Category Archives: infotainment

Naar gloednieuwe voorstellen in de gemeenteraad

Morgen starten we alweer met een nieuwe item.

Iedere maand zitten vele (ongeveer allen) raadsleden – zeker uit de meerderheidspartijen – verveeld met het probleem dat ze geen voorstel of vraag of puntje kunnen ter tafel leggen op de gemeenteraad. Dat wil zeggen: zonder bestaande dossiers van bestaande agendapunten te bekijken.
Of zichzelf afvragen of ze gewoon nog iets hebben te zeggen.
Hebben dan het nare gevoel dat zij beetje nutteloos zijn, of hun werk niet goed genoeg doen.
Voor zoveel verspild gemeenschapsgeld per uur. Kijken dan des avonds heimelijk verlegen voor het slapen gaan in ’t eigen herte en herinneren zich dat gedicht van Alice Nahon. Tot en met de laatste regel.

Niet getreurd.
Gedaan daarmee. Geen ontslag nemen.
Voortaan hier iedere maand een suggestie om gewetensvolle raadsleden te inspireren tot enig optreden.
We schuimen op TINTERNET alle verslagen van gemeenteraden uit binnen- en buitenland af en halen daaruit vragen en voorstellen waarmee men gegarandeerd de pers haalt. Want dat is wat telt.
Kiezers, voortaan opgelet.

Morgen dus het volledig uitgewerkte voorstel van de Socialistische Partij Tilburg tot oprichting van een databank voor hondenpoep. Met toelichting, motivering, de kostendekking. Ook met vooruitziende replieken voor eventuele tegenstanders van het voorstel. (Want raadsleden – schepenen – onder mekaar moeten daarop altijd kunnen anticeperen.)

P.S.
Als u inmiddels hierover een bericht in de reguliere pers zou lezen: dat is volkomen verkeerd en tendentieus. Raadsleden! Nooit de pers als bron voor initiatieven of vragen aanzien. Dat is niet wetenschappelijk.
Dat zijn (wat men gemeenzaam noemt) secundaire bronnen. Nooit ofte nooit daarin meegaan.
Nooit aan meedoen. Altijd dossiers lezen. Altijd en altijd. Niet opgeven. Ooit zal de kiezer u hiervoor belonen. Wacht maar.

Scroll ook naar vroeger, bijv. 29 februari. Vergt geen tijd.

Hoe oppositie voeren?

Hou u vrij op 6 maart, vanaf 20 uur tot een gat in de nacht.
Dit is geen grap, geen infotainment.

Spoed u naar – uitgerekend – het Middenstandshuis op Bissegemplaatse in Bissegem. Want daar komt de VLD-burgemeester Patrick Poppe uit Zele een uiteenzetting geven over de vraag hoe raadsleden (en burgers?) kunnen oppositie voeren tegen de democratisch verkozen meerderheid. Hier in Kortrijk tegen de nieuwe coalitie CD&V-VLD. Het wordt ongetwijfeld een constructieve avond. Zie voetnoot.

Er is een welkomstwoord van CD&V-schepen Stefaan Bral, immers woonachtig te Bissegem en aldaar zijn stamcafé hebbend.
Hij zal ons in het bijzonder in zijn beste streektaal onderhouden over zijn strubbelingen met de burgemeester (door hem genaamd: “kluchtenspeelder”) en daarbij geen pittige roddels schuwen. Tot het panneel behoren de VLD-schepenen Wout Maddens en Marie-Claire Vandenbulcke.
De burgemeester komt nog naar de receptie achteraf.
Het Vlaams Belang zorgt voor de openbare orde. Buitenwipper is Eric Flo van lijst JMDD. Binnenwipper: Koen Byttebier, fractieleider van de VLD.

Maar de keynote speech (zie voetnoot) wordt gegeven door Philippe De Coene, fractievoorzitter van de oppositiepartij SP.A-Spirit-Groen.
Daarin zal hij zijn klachten toelichten over de Stadskrant.
Want in de editie van januari maakte de burgemeester – nu lid van de meerderheid – het werkelijk te bont. Zijn voornaam kwam er 14 keer in voor. Zijn familienaam 15 maal. De term “burgemeester” 6 maal. De naam Philippe De Coene?? NUL keer !

Dat kan dus niet meer. Dat de oppositie nergens nog een stem krijgt. Overigens niet enkel niet in de Stadskrant. Ook niet op WTV-Trefpunt of de Kortrijkse website.
Er bestaan nochtans circulaires over het deontologisch gebruik van gemeentelijke informatiebladen.

Al in februari 2000 stuurde toenmalig Vlaams minister Johan Sauwens naar iedereen een omzendbrief waarbij hij aan de zetelende mandatarissen vroeg om inzake het gebruik van gemeentelijke informatiebladen de nodige kiesheid aan de dag te leggen. Want, zo stelde hij: een infoblad heeft tot doel om de bevolking op een neutrale en objectieve wijze te informeren over de gemeentelijke diensten en activiteiten.
“Het is inderdaad een officiële uitgave van de gemeente en niet van de zittende meerderheid. Het gemeentelijk infoblad kan dan ook niet politiek gekleurd zijn. Een verstandig bestuur legt zichzelf ter zake uit eigen beweging strenge regels op.”

