Category Archives: gemeenteraad

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (bis)

In ons heel losjes overzicht van een aantal agendapunten uit de gemeenteraad van 10 oktober 2005 zijn we nu gekomen aan nummerke 2.9. Dat zou best samengelezen worden met punt 3.8.
Want die nummerkes hebben allebei betrekking op de heraanleg van de omgeving Begijnhofpark, Onze-Lieve-Vrouwkerk, Groeningestraat, Kapittelstraat, enz.  

2.9. Heraanleg Groeningestraat, enz. en riolering in het Begijnhofpark. Fase 2: heraanleg van de Groeningestraat. Wijze van gunnen.
Dat stuk is gewoon niet te verstaan.
Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.

Dat stuk is gewoon niet te verstaan.Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.De rioleringswerken in het Begijnhofpark zijn al een tijdje bezig. Wat maakt dat Begijnhofbewoners niet meer langs achter bereikbaar zijn. Hierdoor zijn wel al familiedrama’s vermeden… Via de krant vernamen zij ook dat de parkings van het rustoord Sint-Vincentius en het Begijnhof wellicht weer zouden kunnen verdwijnen. Welnu, als dat waar is, voorspel ik grote moeilijkheden. De nonnen van het RVT zullen dan eisen dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. En dat was werkelijk een boeltje. Lelijk ! De wagens van personeel en bezoekers stonden tussen de bomen, helemaal in het wilde weg geparkeerd.
In dat moerassig gebied is er al veel geprutst aan de riolen. Op kosten van het OCMW dan.

Dat stuk is gewoon niet te verstaan.Die fasen ! Fase 1 sloeg op de rioleringswerken in het Begijnhofpark. Fase 2 omvat ook rioleringswerken, nu blijkbaar in de Groeningestraat, maar die rioleringen moeten ook het water van het winkelwandelgebied opvangen en dat was fase 1. Zie nog punt 3.8.De rioleringswerken in het Begijnhofpark zijn al een tijdje bezig. Wat maakt dat Begijnhofbewoners niet meer langs achter bereikbaar zijn. Hierdoor zijn wel al familiedrama’s vermeden… Via de krant vernamen zij ook dat de parkings van het rustoord Sint-Vincentius en het Begijnhof wellicht weer zouden kunnen verdwijnen. Welnu, als dat waar is, voorspel ik grote moeilijkheden. De nonnen van het RVT zullen dan eisen dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld. En dat was werkelijk een boeltje. Lelijk ! De wagens van personeel en bezoekers stonden tussen de bomen, helemaal in het wilde weg geparkeerd.In dat moerassig gebied is er al veel geprutst aan de riolen. Op kosten van het OCMW dan.En dan dat verkeerscirculatieplan voor de Groeningestraat! Wie nu bijvoorbeeld vanuit de omgeving van de Houtmarkt de stad richting Harelbeke-Gent wil verlaten wordt opnieuw het centrum ingejaagd, via het Plein, de Romeinselaan en de Veemarkt. Opnieuw binnen in de “autoluwe” stad…
Het stadsbestuur geraakt er niet aan uit. En zeggen dat we hier een peperdure halvetijdse verkeersdeskundige hebben ingehuurd, en naar het schijnt ook in het bezit zijn van een “verkeersmodel”. Soort simulator. Bij de reguliere ambtenaren zijn er ook verkeersdeskundigen. En in het kader van het grootse Bijstand-procect heeft Foruminvest (beter: nv Sint-Jan) ook al een studiebureau ingeschakeld.

Volgens de krant van vandaag opteert schepen Leleu voor éénrichtingsverkeer in de Groeningestraat, stadinwaarts dan naar de Grote Markt. Maar er staat nog niets vast. Er is wel geopteerd voor éénrichtingsverkeer, maar men weet nog niet in welke richting.
De werken in de Groeningestraat zullen naar schatting 729.000 euro kosten. Op de begroting is 700.000 euro ingeschreven.
Niet te verstaan is dat men daar geen trekkingsrechten voor gebruikt. Dat geld ligt daar zomaar te rapen. Was dat niet zo voorzien?

2.11. Herinrichting van het Volksplein en omgeving.
Dat is waarlijk een van de schoonste projecten van de stad. Een echte heropwaardering van het openbaar domein in deze volks- en studentenwijk.
Alles wordt door het Stedenfonds betaald. We krijgen daar veel geld van. In 2004: 1.918.739 euro. Dit jaar nog 79.000 euro méér. Dus telkenjare en al jaren bijna 2 miljoen.
Met dat Stedenfonds had men nog heelwat andere plannen, maar daar wordt niets meer over vernomen.
(Het Stedenfonds niet verwarren met het Gemeentefonds. Daar krijgen we ca. 24 miljoen van. Het Stedenfonds gaat naar een beperkt aantal steden en dient voor speciale projecten.)
Spijtig dat het allemaal zo traag opschiet.
Raming van de kosten: 1.226.099 euro. Op de begroting is hiervoor net wat minder voorzien: 1.210.000 euro.

3.1. Definitieve schenking van boeken aan de bibliotheek Avelgem-Spiere-Helkijn.
De stadsbibliotheek geeft 577 boeken weg. Ze waren al vroeger in bruikleen gegeven. En we hebben ze toch dubbel.
Maar nu wil ik toch wel nog eens het niveau van een gemiddeld Vlaams Blok-raadslid illustreren.
Raadslid W. Depauw zegt dat hij die schenking zal steunen op voorwaarde dat de betreffende boeken hoofdzakelijk nederlandstalig zijn.

3.6. Biologische behandeling door afbraak van organisch slib van drie vijvers.
Het gaat om de vijver van het o.c. Marke, die van de Vetextuin en van de tuin Messeyne.
Niet-specialisten in de gemeenteraad zullen hier weer met de handen in het haar zitten.
De raadsleden van Spirit (voormalig Groen) en Groen zullen al hun duivels ontbinden en niet weten van ophouden. Die gasten kennen daar iets van, van homogeen uitstrooien van bacteriën.
U moet wel weten dat het hier gaat om een kunstmatige en dure werkwijze . Groen houdt niet van kunstmatig uitstrooien van grofkorrelige micro-organismen. Daarbij is het zo dat vijvers zichzelf reinigen op voorwaarde evenwel dat er geen bomen staan en er geen zon op schijnt.
Groen zal dus voorstellen om de bomen in de tuin Messeyne te laten kappen en zonneschermen te plaatsen.

3.7. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat: aanleg binnengebied op gronden Vandendriessche.
Eigenlijk samen te lezen met puntje 2.11. Zie hierboven.
Kostprijs geraamd op 89.755 euro en nog een keer 190.000 euro voor de groenaanleg en de omgevingsaanleg. Dit maakt 279.755 euro.
Hoeveel hebben we nu nog over uit dat Stedenfonds?
Heb geen zin om dit nu op te zoeken. Heb nog wel wat anders te doen. Is er vandaag niet ergens een receptie?

3.8. Heraanleg Begijnhofpark en omgeving. Fase 1.
Dit puntje moet u samenlezen met nummerke 2.9.
Zie supra. Hier zijn we nog in fase 1 hoor.
Ontwerper BVBA Paul Deroose uit Jabbeke is eindelijk klaar met zijn voorontwerp. Die man werkt al jààren aan de omgeving. (Dat gaat zo bij openbare aanbestedingen.)
Maar hier gaat het blijkbaar slechts om groenaanleg. Raming (afgerond) : 428.000 euro.
In de toelichting wordt niets gezegd over de financieringswijze.

