Category Archives: gemeenteraad

Burgerinitiatieven met 600 handtekeningen

Een vorige keer (22/4) kwamen we tot de verheugende vaststelling dat vanaf volgend jaar ca. 600 handtekeningen van Kortrijkzanen zullen volstaan om de gemeenteraad op stelten te zetten.
Lezers van kortrijkwatcher weten pertinent dat dit zo nu en dan wel eens kan nodig zijn. Bijvoorbeeld bij bepaalde rare wijzen van gunnen, bijvoorbeeld om de juiste kostprijs te kennen van het nieuwe stadhuis, bijvoorbeeld bij belastingverhogingen. Bij de oprichting van alweer een nieuwe stedelijke vzw. Bij de keuze van een plaats voor een “zigeunerkamp”. Enzovoort. Enzovoort. Herlees maar eens de duizend bladzijden op deze stadsblog.Het nieuwe ontwerp van gemeentedecreet (tweede in de rij) voorziet in de mogelijkheid dat inwoners met een gemotiveerde nota voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda plaatsen van de gemeenteraad en die ook kunnen komen toelichten.

Hoe zal dit in zijn werk gaan?
Het verzoek dient ingediend met een daartoe bestemd formulier en met een aangetekende brief gestuurd aan het College. Met de namen, geboortedatum en woonplaats van de ondertekenaars van het verzoekschrift.
Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de vergadering van de gemeenteraad ingediend. De gemeenteraad doet vooraf uitspraak over de vraag of het verzoek wel tot zijn bevoegdheid behoort en bepaalt dan welk gevolg daaraan gegeven wordt.

Niet iedereen is voorstander van deze nieuwe regeling.
Onze burgemeester bijvoorbeeld ook al niet. (De opname in het huishoudelijk reglement van een soortgelijke mogelijkheid om burgers het woord te laten voeren in de gemeenteraad werd vroeger al afgevoerd.)

De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur vindt dat het nieuwe instrument een “gelegenheidswetgeving” is naar aanleiding van relatief recente opvattingen omtrent directe democratie. (Zeg maar: de Nieuwe Politieke Cultuur ofte NPC van de vorige eeuw die al lang begraven is.)

Ook vraagt de Hoge Raad zich af of het niet stilaan wat veel wordt inzake mogelijkheden tot burgerdemocratie en inspraak. We mogen bijvoorbeeld al verzoekschriften indienen. (Er zijn ook hoorzittingen, meldpunten, spreekuren, soms interactieve websites.)

Verder zijn de bepalingen van het burgerinitiatief totaal niet afgestemd op de hele regeling betreffende de volksraadpleging. Voor de volksraadpleging wordt bijv. het totale aantal inwoners gebruikt voor de berekening van de vereiste aantal handtekeningen. Bij het burgerinitiatief gaat het om inwoners boven de 16 jaar.

De Hoge Raad wil er voorts op wijzen dat de relatie tussen burger en bestuur vooral een mentaliteitskwestie is eerder dan een kwestie van geïnstitutionaliseerde instrumenten.
En ja, ’t is waar. Een goede gemeenteraad (met werkende leden) of College (denk aan schepen Bral) heeft voeling met de verschillende stromingen en opinies die aanwezig zijn bij de inwoners en speelt daar ook op in.

En er is ook zoiets als het primaat van de politiek.
Directe democratie gaat in tegen de legitimiteit van de representatieve democratie, waarbij gemandateerden het voor het zeggen hebben.
Dat is ook waar.
Maar wat met een gemeenteraad die de dossiers niet kent? Die geen serieuze vragen stelt? Zo zijn er vele in het Vlaamse land! En wat met een College dat zijn gemeenteraad een beetje op het verkeerde been zet? Dingen verzwijgt?

Persoonlijke bedenking.
Het is alhier zelfs niet ondenkbaar dat burgerinitiatieven gebruikt worden als oppositiewapen tegen de gemeenteraad zelf!
Of wat subtieler: als geheim wapen van onderhuidse misnoegdheid bij de meerderheid zelf.
Twee voorbeelden.
Binnen de CD&V wou een belangrijke vleugel eigenlijk niet weten van het Buda Kunstencentrum.
Binnen de SP.A wou men geen belastingverhoging.

Het kan nog leuk worden, volgend jaar.

Machtsgreep mogelijk met ca. 600 Kortrijkzanen !

De Vlaamse Regering heeft zopas (21 april) de mogelijkheid gecreëerd dat burgers voorstellen kunnen indienen of problemen aankaarten bij de gemeenteraden.
En dit wordt van toepassing vanaf januari volgend jaar !We herhalen.
Vanaf volgend jaar kunnen inwoners rechtstreeks bij de gemeenteraad voorstellen doen, problemen of noden aankaarten, vragen stellen over de beleidsvoering en dienstverlening. Zij mogen die dan zelf komen toelichten op de gemeenteraad.

Er is een voorwaarde. De tussenkomst moet in een stad als Kortrijk (méér dan 30.000 inwoners) gesteund worden door één procent van de inwoners ouder dan 16 jaar.

Hoeveel is dat?
De juiste cijfers zijn natuurlijk nog niet ter beschikking. Ook al omdat in Verslagen van Bestuur over de bevolking de leeftijdscategoriën beginnen bij 15 jaar tot 19, 20 tot 24, enz.

Maar goed, volgens de meest recente cijfers (2004) uit Kortrijkse documenten waren er hier 62.643 inwoners ouder dan 15 jaar.
Eén procent daarvan is dus ca. 624.
Dit cijfer mag enigszins afgerond naar beneden, aangezien we begonnen te tellen vanaf 15 jaar.

Dat is te doen.
Het ziet er dus wel degelijk naar uit dat we met zo’n 6OO mensen vanaf begin volgend jaar aardig wat kunnen teweegbrengen in de Stad.

