Category Archives: mandatarissen

Kortrijkwatcher overgoten met bagger

In  onze editie van 1 september hebben we netjes de mandaten opgesomd van de drie SP.A- schepenen plus van één SP.A-raadslid (Marc Lemaitre) omdat die is weggelopen met het hoogste aantal betaalde  mandaten (9) van alle Kortrijkse raadsleden.
We volgden daarbij getrouw de publicatie van het Staatsblad dd. 11 augustus ll.
DE BIJBEL VAN DE BELGISCHE STAAT.

Schepen Philippe De Coene wordt daar op pag. 78662 voor het jaar 2016 dan vermeld met één bezoldigd mandaat (als OCMW-voorzitter).
Ik vond dat eigenaardig want in het Staatsblad van 12 augustus  2016  kreeg hij op pag. 51310 voor het jaar 2015 twee bezoldigde mandaten toegekend, als schepen én als OCMW-voorzitter.  Ik gaf dat dan ook even zijdelings – pro memorie zeg maar – mee  in mijn commentaarstuk van 1 september.
Iemand had lont geroken om de  stadsblog ‘kortrijkwatcher’ den duvel aan te doen.

Op FB reageerde De Coene  heel berispend met te zeggen dat dit niet kon vanwege het OCMW-decreet.  Dat ik dat niet wist zeg!
Inmiddels volgde er een sliert van wel een dertigtal reacties.  Naast de kwestie.
Heisa en commotie alom.  Een horde  van (met name voorspelbare) acolieten pakte uit met akelige, platte hatelijkheden tegen mijn persoon.  We besparen u een bloemlezing van al die bagger.  Ook van de reacties die een stuitend gebrek van kunde verraden over politiek.

Niemand richtte zijn  pijlen op het Rekenhof.

Blijft de vraag hoe het Rekenhof tot tweemaal toe  deze fout kon maken.
Des te meer omdat het Rekenhof de ingediende lijsten van gemeenteraadsleden laat nazien door een zgn. “informatieverstrekker” , in dit geval de gemeentesecretaris.
Heeft hij de fout gemaakt of die niet gezien??

We vroegen aan De Coene inzage in de mandatenlijst die hij heeft opgestuurd  naar het Rekenhof. (Er is daar een geijkt formulier voor beschikbaar.)  Geen antwoord.
We weten ook niet of De Coene bijvoorbeeld vorig jaar al een verzoek tot verbetering heeft ingediend bij het Rekenhof. (Zo’n verzoek kan zelfs door derden gebeuren!)

Intussen is De Coene en zijn volgelingen er pertinent in geslaagd om de kern van mijn betoog in de weblog ‘kortrijkwatcher’ te verdoezelen.  Dat was de bedoeling zeker?
Au fond ging mijn stuk aldaar ESSENTIEEL over enkele merkwaardige vaststellingen bij de cumulaties van de SPA-fractie.
De (socialistische) partij heeft binnen de tripatite en van heel de Raad het hoogste aantal mandaten bemachtigd, zowel bij de bezoldigde als de onbezoldigde functies.
Schepen Weydts heeft 8 betaalde mandaten en werd hierdoor in het weekblad Knack aangehaald als een van de grootste ‘graaiers’ bij de schepenen van de centrumsteden.  Zijn reactie op mijn stuk was totaal beneden enig niveau.  Beschamend. (Terwijl ik hem in een andere bijdrage  absoluut geen ‘graaier’ heb genoemd, wel iemand die teveel hooi op zijn vork nam.)
En dan heb je nog het bijzondere feit dat een ‘gewoon’ raadslid (van de SP.A) het hoogste aantal mandaten in de wacht heeft gesleept. Van Marc Lemaitre in kwestie geen woord op FB, nochtans dagelijks zijn lijfblad.  Geen kik.
“Kortrijk links bekeken” bestaat niet meer.