Nu wat kommentaar over de wijze van gunnen. Voor gevorderden.
Het Kortrijkse stadsbestuur heeft er al lang een handje van weg om als het maar enigszins kan openbare aanbestedingen (de laagste prijsindiener wint onvermijdelijk) of offertes (beste verhouding kwaliteit prijs wint) te vermijden.
Bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking is veel meer mogelijk om “goede” – laat ons zeggen uitgekiende – kandidaten te selecteren voor het uitvoeren van werken, voor leveringen, voor diensten.
Bij dit agendapunt wordt de gemeenteraad weer eens verzocht om te werken met een onderhandelingsprocedure. Nog wel met een totaal verkeerde verwijzing naar artikels uit de wet op de overheidsopdrachten. Piet Missiaen (Spirit) vroeg zich in de raadscommissie van dinsdag af of dit wel kan. Schepen Philippe De Coene ziet niet dat er naar verkeerde artikels uit de wetgeving wordt verwezen, en zegt dat hij de zaak zal laten onderzoeken door de juridische dienst. Die heeft intussen geantwoord dat het gaat om een materiële vergissing. Er moet wel degelijk een openbare aanbesteding gebeuren.
Maar nu. Een merkwaardige anecdote. Zeer freudiaans te verstaan.
In de vorige raadszitting heeft Piet Missiaen ook een keer gevraagd waarom er niet werd gekozen voor een openbare aanbesteding. Schepen Jean de Bethune verdedigde met hartstocht de stelling dat de voorgestelde wijze van gunnen in dit geval wel degelijk mocht. Terwijl in de Collegebesluiten ook wel degelijk was gekozen voor een andere, met minder vrij spel voor het kiezen van de gelukkige winnaar.

4.2. Stedenfondsproject Sint-Denijsestraat. Afbraak woning.
We zitten nu al in “de vierde commissie” maar dit punt hangt wel samen met 2.11 en 3.7.
Hebt u ook al geen zin meer om raadslid te worden?

Lezer,
We moeten even pauzeren.
Nu toch nog iets opzoeken. Het is mogelijk dat dit een hele avond in beslag neemt en dat u ons pas morgen terugziet. Die receptie kan wel zonder ons doorgaan.

Gemeenteraadsleden zitten met de handen in het haar (1)

Veel kandidaat-raadsleden dachten in den beginne dat een gemeenteraad zoiets was als een borreltafel.
Als gemeenteraadsleden de stukken van de Raad toegespeeld krijgen in een linnen zak spreken we van een “zware” gemeenteraad.
De Raad van maandag 10 oktober is overweldigend zwaar. Alleen al die (tweede) begrotingswijziging vergt zeker een dag werk om ze te doorgronden. We komen daar alleszins op terug.
Nu overlopen we enkele losse agendapunten. Om u een idee te geven van wat plaatselijke reporters komende maandag te wachten staat.

1.2. Coraproject te Moeskroen en Estaimpuis. Machtiging om een schorsings- en annulatieberoep in te stellen bij de Raad van State.
Op 10 minuten autorijden van Kortrijk plant de NV Cora een mega-handelscomplex. Schepen Jean de Bethune wil dit niet. Tegen alle vroegere vergunningen heeft de stad dan ook altijd de nodige administratieve beroepen ingesteld. Nu dus weer, omdat zowel Estaimpuis als Moeskroen opnieuw een socio-economische machtiging hebben verleend aan de NV Cora.
We spreken hier van een grensoorlog. Straks doet de Moeskroense burgemeester iets tegen ons eigen geplande mega-complex op de Bijstand-site.
UNIZO heeft ook administratief beroep ingesteld, maar dan tegen de socio-economische machtiging van het interministerieel sociaal-economisch comité voor de distributie.
Onze traditionele stadsadvokaat voor dit soort zaken met de Raad van State (bijvoorbeeld ook heel dat gedoe rondom kansspeloorden in de stad) krijgt weer een hoop werk. Het wordt tijd dat de raadsleden nog een keer aan schepen Hilde Demedts vragen hoe men komt tot de aanstelling van een raadsheer, en hoeveel dat allemaal kost. (Hilde vindt dit soort vragen onwelvoeglijk.)

1.3. Verkoop aan AZ Groeninge van grond gelegen aan de Marionetten voor de realisatie van het algemeen ziekenhuis.
We zijn zeker al van in 1998 bezig met aldaar grond te kopen van Kristjan Dumolin.
Toen voor zowat 10 miljoen Belgische frank (ongeveer 5 ha.) . MAAR ! Bedoeling was toen althans om heel de Marionetten te bebossen. Er een recreatie-oord van te maken. Iets heel anders dan een mastodont-ziekenhuis bouwen.

Ter herinnering.
De SP is altijd al gekant geweest tegen de bouw van een mega-ziekenhuis.
Tot op het ogenblik dat Philippe De Coene mocht schepen worden.
De eigenaar van die gronden (de N.V. Koceram) heeft nu plotseling (sinds de jaarvergadering van 9 juni 2005 ?) ingezien dat grond verkopen voor bebossing minder opbrengt dan grond verkopen voor (of aan) een ziekenhuis. Koceram wil nu toch voor een deel van die gronden gecompenseerd worden voor het prijsverschil dat zij eigenlijk had kunnen krijgen bij een rechtstreekse verkoop aan het AZ Groeninge. Hoe zou je zelf zijn?
Als men kan 3 euro meer kan krijgen per m² ?

De grond die nu verkocht wordt is vereist om de beek aldaar te verleggen. Maar die is al verlegd.
In de memorie van toelichting voor de raadsleden had men beter niet die afkorting “Koceram” gebruikt maar wel “Koramic Holdings”. Dat is sinds de jaarvergadering van Koceram (dd. 9 juni) de echte maatschappelijke benaming van de NV Koceram. Dan zou er bij de raadsleden al wat meer licht zijn opgegaan, zodat zij er kunnen op toezien of schepen Bral bij dit agendapunt de zaal verlaat. Schepen Bral is namelijk directielid van “Koramic Roofing Products”.
Ter info nog: een heel nauw kabinetsmedewerker van de burgemeester is onlangs benoemd tot bestuurder van “Koceram”.

1.4. Aankoop grond in Marke voor de realisatie van een nieuw fietspad.

Hier zal schepen Jean de Bethune even naar buiten moeten om een sigaret te roken. Want de familie heeft véél meer grond liggen dan een gemiddelde Kortrijkzaan in zijn meest luciede dromen kan vermoeden.
(Een grote kans om het grondpatrimonium te gelde te maken heeft het geslacht gemist in Marke, toen men daar in de buurt van het kasteel gerust ook grond kon kwijtraken aan de stad voor de aanleg van een christendemocratisch-humanitair “zigeunerpark”. Kasteelvrouw kon dan te velde afzakken met koekjes voor de lijfeigenen.)
De pachter van de familie wordt voor de pachtbeëindiging schadeloos gesteld door de stad.
Maar dat kost niet zoveel. Alweer een slak waar geen zout wordt op gelegd.

1.7. Tweede begrotingswijziging voor 2005.
Zoals u weet heeft de begroting intussen voor gewone ontvangsten en uitgaven de 100 miljoen euro overschreden.
De ontvangsten stijgen nu met 4,8 miljoen euro, en de uitgaven met 5 miljoen.
Over dit alles later meer. In een apart stuk.

1.8. Begrotingswijziging van Parko.
Ook geen klein bier.
De uitgaven in buitengewone dienst (investeringen) stijgen met 4,7 miljoen. De oorspronkelijke raming bedroeg slechts 1,6 miljoen. Vanwege die onvoorstelbare meeruitgaven mogen we ons aan een verhoogde ijver van de pakmadams verwachten.

