Category Archives: milieu

FAVV over voedselveiligheid van restorestjes in dozen (3)

Gent distribueerde bij  restauranthouders in januari 2015 overschotdozen (“restorestjes”)  om maaltijdresten naar huis mee te nemen.
Bij die gelegenheid kreeg de bevoegde Gentse schepen Tine Heyse al op 5 augustus 2014 een nogal vermanende brief van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Enkele (ingekorte) citaten uit die brief.
–  “Maaltijden geserveerd in restaurants worden bereid voor onmiddellijke consumptie ter plaatse en niet om verder bewaard en/of heropgewarmd te worden.  Maaltijden in overschotdoosjes of ‘doggy bags’ meegeven kunnen mogelijks aan een aantal microbiologische gevaren worden blootgesteld.  Dit voornamelijk ten gevolge van het niet respecteren van de vereiste temperatuur en het optreden van kruisbesmetting tussen rauwe en gekookte levensmiddelen.”

–  “Het is belangrijk dat dergelijke resten zo snel mogelijk in de koelkast geplaatst worden (uiterlijk binnen de twee uur) en, indien deze nadien opgewarmd worden moet dit gebeuren met een temperatuur hoger dan 60 graden.”

–  “Voor de lancering van de overschotdozen raadt het FAVV aan om duidelijke richtlijnen voor de horeca-uitbaters op te stellen.  Het gaat hier vooral om het verschaffen van de correcte informatie over bewaring, het opwarmen en de houbaarheid van de resten aan de consument.  De houdbaarheid wordt bij voorkeur beperkt tot 24 à 48 uur, afhankelijk van het type product.

–  “Men kan ervoor kiezen de nuttige informatie voor de klant ter beschikking te stellen onder de vorm van een flyer of alle informatie op de doos zelf aan te brengen.”

P.S. (1)
In Kortrijk is er me dunkt geen enkele vorm van informatie voorzien.
P.S. (2)
Pas nu vernomen dat Kortrijk via een persbericht van 25 oktober 2016 de lancering van het “Restorestje”  heeft aangekondigd.
Men zou 5.000 “restorestjes” gratis verdelen over de deelnemende restaurants.
En richtlijnen voor de consument zouden op de doos staan.
Er waren toen al 11 eetgelegenheden die zouden deelnemen aan de actie en nog 19 andere die hun interesse lieten blijken.
Geen idee over de vraag hoe dit experiment is afgelopen.
Noch over enige evaluatie.

 

20.000 overschotdoosjes voor restorestjes aangekocht

(Alweer goed nieuws vanwege uw lijfblad”kortrijkwatcher”. Het kan niet op.)

Stad Kortrijk heeft 20.000 overschotdoosjes besteld die men (gratis?)  zal ter beschikking stellen aan Kortrijkse resto’s die bereid zijn om respectvol om te gaan met voedsel.
De doosjes worden geleverd door de firma St.-Luc Labels&Packaging uit Nazareth voor de prijs van 7.260 euro.
Ze zijn rood gekleurd en hebben een inhoud van 1.000 ml.
De doos kan in een koelkast bewaard en zelfs in de microgolfoven geplaatst.

P.S.
Nooit meer zeggen dat het voor het hondje is.
 

 

 

Stadsduifjes zullen zich moeten heroriënteren

De grondige en uitermate buitensporig kostelijke (staat niet in de gazetten) renovatie van de site Muziekcentrum omvat ook de aanpak van de buitenaanleg (kant Casinoplein) rond het gebouw.
Al in november 2015 is de studieopdracht gegund (voor de studie!) aan Studio Basta voor 48.400 euro (incl. BTW).   De kosten voor de buitenaanleg daarna zelf zouden 465.830 euro kunnen bedragen.
(Kortrijkwatcher is dit keer en nu u niet zeker hierover.  Graag aanvulling of correctie over dat bedrag van de bevoegde schepen van cultuur.)