 

De (merkwaardige) cumulaties bij de SP.A-schepenen en één raadslid in 2016

Wat is er dan wel zo merkwaardig bij die cumulaties?
1.
De drie SP.A-schepenen sleepten vorig jaar althans  samen het grootste aantal mandaten in de wacht: 40.  Vergelijk met de andere partijen van de coalitie:
VLD (30),  N-VA( 37).
2.
Als we daar dan nog de mandaten van SP.A-raadslid Marc Lemaitre zouden bij optellen komen we aan niet minder dan 53 !
3.
Axel Weydts  heeft van alle negen leden van het schepencollege het hoogste aantal bezoldigde mandaten: 8.  Vandaar dat hij in Knack van 5 juli werd aangestipt als één van (vijf) grootste cumulards in de centrumsteden.  Als hij alle vergaderingen zou bijwonen van de instanties waar hij een mandaat bekleedt zou hij bruto 7.689 euro kunnen verdienen.  (Maar dat doet hij gelukkig niet.)
4.
Knack nam enkel notitie van de mandaten van schepenen in de centrumsteden.
Raadslid Marc Lemaitre viel daarom uit de boot.  En die heeft namelijk niet minder dan 9 betaalde mandaten!  Dat is in Kortrijk bij schepenen en/of raadsleden het hoogste aantal.  Toch merkwaardig, voor een SP.A’er.
5.
Even opmerkelijk is dat de drie SP.A-schepenen samen ook het grootste aantal bezoldigde mandaten  in de wacht sleepten: 14.  Vergelijk met de N-VA (11) en de VLD (11).
6.
Philippe De Coene heeft slechtst één bezoldigd mandaat.
Hij is tegelijk schepen en  OCMW-voorzitter maar wordt niet meer voor beide functies apart betaald.
Inmiddels liet De Coene via FB weten dat hij ook in 2015 slechts voor één mandaat is betaald. We komen daar nog op terug, want zijn uitval heeft heelwat commotie uitgelokt.
De schepen is (na Scherpereel) wel een recordhouder inzake onbezoldigde mandaten: 13 .
Bepaalde van zijn onbezoldigde mandaten zijn uitermate politiek belangrijk:  AZ Groeninge, W13 (alle OCMWs’ uit de regio), vzw Mentor, SOK.  Hij overheerst de gehele sociale welzijnssector, met torenhoge budgetten. 

PHILIPPE DE COENE
Bezoldigd (1)
OCMW-voorzitter
Onbezoldigd (13)
schepen
voorzitter W13
cvba Goedkope Woning
voorzitter Raad van Bestuur AZ Groeninge
Logo
bestuurder SP.A Kortrijk en Provincie en Nationaal Bureau
vzw Mayday Mayday
voorzitter vzw Mentor
Marktverhuurkantoor De Poort
SOK
Vereniging Ons Tehuis – Ieper

Vergeten te melden aan Rekenhof?  vzw Leieland.   (Hij zegt van niet.)
Zonder de vergaderingen van het schepencollege en het OCMW volgt hij nog 111 vergaderingen per jaar en dat vergt 438 uren.

AXEL WEYDTS
Bezoldigd (8)
provincieraadslid
schepen
intercommunale Leiedal
bestuurder en directiecomité WIV (vliegveld)
cvba Goedkope Woning
politieraad VLAS
nv Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Onbezoldigd (4)
RESOC Zuid-West-Vlaanderen
voorzitter Parko
West-Vlaamse Politieschool
SP.A afdeling Kortrijk

Zonder het schepencollege heeft hij per jaar 113 vergaderingen en dat kost hem 454 uren. 

BERT HERREWYN
Bezoldigd (5)
schepen
bestuurder én lid directiecomité IMOG
intercommunale WIV
politieraad VLAS
Onbezoldigd (9)
vzw AjKo
AGB Buda
vzw Openbaar Groen
SP.A afdeling Kortrijk
vzw Jongerenatelier
vzw Mayday Mayday
buurthuis ’t Senter
vzw Passerelle
vzw Warande

