Category Archives: OCMW

Stad doekt oude spookstichtingen voor liefdadigheid op

Iemand heeft bij Stad een wachtrekening ontdekt waarop een bedrag van 28.462,43 euro stond geboekt.  Blijkbaar geld dat toebehoorde aan een aantal aloude private stichtingen met filantropische doelstellingen waar niets meer mee gebeurde.
Dat bedrag wordt  nu overgedragen naar de sociale dienst van het  OCMW  en zal worden besteed aan steunverlening met klemtoon op opvoeding en scholing van kinderen alsook aan ziekenverzorging.

Het ging om volgende instellingen waarvan niemand nog het bestaan kende:
–  Stichting Vercruysse-De Bien
Voor kledij en voeding van arme Kortrijkse meisjes ondergebracht bij de Zusters van Saint Vincent de Paul.  Stichtingsakte verleden op 27 februari 1837.
–  Stichting Amerlinck-Demeestere
Onderhoud van zieke en/of arme vrouwen/weduwen en hun dochters en anderzijds aanbieden van onderwijs aan amen.  Oprichtingsakte dateert van 21 september1770.
–  Stichting Verrue
School voor arme meisjes.  Opgericht bij KB van 20 mei 1835.
–  Stichting Vandale  (voor weldadigheid)
Enerzijds arme kinderen leren lezen en schrijven en werken, anderzijds om gratis  arme zieke patiënten bij te staan.  Gesticht in 1787.
–  Stichting Vandale (voor onderwijs)
Gesticht in 1787.
–  Stichting Bastin en Brouckaert
Geen nadere gegevens gekend.  Oprichtingsakten ontbreken.

 

 

 

 

 

 

 

 

OCMW op zoek naar huisvesting. Conflict dreigt.

In het huidige OCMW-gebouw in de Budastraat zijn er momenteel een 150-tal personeelsleden aan het werk.  De ruimte is te krap en het gebouw is gedateerd.
Het OCMW onderzocht de mogelijkheden voor een oplossing.
Wat kwam er zoal uit de bus?

1.  Acht personeelsleden van het team ‘welzijn’ vonden intussen een onderkomen in het stadhuis.
2.   De ziekenhuisdiensten van AZ Groeninge verlaten het gebouw ‘budavleugel’ van de campus Reepkaai tegen 1 mei 2017.  Vanaf dan krijgt het OCMW de vrijgekomen ruimtes (gelijkvloers en drie verdiepingen) ter beschikking.  Het OCMW zal in dat oud hospitaal  zijn kerndiensten vestigen: de sociale dienst, de activering, de woonbegeleiding,  het beleidsteam (projecten, armoedebestrijding, vrijwilligers).  In de site Budastraat 27 krijgt de vzw Mentor een vaste stek en blijven er nog wat ondersteunende diensten.
Hiervoor waren een aantal aanpassingen nodig van de erfpachtoverenkomst tussen het OCMW en het AZ.  Daar stond bijvoorbeeld in dat de campus Reepkaai  uitsluitend kon gebruikt worden voor ziekenhuisactiviteiten.
Om het ziekenhuisgebouw gebruiksklaar te maken zijn een aantal investeringen nodig.  Twee miljoen, te spreiden over 2017 en 2018.

Hiermee  dreigt  er een tweevoudig conflict te ontstaan tussen het stadsbestuur en het OCMW.
–  Stad  vindt dit investeringsbedrag hoe dan ook te hoog, ook al omdat men die oplossing als tijdelijk aanziet.
–  De ambitie moet volgens Stad zijn om tegen 2022-2023  te komen tot een definitieve  oplossing voor de gezamenlijke huisvesting van het personeel Stad en OCMW.  Liefst in het stadhuis.
Het OCMW zelf voorziet integendeel dat de bezetting van het hospitaal zeker tot 2030 zal duren.  En het OCMW vindt overigens nog dat de latere integratie van de OCMW-diensten in de Stad  de inname van het hospitaalgebouw niet in de weg staat.  Het stadhuis en het sociaal huis liggen op een boogscheut van elkaar.
Stad daarentegen  oppert dat vanuit een nieuwe HR-visie, zijnde het ‘nieuwe werken’ minder permanente ruimte nodig is voor eenzelfde aantal medewerkers.
Hierbij kan ook rekening gehouden woorden met het ‘werken op afspraak’.