Kortrijkwatcher en zijn lezers zullen hiertoe zeker hun steentje bijdragen.
De gemeenteraad zal moeten verhuizen wegens tekort aan publieke tribunes.
Positief voorstel: naar het Huis van de Streek (het kasteel op ‘tHooghe).

Over de uitholling van de gemeenteraad

Wat konden wij (niet de gemeenteraad!) nu weer onlangs vernemen via de gazetten?
Dat er langs de E17 in het bedrijventerrein Deltapark windturbines komen.
Wie heeft dat dan beslist? De “intercommunale” Leiedal.
Dit intergemeentelijk samenwerkingsverband is al jaren bezig met een verkennende studie over inplantingsmogelijkheden van windmolens in de regio. Leiedal heeft daartoe ook een studiebureau (3E) uit Brussel ingeschakeld. Konden het weer niet zelf aan. En Leiedal zal straks overgaan (of is het al gebeurd?) tot de aanstelling van een projectontwikkelaar. Gemeenteraad weet nergens van.Een tijdje geleden werd in alle stilte besloten om de voorgenomen leasing van ons rioolsysteem (de zgn. cross border lease) niet te laten doorgaan. Wie heeft dat beslist? Niet de gemeenteraad. Wel Leiedal, Dexia, VVSG en wellicht nog andere instanties. Advocatenbureaus. Miljoenen inkomsten gaan aan ons voorbij. En wat al die voorbereidende studies hebben gekost weet Joost misschien, maar zeker geen gemeenteraadslid.

De afbakening van het regionaal stedelijk gebied is er nu door. (Schepen De Coene en volksvertegenwoordiger en toekomstig raadslid Bart Caron stribbelen nog tegen inzake de uitbreiding van de LAR). De gemeenteraad is daar sinds 2000 nauwelijks bij te pas gekomen.

Dat crematorium? Komt er op instigatie van Leiedal en de Conferentie van Burgemeesters (wettelijk bestaat dit bestuursorgaan niet) en waarschijnlijk ook zakenlieden uit de begrafenissector.

Vormen van grensoverschrijdende samenwerking (Interreg en consorten) en de opbouw van een Euro-district ? Verloopt totaal buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad.

Dat megawinkelcomplex Sint-Janspoort in ons stadscentrum? De uitvinding daarvan is (in samenwerking met het SOK en Foruminvest) waarschijnlijk in Cannes gebeurd. Weet er eigenlijk iemand wie hierbij de werkelijke instigator is geweest? Dat plan stond in geen enkel kiesplatform van geen enkele partij.
De webstek van het SOK is sinds een jaar niet meer bijgewerkt. Het laatste jaarverslag dateert van 2003. De samenstelling van het bestuur is verkeerd aangegeven. Het Kortrijkse stadsbestuur gaat er prat op transparant te zijn. www.stadsontwikkelingkortrijk.be

En zo kunnen we doorgaan.
Het beleid is totaal verbrokkeld en alleszins niet gecentraliseerd rond de verkozen gemeenteraad.

Is Kortrijkwatcher weer aan het lammertijnen?
Dan ook de directeur-generaal van het Departement EWBL, de administratie Binnenlandse Aangelegenheden.
Guido Decoster schreef al bijna twee jaar geleden (juni 2004) in het gezaghebbende tijdschrift “Binnenland” dat de Colleges van Burgemeester en Schepenen ervoor moeten zorgen dat zij “in dit bestuurskluwen (sic) de nodige impact (moeten) behouden op het beleid en waken over de samenhang”.
“Wanneer de lokale verantwoordelijkheden greep verliezen op de beleidsbeslissingen, de financiën, het personeelsbeleid of de communicatie met de bevolking, dan verkleint de herkenbaarheid van de verkozen raadsleden.”

Guido! ’t Is al lang telaat.
Ook in Kortrijk varen allerhande organen
“een eigen koers, los van de gemeente zelf”.
We hadden het al over Leiedal. Voorzitter Frans Destoop en directeur Carl Debaere zijn de ware opperhoofden in stad en streek.
In het “slechtste” geval zijn ze nog enigszins uitvoerder van wat in het informele “Conferentie van Burgemeesters” is overeengekomen. Maar de dossiers zijn door Leiedal voorbereid! (De gemeenteraad krijgt NOOIT een verslag van die Conferentie. Heeft er ook nog nooit aan gedacht om een punt op de agnda van de conferentie te plaatsen.)

In stad speelt het autonome gemeentebedrijf, het Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf (SOK, – de vroegere Woonregie) ongetwijfeld ook een belangrijke rol. Dat wil zeggen: het voert uit wat de immosector heeft bedacht.

Het personeelsbeleid? Wordt bedacht door een duister comité van schepen Lieven Lybeer en de vakbonden (het ACV). Raadsleden hebben daar nog nooit een verslag van gezien en vragen er ook niet naar.

Ruimtelijke ordening? Dat is GECORO: de Gemeentelijke Commissie voor RO.
Dossiers en besluitvorming: totaal voorbereid door Leiedal. (Er zijn leden van Gecoro die niet meer weten dat zij daar deel van uitmaken.)

De OCMW-raad en de politieraad van VLAS communiceren geenszins met de gemeenteraad.
Formeel gezien komen budgetten en jaarverslagen van die bestuursorganen wel voor de gemeenteraad maar dit heeft allemaal niks te betekenen.
Hierbij spelen wel persoonlijke verantwoordelijkheden (werkkracht!) een rol. De wetgever heeft het ongetwijfeld niet zo bedoeld. Maar wat als de burgemeester een zodanig overvolle agenda voorschotelt aan de welwillende gemeenteraadsleden zodat die niet eens de tijd hebben om die boeken open te doen?