MARC LEMAITRE
Bezoldigd  (9)
SP.A-fractievoorzitter gemeenteraad (dat is nieuw!)
bestuurder en lid directiecomité WIV
cvba Goedkope Woning
ambtenaar bij het Vlaams Parlement
SOK
bestuurder en lid directiecomité Parko
nv Pandenfonds
Onbezoldigd (4)
gemeenteraadslid (is al bezoldigd als fractieleider)
SP.A afdeling Kortrijk
voorzitter vzw Mobiel
Xpo Kortrijk

 

 

De cumulaties van de VLD-burgemeester en VLD-schepenen

Woord vooraf.
De lijst van mandaten, ambten en beroepen  van de N-VA-schepenen in 2016 is al verschenen in een vorige editie van deze krant.
Opvallend was het grote aantal cumulaties van Rudolphe Scherpereel.  
4 bezoldigde posten (waarvan 1 beroep) en 17 onbezoldigd (op de website van Stad slechts 12 vermeld.)
An Vandersteene heeft er traditioneel 3 bezoldigd en 5 onbezoldigd.  
En Kelly Detavernier is het glad vergeten om haar vier onbezoldigde mandaten aan te geven bij het Rekenhof.  Of ze wist het niet,  Het kan.  Ze staan dan ook niet in het Staatsblad van 11 augustus.  Ze heeft 4 bezoldigde functies (1 beroep).

Vincent Van Quickenborne

Totaal: 11
Bezoldigd (5)
federaal volksvertegenwoordiger
voorzitter van  een commissie in het parlement
burgemeester
advocaat (jawel!)
expert NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem
Onbezoldigd (6)
ondervoorzitter Eurometropool
vertegenwoordiger Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
lid van het VLD-partijbestuur
bestuurslid lokale VLD
co-voorzitter vzw Citymarketing en Toerisme
vzw Designregio Kortrijk

Op de website van Stad heeft men het over 4 betaalde mandaten en 3 onbetaalde.
In 2015 gaf de burgemeester slecht 2 onbezoldigde mandaten aan.

Wout Maddens

Totaal:  6
Bezoldigd (3)
schepen
bestuurder huisvestingsmaatschappij Eigen Haard Lauwe
bestuurder Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij
Onbezoldigd (3)
voorzitter AGB SOK
voorzitter nv XOM
voorzitter nv Pandenfonds

In 2015 had Maddens 2 bezoldigde functies.  Bijgekomen: Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij.

Koen Byttebier

Totaal:  8
Bezoldigd (3)
schepen
bestuurder Leiedal
zaakvoerder bvba Xenia (beroep)
Onbezoldigd (5)
Resoc Zuid-West-Vlaanderen
lid van het bureau Eurometropool
bestuurslid lokale VLD
voorzitter vzw De Kortrijkzaan
voorzitter vzw My Machine

Byttebier is intussen opgevolgd als schepen door Arne Vandendriessche.
Maar hij blijft wel voorzitter van de intercommunale Leiedal.

Voormalig schepen Marie-Claire Vandenbulcke is nog aangifteplichtig vanwege haar mandaten bij intercommunales.  Traditioneel heeft zij 5 betaalde mandaten:
– gemeenteraadslid
– bestuurder bij IMOG
– bestuurder bij Psilon én lid van het directiecomité
– bestuurder bij Parko.
En even traditioneel heeft zij geen enkel onbezoldigd mandaat.

 

 

 

 

De cumulaties bij de Kortrijkse N-VA (2)

Begin 2016 was Catherina Waelkens (N-Va) nog een tijdje (tot 25 januari) schepen.  Vandaar dat zij toen nog aangifteplichtig was.
Bezoldigde mandaten toen ( 3)
– schepen (geniet nu  dientengevolge van dit pensioen)
– FIGGA
– AGB SOK
Onbezoldigd (1)
– nog een keer SOK

En  toen is  zij na veel beraad  opgevolgd door Kelly Detavernier

Bezoldigde Kelly dan (op de website van Stad slechts 3.)
– Schepen (vanaf  25 januari).
– IMOG
– bestuurder én lid van het directiecomité WIV
– meewerkende echtgenoot in interieurbedrijf