3.  Op de nog te bouwen en verbouwen  site Gheysen in de Doorniksestraat  komt er naast het volksrestaurant en de kinderopvang ruimte voor een aantal ondersteunende diensten die deel uitmaken van het toekomstige zorgbedrijf : facilitaire diensten, team wonen, administratie van de zorgdiensten.

P.S.
OCMW-raad weet dit alles nog niet…

 

 

Woonreglement Kortrijks Begijnhof fundamenteel gewijzigd

Zonder enige inspraak (consultatie) van de huidige bewoners en zelfs zonder enige voorafgaande kennisgeving op de bewonersvergadering heeft de OCMW-raad van 20 oktober het oude bewonersreglement op enkele punten totaal gewijzigd.
(Zowat ieder jaar krijgen bewoners van het begijnhof achteraf te horen wat er in de buurt al  of niet is beslist.)

In het kader van de actie “Kortrijk spreekt”:
Men zou dit toch best zo spoedig mogelijk uitgebreid kenbaar maken (in het Stadsmagazine) en aan eenieder uit de regio (ook buitenland) zodat nieuwe, potentiële kandidaten-huurders  weten hoe het nu zit.

– In het zeer oorspronkelijke reglement dienden kandidaat-huurders 55 jaar te worden in het jaar dat  van de onderschrijving van het contract .  (In de praktijk was hierbij stilzwijgend verondersteld – gehoopt – dat er geen kinderen of pubers zouden komen wonen . Dat was heus de bedoelingZeker geen brommers.)
Nu is er totaal geen sprake meer van een leeftijdsgrens.

– Oorspronkelijk was handel drijven, een beroep of ambacht uitoefenen of een drankslijterij uitbaten absoluut niet toegelaten.
Nu wel.  (Er is nu een “koffiehuis” in het begijnhof.)
Evenwel mits uitdrukkelijke toestemming van de OCMW-raad (dus niet enkel afhankelijk van de voorkeur van de OCMW-voorzitter)  voor zover de voorgestelde activiteiten niet indruisen tegen het beschermd karakter van het begijnhof en de rustige omgeving.
Tevens zal steeds overwogen worden dat het bewonersaspect primeert en dat andere activiteiten slechts selectief zullen worden toegelaten.

– Alle werkzaamheden, inclusief herschilderen, moeten vooraf ter goedkeuring aan de technische dienst van het OCMW voorgelegd.  (Op eigen houtje een zolder isoleren en er een kamer inrichten bijv. kan niet meer.)

– In het oorspronkelijke reglement kon het OCMW het hangen van kant of volle gordijnen opleggen voor alle zichtbare ramen.
Nu is enkel bepaald dat het buitenaanzicht van alle gordijnen steeds wit moet zijn.

– Vroeger stond in het reglement dat de verhuring van woningen uit de eerste gerestaureerde fase gebeurde door het voormalige Kortrijkse kantoor Immo op de Grote Markt, onder voorbehoud van aanvaarding door de eigenaar.  In het nieuwe reglement is niet eens gestipuleerd tot wie men zich moet wenden om in aanmerking te komen  als nieuwe huurder.  Om op de wachtlijst te staan.

Dit moet eens en voor goed uitgeklaard.
(Er is geen voorrang voor  inwoners van groot-Kortrijk.  Een oud en onveranderd reglement.  Enkel de chronologische plaats op de wachtlijst van het OCMW telt.  Maar hoe geraak je daar op?  Via een verhuurkantoor?  Waar?)

P.S.
De huurprijzen voor nieuwe bewoners zijn wel verhoogd.