Er zijn in Kortrijk ook een groeiend aantal gemeentelijke VZW’s. Naar schatting minstens twaalf. (Buda-kunstencentrum is er nog niet bij. Wellicht wordt dit een autonoom gemeentebedrijf?)
De theorie is goed. In al die Algemene Vergaderingen van de VZW’s zijn er telkens 11 mandatarissen die door de gemeenteraad zijn aangeduid. Maar de praktijk wijst uit dat de vertegenwoordigers van de fracties uit de gemeenteraad er hun voeten aan vegen. Die éne uit Bruisende Stad bijv. die het nog waagde om iets te vertellen is buiten gevlogen.

Over het woud (jungle) van instellingen in de welzijnssector zwijgen we nu maar een tijdje.
Zie nog eens naar SOKA op internet. Voor het Kortrijkse zijn er honderden met ons bezig.

Kan daar nog iets aan veranderd worden, aan dit cluster (kluwen) van besturen?
Men kan vrezen van niet.
Wie heft er nu graag zichzelf op?
Een grote fout uit het verleden is dat men heeft nagelaten om
federaties van gemeenten op te richten.

Kandidaat-raadsleden! Weet dat u bij zaken die er echt toe doen hoogstens zult kunnen akte nemen van wat elders is beslist.
Er is ̩̩n troost. Uw kiezers weten dit niet. Laat ze maar in de waan. Democratie heeft voor de machthebbers Рen op de duur voor u ook Рenige rust nodig.

Die dekselse tien-procent-regel (2)

Gisteren vertelden we dat schepen Philippe De Coene zich op de laatste gemeenteraad moest verantwoorden voor het feit dat zijn Libel-project ocharme zowat 50.000 euro meer kost dan voorzien. Maar ja, die tienprocentregel is nu eenmaal onverbiddelijk.

Ja?
Er is onlangs een geval van overheidsopdracht uitgevoerd waarbij de de raming met niet minder dan 35 procent is overschreden. En de verantwoordelijke schepen is zich nog altijd niet komen verontschuldigen voor de gemeenteraad.
En zoals gisteren gezegd: het gaat niet om een kleinigheid.

De historie.
In oktober vorig jaar was het stadsbestuur eindelijk klaar met al zijn papieren om over te gaan tot het gunnen van grote openbare werken in de Groeningestraat (verlengde van de O.L.Vrouwstraat naar het Plein toe).
In het kader van de hernieuwing van de Kortrijkse historische kern (de oudste plannen bestaan al van voor uw geboorte, de nieuwe van 2003) wil men aldaar een gescheiden rioolstelsel aanleggen, plus nieuwe trottoirs, een nieuwe rijweg (in asfalt), een fietsuggestiestrook.

Dat kost allemaal veel geld, dat begrijpt u wel.
Samen met een groep ontwerpbureaus dacht Stad aan iets van 728.896 euro. Proefkosten en BTW inbegrepen.
De aanbesteding van november vorig jaar besliste er anders over.
Er waren twee offertes en de laagste inschrijving Рvan de NV Aannemingen Penninck uit Roeselare Рbedroeg niet minder dan 986.669 euro. Dat is bijna ̩̩n miljoen.
Een verschil ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 257.773 euro.
Oftewel 35 komma 36 procent !

Volgens de tienprocentregel moet er dus een verrekening terzake door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Dit is tot op heden niet gebeurd.
Kortrijkwatcher heeft hier al een keer beweerd dat bepaalde openbare werken meer kosten dan nodig, te wijten aan traagheid van bestuur.
Stad zegt het nu zelf, maar in meer administratieve termen.
“De hoge afwijking van de prijs t.o.v. de raming is voornamelijk te wijten aan het feit dat de inschrijvingsprijzen onlangs fel gestegen zijn, hoofdzakelijk omdat het aanbod aan werken momenteel hoog is en de vraag naar werk door aannemers aan de lage kant, waardoor het aantal inschrijvers sterk daalt.” (Naar het schijnt is er in een verkiezingsjaar een hausse aan openbare werken en profiteren de aannemers daarvan om met een dubbel potlood te schrijven.)
Nu, in elk geval is het al moeilijk te begrijpen dat de raming van de stad die nauwelijks een half jaar geleden is opgemaakt er zover naast zat.
Ten tweede zou een actuaris een keer een berekening moeten maken van de méérkosten bij allerhande grootse projecten waarvoor wij Kortrijkzanen opdraaien, juist omwille van de traagheid van bestuur.

Het College heeft dus het bod van de laagste inschrijver aanvaard.
De motivering klinkt redelijk.
“Overwegende dat een daling van de aannemingsprijzen in de nabije toekomst niet kan worden verwacht en dat het daarom niet haalbaar is en ook niet wenselijk lijkt om te wachten op gunstiger prijzen, ook al omdat het project kadert in een groter geheel van projecten (historisch Kortrijk).”

Die nochtans redelijk klinkende motivering wordt dan plots door Stad en OCMW niet meer gehanteerd bij een ander project dat ook veel geld kost.
Het OCMW wil het klooster bij het rusthuis in de Condédreef ombouwen tot een kinderopvangcentrum. Geraamde kostprijs: 850.000 euro.
Die plannen bestaan ook al geruime tijd. De werken moesten al gestart zijn.
Maar vanwege tekort aan bestuurskracht heeft men pas in november vorig jaar vernomen dat de laagste bieder een meerprijs vroeg van 18 procent. (Er is hier nog een fout gemaakt: men is zich dan plots gaan haasten zodat de inschrijvingsperiode voor de aannemers-kandidaten veel te kort was.)
Schepen Alian Cnudde en de OCMW-secretaris hebben toen een niet geheel orthodoxe démarche gepland die wij u toch niet willen onthouden.
Men zou met de laagste inschrijver gaan praten over een “besparingsronde”. En wanneer hij zou toegeven om zijn aanbod te verlagen tot een meerprijs van 10 procent zou hij het toch werk toegewezen krijgen.
Gelukkig (juridisch bekeken) is dit niet doorgegaan. Er komt een nieuwe aanbesteding.
Maar zo zitten wij wel met de gebakken peren. Onze kindjes kunnen pas ergens in 2007 opgevangen worden. Dus nog even wachten met alles.
Vanavond niet schat.

