Category Archives: mobiliteit

Wat kost die ondergrondse parking van de Houtmarkt aan ons allemaal? (1)

Geheel de redactieploeg van deze elektronische krant ‘kortrijkwatcher’ is al dagenlang in de archieven  op pad met die ene enkele opdracht:
waar en hoe te vinden hoe die kostenverdeling  van dat gigantische project (plus 7 miljoen) er uiteindelijk uitziet.
(De eindafrekening is nu binnen  – evenwel nog zonder de kosten van de studie-opdracht   We vermoeden:  een wel niet te veronachtzamen gelag.)

Probleem is dat de redactie van KW zich altijd journalistiek-deontologisch enkel wil baseren op (publieke) documenten.  Niet zomaar rondom bellen naar roddelmensen.
Weet er soms iemand van onze lezers (mag ook een gemeenteraadslid zijn) wat het aandeel is van:
1) stad (SOK?) ,
2) PARKO?
3)  RVT (woonzorgcentrum)  Sint-Vincentius?

En was dat allemaal zo voorzien?

 

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare winnen Slim in de Stad-prijs

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans beloont vandaag (13 februari) drie steden met elk 50.000 euro.
Kortrijk krijgt de ‘Slim in de Stad-prijs’ voor zijn parkeerbeleid.
Het ingediende project is getiteld: “Slim parkeren van A tot Z”.
Stad en Parko investeren samen in:
– de bouw van fietsparkings met telsystemen;
– de bouw van offstreet parkings die volledig cash- en ticketloos werken en waar je plaatsen online kan reserveren;
– een website die gekoppeld is aan en slim parkeergeleidingssysteem dat wijst op op plaatsen om te parkeren;
–  (enz.)

Antwerpen pakt uit met een ‘blockchain’ waarbij stad elke stap registreert in de levensloop van de Antwerpenaar op een raadpleegbare manier. Met die data kan het stadsbestuur zijn burger een proactieve en automatische dienstverlening aanbieden voor mobiliteit, gezondheid, onderwijs en zo veel meer.  +

Roeselare wil een slimme energiestad worden.
Ze ontwikkelt een energiesystemenmodel dat de maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen toelaat en tegelijk aandacht schenkt aan betaalbaar energiegebruik.
Het stadsbestuur mikt op technologische oplossingen: warmtepompen, warmtenetwerk, micro-WKK, laadinfrastructuur, opslag,  enz.

Er liepen bij de jury 12 innovatieve concepten binnen  van 11 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapcommissie voor Brussel.
Op de website http://stedenbeleid.vlaanderen.be kan men over die projecten  meer vernemen.

 

 

 

Zone 30 in de Minister Tacklaan

Het schepencollege van aanstaande maandag 13 februari zal een aanvullend verkeersreglement opmaken waarbij er een snelheidsbeperking tot 30 km/u wordt ingevoerd in de Minister Tacklaan (langs de spoorweg, achter het station).

Dat reglement moet nog voor de gemeenteraad komen.
En aangezien het om een gewestweg (R36) gaat moet het besluit toch ook ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Mobiliteit (Ben Weyts)?

P.S.
De boetes op gewestwegen zullen verhogen.

 

 

 

Bestaat vliegveld Kortrijk-Wevelgem (EBKT) nog wel?

Even nog  een  woordje  vooraf.
Kortrijks burgemeester Van Quickenborne   heeft zichzelf  ooit als deskundig adviseur laten aanstellen in het bestuur van de  nieuwe NV  luchthaven EBKT. 
(
Grappig. Leest hij nu dit stuk?)

Als we naar de luchtvaartkaarten  van LIDO kijken zou men denken van niet…
Deze ‘chart provider’ voor de luchtvaart heeft namelijk ons  eigenste vliegveld alhier – in luchtvaarttaal genaamd EBKT – gewoon van de kaart geveegd!

Hoe dat zo komt?
Onder druk van EASA (European Aviation Safety Agency) heeft het Bestuur der Luchtvaart de apparatuur  (localizer, DME, enz.) om in Wevelgem op instrumenten te landen (IFR – in de volksmond: “blind landen”) op EBKT uitgeschakeld.
Wegens onjuiste info van die systemen (op de grond)  is IFR-landen niet meer mogelijk.