 

Vluchtelingen met leefloon in de centrumsteden (2)

Eerst dachten we Antwerpen en Gent buiten beschouwing te laten omdat die nogal wat vluchtelingen aantrekken in vergelijking met de andere elf centrumsteden.  Tot er ons iets opviel.  Er zijn steden met een kleiner aantal vluchtelingen terwijl het draagvlak toch slechter uitvalt.
Met ‘draagvlak’ bedoelen we de ratio van het aantal vluchtelingen afgezet tegenover het aantal inwoners.
Mooi  voorbeeld is Gent.
In de periode juli 2015 tot juni 2016 telde men daar 1.087 erkende vluchtelingen die genoten van OCMW-steun.
De ratio bedraagt 42,3  per 10.00 inwoners.
Kijken we nu even naar Oostende.  Telde in die periode van twaalf maanden ‘slechts’ 632 erkende vluchtelingen met leefloon.  Maar de ratio bedraagt  wel degelijk 89,5 per 10.000 inwoners!

Hierna een rangschikking van  13 centrumsteden , te beginnen met de steden alwaar het draagvlak het minst hoog is. (Dus met de hoogste ratio.)  Tussen haakjes het aantal erkende vluchtelingen met leefloon in de periode van juli 2015 tot juni 2016.

1.   Oostende:  89,5   (632)
2.   Antwerpen:  79,6  (4.111)
3.  
Leuven:   69,2  (687)
4.  Roeselare:  60,7  (370)
5.   Gent:  42,3  (1.087)
6.   Kortrijk:  32,7  (247)
7.   Aalst:  27,8  (234)
8.   Mechelen:  26,7  (226)
9.   Hasselt:  25,7  (197)
10.  Sint-Truiden:  20,5  (22)
11.  Brugge:  15,7  (185)
12.  Genk:  13,4  (88)
13.  Turnhout:  7,3  (8)

Onze bron is de krant “De Tijd” van 22 oktober.
Voor het raadplegen van de kaart van België met cijfers voor alle gemeenten dient u  de online-versie van de krant te bezoeken.

Misschien willen onze Kortrijkse lezers wel de toestand kennen bij de buurgemeenten?
– Kuurne: 18,2  (24)
–  Harelbeke:   11,6  (32)
–  Lendelede:  10,4  (6)
–  Wevelgem:  9,3  (29)
– Zwevegem:  2,9  (7)

Hoeveel vluchtelingen krijgen leefloon van Kortrijks OCMW? (1)

“De Tijd” van 22 oktober pakte uit met cijfers voor het hele land.
En op de online-versie van de krant staat een kaart waarbij je iedere gemeente kunt aantikken om de toestand aldaar te bekijken.

Maar laat ons eerst wat fabels uit de weg ruimen.
–  In tegenstelling met wat menigeen meent te weten hebben asielzoekers  geen recht op financiële steun.  Zij krijgen wel “opvang” zolang het onderzoek loopt.
Dat betekent dat zij een slaapplaats krijgen, maaltijden, sanitaire voorzieningen, kledij.  Daarnaast kunnen zij genieten van een beperkt bedrag om te voldoen aan dagelijkse (kleine) behoeften.  Verblijven zij in een opvangcentrum dan gaat het om 7,4 euro per week.  Kregen ze een woning toegewezen dan moeten ze met 60 euro per week zelf instaan voor hun levensonderhoud.
–  Erkende vluchtelingen die de opvangstructuur hebben verlaten kunnen  – na onderzoek –  financiële OCMW-steun krijgen.  Maar dit kan enkel als zij behoeftig zijn en geen werk hebben.
–  Het leefloon bedraagt in ons land 1.156 euro voor een gezinshoofd, 867 euro voor een alleenstaande en 578 euro voor samenwonenden.
–  Vanaf 1 november (morgen) zijn zij verplicht om een geïndividualiseerd project af te sluiten voor maatschappelijke integratie.
–  De data over vluchtelingen met leefloon zijn wel misleidend in deze zin dat zij al meteen in de statistieken  belanden zodra zij  één dag leefloon ontvingen.
–  Een OCMW krijgt een groot deel van de uitgaven voor leefloners  terugbetaald van de federale overheid en kan ook bedragen terugvorderen van  de betrokkenen.  Zo is in Kortrijk in 2015 voor 3,96 miljoen euro uitbetaald maar bedroeg de netto-tussenkomst ten laste van het OCMW afgerond slechts 800.00 euro.