Die dekselse tien-procent-regel ! (1)

Eerst nog vlug de theorie.
In een volgend stuk behandelen we dan een praktisch voorbeeld waarbij u van uw stoel gaat vallen.Bij overheidsopdrachten voor werken (en leveringen en diensten) bepaalt de gemeenteraad niet alleen de wijze van gunnen maar legt ook de vermoedelijke kostprijs vast. Indien nu achteraf in de loop van de uitvoering van de opdracht blijkt dat het werkelijke bedrag meer dan 10 procent hoger uitvalt dan oorspronkelijk geraamd, dan moet de gemeenteraad die wijziging (EN de eindstaat ervan) uitdrukkelijk goedkeuren. Dat staat allemaal enigszins korter aangegeven in art. 236 van de gemeentewet.

In de laatste gemeenteraad was schepen Philippe De Coene “slachtoffer” van deze orthodoxe maatregel. Met zijn natuureducatief centrum “De Libel” dat 18 procent meer gaat kosten dan voorzien. Er werd daar enorm misbaar over gemaakt in de gemeenteraad.

Schepen zei daarbij iets dat het onthouden waard is.
Met name dat hij zo eerlijk is geweest om die kostprijsverhoging niet te verzwijgen voor de Raad via het camoufleren ervan middels allerhande “verrekeningen” achteraf.
Als je dit hoort gaan je oren suizen.
Dan denk je: zijn er hier misschien schepenen die dit zouden durven doen? Iets verzwijgen voor de Raad? Daar staat zowat de politieke doodstraf op !
Soms meen ik van wel. Maar bewijs dat maar eens. In de laatste en voorlaatste begroting doken er weer van die “verrekeningen” of “prijsherzieningen” op die vragen kunnen doen doen rijzen. Streekbezoekerscentrum. Pentascoop.

Maar nu heb ik een geval ontdekt waarbij er tegenover de raming een kostenoverschrijding gebeurt van niet minder dan 35, 36 procent. En die wijziging is tot op heden nog niet voor de gemeenteraad gekomen terwijl het College er al zeker twee , zoniet drie maanden weet van heeft.
En het gaat niet om klein bier. Het gaat om een groot openbaar werk dat ons bijna 1 miljoen euro (euro!) zal kosten terwijl de oorspronkelijke raming sloeg op iets van 700.000 euro.

Ik kan niet meer. Val voortdurend van mijn stoel.
Ga maar lekker slapen.
Morgen beter op.

Kanten en Malle (1): ergens akte van nemen

Alweer op algemene aanvraag (!) zal hier voortaan bij tijd en wijle onder deze titel aandacht gewijd worden aan humoristisch Kortrijk. Want er wordt op grote schaal geklaagd over de humorloosheid in (niet van) kortrijkwatcher. 

De titel is gestolen (!) uit het “Kortrijks Handelsblad!
Daar (!) is er een rubriek getiteld “Manten en Kalle!“, en die is heel leutig (!). Laatst (!) nog konden we bijvoorbeeld (!) schaterlachend vernemen dat de broer van schepen Bral (!) zijn cadeaus had (was!) vergeten mee te brengen op zijn familiaal (!) kerstbezoek in Bissegem. Maar achteraf (!) bleek (!) dat dit (!) vanwege die (!) broer een alibi (…!) was om nog … een keer met zijn (!) kinderen (!) op bezoek te komen en daarbij (!) schepen (!) Bral op te zadelen met babysitting.
Goeie mop!

Vorige maand december 2005 konden wij slechts één practical joke noteren.
De gemeenteraad van 12.12.05 heeft bij de bespreking van de begroting 2006 akte genomen van een document dat niet eens bestond.
Het zogenaamd “verslag van bestuur en van de stadszaken” voor het jaar 2004.
Zo’n jaarlijks verslag beslaat normaliter zowat 600 bladzijden. De raadsleden kregen een soort “samenvatting” van ca. 40 bladzijden.
Goed bekeken was dit geen samenvatting (zo’n dor feitelijk verslag van bestuur kan gewoon niet worden samengevat) maar eerder een propagandadocument vanwege het College. Zie eens wat we allemaal gedaan hebben!

Overigens bestond het echte verslag toen niet eens. Men was bij de akteneming van het verslag nog bezig met de opstelling ervan.
Nu is er een CD-rom gemaakt.
Maar ook die is nog absoluut onvolledig.
De humoristen onder ons vermoeden nu al welke hoofdstukken totaal ontbreken.
Die waarvoor de schepen van facility (Jean de Bethune) voor verantwoordelijk is: eredienst, wagenpark, aankoopdienst, uitgevoerde werken, administratieve werking van de dienst patrimonium.
En die van de schepen van cultuur, Stefaan Bral: cultuurwinkel, evenementen (= jaarverslag van de vzw Bruisende Stad), Kortrijkse musea.

Nu. WIJ lachen daarmee.
Maar de provinciegouverneur (toezichthoudende overheid) zeker niet.
Bij de bespreking van een begroting is het verslag van bestuur van twee jaar tevoor namelijk een absoluut wettelijk verplicht document. Daarzonder kan geen begrotingsdebat doorgaan.

Moet je nu toch niet lachen?
Dan kan ik meteen deze pas opgestarte rubriek “Kanten en Malle” weer opdoeken.

Absenteïsme en de vraag hoe dat komt

Met dit soort stukken maakt men zich niet geliefd, maar dat moet dan maar.