Veel heeft te maken met de aankoop van de ondergrondse parking aan het Schouwburgplein. Zal de gemeenteraad deze aankoop simpelweg goedkeuren via deze begrotingswijziging of zal men daar een apart agendapunt van maken ?
Volgens een Collegebesluit van 13 september krijgt Parko voor de aankoop van die parking een “bijkomend” (bijkomend?) krediet van 4.600.000 euro. En daarbij nog een investeringstoelage van 2,3 miljoen. Samen dus bijna 7 miljoen.
Schepen Guy Leleu is weeral een beetje onvolledig wanneer hij in de pers (“Het Nieuwsblad” van 5 oktober) verklaart dat de Groeningestad voor de aankoop van de parking Ladeuze 4,58 miljoen euro zal ophoesten. Burgemeester zegt 185 miljoen oude BEF. Hij verwacht niet onmiddellijk bijkomende kosten.
In de begrotingswijziging is slechts sprake van 2,3 miljoen. Dat is dus die investeringstoelage.
(Wordt de rest van de stadsbijdrage naar de begroting van volgend jaar verschoven?)

Op de agenda van de gemeenteraad is bij hoogdrindheid een bijkomend punt toegevoegd.
Men was vergeten dat de erfpacht met de Parking Ladeuze nog moest worden beëindigd.
Hier is sprake van een eenmalig en forfaitair bedrag van 4.586.030 euro. (Moet er geen schadeloosstelling komen voor de beëindiging van de erfpacht? Die gold voor 66 jaar.)
HOEVEEL ZAL DE AANKOOP VAN DE PARKING NU EIGENLJK KOSTEN?
Om het zaakje helemaal op te klaren “verduidelijkt” schepen van financiën Alain Cnudde nog dat de stad en Parko elk de helft van de “overname” zullen financieren. En voor Parko gebeurt dit door een investeringstoelage van 2,3 miljoen euro.

Begrijpt u nu dat raadsleden met de handen in het haar zitten?

P.S.
Parko krijgt van de stad ook nog een zgn. doorgeeflening van 3,7 miljoen. Dat bedrag moet het gemeentebedrijf Parko later terugbetalen.

2.1. BPA “woonwagenterrein”: behandeling van het bezwaarschrift.
Over dit tsiganologisch project vertelden we hier al meerdere malen op deze stadsblog.
(Weet u dat er hierover al decennia palavers worden georganiseerd? Onvoorstelbare, bijna slaande ruzies in “De Gilde”. Dat ze – die zigeuners! – gaan kamperen aan ’t kasteel van de Bethune ! Citaat van een gildeman.)

2.2. Afsprakennota van de stad met Leiedal.

Schepen van de stad Frans Destoop is tegelijk ook voorzitter van Leiedal.
Hij zal dus aan de gemeenteraad vragen om een afspraak goed te keuren die hij met zichzelf heeft gemaakt. (Kan hij daar dan over mee stemmen?)
Het is al geruime tijd zo dat Leiedal van de stad exclusieve opdrachten krijgt. Dat wil zeggen zonder openbare aanbesteding of offerte. (Terwijl Leiedal dan sommige van die opdrachten op zijn beurt uitbesteedt. Kluchtig.)
Nu gaat men een “raamovereenkomst” maken. Dat is altijd gevaarlijk. (Zie hoe het er aan toegaat bij de ICT-aankopen.) Leiedal krijgt nog meer vrij spel. Voor een bedrag van maximum 75.000 euro per jaar, dat wel. Hierbij dient nog opgemerkt dat Leiedal jaarlijks ook werkingstoelagen krijgt van de stad. Nu 156.725 euro.

2.3. Toekennen van investeringstoelage aan de Zuid-West-Vlaamse Bouwmaatschappij.
Dit is een schoolvoorbeeld van netwerking binnen de christendemocratische zuil.
Op de voormalige textielfabriek TSA in de Hugo Verriestlaan is de Bouwmaatschappij bezig met een project sociale woningbouw. Voor de meerkost van de 45 ondergrondse parkeerplaatsen krijgt de maatschappij nu een subsidie van de stad ten bedrage van 7.437 euro, per garage.
Ja, zo kunnen we het ook. ‘k Ga ook een keer een sociale woning bouwen. Zo komen we wellicht aan de 2000 in aantal die de CD&V in zijn kiesprogramma 2000 heeft beloofd. Binnen deze legislatuur. (Raadslid en Vlaams volkvertegenwoordiger Carl Decaluwé blijft het nalaten om hierover persberichten – noodkreten – in de bevriende media te verspreiden. )
Dit cadeau aan één Bouwmaatschappij schept wel degelijk een precedent.

2.4. Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.
Dit is een afsprakennota tussen stad en nutsbedrijven (bijvoorbeeld Belgacom, Gaselwest, Aquafin) plus privé-bedrijven om werken op openbaar domein beter en gezwinder te laten verlopen. Eindelijk. Wie al is geconfrondeerd met werken op openbaar domein kan wel wat vertellen over de gang van zaken. Zie momenteel de coördinatie van de werken in Heule.
Met de hem eigen bedrevenheid om de Raad wat wijs te maken heeft schepen Baghwan Guy Leleu altijd beweerd dat de stad al zo een code had. (De vorige schepen van mobiliteit had toch de beleefdheid om dit niet te zeggen. Zij zou namelijk werk werk maken van een code.)
Nu blijkt dat dus weer een keer niet waar te zijn. Er was wel ergens een soort technisch reglement, een niet afdwingbare leidraad (nooit door de gemeenteraad goedgekeurd), maar helemaal geen code zoals de VVSG er al lang een heeft opgemaakt ten behoeve van de gemeenten. Een ruzie met Gaselwest heeft de opmaak van de echte code nu eindelijk teweeggebracht.

2.8. Heraanleg dorpsplein in Marke.
Ook eindelijk. (Aalbeke en Heule moeten nog wat wachten.)
De studieopdracht hiervoor bestaat al sinds 1998. Deze traagheid van bestuur heeft ons al veel geld gekost. Bijvoorbeeld alleen al omwille van de aanpassing van de erelonen. En de stijgende kostprijzen voor materiaal. Ik geloof dat we het daar ook al eens hebben over gehad.
Op deze slak leggen we geen zout meer. Aldi ziet ons zoal niet meer graag komen.
De memorie van toelichting over dit punt is plotseling zeer uitvoerig. Men moet zelfs het dossier niet meer gaan lezen.
Raming van de infrastructuurwerken: 1,6 miljoen euro.
Een deel daarvan (713.163 euro) krijgen we betoelaagd van de hogere overheid via zgn. trekkingsrechten. Dat investeringsfonds moet nog dit jaar opgesoupeerd, anders zijn we al dat geld kwijt. Begin dit jaar stak er alleszins nog 3 miljoen euro in die kluis. Er is dus haast mee gemoeid. Want de procedure om aan die trekkingrechten te komen is nogal omslachtig. En de investeringsplannen moeten heel concreet uitgewerkt zijn.

(Wordt vervolgd, maar NIET meer op deze bladzijde. Iets voor morgen.
Ga nu rustig kijken naar de beelden van die camera gericht op de Grote Markt. Daar kan geen voetbalmatch tegenop. Wist u dat die camera daar al maanden aan het werk is? En dat de stad dit ook wist en aan niemand heeft verteld. Waarom?)

Scholieren maken opstellen over de gemeenteraad

Leraren sturen zo nu en dan wat scholieren naar de gemeenteraad. Met de hoop dat deze rechtstreekse observatie zal bijdragen tot hun politieke vorming en hun politiek bewustzijn enigszins zal opkrikken.
Die scholieren moeten van hun participatief bezoek dan een verslag opmaken.
We konden de hand leggen op enkele van die opstellen en geven hierna wat citaten.