Onbezoldigde Kelly:
NUL in Staatsblad van 11 augustus – zie pag. 259.
Hoe is dat mogelijk??
)
Volgens de website van Stad:
– co-voorzitter vzw FIK
– cvba Bitlar
– vzw Toerisme Leiestreek
– Leiedal (Algemene Vergadering, moet niet eens aangegeven)

An Vandersteene
Bezoldigd (3)
– schepen
– HOWEST
– vzw OVSG
Onbezoldigd (5)
– bestuurder bij de plaatselijke partij
– voorzitter vzw Sportplus
– voorzitter AGB Buda
– voorzitter adviescomité Sculpturen in de Stad
– ondervoorzitter vzw Zuidwest

De recordhouder: Rudolphe Scherpereel
Bezoldigd (4)
– schepen
– Leiedal
– nv Luchthaven Kortrijk
– afgevaardigd bestuurder nv ERES
Onbezoldigd (17)
(Volgens de website van Stad 12 en die vergen 80 uren werk;)
– RESOC Zuid-West-Vlaanderen
– vzw Ontmoetingscentra
– vzw Toerisme Leiestreek
– twee functies bij UNIZO
– cvba Kortrijk XPO
– vzw XIM en XOM
– BITLAR
– handelsdistrict Kortrijk
– MIC Vlaanderen
– vzw Mobiel
– nv én vzw Ondernemerscentra
– voorzitter Regionaal Overleg Platform Leren en Werken
– SOK
– voorzitter Toerisme en City Marketing Kortrijk

Piet Lombaerts is geen schepen, maar omdat hij bestuurder is bij intercommunales toch aangifteplichtig.
Bezoldigd (4)
– voorzitter gemeenteraad (dubbel presentiegeld!)
Gaselwest
– Eandis
– advocaat
Onbezoldigd (2)
– vzw Buda
– voorzitter vzw Stedelijke Musea

En dan hebben we nog Vlaams parlementslid en woelwater en ijdeltuit Axel Ronse.
(Hij heeft nu een woonst in Kortrijk.)
Bezoldigd (2)
– parlementslid
– voorzitter van commissie in het parlement
Onbezoldigd (4)
– drie functies binnen de N-VA (voorzitter plaatselijke afdeling, lid van de partijraad, bestuurder arrondissement)
– Eurometropool Kortrijk-Rijsel-Doornik

 

De cumulaties bij de N-VA-fractie / maar met een woordje vooraf

We beginnen met die fractie uit de zogenaamde meerderheid (de tripartite!) omdat zij de waarlijk meest ambetante, woelige partij is in Kortrijk.
Door toedoen van ons  pertinent vloms parlementslid  Axel Ronse (toen nog niet eens Kortrijkzaan) is Steve Vanneste (concurrent, non-conformist, deviant) uit de partij gezet.  In oktober vorig jaar heeft Steve  zich dan bekend tot het Vlaams Blok, omgedoopt tot  Belang.
En dan hebben we nog voormalig N-VA-schepen  Catherine Waelkens die begin 2016 spontaan als dusdanig ontslag nam.  Naar verluidt (ze zegt het zelf) omdat ze gewoon niets te zeggen had en een aantal collega’s aanzag als potverteerders.

We kunnen het niet genoeg herhalen, ook al omdat de “embedded press” er in het geheel niet over rept.
Dit bestuur van een centrumstad heeft decretaal gezien geen meerderheid meer. En dat staat nog altijd niet in de landelijke pers.

Het getuigt van heel veel lef (volksbedrog) dat het College zich steevast een stadscoalitie durft te noemen.

Bij de verkiezingen van 2012 behaalde de triparite samen 26.240 stemmen op 50.534.  Dat is  slechts 51,9 procent. Een nipte meerderheid van 22 zetels op 41.
Intussen  zijn nu er nu niet minder dan vier onafhankelijke raadsleden.
Twee ex-VB’er (met 3.772 stemmen in 2012) en twee ex-N-VA’ers (met 1.776 stemmen).