Gemeenteraadszittingen gaan traditioneel door op de tweede maandag van de maand.
De dinsdag daarvoor zijn er zgn. raadscommissies (vier) die min of meer gegroepeerd per beleidsdomein de agendapunten van de komende Raad technisch en informatief voorbereiden.
Bijna alle raadsleden zijn daar – in de hun toegewezen commissie – telkens opnieuw aanwezig want die vergaderingen duren meestal nauwelijks een half uur (soms 8 minuten) en men wordt er nu ook goed voor betaald. Iets van 150 euro bruto. Dit wordt met recht en reden “presentiegeld” genoemd. Men moet er gewoon zijn. Zich even vertonen. De toegestuurde papieren even openmaken.

Laatsleden dinsdag 6 december waren er ook weer zo’n raadscommissies ter voorbereiding van de zittinge van 12 (en13?) december. In die zittinge komen evenwel ook allerhande stadsbegrotingen en belastingen ter sprake. Zie een vorig stuk waarin werd beschreven hoe zwaar die komende zittinge van de Raad wel is.
Ook al bent u geen verkozene des volks, toch begrijpt u dat de Raad die de begrotingen van het volgend jaar en de beleidsplannen moet bespreken van het allerhoogste gewicht is.
Het is de belangrijkste en ook moeilijkste raadszitting van het jaar.

Vandaar dat het College al sinds lang de goede gewoonte heeft aangenomen om ter voorbereiding van die Raad een speciale zgn. “Verenigde Raadscommissie” te beleggen.
Daar wordt dan door de schepen van Financiën, de stadsontvanger, de OCMW-ontvanger, de secretaris toelichting gegeven bij de begrotingen en budgetten. Met slides. Raadsleden kunnen ook allerlei informatieve vragen stellen.

Die Verenigde Raadscommissie ging ook door op 6 december, na de gewone raadscommissies.
Begonnen om 19u20 en beëindigd om 21u06. Men moest er zich dus geen tweemaal op verschillende dagen voor verplaatsen.
Van de 41 raadsleden (inbegrepen schepenen en burgemeester) waren er in de gewone commissies 4 verontschuldigd en 3 afwezig. Dat is dus niet veel, en we weten al waarom.

Op de speciale “Verenigde Raadscommisie” achteraf waren er slechts 20 raadsleden aanwezig, 3 verontschuldigd en 9 afwezig.
Totaal 20 op 32 aanwezig.
Pure raadsleden, want nu geteld exclusief de 9 leden van het College van Burgemeester en Schepenen.
Voor die “Verenigde Raadscommissie” achteraf krijgt men geen presentiegeld, juist omdat die op dezelfde dag gebeurt als de gewone raadscommissies.
Er waren ook nog drie schepenen in de Verenigde Raadscommissie.
Nu, het absenteïsme van burgemeester en bepaalde schepenen valt nog enigszins te billijken. Men mag toch veronderstellen dat leden van het College niet veel nood meer hebben aan een vergadering met technische toelichting bij de begrotingen.

Alhoewel. Ik zou niet aan alle schepenen durven vragen wat onwaarden zijn, of autonome investeringen, of kapitalen van ondernemingen voor bijdragen in investeringen. En dat doorgeefleningen niks kosten aan de stad is volgens mij ook niet waar.

Voor de 9 raadsleden die zich niet eens verontschuldigd hebben valt er geen enkele smoes of verontschuldiging te bedenken.
Verondersteld mag worden dat ze er bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2006 de brui aan geven.
Dan doen ze tenminste niet aan anti-politiek.

Een gemeenteraad van 5 kilogram

De papieren die de raadsleden thuis in de beruchte witte linnen zak toegestuurd kregen voor de Raad van 12-13 december wegen ca. 5 kg. Daar behoren dus niet de documenten (de dossiers) bij die nog ter inzage liggen in het stadhuis.
Gemeenzaam spreekt men in dergelijk geval van een ZWARE gemeenteraad.

Eigenlijk zou de stapel nog véél meer moeten wegen.
Het jaaractieplan voor 2006 is er nog niet bij. Het is immers nog niet klaar en de raadsleden zullen dit belangrijke bestuursdocument pas te zien krijgen en moeten bespreken op de raadszitting zelf.
(Dit is onwettelijk. Dossiers voor een gemeenteraad moeten minstens 7 dagen te voren openbaar gemaakt worden.)
Noot van de redactie: wellicht door toedoen van kortrijkwatcher is het document intussen op 7 december via email wel verspreid.

Verder is het zo dat het zgn. “verslag van bestuur” van het jaar 2004 niet meer in boekvorm verschijnt. Zo’n jaarverslag telt al gauw 600 bladzijden. Nu kregen de raadsleden een ingekorte versie op papier (42 blz.). Dat het lijvige document nu puur digitaal wordt opgemaakt is een goede zaak. Evenwel. De digitale versie kan opgevraagd bij de dienst Communicatie en die is eigenlijk ook nog niet echt klaar voor versturing per email. De CD-rom moet ook nog gemaakt.

Het is een schande.
Wat is er nu weer een schande?
Het College solt met de Raad.
De agenda omvat 77 punten. Zonder de eventuele bijkomende punten van de raadsleden zelf.
In vroeger tijden – en na lang zagen – had de “verenigde oppositie” (die nu niet meer bestaat) het voor elkaar gekregen dat alleen al de bespreking van de stadsbegrotingen werd gespreid over twee dagen.
De eerste avond gaf de burgemeester hierbij een lange speech over het gevoerde beleid en dat van het komende jaar. Daarna was het de beurt aan de fractieleiders die elk toch gemiddeld een half uur bezig waren. De tweede avond werden de diverse begrotingen dan in detail besproken.
(Gewezen burgemeester Manu de Bethune sloot toen telkens opnieuw de debatten af met de bemerking dat hij weer niets positiefs had gehoord. Dat waren nog eens tijden!)
Een journalist als Gerrit Luts wijdde daar in “Het Nieuwsblad” hele pagina’s aan.
Later (of vroeger) in de maand december kwam dan de “gewone” raadszitting.