Landen kan enkel nog ‘op zicht’ (VFR) en dat vergt minstens 5 km zichtbaarheid.
Vandaar dat vele ‘ jets’ met  IFR-vliegplan vaak moeten uitwijken naar andere vliegvelden (Lille, Oostende, ook Brussel).
Aantal gevallen niet gekend, evenmin als de resulterende min-ontvangsten voor het vliegveld en méér-uitgaven voor de luchtvaartmaatschappijen.
Vandaar ook dat het professioneel verkeer vorig jaar is gedaald  met bijna 4 procent tot 4.165 bewegingen.

De luchthavendirecteur Stefaan Van Eeckhoutte gebruikt hierbij een zedige uitspraak om dat trafiekresultaat in 2016 te verklaren.  In een persmededeling van 13 januari luidt het zo: “Goede cijfers zakelijk verkeer gedrukt door technische elementen“.
Verder in de tekst zegt hij nog dat in de laatste twee maanden van 2016 de groei van het professioneel verkeer (met name het buitenlands zakelijk en commercieel vervoer) is “aangetast” door een aantal maatregelen inzake luchtruim, de vliegprocedures en verkeer- en weersinformatie, opgelegd door de F.O.D.  Mobiliteit.
“Er wordt gewerkt aan oplossingen.”
Over verantwoordelijkheden wordt niet gerept.

Vreest Klimaatstad Kortrijk nu al voor een strenge winter?

Kortrijk noemt zich ook Klimaatstad en doet er alles aan om een klimaatverandering tegen te gaan.  (Kortrijk is ook Fietsstad: tegen de opwarming van de aarde.)
Het schepencollege heeft voor de komende winterperiodes  (2016-2020)  nu al een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de aankoop van strooizout.  (Ook genoemd:  “chemische smeltmiddelen voor gladheidsbestrijding”.)

Het totale budget voor één winterperiode (van 1 oktober tot 30 april)  wordt voor de jaren 2017 tot en met 2019 telkens geraamd op 35.000 euro plus 5.202,90 euro.  We vermoeden dat het eerste bedrag slaat op de levering van dooizout in zakken van 25 kg en het tweede bedrag voor de levering in bulk.
Voor 2020  is het budget geraamd op de helft: 17.500 plus 2.601,45 euro.
Ieder jaar zijn de traditionele inschrijvers NV Zoutman uit Roeselare en het Zoutbedrijf Quantannens uit Gistel

Parkinggebruik in ondergrondse parkings en exploitatieresultaten

(Hierna volgt wat we –  als Kortrijkzaan –  na veel zoeken kunnen weten.)

Veemarkt

In 2015 telde  P Veemarkt 254.675 inritten. Dit is in vergelijking met 2014 een stijging van 4,65 procent.  Gemiddeld rijden 21.223 auto’s per maand  de parking in.  Op een weekdag gemiddeld 710.  Op een zaterdag gemiddeld 1.076 inritten.
De stijging doet zich voor het eerst voor sinds 2011 en is te wijten aan het feit dat de  parking van K-in-Kortrijk zijn eerste uur gratis heeft afgeschaft.
Eind 2015 waren er 99 bewonersabonnementen en 79 persoonsabonnementen.

In 2015 bedroeg de omzet 370.889 euro (excl. BTW).  In vergelijking met 2014 betekent dit wel een daling met 3 procent.  De kosten (1.280.084 euro) daalden met 1,22 procent. Het resultaat voor afschrijvingen en intresten is positief: 32.595 euro.
De omzet bleef in de periode 2004-2007  zo goed als constant.  In 2008-2009 steeg die gestaag omwille van de prijsstijgingen van eind 2007.
Vanaf 2010 stijgt de omzet fors vanwege de renovatie van de omgeving.  Er komt een terugval in 2012 door de tariefafstemming van de parking K-in- Kortrijk.  De daling van de omzet zet zich intussen verder door de dalende ontvangst aan abonnementen.

Schouwburg

Het aantal inritten in 2015:  390. 965.  Een daling met 4,28 procent.  Gemiddelde per maand:  32.580.  Op een weekdag:  1.128 inritten. Op zaterdag: 1.421.
Eind 2015 waren er 61 bewonersabonnementen en 230 persoonsabonnementen.