Als we die stemmen van de vier onafhankelijken  in mindering brengen heeft de zgn.  tripartite  nog 21.392 stemmen oftewel 42,3 procent van de kiezers.
En de gazetten blijven het maar hebben over “de stadscoalitie”…

Tja, dat moesten we toch nog een keer zeggen.
Dat moest ons toch nog eens van het hart.
Morgen dus pas meer over de cumulaties bij de N-VA.
Rudolphe Scherpereel is op zijn sokken een kampioenmandaathouder.
Wanneer doet hij dat allemaal?  Want hij heeft nog een beroep ook.

De cumulaties bij de Kortrijkse oppositie in 2016

CD&V
We vinden drie gemeenteraadsleden die aangifteplichtig zijn (waarvan één ook parlementslid).
Voor de volledigheid vermelden we nog gouverneur Carl Decaluwé en parlementslid plus deelsenator Sabine de Bethune

Roel Deseyn (totaal: 7)

Bezoldigd (2):
– volksvertegenwoordiger (federaal)
– raadslid

Onbezoldigd (5)
– twee functies binnen zijn partij
– bestuurder KH Sint-Leonardzonen
– bestuurder vzw Media
– voorzitter vzw Tuinhier

Jean de Bethune (totaal 25)

Bezoldigd (9):
– bestendigd gedeputeerde
– raadslid
– bestuurder Leiedal
– bestuurder en lid van het directiecomité WIV (vliegveld)
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– voorzitter POM West-Vlaanderen
– voorzitter Academie voor de KMO
– bestuurder nv ILKW

Onbezoldigd (16):
– ondervoorzitter RESOC
– lid van het bureau  Eurometropool
– voorzitter ERSV West-Vlanderen
– bestuurder cvba Kortrijk XPO
– voorzitter nv Winkelcentrum
– voorzitter vzw XIM
– voorzitter Stichting de Bethune
– voorzitter vzw Parochiale Werken Marke
– voorzitter nv Kasteel ’t Hooghe
– voorzitter Kerkraad Marke
– bestuurder Muziekvereniging vzw Sint-Jan
– voorzitter vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen
– voorzitter nv Ondernemerscentrum Kortrijk
– voorzitter nv RTW
– zaakvoerder bcba Ter Looveren
– voorzitter Theater Antigone

Lieven Lybeer (totaal 13)

Bezoldigd (8):
– provincieraadslid
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder cvba Eigen Gift Eigen Hulp
– bestuurder cvba Eigen Haard is Goud Waard
– lid van de politieraad
– bestuurder cvba Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingsmaatschappij
– bestuurder Howest

Onbezoldigd (5):
– lid van de schoolraad BuSO De Kouter
– voorzitter vzw Karweibedrijf
– bestuurder Kringloopcentrum en vzw Constructief
– bestuurder vzw Mobiel
– voorzitter vzw PWA

Sabine de Bethune (totaal 13)

Had twee bezoldigde functies in 2016: Vlaams Parlementslid en lid van het bureau van de Senaat als deelsenator.
Daarnaast nog 9 onbezoldigde mandaten,  maar niet echt van plaatselijk belang.

Carl Decaluwé (totaal 16)

Slecht één bezoldigde functie: gouverneur !
Daarnaast nog 15 onbezoldigd.
We vermelden er slechts 2 van: lid van het bestuurscomité van de KULAK en voorzitter van de West-Vlaamse Politieschool .

GROEN
Ja!  Er is een Groen gemeenteraadslid met aangifteplichtige mandaten!
Dat komt omdat hij bestuurder is bij een intercommunale.

Mattias Vandemaele

Bezoldigd (3):
– raadslid
– bestuurder IMOG
– bestuurder parkeerbedrijf Parko (nu niet meer)
Vergeten: aangifte van beroep.

Onbezoldigd (geen)

 

 

 

 

 

De cumulaties van Kortrijkse politiekers

Vandaag 11  augustus verschenen in het Staatsblad (eerste editie) de aangiften van de cumulaties in 2016 van politici en bepaalde andere Belgische notabelen.  900 bladzijden lang.
Doe geen moeite om op te zoeken hoe het gestaan is met onze Kortrijkse politiekers.
Wij doen het helemaal voor u, beste (trouwe) lezer van kortrijkwatcher.
Bedankt voor het kijken, straks.  Morgen of overmorgen.