Onze burgemeester is er nu al een paar jaar in geslaagd om twee raadszittingen in één te houden. De “gewone” doorsnee maandelijkse Raad én die gewijd aan begrotingen en belastingen en retributies.
Ja, er zijn daar twee avonden voor uitgetrokken. Maar! Onze verkozenen zijn door de stapel aan papieren die ze in een week tijd moeten verwerken zodanig van slag dat ze uiteindelijk nog weinig punten echt hebben doorgrond en daardoor al in één avond zijn uitgepraat. Vorig jaar bijvoorbeeld was heel het boeltje afgehandeld in 5 uur en 25 minuten. Het werd niet eens middernacht.

Waarover zullen onze verkozenen het maandag aanstaande (en waarschijnlijk niet op dinsdag) zoal hebben?
Eerst komt de bespreking van het jaaractieplan 2006. Dat document krijgen ze dus pas de dag zelf te zien.
Dan is het “verslag van bestuur en de toestand der stadszaken” voor het jaar 2004 aan de orde.
De Raad moet daar akte van nemen, terwijl nog niemand het volledige jaarverslag heeft kunnen inkijken. En daar staat nogal wat in dat Kortrijkzanen geweldig interesseert. Dingen waarover ook nu nog een hartig woordje kan gewisseld. Bijvoorbeeld de evolutie van allerhande belastingen over de jaren heen. Een overzicht van de belangrijkste gemeentelijke beslissingen uit dat jaar. Personeelsaspecten. Juridische zaken. Uitgevoerde werken. Tussenkomsten van brandweer en politie. Enzovoort. Nu hebben we daar allemaal nog geen weet van. De raadsleden worden verzocht akte te nemen van een document dat ze niet kennen.

Punt 1.3 gaat over de stadsbegroting 2006 en het financieel beleidsplan tot 2009. De begroting is voor het eigen dienstjaar weer niet in evenwicht. (Later meer daarover.) Hier ontbreekt overigens ook weer een belangrijk document: het kommentaar van de begrotingscommissie.
Dan komen de belastingen. APB en OV. En de overige gemeentebelastingen. Ik tel er nog 22. Met het reglement van Parko over de vergunningen voor laad- en losperiodes en voor straatparkeren 23 of 24.
Daarna spreken we af welke retributies we volgend jaar zullen betalen. Bijvoorbeeld voor kinderopvang. Voor fluohesjes.
Verder geven we het College de bevoegdheid om zonder de Raad hierbij te kennen te beslissen
over de aanneming van werken, leveringen en diensten beneden het bedrag van 150.000 euro.
We bespreken ook de begroting van Parko.
En die van het OCMW (nu “budget” genoemd). Dat gaat ook over tientallen miljoenen. Er zijn ook onvoorstelbare budgetwijzigingen bij het OCMW voor dit jaar.
We stellen vast hoeveel we aan de politiezone VLAS willen besteden. Om dat met kennis van zaken te doen dient men de begroting van de zone in te kijken.
We bepalen het mandaat van onze afgevaardigden bij allerhande “intercommunales”.
Statutenwijziging van Gaselwest.
We bekijken stappenplannen voor het lokaal sociaal beleid en de beleidsnota over de kinderopvang.
Project Sint-Denijsestraat (tuinuitbreiding).
De realisatie van het Deltapark, een overeenkomst met Leiedal.
Premies inbraakbeveiliging.
Het reglement voor de gebruikers van de parkeerterreinen van de hallensite.
De begrotingen van dertien gemeentelijke vzw’s. Dertien! (De vzw Kortrijk 1302 is er nog niet bij.)
Het sectoraal akkoord 2005-2007 en het statuut van het stadspersoneel. (Vergt op zichzelf al een dag studie.)
De stadswachten krijgen een bijkomend contingent.
We gaan iets doen aan de sociale economie.
Enzovoort, enzovoort.
We willen nu ook nog verlichting voor het beeld van schepen Bral :”Minneke” in Bissegem. 5.429 euro.
De verplaatsing van cowboy Henk van schepen De Coene zal 20.000 euro kosten.

Alleen voor het doorbladeren van de toegestuurde raadsdocumenten wordt het vandaag weer middernacht.

Geen nieuws is ook nieuws !

Maar niet voor onze reguliere pers.
Die persjongens waren gisteravond totaal afwezig op de gemeenteraad. (Ook niet op de politieraad die de begroting voor volgend jaar heeft besproken. In evenwicht! 20 miljoen euro en 500.000 euro investeringen.)
Het was een heel bijzondere gemeenteraad, gisteren 24 oktober.
Er is namelijk beslist om onze aandelen bij Electrabel te verkopen. Netto-opbrengst voor ons ingezetenen allemaal: 5.061.530 euro. Eind volgende maand al te incasseren!
Daar kan men al iets mee doen. Komt daarbij dat we nog Suez-aandelen krijgen ter waarde van 2,1 miljoen euro. Totaal is er voor meer dan 7 miljoen uit de lucht gevallen.
Het Vlaams Blok wou niet meedoen. Want Suez is …Frans! Stel dat het Hollanders waren geweest. Wat dan?

Geen Kortrijkzaan die dat weet.
Geen pers. Geen WTV. Teveel branden en ongelukken.
Geen Kortrijkzaan die dientengevolge weet dat de burgemeester en zijn College nog niet weten wat met al dat geld aan te vangen. En zeggen dat normaliter volgende maand of ten laatste in december een begroting voor 2006 zou moeten voorliggen.