Verder nog: “In ieder geval lijkt het mij niet mogelijk dat leden van het College in het jaar van de verkiezingen en zelfs daarbuiten, in het gemeentelijk informatieblad op een systematische wijze hun verwezenlijkingen van de afgelopen bestuursperiode op een rijtje plaatsen. Dat lijkt me geen onafhankelijke redactionele bijdrage. In een officieel infoblad moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.
En Johan Sauwens vroeg aan de provinciegouverneurs om bij de uitoefening van hun administratief toezicht te waken op bovenvermelde richtlijnen.

Een gelijkaardige circulaire kwam er van minister Marino Keulen op 3 februari 2006. Praktisch met dezelfde bewoordingen. Met de toevoeging dat objectiviteit en neutraliteit ook moesten of kunnen toegepast in andere informatiekanalen, zoals de elektronisch beschikbaar gestelde informatie.

Ja, zal de sinds jaren beloofde vernieuwing van de Kortrijkse website ook een hoekje reserveren voor de oppositie? Ook voor raadslid Eric Flo? Krijgen we eindelijk een volledig schriftelijk verslag van de raadzittingen?

Maakt een eventuele klacht van De Coene een kans bij de gouverneur?
Hoogstwaarschijnlijk niet. Breyne en de burgemeester staan op goede voet met mekaar. (Durft u wedden dat Stefaan ooit gouverneur wordt? En Guy Leleu burgemeester? Durft u?)
En in de gemeente Puurs heeft het Vlaams Belang in de gemeenteraad van 25 januari 2007 al een keer het gebrek aan neutraliteit in het gemeenteblad aangeklaagd. De doorlopende goed nieuwsshow.
Een klacht van de partij werd het jaar tevoren al door de gouverneur als ongegrond beschouwd. Artikels in het gemeenteblad van Puurs worden opgemaakt door een stuurgroep van ambtenaren onder leiding van een communicatiedeskundige. Ze worden wel ter goedkeuring voorgelegd aan het College want dat is de verantwoordelijke uitgever.

Maakt Philippe De Coene een kans?
Op de vergadering in Bissegem over de vraag hoe oppositie te voeren zal de burgemeester na de keynotespeech van De Coene antwoorden dat het raadslid gedurende de zes jaar dat hij schepen was nooit gevraagd heeft om de oppositie een stem te geven in de Stadskrant of op de Kortrijkse website. Waarop raadslid De Coene zal replikeren dat hij dat wel heeft gedaan, maar dan binnenskamers.
—————————————————————
Voetnoten met stellingen.

* Being in opposition is tough.
* Forget that pernicious and mindless adage: the duty of the opposition is to oppose.
* A strong opposition motivated by the public interest is an adornment to political life. Negativism for its own sake is a political cancer.
* The duty of an opposition is to act with vigor in guiding and critising with integrity the conduct of the government, to make heard the voices of the minority without fear.

Maar hoe op een denkbaar soepele manier oppositie voeren als zelfs de agenda van het schepencollege van 26 februari nog niet eens op de Kortrijkse website staat? Soms helemaal niet wordt gepubliceerd. Laat staan de beslissingen.
Na zo’n College komt er altijd wel een persbabbel, voor journalisten die nog nooit een dossier hebben ingekeken of onderzocht en dientengevolge hoogstens enkele (niet alle) puur informatieve vragen kunnen stellen. En dan nog…

De verleiding van de dochter van de burgemeester van Kortrijk tot huwelijksbeloften

Hoewel de huidige burgemeester van de stad Kortrijk heel nauw betrokken is bij het uitstippelen van de hedendaagse Belgische politiek, zou hij het hoogstwaarschijnlijk nooit in zijn hoofd halen om de nationale regering in te schakelen wanneer één van zijn dochters wil trouwen met een jongeman die volgens zijn mening niet past in zijn familie.
Iets meer dan tweehonderd jaar geleden deed nochtans één van zijn voorgangers dit wel toen zijn oudste dochter MARIE (ja!-KW) wilde trouwen met de zoon van een Kortrijkse schepen. In die tijd golden dan ook heel andere zeden en gewoonten.

Zo start het verhaal van prof. (en provincieraadslid) Jos Monballyu, verschenen in De Leiegouw en ook te vinden op internet. Zie: www.kuleuven-kortrijk.be/facult/rechten/monballyu.

Wat waren de feiten die in de 18de eeuw aanleiding gaven tot een staatszaak met tussenkomst van de hoogste instanties van de Oostenrijkse regering in de Nederlanden?