We herinneren het ons op de redactie van kortrijkwatcher nog heel goed.
Als gevolg namelijk van het actieplan 66 van het milieubeleidsplan van 2002 heeft men na heel wat  studiewerk –  zelfs met consultatie van Engelse duivenexperts  –  in 2005 beslist om met behulp van een duiventil de duivenplaag in het stadscentrum te bestrijden.  (Resultaten kent niemand niet.)
Kostprijs van de constructie toen : 17.000 euro.  Plaatsing: 4.260 euro.  (Een tweede duiventil om de overlast bijv.  rondom  het Begijnhofpark te bestrijden is er nooit van gekomen.)

En nu moet die  originele – nergens elders toegepaste duiventil  – dus verplaatst.
Er zijn drie suggesties binnengelopen (niet van “Kortrijk Spreekt”): 
– het dak van het stadhuis,
–  het dak van het Muziekcentrum zelf,
–  of het dak van het nieuwe OCMW-complex op site Gheysen.

Het project vergt evenwel een haalbaarheidsstudie.
Een onderzoek namelijk naar  de haalbaarheid op vlak van stabiliteit, toegankelijkheid, realiseerbaarheid op de drie opgegeven locaties.
Tevens een raming voor het demonteren, verplaatsen en opnieuw monteren van de constructie.
En Stad is niet bekwaam om dat een keer  zelf te doen.

Men heeft slechts twee bedrijven aangeschreven  voor de prijsvraag.
En enkel één bureau reageerde:  Sileghem & Partners uit Zwevegem.
De verwachte kost tegen uurtarief voor het studiewerk lag tussen 960 en 2.400 euro (exl. BTW) op basis van een min. en maximum te presteren uren.
Uiteindelijk is het werk dan maar gegund voor 2.904 euro, inclusief BTW.
Eind goed, alles goed.

Komt er een lage-emissiezone in Kortrijk?

Antwerpen kent sinds 1 februari een afgebakende lage-emissiezone.  Mechelen volgt in 2018 en Gent in 2020.
Volgens de nieuwssite voor onderzoeksjournalistiek “Apache” is er bij de andere centrumsteden weinig enthousiasme om ook een LEZ in te voeren.

Maar uit een rondvraag zou blijken dat stad Kortrijk er wel warm voor loopt.
Benieuwd of dit geldt voor gans het schepencollege  (de tripartite) of enkel voor de SP.a-schepenen van leefmilieu (Bert Herrewyn) en mobiliteit (Axel Weydts).
Zou de rally (‘de 6 uren van Kortrijk’) dan nog kunnen doorgaan?

Wie reageerde wel of niet op eventuele komst van IKEA in Wevelgem?

IKEA heeft dus het voornemen opgevat om op de site Ter Biest in Wevelgem (achter het vliegveld) een woonwarenhuis in te planten, samen met een  complementair en vrijetijdsprogramma.  Het komt er wel hoor.
Net daartoe zijn al verschillende  (in aantal) inspraakmomenten georganiseerd.

Het grootscheepse project vergt de opmaak van een voorafgaand Plan MER (milieu-effectenrapport).
Het studiebureau van IKEA (Anteagroup) maakte een  zgn.  “terinzagelegging van de kennisgeving” van het Plan-MER op,  waarbij is  opgesomd wat er zoal zou kunnen (moeten) onderzocht inzake mogelijke locaties van de grootschalige detailhandel en de eventuele milieueffecten op alle gebied (ook mobiliteit).
Allerhande instanties en bewoners uit 8 betrokken omliggende gemeenten konden tussen 14 november 2016 en 12 januari 2017 reageren met vragen of (andere) voorstellen tot onderzoek.

Reactie van bewoners gemeenten
–  Vanwege Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Zwevegem kwamen NUL inspraakreacties op de terinzagelegging.
–  Wevelgem diende er natuurlijk wel in :  niet minder dan 51 (waarvan er nogal wat niet terzake, niet ontvankelijk voor een MER).