* Kimberlie is al weggelopen na een half uur. Het was toen aan punt 1.7. Ik ben nog wat blijven zitten tot aan nummerke 2. We hebben dan naar den Trap geweest.
* Er is daar een in het midden van de zaal die zijn boterhammen zit op te eten. Ook zit hij bezig met zijn laptob en wij zouden dat een keer moeten doen.
* Ze mogen daar issemmeskes versturen.
* De burgemeester is een sympathieke. Hij kan heel raar lachen. En hij steekt ook soms zijn armen omhoog.
* Het zijn allemaal marginalen die daar zitten.
* Er is daar altijd een die twee keer hetzelfde zegt.
* Er was niet veel mensen in het publiek. Er zit daar ook een rare tussen. Dan zit hij te roepen dat het niet waar is wat ze zeggen. Wij zouden dat een keer moeten doen. En als ik wegging komt hij mij zeggen dat ik dat allemaal niet moet geloven.
* Ik vind dat raar dat ze daar mogen door mekaar praten en niet luisteren.
* In de gemeenteraad zit er een college en commissie 1,2,3,4.
* De baas van de gemeenteraad zegt dan geen bemerkingen in de raad en er zijn er geen. En dan is alles O.K
* Ge moogt daar de krant lezen en vliegertjes maken.
* Als het bijna gedaan is beginnen ze allemaal te lachen en kletsen ze op de bank.
* Ik zou niet gaarne raadslid zijn. Ge zit daar zolang zonder speeltijd. Ge moet altijd vlug naar andere papieren kijken. Punt 1 goedgekeurd en dan punt 2 goedgekeurd.
* Ik zou willen voor gemeenteraadslid studeren om iets te doen voor de mensen.
* Het zijn allemaal oude.
* Het zijn allemaal marginalen.
* In de begroting is er nog over.
* De juffrouw zegt dat de gemeenteraad verplicht is van de begroting te bespreken in oktober en ik heb niets gehoord van begroting.
* Ze lachen daar met onnozelheden.
* Ik heb daar met een die naast mij zat dan gesproken in de gang en hij heeft dat schoon uitgelegd. Er zijn vier delen in een zitting. Eerst mogen de raadsleden de dingen van de schepens of van het kollege van burgemeesters en schepens bespreken. Dan mogen ze zelf vragen stellen en iets vragen om te doen. En dan mogen ze nog vragen stellen over het nieuws. En dan moet iedereen buiten. Maar de raadsleden mogen blijven zitten. En in een minuut is het gedaan. Ze gaan dan allemaal pinten drinken.
* Ze verstaan er zelf niets van.
* Soms steekt er een zijn vinger omhoog.
* Ik ben weggegaan toen ze begonnen te zagen.
* In de besloten zitting moet ge allemaal buiten. Ik was nog niet buiten en het was al gedaan.
* Als ze mogen praten zeggen ze dank u.
* Er zit daar ook een minister. Hij zit heel de tijd te bellen.
* Ze drinken graag koffie. En ze krijgen een glas water.
* Ik heb veel bijgeleerd.

Gemeenteraad in de zak gestoken (2)

Als u vandaag (vrijdag 8 juli) wel te verstaan vóór 18 uur, iemand ziet in de stad of in een deelgemeente met een propere design linnen tas in vanillekleur en herbruikbaar, dan moet u vooral niet denken dat u de laatste mode-hype hebt gemist.
Het gaat doodgewoon om een gemeenteraadslid op weg naar zijn werk. Op weg om daar binnen de kortste uren tamelijk veel geld te verdienen. 6000 FRANK BRUTO. Beroepskosten niet afgetrokken.
Normaal gezien mag u vannacht die linnen tasdragers niet meer tegenkomen.

Dat vergt weerom enige uitleg.
Deze maand hebben raadsleden voor het eerst hun papieren voor de gemeenteraad thuis bezorgd gekregen in een vlaslinnen tas. Die weegt 150 gram. De documenten die er voor de gemeenteraad van vandaag insteken wegen 2.240 gram. Vandaar dat we ditmaal spreken van een middelzware gemeenteraad. (Onze afspraak is en blijft: 4 kilogram of méér is pas “zwaar”.)
De gemeenteraadsleden worden vriendelijk aangemaand om hun tas na de gemeenteraadszitting terug in te leveren. Hoe ze dan met die twee kilogram papieren, plus de documenten die ter zitting worden aangeboden, terug kunnen thuis geraken zullen we pas laat in de nacht te zien krijgen.
Er is wel een noodoplossing. Raadsleden die hun reserve-boekentas niet hebben meegetorst kunnen vanuit hun stamcafé terug huiswaarts keren met die linnen tas! Ze moeten ze dan wel ten laatste 10 dagen na de voorbije gemeenteraad terug inleveren. Bij de dienst Bestuurszaken.

De balie van het stadhuis zal veel werk krijgen bij het aanwijzen van die dienst. Er zijn verhoudingsgewijs minder raadsleden dan burgers die al binnen in het stadhuis zijn geweest.
En met het bijhouden van het aantal terug ingeleverde zakken. (Het kleefticket met de naam van het raadslid zal ook niet lang standhouden.)

Maar we willen iets TOTAAL anders vertellen.
Wat staat er zoal op de agenda van de raadszitting van vandaag?
Veel te veel.
We wachten nog altijd op het protest van een of andere fractieleider over het feit dat het Schepencollege zo nu en dan komt aandraven met een overvolle agenda. Je moet echt gepensioneerd zijn (gepassioneerd) om zo’n raadszitting als vandaag terdege voor te bereiden.
Er zijn trouwens weer zes aanvullende punten vanwege de raadsleden zelf. Naarmate de verkiezingen naderen zal dit aantal nog toenemen. Raadsleden als Filip Santy (CD&V) en Hilde Overbergh (pro-SP.A) moeten zich meer en meer gaan manifesteren.

Er staan 60 punten op de agenda.
Klassieke dingen zoals tijdelijke politiereglementen, huurvernieuwingen, het ondergronds brengen van distributienetten (die kabel aan de kantoren de CM in de Sint-Janstraat hangt er nog altijd), het uitbreiden van openbare verlichting, herstellingswerken.

Maar ook: de retributietarieven voor fluohesjes !
De oprichting van een nieuwe gemeentelijke vzw (het Muziekcentrum). Aankoop gronden voor het zigeunerpark (iets voor na de verkiezingen). Het preventie- en veiligheidscontract. Alternatieve straffen. Het onderzoek van de kas van het Gemeentelijk Parkeerbedrijf Parko (altijd de moeite waard om iets over te zeggen maar niemand doet het).
De rekeningen en jaarverslagen van de elf gemeentelijke vzw’s. De aankoop van aardgas ten behoeve van de stad, het OCMW en de politiezone. (Dit is een kolfje voor energie-expert en raadslid Carl Decaluwé: hoe gaat de stad om met de liberalisering van de energiemarkt?). Investeringssubsidies voor jeugdlokalen. Bouwen van jeugdaccomodatie voor de Chiro van Rollegem. De jaarrekeningen van de kerkfabrieken. De jaarrekening en het activiteitenverslag van het Stadsontwikkelingsbedrijf (de vroeger Woonregie). Eigen vermogen een beetje gedaald: 5 miljoen. Bezoldigingen: 117.419 euro. Te verwerken verlies plots fel gedaald: 172.712 euro. Inkopen woningen en percelen: 718.190 euro. Reis- en verblijfkosten: 5.480 euro. Representatiekosten: 4.777 euro (Cannes?)

