan, zonder hierbij bedragen te vermelden.
En nu.
Zo beweert Ludo:” Van dit bedrag (54,638 miljoen) gaat slechts 12,163 miljoen (22,26 %) als steun naar personen en organisaties.” (Eventjes tussendoor vermeldt hij gauw dat het OCMW nog veel goeds doet.)
Nou, in de begrotingsdocumenten zijn andere cijfers betreffende steun te vinden. We veronderstellen dat Ludo het hier heeft over wat men noemt “de specifieke kosten van de sociale dienst”. Dat wil zeggen: steun aan leefloners, steun in speciën, steun aan vluchtelingen en rusthuizen en bepaalde projecten. Welnu, in de officiële documenten van het meerjarenplan vinden we hiervoor in 2010 – opmerkelijk – nog twee andere bedragen. In de toelichting: 12.181.275 euro en dat is 22,29 procent. In het meerjarenplan zelf: 11.152.995 euro.
Bon.
Ludo vindt dit percentage te laag maar gaat voorbij aan het feit dat die steun jaar na jaar (fel) stijgt. Volgens de rekeningen ging het in 2007 om 19,8 procent (8,3 miljoen) en in 2008 om 20,7 procent (9,3 miljoen) van het budget.

Apparaatkost

En nu maakt onze Ludo een zeer merkwaardige redenering.
We citeren. “Om die 12,1 miljoen euro steun te verlenen, kost dit aan het OCMW (of aan de Kortrijkse belastingbetaler) 9,748 miljoen euro, of 80,14 %. Anders gezegd, om 100 euro aan steun uit te keren, bedraagt de apparaatkost 80 euro.”
Vanwaar hij dat bedrag van 9,7 miljoen haalt is een raadsel. De Kortrijkse belastingbetaler geeft aan het OCMW via de zgn. gemeentelijke bijdrage namelijk jaarlijks welgeteld 9.183.673 euro. Die toelage is al jaren bevroren en zal pas in 2011 stijgen naar 10,1 miljoen.
Ingevolge de crisis met sterk verhoogde sociale uitkeringen voorziet Stad de mogelijkheid om uit te pakken met een verhoogde dotatatie. Dit jaar met 400.000 euro, in 2011 met 600.000 euro.

Het afmeten van de apparaatkost op basis van de gemeentelijke bijdrage is natuurlijk van de gekte.
De werkingskosten van de sociale dienst bedragen 18,5 miljoen. Hierbij wordt juist niks (niks!) onttrokken aan de gemeentelijke bijdrage. Van die werkingskosten gaat er dus 11,1 miljoen naar steun. En 4,8 miljoen naar bezoldigingen en pensioenen. Dit zou men de “apparaatkost” kunnen noemen. Afgezet tegenover het totale kostenbudget van enkel de sociale dienst: 26 procent. Maar zonder personeel kan men natuurlijk geen steun verlenen.
(Hier gaan we nu voorbij aan de vraag hoe een – uitblijvend – personeelsbehoefteplan er zou kunnen uitzien, afhankelijk van wat het OCMW aanziet als zijn kerntaken. Ook kinderopvang bijvoorbeeld?)

Prestigeprojecten?

Raadslid Halsberghe zegt nog dat het OCMW in luxe leeft en klaagt hierbij meer specifiek over een aantal prestigeprojecten. Daarvan duidt hij er één aan: het masterplan voor de renovatie van het Augustijnen-klooster. Voor dat masterplan-Buda (de juiste naam) vermeldt het budget voor dit jaar “slechts” 300.000 euro. Ja, de nonnen zouden dit best zelf financieren. Evenals trouwens die kloostermuur van 835.000 euro, waarvan 225.000 euro ten laste van het OCMW, en de rest van de belastingbetaler via subsidies. Ludo vergeet ook nog de investeringen in het Begijnhof. Voor de periode 2010-2013 zullen allerhande restauraties bijna 10 miljoen euro kosten, waarvan bijna 4 miljoen ten laste van het OCMW en de rest van hogere overheden. De vernieuwing van de Sint-Annazaal alleen al zal 2,6 miljoen gaan kosten. Dat is pas een prestigeproject.
Ludo toch.

Postcriptum.
Dat klooster is heel mooi. Alleszins binnenin. Die keuken! Al die Delfste tegels. En de parloirs. (De privé-vertrekken van de nonnen nooit gezien.)