De 54-jarige Charles-Constantin Vanderstraeten, heer van Ten Aerden (enz.) en burgemeester van Kortrijk moest op 8 april 1771 tot zijn schade en schande vaststellen dat hij zijn 22-jarige dochter Marie in de afgelopen jaren wat teveel alleen had gelaten met Maximiliaan-Joseph-Jacques Pyl du Fayt. Deze 37-jarige zoon van een schepen was nog wel door toedoen van Vanderstraeten tot griffier van Kortrijk benoemd en aldus belast met stadszaken. Tot grote vreugde van Marie kwam hij die regelmatig bespreken in het statige herenhuis van Charles in de Rijselsestraat in Kortrijk. De jongedame had toen net wat verstrooiing nodig om haar liefdesrelatie met de zoon van een lijnwaadverkoper te verwerken. Tijdens zijn vele huisbezoeken werd Maximiliaan door beide ouders telkens zeer hartelijk ontvangen. Hij kreeg ook vele keren de gelegenheid om Marie alleen te spreken, iets wat de ouders ook gedoogden tijdens de vele openbare bijeenkomsten of wandelingen die de Kortrijkse burgerij toen organsiseerde.
Uiteindelijk, tijdens een gezellige winteravond in de loop van de maand december 1769 maakte Marie haar ouders deelachtig aan haar genegenheid voor Maximiliaan en vroeg zij haar vader een afpraak voor een huwelijksaanzoek door haar geliefde.
Vader Charles, die met zijn oudste dochter veel hogere plannen had, kreeg meteen een woedebui. Hij deelde zijn dochter botweg mee dat Maximiliaan veel te oud was en gezien zijn gering fortuin helemaal niet van haar stand was.

De rest van het verhaal staat op internet.
De vlucht naar een klooster in Frankrijk. Hoe de burgemeester niet liet met zich sollen. Een crimineel proces aanspande voor de Raad van Vlaanderen. De vervolging voor ‘vrijwillige schaking’ (“rapt volontaire”) en misschien zelfs “rapt de violence” en “séduction”.

*****
Maar nu vraagt u zich al helemaal moedeloos af wat kortrijkwatcher bezielt om zich in te laten met oude liefdesverhalen. Hierbij dan nog wel een nieuwe rubriek heeft geopend onder de naam “INFOTAINMENT”.
Dat komt omdat dit de enige manier was om het door de burgemeester als vijandig bestempelde overnamebod van Roularta op onze cvba-vzw af te slaan.
Toen dit bod ter ore kwam van onze lezersadviesraad werd heel het colofon van de website bijeengeroepen in het Ondernemerscentrum. Iedereen was er. De hoofdredacteur en zijn adjuncten, de chef redactie, de eindredactie, de directeur, de corrector, de marketeer, de artdirector, de documentalist, de brievenopener en de twee secretaressen.

Het voltallige schepencollege, onder leiding van Stefaan Bral, hield een prikactie. Met een spandoek: “Weg met de Rik en leve Marie”. (Rik, dat De Nolf – noot van de redactie.) Hilde Demedts droeg een bordje: “Frère, go home!” Schepen Jean de Béthune beloofde al meteen een kapitaalinjectie, geput uit de begrotingspost “imago, innovatie en creatie” uit de rubriek Ruimtelijke Ordening.
Daar waren evenwel voorwaarden aan verbonden. Vernederende voorwaarden die ik helaas om pure immateriële bestaansredenen niet kon weigeren.

Er is geen scheiding meer tussen redactie en directie ! Het redactiestatuut dat mij enige onafhankelijkheid van de lezers en reclame garandeerde wordt opgeheven. Meer nog: de directie komt in handen van Stefaan Bral, de dienst documentatie gaat naar stadssecretis Geert Hillaert en de eindredactie berust voortaan bij Adrien Devos.
Kortrijkwatcher mag ‘senior writer’ blijven mits de belofte dat hij wat meer energie en tijd zal besteden aan “human interest” bij het lokale nieuws. Er moeten ook meer gekleurde foto’s komen. De senior writer en de corrector krijgen hierbij gedwongen assistentie van Peter Lanssens van “Het Laatste Nieuws” en Bernard Vancraeynest van “Het Nieuwsblad” (voor de correcties en aanvullingen).
Manager-marketing: Marie De Clerck.

Voor het onderhouden van gesmeerde relaties met de reguliere pers heeft onze lezersadviesraad raadslid en volksvertegenwoordiger en stokebrand Carl Decaluwé aangeduid. Je hebt nu eenmaal de lezers die je verdient. ’t Is toch zo?

Als straf en om meteen maar de nieuwe populistische richting van deze weblog zichtbaar te maken werd het tweede deel van het artikel “De gemeenteraad online beluisteren en bekijken” van het scherm gehaald. ICT-schepen de Béthune vond het te moeilijk.

PSST.
Hij weet wel niet dat het stuk nog te vinden is op www.medium4you.be, in de editie van 18 februari.