Hoeveel petjes draagt SP.A-schepen Axel Weydts nu eigenlijk? (2)

Volgens ‘Knack’ dus (5 juli, pag. 29) heeft de schepen 8 bezoldigde mandaten en zou hij bruto 7.680 euro (kunnen) verdienen , als hij tenminste alle vergaderingen zou bijwonen.
Op de website van Stad telt hij 7 betalende mandaten.
Aldaar vernemen we dat hij nog 3 onbezoldigde functies bekleedt:  voorzitter van Parko (zéér tijdrovend! gaat ook over fietsbeleid) , bestuurder bij Resoc (een praatbarak waar niemand iets van hoort) en de Politieschool van West-Vlaanderen.
(Axel is wel ooit soldaat geweest.  Kan helpen.)

In ‘Knack’ kreeg Weydts nog de gelegenheid om te reageren op de in het weekblad gepubliceerde lijst.
Hij zegt: “Ik ben nooit vragende partij geweest voor bijkomende mandaten. Daar kan zeker nog in gesnoeid worden, wat ik trouwens nu al doe.  Als de partij me dat vraagt, geef ik die mandaten meteen en met plezier op.”

We hebben geen enkele weet van mandaten waarin de schepen dit of vorig jaar al heeft gesnoeid.
Er zijn al wel mandaten die intussen spontaan zijn verdwenen (de sociale huisvestingsmaatschappij Goedkope Woning) of dat nog zullen doen (de intercommunale vliegveld Kortrijk-Wevelgem).

Politici hanteren vaak als excuus voor hun ongebreidelde cumulaties het argument dat gaat om bevoegdheden die gelinkt zijn aan burgemeester of schepen of nog wat anders.
Waarvoor is schepen Weydts in Kortrijk dan bevoegd?
Voor de domeinen mobiliteit, openbare werken, parkeerbeleid, publiek domein.
We zien weinig verband met het feit dat hij bestuurder is (was) van Goedkope Woning, dat hij lid is van de politieraad, bestuurder van de Politieschool, en van de intercommunale vliegveld Kortrijk-Wevelgem (WIV).
(Over zijn mandaat bij Leiedal is discussie mogelijk.)

Uitgebreide cumulatie is zeker niet noodzakelijk te wijten aan de graaicultuur van politici.  Alstublieft zeg.
We scheren ze niet allemaal over dezelfde kam. Tenzij deze.
Vaak gaat het verzamelen van mandaten banaal weg gepaard met pure electorale bedoelingen: men geraakt door cumulaties meer bekend,  en bij sommige mandaten kan men des te beter aan dienstbetoon (cliëntelisme) doen.
Cumulaties verhogen tevens het prestige van de mandataris binnen de partij. (Een niet te onderschatten feit, zeker als hij/zij het zogezegd goed heeft gedaan.)

Wat ons bij bepaalde cumulaties nog het meeste ergert is het feit dat de politici met vele petjes niet eens de tijd hebben om zich echt bezig te houden met de materie van hun functies,  of er gewoon niets van kennen.  Zij hebben intussen daarom nog meer (betaalde) medewerkers nodig, of ze dagen niet eens op  in vergaderingen van de besturen waar ze lid van zijn.

Een voorbeeld

Schepen Weydts is (als provincieraadslid, want dat is hij ook nog!) gemandateerd als bestuurder én directielid van de WIV.
We zeggen niet dat je om dat aan te kunnen moet piloot zijn.  Neen.  Zeker niet.  Maar je moet toch enige voeling hebben met luchtvaarteconomie, of belangstelling vertonen  voor het luchtvaartgebeuren in het algemeen.
Je moet toch al een keer op het vliegveld zijn geweest, meermaals gesproken hebben met gebruikers (firma’s) van het vliegveld.  Ook beetje kennis hebben van enkele fundamentele technische termen (wat is een ‘localizer’, wat betekent  IFR?) en ja – nog een balans kunnen lezen ook.
Het management en de directeur geargumenteerd kunnen beoordelen. (De juiste vragen stellen.)

