Category Archives: investeringen

Feiten en cijfers inzake de “pure investeringen” in 2013 (2)

In de begroting van 2013 was er inzake pure investeringen (buitengewone uitgaven zonder overdrachten en schuldaflossingen) een bedrag van 19,44 miljoen euro voorzien.
– Daarvan is voor 14,47 miljoen vastgelegd (74,4 procent).
– Maar er is in dat jaar slechts 3,32 miljoen aangerekend (ingeschreven in de boekhouding, gefactureerd). Dat wijst dus op een heel lage realisatiegraad.

Als we het bedrag van de aanrekeningen afzetten tegenover de vastleggingen komen we aan een realisatiegraad van slechts 22,9 procent !
Laten we eens nagaan op welke belangrijke (grote) posten er weinig is gerealiseerd. Daadwerkelijk is uitgegeven.
We bereken dus in procent het aandeel van de aanrekeningen tegenover de (contractueel) vastgelegde uitgaven.

Praktisch voorbeeldje.
In een muur van de Orangerie achter het Broelmuseum is er al geruime tijd een angstaanjagende scheurvorming aan de hand.
Om het probleem te bestuderen en op te lossen was er 40.000 euro voorzien in de begroting 2013. In dat jaar is er evenwel voor de werken aldaar pas een uitgave van 6.553 vastgelegd, en NUL euro aangerekend. De realisatiegraad is in geld uitgedrukt dus NUL procent. (Er is al wel iets gedaan om te beletten dat de muur instort.)

Rubriek “algemene diensten”
– Aanpassingswerken gebouwen dienst patrimonium: 7,9 %.
– Buitengewoon onderhoud gebouwen dienst patrimonium: 19,8 %.

Rubriek “brandweer”
Aankoop materiaal: 3,8 %.

Rubriek “verkeer en waterstaat”
Openbare verlichting: 1,0 %.

Rubriek “jeugd, volksontwikkeling, sport, kunst”
– Aanpassingswerken zwembaden: nul %. (Er was voor 70.000 euro vastgelegd.)
– Fieldlab: nul %. (Er was 400.000 euro vastgelegd.)
– Herinrichting Vlasmuseum: 11,3 %.
– Onderhoud beschermde gebouwen: nul % (63.454 euro vastgelegd.)
– Groeningeheem: 8,0 %.

Rubriek “huisvuil”
Aankoop exploitatiemateriaal: 8,1 %.

Rubriek “afvalwater”
– Infrastructuurwerken: 34,9 %.
– Aankoop exploitatiemateriaal: 39,0 %.

Rubriek “volkshuisvesting en ruimtelijke ordening”
– Aankoop gronden (in het kader van R.O): 14,6 %.
– Sanering Kortrijk Weide: nul % (Er was 1,2 miljoen euro voorzien.)

Zo.
Dat weten we dan alweer.
Dat komt allemaal (de feiten dan) niet in de gazetten.
Nooit.
Kortrijkzanen weten daarom nergens van.
Vinden dat het goed gaat.

Feiten en cijfers inzake de investeringen in 2013 (1)

Ja. Bij de Kortrijkzanen die via onze plaatselijke “embedded press” ietwat nader het politieke beleid ter stede volgen staat de nieuwe tripartite ongetwijfeld bekend als een grote investeringscoalitie.
Nu de jaarrekening van 2013 is gekend (de ware ontvangsten en uitgaven) dient dit oordeel wat meer genuanceerd.

Het nieuwe bestuur was van plan om in buitengewone dienst 28,51 miljoen euro uit te geven.
Dit cijfer slaat dus op de som van de uitgaven inzake pure investeringen, overdrachten (bijv. investeringssubsidies) en schulduitgaven (aflossingen van leningen).
– Van die uitgaven van 28,5 miljoen is evenwel enkel 23,12 miljoen vastgelegd. Dat wil zeggen dat er voor 81,0 procent van die voorgenomen uitgaven bepaalde verbintenissen met leveranciers of bedrijven zijn aangegaan.
– En van die uitgaven is in 2013 dan voor slechts 11,28 miljoen aangerekend. Er is dus voor slechts 51,1 procent gefactureerd. Zeg maar gerust: slechts voor de helft daadwerkelijk gerealiseerd.

Concreet komt er dat op neer dat er voor niet minder dan 11,28 miljoen euro aan over te dragen kredieten beschikbaar zijn voor het budget van 2014.

Vanwaar die lage realisatiegraad?
Dat komt omdat het N-VA, VLD en Spa-bestuur een half jaar nodig had om het beleid (het Plan Nieuw Kortrijk) uit te stippelen en er pas in maart 2013 een budget is voorgelegd. (Zolang er geen begroting is kan men niet investeren.)

In welke rubrieken vinden we nu de hoogste over te dragen kredieten?
Anders gezegd, waar is vorig jaar relatief weinig of heel weinig gerealiseerd?
Als realisatiegraad beschouwen hier nu de verhouding tussen vastgelegde buitengewone uitgaven en de daadwerkelijke aanrekeningen, in procent uitgedrukt.
We komen tot enkele opvallende (onvermoede) vaststellingen.

– Algemene diensten: 27,5 %.
– Brandweer: 19,4 %
– Verkeer en waterstaat: 44,8 %.
– Jeugd, volksontwikkeling (sport), kunst: 17,6 %.
– Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening: 41,1 %.
– Huisvuil: 31,9 %.
– Handel, nijverheid, middenstand: nul % (niets aangerekend van de 11.000 vastgelegde uitgaven).
– Basisonderwijs: nul %.