Hoe zit het nu in Kortrijk inzake vluchtelingen met leefloon?
(Eerst even zeggen dat we nergens specifieke gegevens vinden over het totaal aantal vluchtelingen (asielzoekers) in onze stad.  Ook niet in de laatste OCMW-jaarrekening van 2015.)
Volgens ‘De Tijd’ waren er tijdens  de laatste  twaalf maanden tot juli 2016  alhier 247 erkende vluchtelingen met financiële OCMW-steun.  (Al was het maar voor één dag.) Dit zijn 32,7 per 10.000 inwoners. Het jaar tevoren ging het om 201 vluchtelingen oftewel 26,7 per 10.000 inwoners.  Is dat veel?

We vergelijken  even met de andere centrumsteden, uitgezonderd Gent en Antwerpen.  Grote steden trekken immers “buitensporig” veel vluchtelingen aan.
Zie een volgend stuk.

P.S.
In de periode juli 2014 tot juni 2015 waren er in België 120 gemeenten geheel zonder vluchtelingen.  In juli 2015 tot juni 2016 nog 72.

 

Het OCMW-zorgbedrijf wordt geen ‘EVA’ maar een ‘IVA’ !

Kom dat tegen !!
Terwijl
 dat zo bepaalde  redenen heeft, zeg.

In eerste instantie wou het OCMW al zijn zorgactiviteiten onderbrengen in een Extern Verzelfstandigd  Agentschap  (een EVA).

Nu blijkt evenwel dat  bij de  oprichting van een zorgbedrijf met een EVA als rechtsvorm  de contractuele constructie met de private vzw van de Zusters Augustinessen niet meer mogelijk is.  Daardoor zouden de financiële voordelen van die samenwerking met de nonnen voor het OCMW wegvallen.

Vandaar dat men nu koos voor een Intern Verzelfstandigd Agentschap (een IVA) zonder rechtspersoonlijkheid als  rechtsvorm voor het nog op te richten zorgbedrijf.
In de laatste OCMW-raad  van 16 juni  is  in de toelichting geponeerd dat het oprichtingsbesluit van een IVA geen goedkeuring vereist van de gemeenteraad,
Er zou wel een voorafgaand advies nodig zijn van het College van Burgemeester en Schepenen.  Is dat wel juist?

De oprichting van het zorgbedrijf onder IVA-vorm is voorzien  op 1 januari 2017.
Het administratief personeel (70 man?) zal ondergebracht in de  OCMW-nieuwbouw vlakbij  de tunneL van de Doorniksestraat.
Volgende diensten wil men  opnemen in het bedrijf: de woonzorgcentra, het dagverzorgingscentrum, de dienst wonen, de kinderopvang, de thuiszorgdiensten, de centrale keuken en het volksrestaurant.
De Vlaamse Regering besloot dat de OCMW’s vanaf 2019 zullen  geïntegreerd in de gemeenten.  Naar verluidt kan het IVA dan toch behouden blijven.

Kosten sociale bijstand Kortrijkse OCMW stijgen niet !

Laat ons even wat mythen doorbreken.
We hebben het hier eerst  over  de totale bruto- uitgaven voor:
1) leefloon,  2) equivalent leefloon (voor mensen in noodtoestand), 3) overige steun (huur, verwarming, gezondheidszorg,  socio-culturele participatie).
Wat een daling in vier jaar tijd , terwijl men het altoos  heeft over een toenemende  armoede.
2012:  10.103.613 euro
2013:  8.178.884 euro
2014:  6.848.387 euro
2015:  6.440.722 euro