Piet Missiaen (Spirit) wil ook weer wat bovengemeentelijk realiseren. Inzake het inzamelen van oude kledij stelt hij voor om een beleid te voeren dat niet enkel ten goede komt aan doelen in de vierde wereld, maar ook in de derde wereld.
En raadslid Filip Santy (CD&V) heeft een ingewikkeld voorstel tot amendering van het reglement inzake de toegang van voertuigen tot voetgangerszone. Wedden dat het erdoor komt?
Hoe laat wordt het vanavond?
Dat zit wel goed. De voorzitter van vandaag (bij wijze van uitzondering is dat schepen Frans Destoop) zal zijn best doen om de burgemeester waardig te vervangen. Morgen weer vroeg op.

Tussenkomsten op de open gemeenteraad van juli

Ons bericht over de open gemeenteraad van juli op de zócalo (Grote Markt) is nog niet helemaal koud en de voorstellen en vragen van raadsleden stromen al toe.
We belichten even de meest opvallende.

CD&V
Maria Danneels graaft een structurele put in het zand voorstellend de gemeentefinanciën.
Christine Depuydt zorgt voor medische begeleiding van de schepen van Financiën. (Graag zijn naam a.u.b.)
Antoon Sansen memoreert nog even burgemeester Dejaegere.
Filip Santy vertelt een persoonlijke anecdote waarbij ik niet kan nalaten die nu reeds te verklappen. (Toen hij een keer in Amsterdam op de Dam terechtkwam vroeg hij aan een voorbijganger of dit nu wel de derde straat rechts was.) Het antwoord verklap ik wel niet.
Marcel Waegemans bouwt een zandkasteel voorstellend AZ Groeninge.

VLD
Hans Masselis voegt er nog een puntje aan toe, bij de agenda: hij stelt voor om een café te openen in het belfort. Naam: Belfortbis.
Jan Kempinaire verjaagt enkele duiven.
Pierre Lano rolt opnieuw de blauwe loper uit.

SP.A
Eddy Van Lancker belooft plechtig in het kader van een globaal plan van nooit meer te staken.
Hilde Overbergh bevestigt het bericht dat ze lijsttrekker wordt bij de komende raadsverkiezingen.

Vlaams Blok
De drie raadsleden (Roger Bouteca, Wilfried Depauw, Koenraad Verschaete) nemen zich nu voor om gedurende de rest van de bestuursperiode geen enkel dossier in te kijken. Ook al is het in ’t Vlaams.

Groen
Cathérine Matthieu geeft nu in het openbaar drie kussen aan Piet Missiaen en maakt van de gelegenheid gebruik om hem discreet uit te nodigen in het mobiele bos van schepen De Coene.

Onafhankelijk
Godelieve Vanhoutte (staat op de Kortrijkse website nog altijd als dusdanig aangeschreven)
brengt haar boudoir mee en maakt transfotografische zelfportretten.

We blijven u op de hoogte houden.
Het wordt duidelijk een gemeenteraad van doeners.

Voor het eerst: een open gemeenteraad

Kortrijkwatcher heeft wel degelijk oog voor een hiërarchie in de berichtgeving.
Vandaar deze primeur.

Volgende maand komt er een totaal open gemeenteraad op de Grote Markt.
In de zandbak. (Net als in Mexico op de zócala.)

Meer nieuws volgt. Agendapunten en alles. Memorie ! Datum van de openluchtvergadering nog te bespreken. Hangt af van de vraag of ereburger Hugo Claus wel kan aanwezig zijn. (We vragen het aan Veerle.)
Ter attentie van de gemeenteraadsleden: de dossiers zullen ter inzage liggen in de kelder van’t Salonske. Fotokopies evenwel enkel gratis te verkrijgen in café West-Vlaanderen.

Er staat al veel op, op die agenda. Het wordt een zware (plus 4 kilogram) gemeenteraad.
Alle schepenen zijn al ingeschreven. Plus de toekomstige.

Om wegloperij bij de raadsleden te voorkomen zijn alle terrassen dicht.
Voor raadslid Patrick Jolie (CD&V) is speciaal in de Magnum een eethoek voorzien met een stapel boterhammen.
Hij kan daar ook zijn laptop gebruiken en die draadloos opladen.
Carl Decaluwé (CD&V) heeft al beloofd zijn tussenkomst te beperken tot één gerichte vuistslag op het derde oog van Quickie. (De camera’s op het Schouwburgplein zijn al ingesteld en de toezichthoudende agenten geselecteerd uit het reserve-contingent langslapers.)
Dinska Bronska zal nogmaals de vernieuwe versie van het OCMW-jaarverslag 2004 toelichten.
Raadslid Jef Vandenberghe (CD&V) brengt klaarheid inzake de winsten van FIGGA en legt dan de boeken neer.
Piet Missiaen geeft tweemaal spirituele toelichting bij een motie ter voorkoming van de aids-problematiek in Noord-Afrika.
Marc Lemaitre (van PRO SP.A) volhardt in de omerta.
Dirk Bossuyt (VLD) voert een eenakter op.
Schepen Frans Destoop geeft nu al te kennen dat hij zijn stem niet zal verheffen als hij op zijn ziel wordt getrapt.

Dus allen daarheen. (Walter Maes – het grootste verdriet van Kortrijk – kan niet komen.)

Kortrijkenaars kunnen een plaatsje op de gradins reserveren ten huize van Stefaan Bral. Als hij thuis is. Voor kortingen: zie de website van “kortrijk bruist”. Tickets in het zwart zijn te verkrijgen bij Peter Baljuw en Dries De La Montagne.

Even opletten. Tijdens de pauze is de besloten zitting niet toegankelijk voor gemeenteraadsleden. Het volk beslist over benoemingen van een directeur welzijn, het inspannen van een rechtszaak betreffende casus Bral en tuchtstraf voor roker de Bethune.

P.S.
Niet tevreden?
Geld terug.

Ditmaal slechts een middelzware gemeenteraad. Om helemaal ziek van te worden !

De aan de raadsleden toegestuurde documenten ter voorbereiding van de gemeenteraad van 11 april wegen een halve kilo. Omgerekend in bladzijden: ca 150.
Dat kan er nog mee door. Vandaar dat we ditmaal durven gewagen van een “middelzware” gemeenteraad.

Wegens gebrek aan tijd (“We hebben nog wel wat anders te doen! We moeten ook nog een beetje leven!”) volgt hierna slechts een overzicht van de meest kwalitatieve agendapunten met zéér sporadisch en wel degelijk wat voorlopig kommentaar.
In mei komen we dan terug op een aantal zaken die niet in de gazetten staan.