Wellicht wenst u ook te weten waar de realisatiegraad wel hoog tot heel hoog was?

– Schulduitgaven: 100 % ! (7,3 miljoen vastgelegd en evenveel aangerekend).
– Bibliotheek: 97,4 % (Hier is zelfs wat meer vastgelegd dan begroot!)
– Kerkfabrieken: 100 % (De doorgeeflening is volledig uitbetaald, maar er was wel veel meer begroot dan vastgelegd.)
– Algemeen bestuur: 70,5 %.
– Milieu: 63,5 %.

In een volgend stuk bekijken we even de realisatiegraad van de “pure” investeringen.

Het besluitvormingsproces rond de aankoop van een koffieservies is abrupt stopgezet

Ergens in maart heeft men binnen de dienst “bedrijfsvoering” (tot onsteltenis van schepen Koen Byttebier?) vastgesteld dat er binnen heel wat stadsgebouwen een groot tekort is aan koffietassen en bijhorende schoteltjes. En men vond nergens nog (ook niet in de Raadskelder) een voorraad om die tekorten aan te vullen.
Dus besloot het schepencollege begin april om een offerte uit te schrijven voor de levering van een nieuw koffieservies voor de stadhuissite. De nog bestaande voorraad aldaar zou dan verdeeld worden over andere stadsgebouwen.
Het bestek vermeldde dat er op het servies enkel nog een opdruk zou komen met de woorden “Stad Kortrijk”, zonder logo. Aldus zou het men niet genoodzaakt zijn om bij iedere bestuurswissel een ander logo aan te brengen, zodat het nieuwe servies “een tijdloos karakter” kon krijgen.
Raming van de aankoop: 8.500 euro (incl. BTW).

Er liepen zes offertes binnen met de nodige stalen. (Drie modellen van eenzelfde firma.)
Maar het schepencollege (was er wel een jury?) besloot onlangs dat geen van de ingezonden modellen qua vorm en uitzicht voldeden aan de verzuchtingen van “een hippe en trendy stad” (sic).
En er is geen nieuwe aanbesteding voorzien !! Wat nu?

Kortrijk, stad van design.

P.S.
In het stadsbudget 2014 is voor die geplande aankoop geen specifiek krediet voorzien.

Wat is de nieuwe bewindsploeg zoal van plan, dit jaar dan? (1)

In de reguliere media konden we vorige weken op alle mogelijke manieren lezen of horen wat voor investeringen de nieuwe tripartite van plan is te doen gedurende de gehele bestuursperiode, maar nooit is echt precies aangeduid wat er tijdens dit lopende jaar staat te gebeuren.

(Let daar toch even op zeg. Allemaal.)

Ter info.
Hierna een lijstje van de meest opvallende en/of de duurste begrote investeringen in 2014.
Een aantal plannen bestaan al van duizend jaar geleden, maar schrijven zich in bij de plannen van de nieuwe coalitie. Niet op letten. De pluimen op de hoed komen er wel.

Eerst het bedrag wat dit jaar mogelijk kan gespendeerd en daarna tussen haakjes het totale voorziene bedrag over de jaren heen. Indien dat totale bedrag- verbinteniskrediet genaamd – (idem) is in dit jaar, mogen we veronderstellen dat de werken of leveringen of diensten nog dit jaar zullen gebeuren. Dat moeten we dan later goed in de gaten houden, samen met de weerloze pers.

Bouwwerken jeugdlokaal Bissegem: 550.000 (idem)
Nieuwbouwwerken fuifzaal: 125.195 (2.500.000)
Verbouwingen muziekcentrum: 99.730 (2.000.000)
Studiekost nieuw zwembad: 100.000 (Stadsaandeel 457.000)
Academie (wat?): 200.000 (675.000)
Aanleg landschapskamer Marionetten: 250.000 (1.250.000)
Aanleg volkstuinen: 80.000 (200.000)
Omgevingsaanleg OC Bissegem: 150.000 (300.000)
Herinrichting schoolomgeving Pottelberg en Burgemeester F. de Bethunelaan – wegeniswerken: 150.000 (900.000)
Wegeniswerken Overleiestraat: 300.000 (400.000)
Plaatsing deelfietsen: 300.000 (idem)
Ereloon stationsomgeving: 300.000 (500.000)
Vernieuwen brug Heulebeek in Zeger Van Heulestraat: 600.000 (idem)
Kampeerautoterrein: 44.000 (idem)
Heraanleg Houtmarkt en Langebrugstraat: 85.000 (168.000)
Sanering en herinrichting Walle: 275.000 (605.000) plus voor rioleringen 300.000 (500.000)
Inrichten loket voor ondernemers in het ondernemingscentrum: 100.000 (idem)
Onteigeningen project Zwevegemsestraat: 650.000 (idem)
Groenaanleg project Zwevegemsestraat: 100.000 (315.000)
Onderhoudsportefeuille leefmilieu: 400.000 (2.400.000)
Allerhande studies in verband met openbaar domein, RUP’s, percelenkaart, MER: 360.000 (1.685.000)

Het totale begrote investeringskrediet voor dit jaar bedraagt 25,3 miljoen euro.
Onderverdeeld volgens de beleidsdomeinen:
– bedrijfsvoering: 9,7 miljoen
– mens: 1,6 miljoen
– ruimte: 14,0 miljoen.
Pas in mei van volgend jaar zullen we weten wat daarvan is gerealiseerd.