Hoe zit het met de evolutie van de bruto- uitgaven inzake leefloon?
Dalend! (Ter attentie van onze extreem rechtse lezers.)
2012:  4.112.322   (1.020 dossiers)
2013:  4.048.478  (1..051 dossiers)
2014:  3.887.006  (1.061 dossiers)
2015:  3.968.592  (1.048 dossiers)

Voor 2015 even de (bruto) cijfers in detail, per rubriek.
– leefloon:  3.968.592
– equivalent leefloon:  1.353.141
– overige steun:  1.118.988

De netto-tussenkomsten  ten laste van het OCMW zijn evenwel opvallend veel lager. Het OCMW geniet immers van subsidies, en kan ook geld terugvorderen van de cliënten.
Hierna de evolutie van de netto-kosten.
2012:  1.442.564
2013:  1.430.545
2014:  1.349.878
2015:  1.431.998

Voor 2015 geven we weer hoe het zit met die bruto en netto-uitgaven ten laste van ons OCMW. Verschiet niet !

Leefloon:
– bruto:  3.968.592
– subsidie:  2.782.255
– terugvordering cliënten:  346.647
– netto-kost:  839.689

Equivalent leefloon:
– bruto:  1.353.141
– subsidie:  1.184.290
– terugvordering cliënten:  39.944
– netto-kost: 128.906

Overige steun:
– bruto:  1.118.988
– subsidie:  271.731
–  terugvordering cliënten:  383.855
– netto-kost:  463.401

ZO.
NIET MEER ZAGEN HOOR OVER AL DIE PROFITEURS !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over het nog op te richten Kortrijkse zorgbedrijf

Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) wil nog tijdens deze bestuursperiode een zorgbedrijf oprichten. De gemeenteraad moet daar nog wel in meegaan. Niettemin heeft de OCMW-voorzitter nu al voorzien in de huisvesting van het administratief en ondersteunend personeel voor dat toekomstige bedrijf. Er zijn daarvoor 70 werkplekken gepland in het OCMW-bouwproject in de Doorniksestraat (vlakbij de tunnel), naast de ruimten voorzien voor kinderopvang (45 plaatsen) en een volksrestaurant. Kostprijs voor de verbouwing, de voltooiing en technische uitrusting van deze werkplekken: 1.449.773 euro (excl. BTW).

Een “zorgbedrijf” is de naam voor een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) met rechtspersoonlijkheid waarin alle zorggerelateerde activiteiten voor kwetsbare, (zwaar) zorgbehoevende personen of gezinnen worden ondergebracht. Deelgenoten zijn het OCMW, andere openbare partners (Stad) en eventueel een of andere private partner.

In Kortrijk zou het gaan om volgende zorgdiensten:
– de vijf woonzorgcentra
– dagverzorgingscentrum
– zorgwonen: serviceflats, assistentiewoningen, ouderenwoningen
– thuiszorgdiensten: poetsdienst, maaltijdendienst, personenalarm, gezinshulp
– kinderopvang: Blokkenhuis, Puzzel, Opvanggezinnendienst
– maaltijdenproductie: keuken DNL voor residenten, Lokale Dienstencentra en andere diensten
– zorggerelateerde ondersteunende diensten

Personeel?
Er zijn zo’n 720-tal personen (546 VTE) aan het werk in bovenvermelde zorggerelateerde diensten. Voornamelijk personen in dienst van de VZW Zusters Augustinessen, niet van het OCMW zelf. (Het private statuut van dit personeel levert per jaar een voordeel op van ietwat meer dan 1 miljoen euro.)

Budget?
Gemeentelijke bijdrage: 5 miljoen.

P.S.
Wie wordt er daar nu de baas van??

OCMW-bouwproject aan de tunnel Doorniksestraat kost 14 procent méér dan geraamd

In mei 2015 kocht het OCMW de voormalige tapijtwinkel Gheysen in de Doorniksestraat 60 plus het aanpalende appartementsgebouw op de hoek voor de ontwikkeling van een volksrestaurant, een kinderopvang en kantoorruimte voor de diensten van een nog op te richten zorgbedrijf.
Aankooprijs resp. 995.000 euro en 400.000 euro, aanzienlijk minder dan gevraagd.