Maar eerst nog even dit.
Alsof de agenda alweer niet zwaar genoeg is, zijn er opnieuw bijkomende agendapunten (ook puntjes genoemd) van de raadsleden zelf. Ik verlang terug naar de tijd dat er helemaal géén waren.
Wanneer zullen onze raadsleden een keer de bestaande dossiers van het College beginnen lezen?
En mijn weblog !?
In de raadscomissies over de agendapunten van het College werden opnieuw weinig of geen bemerkingen gemaakt. En als er dan al een keer iets wordt geopperd gaat het om een zaak die men al in de memorie van toelichting kan lezen, zonder ook maar één dossier zelf te raadplegen.
Het voorstel van Groen! (voor één keer past er hier een uitroepteken) gaat over de opstart van een “landinrichtingsproject Leievallei” tussen Kortrijk en Wervik.
Kuurne, Harelbeke c.s. telt niet mee. De tekst is zeker opgesteld door een medewerker-jurist. Dat gaat dan van “gelet op” tot “overwegende dat”. Met een besluit. En een heus Art. 1.
Raadslid Cathy Matthieu vraagt dus aan niemand minder dan de Minister bevoegd voor Landinrichting (weet er iemand wie dat is?) om op te treden. En het College van Kortrijk wordt gevraagd de dingen uit te voeren.
Raadslid Godelieve Vanhoutte (nu N.V. en A) heeft ook geen tijd gehad om de dossiers te lezen en doet om in de gunst te komen van het electoraat nu al een warrig en niet echt juridisch geredigeerd voorstel om de Kortrijkzanen beter op de hoogte te houden van de evenementen die in hun buurt geschieden. Waar woont zij eigenlijk? Leest ze nog de Stadskrant en Atlas?
Hilde Overbergh (SP.A) is met het oog op de lijstvorming ook weer wakker geschud.
Zij wil op een goed blaadje staan met allerhande “vrijwilligers” en ze een collectieve verzekering aanbieden. Menslievend ideetje gestolen uit de provincieraad.
Cathy Matthieu is nog niet uitgepraat. Ze wil nu nog méér speelbossen, door ADJ (?) begeleid. Dat gaat ons weer een duit kosten aan personeel in geitenvacht (geen bont!). (Ex- Groen-raadslid Missiaen wou ooit alle maisvelden weg wegens horizonvervuiling. Ik heb toen om dezelfde reden gevraagd om de bossen te kappen. Overigens is er een tijd geweest dat de groenen tegen kindjes-in-de-bossen warengekant.)
En raadslid Matthieu rijdt schepen Frans Destoop nog in de wielen met een vraag over de verbindingsweg Kapelhoek-Lampestraat in de buurt van Vandecasteele Houtimport. Het stond allemaal al in de gazetten. Dat zal haar niet goed bekomen. De schepenvan ruimtelijke ordening weet al lang hoe de vork in de steel zit.

’t Is erg allemaal. Ik kan er niet meer tegen.
En nu de ware agendapunten.

Punt 1.3: Kennisname van het verslag van het overlegcomité stad-OCMW
Geen kat die dat verslag leest. In de memorie komt er nooit een samenvatting van dit verslag. Zelfs geen opsomming van de agendapunten.
Het verslag wordt in extenso ook nooit toegestuurd aan de raadsleden. En het is nooit een keer echt lang (max. drie blz.). Het gaat nochtans om een belangrijk driemaandelijks rapport over de werking van het OCMW en de synergieën met de stad.
De burgemeester en vooral schepen Frans Destoop (voormalig OCMW-tycoon) hebben niet graag dat raadsleden ingaan op dit verslag. Er rust een soort taboe op. Nog gewezen voorzitter OCMW-Waegemans daarentegen wil altijd wél graag de bespreking ervan aangaan als er een zeldzame keer een raadslid een opmerking maakt. En dat siert hem. Schitterend hoe hij dan de nieuwe OCMW-voorzitster uit de puree haalt.
In de raadscommissie 1 van vorige dinsdag was de burgemeester verontschuldigd.
Daardoor moest schepen Hilde Demedts het OCMW-verslag toelichten. Van haar is geweten dat ze een grote aversie heeft tegen de geldhonger van het OCMW.
Maar er waren geen bemerkingen van de aanwezige raadsleden.
(Tussen haakjes: praktisch altijd zijn alle raadsleden aanwezig in de hen toebedeelde maandelijkse commissievergaderingen op dinsdag. Dat scheelt een slok op de borrel. In minder dan een half uur, soms in nauwelijks tien minuten heeft men 6000 frank (bruto) verdiend aan presentiegelden. Zonder ook maar één dossier open te maken.)

Punt 1.4: Goedkeuren van het voortgangsrapport Stedenfonds
Er werden in de raadscommissie 1 géén bemerkingen geformuleerd.
Dus doe ik het ook niet.
Het is een uitermate belangrijk rapport, een beetje nodeloos uitvoerig (41 pagina’s), en met het nodige welzijnsjargon (quick win), maar uiteindelijk goed gemaakt.
Gaat over heel belangrijke zaken voor “de mensen”.
Bijvoorbeeld over leefbaarheidsproblemen, het project Sint-Denijsestraat, buurtwerking (de Lange Munte!), het stadsmeldpunt, gebiedswerking (nooit van gehoord?), zelfanalyse door de stad, samenwerking met het OCMW en met de politiezone VLAS, achtergestelde buurten.
Jammer! Jammer ! Alweer niets over timing en financiering.
De subsidies van de hogere overheid zijn torenhoog. Voor dit jaar verwacht men weer bijna 2 miljoen, euro wel te verstaan.
Nog even herhalen: onze raadsleden van commissie 1 hadden geen bemerkingen over dit alles in voorraad.
Weet u waar ik niet mee akkoord ga?
Het project “mystery shopping” wil schepen Lybeer nog dit jaar opnieuw herhalen.
Hierbij worden onze ambtenaren door anonieme “detectieven” benaderd om te zien of ze bijvoorbeeld klantvriendelijk zijn en hun stiel kennen.
Weet je wat? Ik ga een keer schepen Lybeer zelf anoniem op de rooster leggen.

Wacht maar! Nog dit jaar.

Punt 1.5: Aanpassing stedelijk politiereglement
Sinds 1 april zijn een aantal kleinere misdrijven (overlast, ordeverstoring , kleine criminaliteit) niet langer op de klassieke manier strafbaar.
Dat wil niet zeggen dat de stad (een ambtenaar) daar niet meer kan tegen optreden.
Vandaar dit nieuwe reglement. Maar het is nog niet klaar.
Op de site van de VVSG staan alle mogelijke toelichtingen over gemeentelijke administratieve sancties en politiestraffen. Tientallen bladzijden. Er is ook een speciaal forum aan gewijd.
Wordt dat niet gelezen?

Punt 1.7: concessie uitbating cafetaria Lange Munte (lastencohier)
Volgens mij weet het stadsbestuur al wie daar komt.

Een belangrijke opmerking aangaande de agendapunten van de tweede raadscommissie.
Over al de 20 punten uit deze raadscommissie (vooral toegespitst op openbare werken) is door de raadsleden van deze commissie geen enkele bemerking gemaakt.
Niets! Nul!
Ik kom ziek.

Punt 2.5: Herinrichting van de Zwevegemsestraat en de Oudenaardsesteenweg
Eindelijk zal er één invalsweg naar de stad aangepakt worden.
Tot de kiesbeloften behoorde dat men ze een beetje allemaal zou aanpakken maar de vertragingen hierbij zijn helemaal de schuld van de Vlaamse overheid. Vooral van een vorig bewind, ook dat van Steve Stevaert.
Let wel, het gaat hier nog maar om de wijze van gunnen van een studieopdracht.
De studiekosten worden door de Stad gedragen en geraamd op 150.000 euro.
Voor de eigenlijke herinrichting van de invalsweg wordt gedacht aan een bedrag van 2,5 miljoen euro. Daarvan zal 250.000 euro gedragen worden door de stad, voor voetpaden en straatmeubilair.
Via de geijkte kanalen heb ik ooit eens een voorstel geopperd om originele, herkenbare toegangspoorten te maken bij de invalswegen. Dat moet heus niet veel kosten.
Zou het voorstel een kans maken? De werkgroep “Sculpturen in de Stad” waarvan niemand duidelijk weet wat die uitricht zou dit project toch kunnen indienen onder de vorm van een “kunstwerk”? Of wordt het weer een beeldje?

In een volgende fase zal men de studie aanvatten van de as Doorniksesteenweg-
’t Hoge. Beetje later nog de Gentsesteenweg en de Pottelberg.
U verlangt toch ook al tot alles voorbij is?
In elk geval is er stof genoeg voor een volgende bewindsploeg.