Reacties van officiële instanties
Hierna een lijst van instanties die WEL hebben gereageerd (schriftelijk of op vergaderingen):

–  De schepencolleges van Wevelgem, Kortrijk, Kuurne, Menen, Harelbeke, Deerlijk, Waregem (7 van de 8 betrokkenen).
–  De Provincie West-Vlaanderen.
–   Agentschappen:  Innoveren en Ondernemen, Wonen Vlaanderen, Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Zorg en Gezondheid. Natuur en Bos.
–  Departementen:  Mobiliteit en Openbare Werken,  Landbouw en Visserij, Leefmilieu, Natuur, Energie (dienst Veiligheidsrapportering), Ruimte Vlaanderen.
–  Onroerend Goed West-Vlaanderen .
–  De Lijn West-Vlaanderen.
–   Vlaamse Milieumaatschappij.
– Fluxys (beheerder aardgasvervoer, – maar wil verder niet meer betrokken worden in de procedure).

Instanties die NIET gereageerd hebben

–  Het schepencollege van Zwevegem (!)
–  Departement Leefmilieu, Natuur, Energie, – dienst milieuhinder (!)
– Distributiebedrijven: Elia (hoogspanningsnet) en Eandis (elektriciteit, aardgas).
– Wallonië en Frankrijk. (Willen hiermee zeggen aan Vlaamse steden: bemoei u dan  ook niet met winkelketens van bij ons, net over de grens.)

P.S.
De dienst MER heeft inmiddels de inspraakreacties en adviezen onderzocht  en een Richtlijnennota gepubliceerd  over wat er moet gedaan of niet gedaan voor de opmaak van het MER.
Er wordt getrechterd !

(Wordt vervolgd.)

 

Antwerpen, Kortrijk en Roeselare winnen Slim in de Stad-prijs

Vlaams minister van Stedenbeleid Liesbeth Homans beloont vandaag (13 februari) drie steden met elk 50.000 euro.
Kortrijk krijgt de ‘Slim in de Stad-prijs’ voor zijn parkeerbeleid.
Het ingediende project is getiteld: “Slim parkeren van A tot Z”.
Stad en Parko investeren samen in:
– de bouw van fietsparkings met telsystemen;
– de bouw van offstreet parkings die volledig cash- en ticketloos werken en waar je plaatsen online kan reserveren;
– een website die gekoppeld is aan en slim parkeergeleidingssysteem dat wijst op op plaatsen om te parkeren;
–  (enz.)

Antwerpen pakt uit met een ‘blockchain’ waarbij stad elke stap registreert in de levensloop van de Antwerpenaar op een raadpleegbare manier. Met die data kan het stadsbestuur zijn burger een proactieve en automatische dienstverlening aanbieden voor mobiliteit, gezondheid, onderwijs en zo veel meer.  +

Roeselare wil een slimme energiestad worden.
Ze ontwikkelt een energiesystemenmodel dat de maximale integratie van hernieuwbare energiebronnen toelaat en tegelijk aandacht schenkt aan betaalbaar energiegebruik.
Het stadsbestuur mikt op technologische oplossingen: warmtepompen, warmtenetwerk, micro-WKK, laadinfrastructuur, opslag,  enz.

Er liepen bij de jury 12 innovatieve concepten binnen  van 11 centrumsteden en van de Vlaamse Gemeenschapcommissie voor Brussel.
Op de website http://stedenbeleid.vlaanderen.be kan men over die projecten  meer vernemen.

 

 

 

0ok Kortrijk vraagt uitstel voor het invoeren van de nieuwe omgevingsvergunning (2)

Nog in september vorig jaar benadrukte  minister Joke Schauvliege  dat van een uitstel van de langverwachte omgevingsvergunning absoluut geen sprake kon zijn.
De start was voorzien op 23 februari, – punt en amen en uit.
Vanaf dat moment zouden alle dossiers dienaangaande (die de vroegere aanvragen  voor een stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning  en milieuvergunning vervangen) digitaal behandeld worden.
Maar onder druk van vooral de VVSG (Vlaamse steden en gemeenten), VOKA, de NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen)  heeft het Vlaams Parlement met spoed op 25 januari een decreet goedgekeurd waarbij gemeenten uitstel konden bekomen tot 1 juni.