Dit jaar 2017 zijn er al negen bestuursvergaderingen geweest bij de WIV.
Welnu, de bestuurder én lid van de directie van het vliegveld –  genaamd Awel Weydts –  was  twee keer aanwezig op die vergaderingen.
Soms liet hij zich niet eens verontschuldigen.
Dit soort van gang van zaken stoort bij bepaalde cumulaties van bepaalde politiekers.
Niet de graaicultuur, die er vaak niet eens iets mee te maken heeft.

P.S.
In hoeverre schepen Weydts bijv. de tweewekelijkse bestuursvergaderingen van Leiedal bijwoont , kunnen we niet nagaan.  De intercommunale publiceerde dit jaar nog geen enkel verslag, en als men het doet (vorig jaar dan) worden de namen van de aanwezigen niet vermeld.
(De voorzitter van Leiedal, raadslid Koen Byttebier (VLD) is daar niet van op de hoogte.)
Zijn aanwezigheid  en eventuele inhoudelijke inbreng  in de Provincieraad hebben we niet gecheckt.  Geen tijd.   Staat nu en dan als dusdanig toch wel in de pers.  Communicatie.

 

 

Hoeveel petjes draagt SP.A-schepen Axel Weydts nu eigenlijk? (1)

Het weekblad “Knack” van ll. 5 juli (pag. 27-33) heeft het  over de graaicultuur van politici en verbindt beetje jammer de vraag verdienen onze politici te veel?” met het tellen van de bezoldigde mandaten van vijf politici uit centrumsteden die bekend staan om de vele petjes die ze dragen.

En waarlijk, onze plaatselijke schepen Axel Weydts is daarbij!
Volgens “Knack” telt de nieuwe SP.a-schepen 8 bezoldigde mandaten.
Op de website van Stad kan men sinds enige tijd de lijst vinden van de mandaten van burgemeester en schepenen.  Daar krijgt Weydts 7 betaalde mandaten, waarvan twee in intercommunales (WIV en Leiedal).

We overlopen nu even het lijstje van “Knack” met daarna telkens – cursief gedrukt dan  – een vergelijking met de informatie die te vinden is op de website van Kortrijk.  Zoek de verschillen.

1.  Schepen.
–  Volgens “Knack” is hij bevoegd voor o.a. Mobiliteit, Openbare Werken en Parkeerbeleid.  (Daar moeten we wel aan toevoegen: “Publiek Domein”.)
Met dit mandaat van schepen alleen verdient hij maandelijks 6.379 euro bruto.
–  De site van Stad geeft hetzelfde bedrag aan, maar vermeldt ook het netto-maandelijks inkomen voor dit mandaat:  slechts 3.272 euro.  Zeg !!

2.  Provincieraadslid.
– 
Bruto per vergadering (met max. 48 per jaar): 201 euro.
–   Hier geen presentiegeld aangegeven.  Wel een netto-maandelijks werkelijk ontvangen bedrag van 775 euro.  Weydts voegt hier aan  toe dat hij voor die 48 vergaderingen  288 uren aan het werk is (voorbereidingen inbegrepen).

3. Bestuurder intercommunale Leiedal.
–  Bruto per vergadering: 178 euro. Max. 20 vergaderingen per jaar.
–  Zelfde bedrag per zitting. 60 uren werk.

4.  Lid Politieraad Vlas.
–   201 euro bruto presentiegeld. Max. 7 vergaderingen.
Knack meldt hier dat dit mandaat in september ten einde loopt.
–  Geen presentiegeld aangegeven. 18 uren werk. Netto-maandelijks ontvangen bedrag (in 2016): 94 euro.

5. Bestuurder Goedkope Woning.
–  178 euro.  Maar dit mandaat is gestopt op 30 juni 2017.
  Geen presentiegeld aangegeven.
10 vergaderingen.  Maandelijks netto 53 euro.
20 uren werk.
(N.B.  We weten wel niet of Weydts nu bestuurder is in de nieuwe gefusionneerde huisvestingsmaatschappij.)