De omzet bleef in de periode 2006-2008 quasi gelijk. Sedert 2008 komt er een geleidelijke groei dankzij een toename van het aantal inritten. Een minder goed resultaat in 2012 is te wijten aan de toename van de personeelskost  voor toezicht en  opfrissingwerken.
In 2013 is opnieuw een toename te danken aan tariefaanpassingen.  In 2014 zorgen een stijging van de omzet en een daling van de kosten voor het eerst voor een positief resultaat.  In 2015 is het resultaat  weer negatief door daling van de omzet en stijging van de kosten.
(Het jaarverslag 2015 vermeldt hier geen bedragen.)

Jawel! GAS-boetes door parkeerwachters van PARKO kunnen. En dat brengt op!

Hierover bestaan veel misverstanden. 
Vaststellingen die kunnen leiden tot een ‘Gemeentelijke Administratieve Sanctie” kunnen wel degelijk gedaan door een aantal daartoe opgeleide stadsmedewerkers (in burgerkledij) , en natuurlijk ook door politie. Bon.

Maar ons parkeerbedrijf PARKO heeft nu ook voor bepaalde inbreuken erkende (gediplomeerde) beetje aangeklede vaststellers bij de parkeerwachters.  (16 in aantal?)
Voorheen kon  PARKO enkel toezicht houden op alle vormen van parkeerduurbeperkingen: betalend parkeren, blauwe zone, shop&go, bewonersparkeren.
Nu hebben dus bepaalde vaststellers van PARKO de bevoegdheid  gekregen om ‘parkeerinbreuken tegen stilstaan en parkeren’  middels GAS-boetes te beteugelen. Ook voor overtredingen betreffende verkeersborden C3 (verboden toegang) en F103 (begin voetgangerszone), vastgesteld met automatisch werkende toestellen.
Concreet gaat het om 20 mogelijke vormen van foutparkeren van de eerste categorie (bijv. niet rechts parkeren t.o.v. de rijrichting) en om 4 vormen van foutparkeren van de tweede categorie (bijv. parkeren op plaats voorbehouden voor personen met een handicap, voetgangerszone).
De eventuele boetes bedragen resp. 55 en 110 euro.

En dat is nu iets wat weinigen weten.
Er is een afspraak dat het gemeentelijk parkeerbedrijf instaat voor het vaststellen van GAS-parkeerinbreuken in de straten met een specifiek parkeerregime, en de politie voor de rest van het grondgebied.
Gas-parkeerinbreuken kunnen altijd vastgesteld worden.  Jawel.
Maar PARKO zelf controleert enkel tijdens de uren van het specifieke parkeerregime.  In de binnenstad is dat dus van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 19 uur.


Sinds oktober 2015 voert PARKO middels 9 camera’s met nummerplaatherkenning toezicht in het winkelwandelgebied.  (Die overigen s een enkele keer niet helemaal  secuur werken. Maar niemand mag dat weten.)

In die laatste drie maanden van 2015 heeft de sanctionerend ambtenaar voor de voetgangerszone als 2.257 dossiers opgestart!

Wat breng dat op?
De opbrengst van de GAS-boetes voor inbreuken die PARKO uiteindelijk kan  vaststellen gaat naar het parkeerbedrijf zelf.  In 2015 ging het om een bedrag van niet minder dan 220.559 euro.
2.492 vaststellingen van 55 euro en 759 vaststellingen van 110 euro.

P.S.
Het staat weerom allemaal niet onze plaatselijke gazetten.

De kosten van het busvervoer voor het gemeentelijk onderwijs

Tot op heden wordt het busvevoer voor de twee gemeentescholen (Kooigem en Blauwe Poort) uitgevoerd aan de hand van bestelaanvragen. Dat kost zowat 12.500 euro per jaar (excl. BTW??)

Om betere prijzen te bedingen,  de procedure van bestellen eenvoudiger te regelen en ook (later dan) de kans te bieden aan andere stadsdiensten om gebruik te maken van deze faciliteit  zal de directie bedrijfsvoering nu overgaan tot het opmaken van een raamovereenkomst met een busmaatschappij voor een periode van vier jaar.
Men zal vier busmaatschappijen  uitnodigen om een prijsofferte in te dienen en het gaat uitsluitend   om Kortrijkse bedrijven.

De raming voor een periode van vier jaar bedraagt 59.000 euro (excl. BTW) of 62.540 euro (incl.BTW).  Per jaar dus 15.635 euro (incl. BTW).
Let wel, dit bedrag slaat enkel op het schoolvervoer voor het basisonderwijs.
Voor andere potentiële afnemers uit  stadsdiensten (vzw’s, AGB’s, OCMW, politiezone, hulpverleningzone (Fluvia)  is Stad ook de opdrachtencentrale.
De winnende  busmaatschappij zal vanuit zijn monopoliepositie dus goeie zaken kunnen doen…
Komen daar geen problemen van?