Zeker een derde van  de gemeenten (de grootste nog het meest) hadden trouwens aan de VVSG al laten weten dat de datum van 23 februari onrealistisch was.
Geen  idee of Kortrijk daarbij behoorde .  (Er zijn sinds 1 februari wel al vier gemeentelijke omgevingsambtenaren aangewezen.  Maar nog niet door de gemeenteraad.)
Volgende maandag 6 februari zal ons Schepencollege dus toch via een modelbrief aan het Departement Ruimtelijke Ordening om uitstel vragen.
De Vlaamse minister van Omgeving neemt dan akte van deze beslissing.  Joke Schauvliege kan de aanvraag niet weigeren.
Voor elke gemeente zal een mededeling worden gepubliceerd in het Staatsblad waardoor het voor burgers of professionelen die een vergunning willen aanvragen ietsjepietje gemakkelijker wordt om na te gaan welke procedures nu juist moeten worden toegepast  in gene of andere gemeente.

De drie grote leveranciers van de gemeentelijke software gaven nog toevallig op 25 januari aan hun klanten mee dat er geen start met een dossierbehandelingssysteem van Cipal Schaubroeck, Cevi en Remmicon mogelijk zou zijn op 23 februari.
En, – zo zeiden ze nog:
“Wanneer u als lokaal bestuur alsnog op 23 februari wenst te starten met de omgevingsvergunning,  dan kunt u dat doen door uw aanvragen rechtstreeks via het “omgevingsloket” af te handelen dat Vlaanderen in productie zal stellen.  Houd er rekening mee dat zulke keuze veel manueel en extra werk voor uw diensten kan betekenen. ”

Vanwege het uitstel zal het Kortrijkse Schepencollege dus tot 1 juni (?)  de bestaande bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Milieuvergunnningsdecreet  met de uitvoeringsbesluiten blijven toepassen.
Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning waar een architect bij is betrokken moeten wel steeds digitaal worden ingediend.  Dit geldt niet voor verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen.

P.S.
Op provinciaal en gewestelijk niveau gaat de omgevingsvergunning onverkort van start.  Geen uitstel mogelijk.

 

 

 

 

Ook Kortrijk vraagt uitstel invoering nieuwe omgevingsvergunning (1)

Aanstaande maandag 6 februari beslist het Schepencollege  om uitstel tot 1 juni (ja?)  te vragen voor het invoeren van de omgevingsvergunning.  De toepassing van de nieuwe vergunning (waarbij de stedenbouwkundige en de milieuvergunning worden geïntegreerd) moest ingaan op 23 februari.
In onze KW- editie van 20 januari hadden we het al over deze nieuwe procedures, naar aanleiding van het feit dat  er hier intussen al wel twee nieuwe gemeentelijke omgevingsambtenaren (GOA’s) werden aangewezen.

(Meer nieuws volgt nog.)

Een ultrakort en niet voltallig schepencollege brengt advies uit

Vrijdagmiddag 16 december stelde Vlaams minister Bart Tommelein  zijn plan voor over het bouwen van (nog meer) windmolens tegen twee duizend en zoveel.

Nog diezelfde middag  kwam er in Kortrijk precies om 12u45  met bekwame spoed onverhoeds  een schepencollege bijeen.
Zeer, zéér ongebruikelijk, zowel qua dag als uur.

Op de dagorde stond  als enig agendapunt het al of niet verlenen van een advies aan de Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van de provincie omtrent de bouw van 4 windturbines op grondgebied Bellegem,  langsheen en dichtbij de oostelijke zijde van de snelweg A17/E403.
–  Aanwezig waren de schepenen Rudolphe Scherpereel, Wout Maddens, Bert Herrewyn , Koen Byttebier en Philippe De Coene.
–  Afwezig en verontschuldigd: de burgemeester Vincent Van Quickenborne, Kelly Detavernier, An Vandersteene, Axel Weydts.

