Category Archives: gemeenteraad

Nemo censetur ignorare legem

“Niemand wordt geacht de wet niet te kennen.”
Iedereen kent die spreuk. En zeker ook een burgemeester, jurist van opleiding, voormalig raadslid, staatssecretaris, een minister (vice-premier!)

In de gemeenteraad van laatstleden januari keurde de meerderheid de onderhandse verkoop van het Erfgoedhuis goed. Voor 650.000 euroots.
Nu is bij elke vervreemding van onroerend goed door een gemeente (of provincie, OCMW, bestuur van en erkende godsdienst) de openbare verkoop de regel.
Een onderhandse verkoop kan slechts bij bijzondere motivering toegestaan, om reden van openbaar belang.

De CD&V betwijfelde wel of die verkoop het algemeen belang diende, maar kon zich niettemin vinden in de (ambitieuze) plannen die de koper (Verschetse van de NV Kortrijk Service) voorstelt.
De oppositiepartij was evenwel niet te spreken over het feit dat er geen publiciteit is gevoerd over die verkoop. Nergens is gepubliceerd dat het Erfgoedhuis te koop stond. Niet in de krant, niet in de stadkrant, niet op de stedelijke webstek, nergens.

Nochtans is het voeren van de nodige publiciteit bij een mogelijke onderhandse verkoop een basisvereiste. De gehele bevolking moet immers de gelegenheid krijgen om een bod te doen. Kwestie van zoveel mogelijk kopers aan te trekken en aldus een goede prijs te verkrijgen.
Welnu, onze burgemeester vindt dit niet nodig. Hij is zelfs van mening dat het evident is dat er bij een onderhandse verkoop geen publiciteit wordt gevoerd. “Publiciteit heeft maar zin bij openbare verkoop.” (Als u soms niet gelooft dat hij dat heeft gezegd, beluister dan nog even op de website van stad de live stream van de zitting van 25 januari, zo rond de 33ste minuut.)

Onze burgemeester-jurist heeft dus geen weet van de ministeriële omzendbrief van 12 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van 17.03.2010). Die circulaire stelt uitdrukkelijk dat ook bij onderhandse verkoop de gehele bevolking de kans moet krijgen om een bod te doen.

Nog een naschrift, over een incident bij dit agendapunt.
Toen de CD&V bij monde van raadslid Santy zijn twijfels uitsprak over de vraag of de verkoop wel het algemeen belang diende (maar tegelijk kon meegaan in de plannen van de koper) is schepen Scherpereel (N-VA) beginnen twitteren. Een laffe slag onder de gordel: “De CD&V verzet zich tegen de ontwikkeling van Kortrijk. Opmerkelijk standpunt maar niet verbazend.”
(De voorzitter van de Raad deed hierbij nogmaals een warme oproep om niet meer te twitteren tijdens de gemeenteraad.)

P.S.
De CD&V onthield zich bij de stemming. Groen was tegen.

Ontslagnemende Kortrijkse N-VA-schepen: “Ik had niets te zeggen…”

Vandaag, 25 januari 2016, is aan het begin van de gemeenteraad het ontslag van de N-VA-schepen van Financiën (en nog zowat) formeel bekrachtigd. Catherine Waelkens is op de gewone banken van de raadsleden gaan zitten, in de buurt van de andere drie onafhankelijke raadsleden. Haar vervangster Kelly Detavernier heeft inmiddels de eed afgelegd.
Mevrouw Waelkens deed in haar afscheidspeech als schepen haar reputatie alle eer aan.
Kurkdroog, onderkoeld en ultra kort gaf ze als reden van haar ontslag aan dat dit niets te maken had met spanningen binnen de partij.
Ze zei: “Als schepen van financiën had ik niets te zeggen over de uitgaven in het budget of het meerjarenplan.” En: “Ik kan geen verantwoordelijkheid opnemen als ik zonder invloed ben op de besluitvorming.” Daarna volgde nog in één zin een heldere diagnose van het populistische beleid van de tripartite: “men acht de politieke haalbaarheid belangrijker dan de financiële.”

En hoe startte zij haar afscheidspeech? Alweer dodelijk ironisch.
Zij wou allereerst de aanwezige journalisten danken voor het feit dat zij haar hadden medegedeeld wie haar opvolgster zou worden. “Onze regionale pers is een duidelijke aanvulling op de (soms) gebrekkige communicatie binnen de stad.” (Kortrijkwatcher gaat hier niet mee akkoord. De regionale pers is “embedded”.)
Verder betreurde ze wel dat zij zich had neergelegd bij het door de coalitie opgelegde verbod om in het kader van haar ontslag in december contact te leggen met de pers. Zo zijn een aantal verkeerde interpretaties ontstaan.