De werken zijn vorige week (19 mei) gegund aan de laagste regelmatige bieder zijnde Artes Depret uit Zeebrugge voor 4,59 miljoen euro (excl. BTW) of 5,55 miljoen (incl. BTW). De raming voor de opdracht (ruwbouw, voltooiing en technische uitrusting) bedroeg 3,93 miljoen (excl.) of 4,76 miljoen euro ((incl. BTW).
Overzicht van de prijzen per deelopdracht, allen excl. BTW (raming versus inschrijvingsprijs):
– volksrestaurant: 1,37 / 1,57 miljoen
– kinderopvang: 1,38 / 1,57 miljoen
– zorgbedrijf: 1,17 / 1,44 miljoen

We maken even een voorlopig totaal sommetje (nu met BTW):
– aankooprijs: 1.395.000 euro
– gunningsbedrag werken: 5.559.596 euro
– erelonen (Buro II & Archi+I uit Brussel): 428.088 euro

TOTAAL: 7.382.684 euro, incl. BTW
Men verwacht een VIPA subsidie voor het gedeelte kinderopvang.

P.S.
In een ander stukje vertellen we wel eens wat dat is: een zorgbedrijf.

Er komen straks vier nieuwe huisjes vrij in het Begijnhof

De woningen met de nummers 37, 38, 39, 40 (plus de kijkwoning vooraan) worden momenteel gerestaureerd en zullen vermoedelijk afgewerkt en verhuurbaar zijn vanaf augustus.
De woningen in kwestie bevinden zich onmiddellijk aan de rechterzijde, als u het Begijnhof binnenkomt via de grote poort.
Ze zijn noordgericht en grenzen achteraan aan de panden op het Sint-Maartenskerkhof. Vandaar dat er enkel ramen zijn aan voorzijde van de woningen.
Alle woningen hebben vooraan een koertje (van 10 tot 14 m²). Enkel de woning nr. 40 telt twee slaapkamers. De zolders zijn geïsoleerd en geschilderd en kunnen dus als extra slaapkamer of als bureau of als bergruimte gebruikt. Enkel de woningen nrs. 37 en 38 hebben een klassieke indeling: leefruimtes en keuken beneden en slaapkamer en badkamer op de verdieping. In de andere woningen bevinden de leefruimtes zich namelijk op de verdieping.

De huurprijzen nu.
Die berekent men aan de hand van de bewoonbare oppervlakte, de bezonning en lichtinval, het uitzicht naar buiten. (Geen van de woningen heeft een tuin.)
Huurprijs nr. 37: 575 euro. Nr. 38: 625 euro. Nr. 39: 620 euro. Nr. 40: 700 euro.
Deze laatste woning is de duurste vanwege de oppervlakte (100 m²), de grootte van de zolder (37 m²) en de koer (14 m²), twee badkamers en twee slaapkamers.
Woningen die lang blijven leegstaan kunnen weliswaar soms in huurprijs met 10 procent verlaagd. (Dit is bijvoorbeeld nu het geval met het nr. 26: van 800 naar 720 euro.) gedaald.)
Kandidaten moeten ouder zijn dan 40 jaar en kinderen zijn niet toegelaten…
Men kan zich inschrijven op de wachtlijst bij het OCMW zelf of bij het immokantoor Dewaele. De wachtlijst telt een dertigtal kandidaten, maar dit is al jaren het geval zodat men er kan van uitgaan dat zij enkel interesse hebben in de reeds bestaande woningen (met tuin).

De huurprijzen van die bestaande woningen zijn sinds april 2013 verhoogd voor de nieuwkomers.
De woning met het nr. 36 is het goedkoopst: 525 euro. Dure (maar grote woningen) zijn: de nrs. 18 (1.750 euro), 27 (1.100 euro), 17 (1.050 euro), 15/16A (1.225 euro). En privé-parking (achteraan, kant Begijnhofpark) kost 37 euro.