Is er binnen het College ruzie over de besteding van die miljoenen?
Persjongens! Hebt u daar vandaag op de wekelijkse persbabbel met het schepencollege naar gevraagd? Of bent u het vergeten?

Kunt u zich deze kop voorstellen in onze nationale pers?

BURGEMEESTER KORTRIJK WEET NIET WAT TE

DOEN MET 5 MILJOEN EURO !

P.S.
Tamelijk kort na het begin van de zitting verliet raadslid Patrick Jolie (CD&V) de zaal, even later gevolgd door raadslid F.Verhenne (OCMW-voorzitster). Onze Patrick zit trouwens in alle raadszittingen constant bezig op zijn laptob. Gaat hem in de zaal ook nog opladen ook. Zonder gène. Kiezers moeten dit weten voor volgend jaar.
Iedereen begrijpt dat men zich soms nog dezelfde avond naar elders moet heenspoeden. Maar kom dan toch niet eventjes vlug de zitpenning (6000 BEF bruto) opstrijken !! Ga dan onmiddellijk naar die andere vergadering. Bereid u erop voor. A.U.B. zeg. Een beetje fatsoen kan ook.

Gemeenteraadsleden met de handen in het haar (tris- bis)

Voor wie alhier nog dociel de lessen over de gemeenteraad volgt:
we zijn gekomen aan de “aanvullende punten” op de agenda van de zitting van maandag 10 oktober aanstaande.Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.
Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.
(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)

Aanvullende punten zijn vragen en voorstellen die door de raadsleden zelf zijn ingediend.Er is een tijd geweest dat zij niet echt wisten dat ze dat mochten doen, maar sinds voormalig raadslid Juul Debaere van Agalev ontdekte dat het wél mocht is het hek van de dam.(Indertijd noemde men die punten buiten de agenda van het College om heel plechtstatig: interpellaties !)In het licht van de komende stembusgang zal het maandelijks in de Raad regenen van “aanvullende punten”.
Het opstellen van zo’n punt is niet alleen gemakkelijker en minder intensief dan het bestuderen van een bestaand dossier van het College, men kan er zich ook beter mee profileren in de pers. Want op hun beurt vinden de plaatselijke reporters het minder vermoeiend en ingewikkeld om over zo’n bijkomend punt verslag te doen. Zij krijgen dan daarbij nog een uitgewerkte tekst op tafel van het betrokken raadslid. Gesneden brood.

5.1.
Piet Missiaen (Spirit) doet weer eens een wereldomvattend, zeer grensoverschrijdend voorstel. Een oplossing voor de transport- en mobiliteitsproblemen in het algemeen in de Derde Wereld.
Hij wil dat het stadsbestuur bij verkoop van afgedankte stadswagens (waarom ook geen machines, of brandweerslangen?) een recht van voorkoop biedt aan ontwikkelingsorganisaties.
We moeten Piet nu eerst nog even kort erop wijzen dat er bij de indiening van een voorstel drie afgescheiden hoofdstukjes nodig zijn: 1) een toelichting 2) een motivering 3) een tekstueel uitgewerkt voorstel, waarover dan kan gestemd worden.
Aangezien dat niet het geval is kan het College zijn “voorstel” louter op grond hiervan onontvankelijk verklaren. Dus afgezien van de inhoudelijke waanzin ervan.
Piet wil namelijk dat die afgedankte wagens (er staan er een aantal te roesten aan de oude brandweerkazerne) dan door de ontwikkelingsorganisaties worden doorverkocht of weggeschonken ̩n overgebracht naar de Derde Wereld. Bijvoorbeeld ook om ze daar te laten herstellen, want Рzo zegt Piet Рde lonen zijn daar lager dan bij onze garagisten. (Mijn voorstel: Piet op kosten van de stad mee op het vrachtschip vanuit Zeebrugge, om te zien of er geen wagens tussen schip en wal vallen.)

Piet, jongen toch !
Ben jij al een keer ergens geweest ? Heb jij al een keer die bleekscheten- expats van niet-gouvernementele organisaties in zwart Afrika zien rondcrossen met hun luxe landrover?
Van het ene (laat ons zeggen) restaurant naar de andere disco? Wel in de betere wijken hoor. Zij gaan bedanken voor uw afgedankte wagens.
Over een voorkooprecht van roerend goed in het algemeen hebben wij nog niet veel vernomen. In elk geval zal dat een goed uitgewerkt en heel ingewikkeld reglement eisen, goed te keuren door de gemeenteraad. Met een concrete opsomming van de begunstigden. (Mag Broederlijk Delen meedoen?) Met aanduiding of het om een verkoop gaat zonder of met recht op hoger bod. Enzovoort.
Kom, laat ons er niet meer over praten.
Ik ken gasten die hier in de streek een tweedehands Mercedes kopen (misschien van de stad?) voor bijvoorbeeld 2.000 euro en die, ten zuiden van de Sahara, zonder problemen kwijt kunnen voor 7.000 euro.
Weet je wat?
Het voorstel van Piet Missiaen zou kunnen aanleiding geven tot een soort bezinning over de wijze waarop Stad afstand doet van allerlei roerend goed. Meubilair bijvoorbeeld. En dat is weeral positief. Kan schepen Philippe De Coene bijvoorbeeld niet uitpakken met het dumpen van computers aan een of andere sociale instelling. Dat is positief.

5.2.
Marc Lemaitre (SP.A) vraagt om een nieuwe stimulans (premie) voor de herombouw van leegstaande winkels tot eensgezinswoningen.
Huizen werden winkels en staan nu – als verbouwd winkelpand – leeg.
Goed gedacht, maar zou hij niet best eerst eens vragen naar het effect van de vele bestaande stedelijke (en andere!) huisvestingspremies? Of vragen om een drastische belastingvermindering in Kortrijk?