Er is door de vijf aanwezigen  COLLEGIAAL een voorwaardelijk gunstig advies verleend  voor de  bouw van slechts 3 windturbines.  (Kortrijkwatcher komt daar nog wel op terug.)
De vergadering was afgelopen om precies 13 uur.
Dat wil zeggen dat men precies in 15 minuten tijd een (moeilijke) tekst van 22 bladzijden over een moeilijk onderwerp heeft besproken en goedgekeurd..

Over plaatsgebonden risicocontouren.
Weet u soms hoeveel?  De vijf schepen wel!
Gelijk aan 10 tot  min de zesde macht.  Voor één van de vier onderzochte molens.
Moet kunnen.

 

 

 

 

 

Publieke inspraak over het plan-MER van IKEA op ‘Ter Biest’ in Wevelgem (2)

Dus ook Kortrijkzanen kunnen reageren over  de voornemens van IKEA in onze buurt.
Nu nog bijna een maand de tijd.

Waar kunt u die nota vinden?
Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis.  Een afspraak maken is niet nodig, tenzij u meer uitleg wenst te krijgen .  Neem hiervoor contact op met brecht.nuyttens@kortrijk.be.
Maar die nota telt 188 bladzijden, zodat het aan te raden blijft om de tekst op internet te lezen.  Waar dan?  Op de website van stad Kortrijk is er een link te vinden.
Beter is wellicht om rechtstreeks naar de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie te gaan, want daar krijg je tegelijk een antwoordformulier aangereikt om uw reacties digitaal op te sturen naar de betrokken dienst van de Vlaamse overheid. (Vraag om een ontvangstbevestiging.)
Zie URL https://lne.be/milieueffect-rapportage.

Wat kan uw inspraak zoal bevatten?
Zéér belangrijk om te weten is dat in dit stadium van de procedure er geen bezwaarschriften en petities kunnen ingediend.  Dat kan pas later, tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag of het (gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

U kunt dan ook gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport (MER).
Het gaat er nu om dat u vanuit uw ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving  bepaalde opmerkingen maakt.  Reacties zoals “ik ben tegen het project” of “ik wil niet dat dit IKEA-project doorgaat” hebben geen zin, bieden geen meerwaarde bij het onderzoek naar milieueffecten.
In uw inspraakreactie kan u wel mogelijke alternatieven aanbieden (andere inrichting, zelfs andere locatie).  Of u vindt in het kennisgevingsdossier bepaalde lacunes.  Moet er wellicht  iets extra onderzocht?

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
De dienst Mer bundelt de zinvolle reacties op het kennisgevingsdossier.
Na de terinzageleggingsperiode komt er een overlegvergadering waarbij de dienst Mer en  de bevoegde overheid de reikwijdte, het detailleringsniveau, de inhoudelijke aanpak van het plan-MER  kan vaststellen, rekening houdend met de bemerkingen die door de bevolking zijn bezorgd en de (7) schepencolleges van   het betrokken studiegebied.
De dienst Mer  maakt hierover een verslag met een aantal richtlijnen.   (Ook dit is een openbaar document.)  Deskundigen (de 7) maken hierna een ontwerp-MER,  besproken door de betrokken administraties (begin 2017 en  midden 2017).
Het plan-MER gaat dan samen met het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)  in openbaar onderzoek. Tijd zat !

We zijn nog niet huis hoor.

Het gaat om meer dan een woonwarenhuis.
IKEA zelf heeft een maximale bruto oppervlakte van 45.000 m².
Maar IKEA voorziet ook een complementair commercieel programma (12.000 m²),  een vrijetijdsprogramma (4000 m²) en een  groenzone en buffering.  En Ter Biest is een grotere site dan voor dit programma vereist is.   De rest van de planzone blijft als bestemming agrarisch gebied.