Punt 2.17 – 2.18 – 2.19 – 2.20: de Parko van schepen Guy Leleu
Het autonoom stadsbedrijf Parko is een echt bezige bij.
Nu gaat men alweer 35 parkeerautomaten kopen. Immers: om de kas van Parko te spijzen komen steeds weer meer betalende zones.
Op de parkings van de Hallen-site zal men een toegangscontrole installeren (550.000 euro, excl. BTW), een camera-observatiesysteem (27.000, excl. BTW), allerhande signalisatie (120.000, zonder BTW).
Voor de werken op de Hallensite is het wel zo dat Xpo en Kinepolis voor 50 procent van de kosten zullen instaan. (Een vroegere nooit toegepaste overeenkomst was voordeliger voor de stad, subsidiair Parko.)

Opvallend is dat bij de wijze van gunnen Parko vaak maar één leverancier zal raadplegen.
Hoeveel de voorstudies van de werken door Parko hebben gekost is niet bekend. Ook niet wie die eigenlijk heeft gemaakt.

Punt 3.3: schepen Bral koopt een beeldje
Al zes jaar geleden lanceerde een “culturele werkgroep” van Bissegem het voorstel om een kunstwerk te plaatsen op het hernieuwde dorpsplein.
Een kleinere “kerngroep” (dat schepen Bral en enkele vriendjes) heeft dan in 2002 het dossier opnieuw opgestart.
Men besliste om iets te laten maken rondom het thema: “vlassermeisje dat in het deurgaatje staat”.
Uit een zestal kunstenaars werd Jef Claerhout verkozen om dat vlassermeisje “Minneke van Bissegem” in het deurgatje te plaatsen. Voor 32.775 euro, inclusief plaatsing.
De gemeenteraad mag NU beslissen over de wijze van gunnen !…
Schepen Bral organiseert bij die gelegenheid ook via zijn vzw Bruisende Stad een electoraal getint volksfeest op 9 juli.

Punt 3.5: de zwerfpoezen van schepen Philippe De Coene
U zal zich herinneren dat schepen De Coene al in 2002 de zwerfpoezen alhier heeftaangepakt, met mogelijke subsidies van de hogere overheid. Die poezen worden doodgemaakt, of gecastreerd of gesteriliseerd. Voor de periode maart 2004-januari 2005 is hiervoor 21.775 euro gefactureerd door de “Stichting Dier” in samenwerking met dierenartsen.
Aangezien de evaluatie van de poezen goed is wordt de gemeenteraad uitgenodigd om het project met “Stichting Dier vzw” verder te zetten. De memorie vermeldt geen netto-kost. Geen tijd om de begrotingspost na te gaan.
De raadsleden maakten trouwens geen bemerkingen in de commissie.

Punt 4.1: Sociale Economie en Diensteneconomie
De gemeenteraad wordt verzocht om “in te stemmen” met de actieplannen 2005-2006.
De coördinator “diensteneconomie” kan voortaan tot 25.000 euro krijgen. En Vlaams minister K.Van Brempt belooft voor de komende (twee?) jaren 103.062 euro ter beschikking te stellen van de stad. Op voorwaarde dat de stad bereid is om eenzelfde bedrag te investeren.
In de memorie van toelichting voor de raadsleden is sprake van 100.000 euro per jaar beschikbare middelen, en zij kunnen enkel gebruikt worden voor het inzetten van personeel.
Men heeft nu ontdekt dat daarvoor tegen 1 mei een actieplan moest worden uitgewerkt.
Men voorziet 5 projecten: een klusjesdienst, vervoerdienst, verhuisdienst, kinderopvang, kinder- en tienerwerking. Allemaal zaken die de privé ook aankan, maar niet zonder subsidies.
Het zesde project gaat over het toevoegen van minstens twee blanco fiches.
Dat is dus het plan 2 bis.
In de commissie heeft raadslid Lieven Lybeer het verschil uitgelegd tussen “dienstenwerkgelegenheid” en “geïntegreerde dienstverlening”.
We komen daar zeker op terug.

Punt 4.3: multimediale presentatie van het Streekbezoekerscentrum en evocatie van de Guldensporenslag
Als lid van de Algemene Vergadering van de Stedelijke Musea en het Vlasmuseum, plus Bruisende Stad ben ik altijd verheugd om achteraf en via andere wegen te vernemen wat er op museaal gebied zoal gebeurt en zal gebeuren in de gebouwen van het Begijnhofpark.

Punt 4.4: verbouwingen van het Pentascoopproject
Zie onze vorige stukjes hierover. Duidelijk is dat de raadsleden die niet hebben gelezen.
Vorige dinsdag was hierover een zogenaamde Verenigde Raadscommissie.
bijeengeroepen. Dat is een gemeenteraad zonder stemmingen. De burgemeester was er niet. Wel drie schepenen. En veertien raadsleden.
Namens Buda (I?) was er een zekere L. Van Olm. Namens Buda II Kunstencentrum slechts drie leden van de Bende van Vier: J.Fonteyne, K.Kwanten, F.Devos.
Adjunct -stadssecretaris Mieck Vos gaf de toelichting !
We vernamen dat het penthouse niet meer wordt bewoond. Men weet nog niet wat te doen met dit dakappartement. Ik wel.

P.S.
Er is ook nog een jaarverslag 2004 van het Meldpunt van schepen De Coene.
Nodeloos ingewikkeld en veel te geleerd. Dat Meldpunt (het personeel) heeft echt teveel geld.
Het dossiernummer 047529 meldt dat er in een internetkiosk nog een computer staat met een quarty klavier.

Shocking news uit de gemeenteraad (4)

Geen aprilgrap.
Vandaag is de agenda van de gemeenteraad van 11 april bekend geraakt. Het staat nog niet in de gazetten.

De begroting, het jaarplan, het beheerscontract en de afsprakennota voor het lopende jaar 2005 van de vzw Bruisende Stad staan nog altijd niet op de agenda.
Dat loopt nu wel een beetje de spuigaten uit.
Volgende maand mei mogen we ons in de gemeenteraad zeker al verwachten aan de jaarrekeningen 2004 van de andere stedelijke vzw’s. Misschien zelfs al die van de stad zelf.

Ik kan niet aanwezig zijn op die Raad van 11 april en zoek nog altijd een Stellvertreter om te gaan kijken of er een of ander gemeenteraadslid met enige stemverheffing dit nooit geziene schandaal durft aanklagen.
Horen wat de burgemeester daarover heeft te zeggen en hoe schepen Bral zich hieruit zal redden. Als hij tenminste aanwezig is.

Dan weet ik nu al wat hij de raadsleden op de mouw gaat spelden.
Dat het ligt aan het feit dat men van plan is nóg een vzw voor Promotie en Toerisme op te richten.
Onze trouwe lezers weten hoe de vork in de steel zit.
Zie het “thematisch overzicht” alhier onder de rubriek Bruisende Stad.

Shocking news uit de gemeenteraad (3)

Uit de tussenkomsten van raadsleden in de zitting van laatstleden maandag 14 maart is weer eens gebleken dat zij mijn weblog niet lezen. (Ambtenaren naar het schijnt wel. Mijn populariteit in die middens is stijgende en dat doet deugd.)

Zo’n ti-ta tovenaar als schepen Alain Cnudde zei bijvoorbeeld dat de reis naar het verre Cebu 100.000 BEF kost. Geen raadslid dat dan verontwaardigd rechtspringt en zegt dat die mededeling geheel bezijden de waarheid is. Onze trouwe lezers weten dat die reis van mei vorig jaar méér dan het dubbele heeft gekost. Bijna 7.000 euro, zonder hotelkosten. Maar die hotelkosten zouden volgens het Schepencollege betaald worden door de Vlaamse overheid.
Waarom vraagt er geen raadslid om de facturen?