6. Bestuurder NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
–  201 euro. Max. 5 vergaderingen.
–  Twee vergaderingen per jaar.   6 uur werk.  Netto maandelijks: 24 euro.

7 en 8.  Bestuurder EN directielid West-Vlaamse Intercommunale Vliegveld Wevelgem-Bissegem.
(Knack vergist zich in de naamgeving van deze intercommunale WIV. )
–  201 euro.  Max. 10 vergaderingen. De WIV wordt waarschijnlijk dit jaar opgedoekt en vervangen door een NV. Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
–  Hier 202 euro.  20 uren werk.  Enkel  mandaat bij DC is vermeld.

Wat zou schepen Weydts dan bruto kunnen verdienen??
Volgens Knack 7.680 euro.  Indien hij met zijn cumulaties ten minste op alle vergaderingen zou aanwezig zijn.
De website van Stad geeft enkel het bruto-inkomen aan als schepen: 6.379,07 euro.  En voor enkele neven-mandaten (niet alle) het  bruto- presentiegeld.

P.S.  (1)
“Knack”  somt enkel de bezoldigde mandaten aan.
En zo weet de lezer niet dat Weydts ook voorzitter is van het autonoom gemeentebedrijf Parko.  Een functie waar hij waarschijnlijk zéér veel tijd in stopt.
P.S. (2)
Het weekblad gaf de schepen de gelegenheid tot een wederwoord.
We komen daar wel nog op terug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsleden kunnen nog altijd zichzelf bekijken tijdens de zitting

Morgen 27 juni zijn er voorbereidende raadscommissies voor de gemeenteraad van 3 juli.
We willen bij deze gelegenheid enkele raadsleden de raad geven om even hun eigenste gedrag (gedragingen) te bekijken tijdens de laatste zitting van  de maand juni.  (Van vroeger mag ook.)

Dat kan (dag en nacht op Tinternet) altijd bekeken via de live-stream op de website van stad Kortrijk.
Het loopt bij bepaalde raadsleden werkelijk de spuigaten uit, – hoe ze blijkbaar met hun eigenste “thuiswerk” (of nog wat anders) bezig zijn tijdens het verloop van de zitting.
De nogal bekende Kortrijkzaanse journalist Joost Devriesere  (werkzaam bij Knack-Focus) kon het laatstleden  blijkbaar ook niet meer aanzien.
Nog onlangs vroeg hij zich op FB geheel terecht af of er geen ogenblik  kan komen dat er een raadslid zijn (haar) strijkplank zal meebrengen naar het stadhuis.  (Reacties bleven achterwege.)

Misschien had hij het daarbij bijna letterlijk (zonder haar naam te vernoemen) over raadslid Phyllis Roosen (SP.a) die waarlijk al jaren tijdens iedere zitting (jawel!) van het begin tot het einde naarstig aan het werk is op haar laptop.
Een heel ander, maar waarlijk zéér erg geval is Mohamed Ahouna (VLD).  Hij kijkt gewoon geen seconde op. Toestel op de schoot, en maar tokkelen en nogmaals tokkelen… Als hij niet even oppast merkt hij niet eens dat de gemeenteraad is afgelopen….

Voormalig schepen Koen Byttebier (VLD) is intussen nog drukker dan voorheen  in de were met van alles en nog wat , – met twee tools tegelijk: een laptop én een smartphone.
Ook – fractieleider nog  wel – Wouter Allijns (VLD) is hoofdgebogen continu in de weer met een smartphone, soms verborgen op zijn schoot.

Nieuwbakken schepen Arne (VLD) kan er ook wat van.   (Ook vaak bezig met toestelletje  tussen de benen.)
En waar is schepen Bert Herrewyn (SP.a) eigenlijk voortdurend naar aan het kijken?  Op zijn groenkleurig scherm?
En voormalig schepen Marc Lemaitre (SP.a) kan wel goed verbergen dat hij zich tijdens de zitting graag onledig houdt op FB.