P.S.
“Schoolvervoer” betekent ook: zwembadvervoer, schoolreizen, daguitstappen, zeeklas, 5-tal occasionele ritten.

“Het komt vaak voor dat het bezwaar inzake parkeerbelasting gegrond wordt verklaard.” Ja?? Hoezo?

Dat zei schepen Axel Weydts (SP.a) althans tijdens de bespreking van het budget van het Parko-bedrijf in de laatste gemeenteraad van 14 maart.
Het was toen ietwat na 22 uur, en geen raadslid dat hem tegensprak.
Kortrijkwatcher is onmiddellijk daarna even in de archieven gaan duiken. Hoe komt de bevoegde schepen daar toch bij? Om dit zomaar te zeggen?

We zochten de besluiten over de bezwaarschriften op die het schepencollege sinds november vorig jaar heeft behandeld. Ergens beginnen.
En vonden er 35 terug.
Daarvan zijn er welgeteld 5 gegrond verklaard en 2 gedeeltelijk gegrond.
In één enkel kon het parkeerbedrijf geen foto voorleggen.

P.S.
– Tussen de vaststelling van de overtreding en het collegebesluit over het bezwaarschrift kan gemakkelijk een half jaar verlopen.
– De boeten (“naheffingen” genaamd) van 25 euro brengen nog altijd heel veel op. In januari van dit jaar alweer 52.725 euro.

Over het verschil tussen een budget en een rekening bij Parko

Eerst even wat reclameren. Beetje Zagen.
Aanstaande maandag 14 maart komt in de gemeenteraad een jaarrekening van Parko ter sprake.
Ieder weldenkend mens zal nu van oordeel zijn dat het gaat om de rekening van vorig jaar. Maar neen! Het document slaat op het jaar 2014…En voor 2015 is er nu nog eventjes een budgetwijziging voorgesteld. Wat een geklungel.
—————————————————————————————————————————–

Een rekening geeft weer hoe het zit met de werkelijke gedane uitgaven en ontvangsten van een organisatie in het voorbije jaar.
Een budget (begroting) daarentegen is een raming van toekomstige uitgaven en ontvangsten. Het zegt wat men denkt (hoopt) te verwezenlijken in het komende jaar, geeft cijfermatig weer wat wat voor beleid men wil voeren.

Welnu, voor 2014 is er bij het autonome gemeentebedrijf Parko een onvoorstelbare afwijking in de cijfers van het budget en die van de rekening.
Zie maar.

Rubriek exploitatie
– Het saldo van de uitgaven en ontvangsten was initieel geraamd op 829.350 euro. (Budget.)
– Wat is het in werkelijkheid geworden? (Rekening.) 1.776.003 euro.
Men dacht van 5,17 miljoen uit te geven, en het is slechts 4,95 miljoen geworden. (Realisatiegraad van dit beleid: 92,9 procent.) Maar de ontvangsten waren hoger dan verwacht. Ze waren geraamd op 6 miljoen euro, en het is 6,73 miljoen geworden.

Rubriek investeringen
– Initieel budget. Saldo: – 460.250 euro.
– Rekening. Saldo + 774.420 euro.
Er is dus in dat jaar véél minder geïnvesteerd dan geraamd. Men wou voor 3,16 miljoen uitgeven en het werd slechts 1,96 miljoen. Dat wijst op een falend beleid. (Realisatiegraad: 82,3 procent.) De ontvangsten (leningen) bleven gelijk: 2,7 miljoen. (Realisatiegraad hier dus 100 procent.)

Budgettaire resultaat van het boekjaar
– Budget. Saldo: – 611.102 euro.
– Rekening: + 1.578.120 euro!

Gecumuleerd resultaat (Met de inbreng van vorige jaren.)
– Budget. Saldo: slechts 4.879 euro.
– Rekening: 2.794.117 euro!

Autofinancieringsmarge
– Budget. – 150.352 euro.
Was dus initieel negatief. Dat betekent dat het saldo van de eploitatie te klein was om de netto periodieke leningslast te dragen.
– Rekening: + 803.699 euro.

Het Parko-bedrijf heeft dus hard behoefte aan een monitoringcomité dat aan begrotingscontrole doet.