Een zware dagorde met een ontbrekend punt

Aan het begin van een zitting kunnen raadsleden nog opmerkingen maken over de agenda. Wanneer gaat er een keer iemand plechtig rechtstaan en zeggen dat de agenda veel te overladen is? Dat het voor een doorsnee raadslid (met een job) materieel onmogelijk is om een stapel dossiers van één meter hoog in nauwelijks tien dagen door te nemen.
Maar trouwe lezers van deze krant weten ook dat er alweer een agendapunt ontbrak:
de begroting en het jaaractieplan 2005 van de vzw Bruisende stad is nog altijd niet voorgelegd aan de Raad. Er is ook geen raadslid geweest dat de burgemeester er even aan herinnert dat hij lang geleden een thematisch debat heeft beloofd over het taxi-beleid, en laatst nog over de vzw Anno’02 en de vzw Buda-kunsteneiland I en II.

Nog meer onwaarschijnlijke waanzin over het cameratoezicht in de stad

Het geplande cameratoezicht op en rond het Schouwburgplein kwam ook ter sprake.
In deze weblog is deze waanzin uitvoerig behandeld.
Blijkbaar heeft schepen van veiligheid Hilde Demedts die stukken ook niet gelezen. Want zij blijft maar beweren dat studies uitwijzen dat camera’s criminaliteitsfenomen met 40 procent kunnen doen dalen en dat er geen noemenswaardige verschuivingseffecten gerapporteerd zijn. Ook was ze van mening dat er voor die camera’s geen bijkomend personeel nodig is. De mensen die al aanwezig zijn op de dispatching gaan een beetje kijken naar de beeldschermen… Wel, dat men dan maar heel het spel en spul opdoekt. Dit is niet meer ernstig.

Mag ik het nu nog één keer zeggen?
“Centralisten” in de kijkruimte (die overigens moet afgesloten zijn!) dienen speciaal geselecteerd, en een secure opleiding is broodnodig. Ook blijkt uit onderzoeken dat ze na korte tijd (bijvoorbeeld één uur) aflossing nodig hebben. Zelfs de hele ploeg dient na een tijd vervangen te worden, wegens “verbrand”. (Ze weten teveel intimiteiten van de burger. Vertellen teveel aan hun bedgenoten.)
Is er dan werkelijk geen enkel raadslid of schepen die daar enige notie van heeft?

U weet, lezer, dat de installatie NU reeds is voorzien op 16 camera’s.
Raadslid Piet Missiaen (Spirit) vroeg aan de burgemeester uitdrukkelijk of er naast de vier op het Schouwburgplein nog elders camera’s zullen worden geïnstalleerd. De burgemeester kon niet beloven dat er in de toekomst nooit zullen bijkomen. (In een andere gemeenteraad heeft schepen Guy Leleu dit wel beloofd!)
Tegenover de kritiek van Jan Kempinaire (VLD) op het reglement cameratoezicht merkte de burgemeester triomfantelijk op dat minister Dewael bij een bezoek aan de stad enthousiast was over het project cameratoezicht. Ik veronderstel dat de burgemeester kranten leest. Waarom openbaart hij dan niet aan de raadsleden dat de huidige federale minister van Binnenlandse Zaken Dewael zijn mening over cameratoezicht op openbaar domein heeft bijgesteld. Hij heeft er waarlijk ernstige bedenkingen bij, en het is niet zonder reden dat federale wetgeving hieromtrent uitblijft.

Er waren nog veel schokkende zaken mee te maken in die laatste gemeenteraad.
Jammer dat u er alweer niet bij was.
Maar als we op alle slakken zout zouden willen leggen moeten we weer om twee kilo naar de winkel.

Teveel werk

Raadslid Patrick Jolie (CD&V) zat zoals gewoonlijk gedurende praktisch heel de zitting op zijn laptop te werken.
Hij is trouwens niet tussengekomen bij het agendapunt over de aankoop van grond in Heule voor het doortrekkersterrein voor woonwagenbewoners. Niemand ten andere. Het Vlaams Blok heeft enkel gezegd dat de fractie zou tegenstemmen. Zonder meer.
Jolie las wel een uitvoerige tekst voor over de afbakening van het stedelijk gebied. Dat willen we er toch wel even bij zeggen. Teleurstellend dan weer was dat niemand begreep waarover het ging en dit ook niet zei.

Het is overigens schrijnend om te zien hoe vaak belangrijke agendapunten de Raad passeren zonder noemenswaardige tussenkomsten.
Dit keer bijvoorbeeld het convenant over ontwikkelingssamenwerking (Cebu!). Bijvoorbeeld nog het erfgoedconvenant voor 2005-2008. (Raadslid Filip Santy – toekomstig schepen – profiteert er dan wel van om een ambtenaar te feliciteren, met naam en toenaam. Zoiets doet men niet.)
Over het Interreg IIIB -project Citizen First werd ook weinig kommentaar gegeven. Onze lezers weten daar alles over. Schepen Philippe De Coene blijft maar beweren dat heel die gratis-internetopleidingen en PC’s in de stad door Europa worden betaald. En het Vlaams Blok had als enige opmerking dat er in dit soort Europese projecten Nederlands moet gebruikt worden.
Het agendapunt over de sociale economie (u weet wel: dat Equalproject) is er ook zonder kleerscheuren doorgekomen.
En dat compleet gekke gemeentelijke erosiebestrijdingsplan. De tsunami in Kortrijk.

Wat er nu ook toch zéér begint op te vallen is dat raadslid en Vlaams parlementslid Carl Decaluwé zijn mond niet opendoet in de Raad. Zoals u weet is hij specialist inzake media, huisvesting, ruimtelijke ordening en nog zo het een en ander. Denk je dan dat hij bijvoorbeeld tussenkomt bij een zo belangrijk punt als de afbakening ven het regionaal stedlijk gebied? Of bij de belasting op leegstand en onbewoonbare woningen? Maar nee gij! En toch komt hij regelmatig in de media. Bij WTV zijn ze zot van hem, als hij weer eens met een zogezegde enquête uitpakt.

Ambtenaar krijgt de schuld

Er waren wel weer veel bijkomende vragen en voorstellen, al was het maar om in de picture te komen.
Hierbij was er zeker één dikke slak om toch nog even zout op te leggen.
In de gemeenteraad van januari heeft men aan Roularta toegestaan om drie zuilen op te richten op de Veemarkt voor de bedeling van het magazine “Steps”. In werkelijkheid stonden er op een bepaald moment zes displays in de stad. Raadslid Hans Masselis (VLD) en Piet Missiaen hadden hierover natuurlijk vragen.
Schepen Hilde Demedts werd belast om deze onjuiste uitvoering van een gemeenteraadsbeslissing een keer uit te leggen. Dat is niet gemakkelijk want politiek-deontologisch een zware uitschuiver. En wat deed zij? De schuld doorschuiven naar een ambtenaar ! Een echte politica doet dit niet.

Potsierlijk stemgedrag

Zo’n Raad kan toch ook eigenaardig stemgedrag vertonen.
Er werd bijvoorbeeld gestemd over een advies bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan tot afbakening van het stedelijk gebied.
Zonder dat iemand wist over welk advies men het nu eigenlijk had. Dat van het Schepencollege? Of dat van raadsleden Cathy Matthieu (Groen), Piet Missiaen (Spirit), of Patrick Jolie (CD&V), of Filip Santy (ook CD&V) ? Of van allen samen? Welke tekst zal men nu eigenlijk opsturen naar de hogere overheid? Niemand die zich dat afvraagt bij de stemming over “het” advies.
Dat zijn dingen waar ik bij TILT sla. Allemaal volwassen mensen met een redelijke opleiding die in onze naam over iets stemmen en niet weten waarvoor.

Lezer, tot een volgende keer met losse berichten vanuit de Raad.
Maar in april kan ik er helaas tot vreugde van enkele schepenen evenwel niet zijn. Ik zoek naar een vervanger.