5.3.
Cathérine Matthieu (Groen) vraagt om allerhande energiebesparende maatregelen te promoten en nog uit te breiden ook.
Een zeer ingewikkelde tekst. Met een toelichting en voorstellen die evenwel als vragen zijn geformuleerd. Ieder raadslid zal hopen dat zij die lange tekst niet helemaal wil voorlezen. Want het zal eerstkomende maandag in de zitting dan al wel 22 uur zijn geworden en dan wordt de klas lastig. (U – lezer van deze stadsblog- bent nu al moe.)

Kortom, zij vraagt van alles. Bijvoorbeeld ook een energie-audit voor elke OCMW-cliënt! (Hoeveel gaat die kosten?) Een systeem van derde betaler (de huisvestingsmaatschappijen !) voor energiebesparende renovaties. (Hoeveel gaat dat kosten aan personeel?) Groepscontracten met leveranciers van gas en elektriciteit voor OCMW-cliënten en sociale huurders. (Stad en OCMW en politie samen hebben het al zo moeilijk om dat te doen.) Leasen (ja, leasen!) van energiezuinige toestellen door OCMW-cliënten.
Eens vragen hoe het zit met de premies die men kan krijgen voor de installatie en gebruik van zonneboilers of netgekoppeld fotovoltaïsch systeem. De subsidieregeling is goedgekeurd in de Raad van Maart 2004.

De klas zal maandag bij deze interventie op stelten staan. Schepen Philippe De Coene zal welwillend beloven om een en ander te bekijken. Zeggen dat hij al veel heeft gedaan. De burgemeester dat hij het zal “meenemen”.

5.4.
Vraag van Vincent Van Quickenborne (VLD). Wil weten hoe het staat met de ideeën van de burgemeester om studentenkamers in de binnenstad te bouwen of in te richten.
Vincent houdt het kort, dus wij ook.

5.5.
Hans Masselis (VLD) vraagt wanneer het Kortrijk zal lukken om geheel
zelfstandig bouwvergunningen toe te kennen.
Zodat uw dossier niet meer naar Brugge moet.
Men mag hopen dat dit nog lang kan achterwege blijven. Met het nieuwe systeem (dat al bestaat in Avelgem en Vilvoorde) gaan terug we naar vaudeville-toestanden, naar een ongehoord cliëntelisme, electoralisme. Vlaanderen wordt dan zeker het lelijkste land ter wereld.

5.6.
Nog een vraag van Hans Masselis. Over de parkeerproblematiek aan de Xpo.
Schepen Guy Leleu zal daarover heen walsen.
En volgens de laatste berichten uit het Schepencollege is er een mobiliteitsplan in demaak voor Hoog-Kortrijk.

5.7.
Moniek Gheysens (VLD) vraagt naar de resultaten van onze duiventil op het Schouwburgplein.
Dat wordt dus een mooi opstel. We mogen hopen dat zij niet vergeet te vertellen hoeveel dat experiment van duiven-genocide ons heeft gekost. Zoek het maar eens op. U zal het niet geloven. Op kortrijkwatcher is daar lang geleden al over geschreven. Over de wijze waarop Kortrijk omgaat met onze gevleugelde vrienden. (Schepen Philippe De Coene praat sindsdien niet meer met ons.)

HET IS BIJNA GEDAAN.
Allez, ‘k zal het u eens vertellen hoeveel die duiventil ons kost. 22.000 euro. Met de nevenkosten erbij en zonder de exploitatiekosten: minstens 1 miljoen BEF.

5.8.
Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) wil de overbodige verkeersborden weg uit de stad.
Zij heeft dat al een keer gevraagd en de vorige schepen van mobiliteit vond dat ze allemaal nodig waren.
Ooit ergens gelezen (begrotingspost) dat de stad over een machine beschikt om die zelf te maken. Is dat zo ? Doen we dan dat zelf? En wie plaats er eigenlijk die borden? En hoeveel kost dat? En is daar een of ander iemand van de politiezone VLAS bij betrokken?
Opmerkelijk is dat er nog nooit in een gemeenteraad een bespreking is geweest van de wijze van gunnen voor het leveren van verkeersborden.
Al jaren geleden hebben heelwat Duitse steden een grote schoonmaak gehouden in hun verkeersborden. Dertig procent daarvan kon gewoon verdwijnen.
Nu, schepen Philippe De Coene en de SP.A-fractie kan moeilijk tegen het voorstel zijn want minister Landuyt wil ook de strijd aangaan tegen “de brousse” (beter: oerwoud) van verkeersborden. Er komt een gids “Minder verkeersborden” voor de gemeenten.

P.S.
In een gemeenteraadszitting is er altijd een zogenaamd vragenuurtje, over actuele dingen.
* Wie vraagt er iets over die live-camerabeelden van de Grote Markt? Op de URL krijgt men veel meer te zien dan op wat nu plots op de website van de stad te bekijken valt. Maar alleen voor ingewijden.
* En kan er iemand informeren waarom er weer een delegatie naar het verre Cebu vertrekt?
De gemeenteraad is nog nooit op de hoogte gesteld van de werking van deze stedenband. Nog niets daarvan goedgekeurd. Schepen Alain Cnudde ! Zeg nu een keer wat we daar gaan doen. Hoeveel die “ontwikkelingssamenwerking” (inclusief de snoepreisjes) kost.

HET IS GEDAAN.
NU NOG EEN STUK OVER DE BEGROTINGSWIJZIGING.
U wou toch raadslid worden, zei u ?
Een goede test om te weten of uw ambitie wel zinvol en nuttig kan zijn: leest u minstens iedere week “kortrijkwatcher”?

N.B.
In de vorige stukken over de gemeenteraad zijn er aanvullingen en correcties verschenen.
Misschien komen er nog. Ook op deze bladzijde.

Scrollen maar…