De nieuwe N-VA-fractieleidster (nu nog twee leden) Liesbet Maddens klapte tweemaal in de handjes, maar heel flauwtjes.

Breaking news : Kelly Detavernier wordt de nieuwe N-VA-schepen

Catherine Waelkens (N-VA) diende met een aangetekende brief van 8 december 2015 haar ontslag in als schepen (van Financiën) bij de voorzitter van de gemeenteraad. (Ook een N-VA’er.)
Een ontslagnemende schepen blijft het mandaat uitoefenen tot er een opvolger is geïnstalleerd, en dat moet binnen de twee maanden gebeuren.
Maar hier is de zoektocht naar de opvolger blijkbaar toch snel verlopen. In feite had de Kortrijkse N-VA-fractie geen andere keuze.
Het komt dus raadslid Kelly Detavernier toe. Morgen aan de reguliere pers voorgesteld. En in de gemeenteraad van aanstaande maandag 25 januari legt zij de eed af.
De partij moet nu op zoek naar een andere fractieleider.
En er blijft slechts één “gewoon” raadslid meer over…Liesbet Maddens. Dat wordt een éénvrouwsfractie.
Zo kluchtig allemaal. In deze centrumstad.

Het Erfgoedhuis is onderhands verkocht (1)

Het schepencollege van vorige week maandag gaf zijn goedkeuring aan de onderhandse verkoop van het Erfgoedhuis in de O-L-Vrouwstraat 45. Koper is de Konvert-groep (de NV Kovert Service) van de familie Verschetse. Prijs onbekend.
De zaak moet wel nog voor de gemeenteraad komen. (De eerstvolgende zitting is pas op 25 januari.)
Een stadseigendom kan niet zomaar verkocht. Bij elke onroerende vervreemding van gemeentelijk patrimonium is trouwens openbare verkoop de regel. Slechts bij heel bijzondere motivering is in een specifiek geval de onderhandse verkoop toegestaan om reden van algemeen belang. Zeer benieuwd hoe het schepencollege de onderhandse verkoop zal verdedigen, want het gebouw krijgt zeker geen sociale bestemming. De familie Verschetse wil er namelijk een uitermate luxueuse B&B in onderbrengen met meerdere slaapkamers.
Benieuwd ook of het schepencollege kan aantonen dat de nodige publiciteit is gegeven aan de verkoop. En of alle aangelanden zijn aangeschreven.

Nog over het onvoorstelbaar geklungel bij de dienst Financiën (2)

In een vorige bijdrage alhier kon u lezen dat de toezichthoudende overheid de jaarrekening 2014 niet kon goedkeuren zodat er een totaal nieuwe versie moest voorgelegd in de gemeenteraad van 14 december laatstleden. Die “aangepaste” jaarrekening is op 8 december 2015 druk besproken in een zgn. ‘Verenigde Raadscommissie’, dat is een soort gemeenteraad waarbij er niet wordt gestemd.

De stadsecretaris Geert Hillaert maakte hierover een schriftelijk verslag.
Zéér opvallend is dat de schepen van Financiën blijkbaar nergens en over niets het woord nam. Wist de bevoegde schepen Catherine Waelkens dat zij ongeveer ’s anderendaags ontslag zou nemen? Of heeft men de schepen ingepeperd dat zij best kon zwijgen? (Die flapuit?)
Het was dus de stadsontvanger (nu ‘financieel beheerder’ genaamd) Johan Vanhoutte die moest opdraaien voor de toelichting bij de gedane aanpassingen en de vele correcties van de nieuwe jaarrekening 2015.

Gewezen CD&V-schepen van Financiën Alain Cnudde stak de lont aan het vuur.
Hij wou namelijk weten hoe dat zo kon gebeuren dat er zovele fouten werden gemaakt bij de opmaak van de rekening. We citeren nu letterlijk het antwoord van de financieel beheerder, zoals te lezen in het verslag.
“Het gaat om diverse verantwoordelijken. Los van deze verantwoordelijkheidsvraag en het antwoord daarop, heb ik wel mijn verantwoordelijkheid genomen om dit ‘accident de parcours’ zo snel mogelijk uit de weg te ruimen in het belang van de stad en iedereen, zoniet kwam de vaststelling van het budget 2016 in het gedrang. Zelf wil ik hierop wel persoonlijk antwoorden dat diverse factoren hierbij een rol hebben gespeeld. We zijn duidelijk ook niet de enige in dit geval. Er is momenteel sprake van een 20-tal besturen in Vlaanderen. We werden geconfronteerd met de omschakeling naar B.B.C. terwijl we nog niet over en budget 2013 beschikten, met voorlopige n werkten en nieuwe onderrichtingen ons ook niet steeds tijdig bereikten. Vergeet ook niet dat dat thans reeds de zesde wijziging aan de meerjarenplanning 2014-2019 voorligt met dito budgetwijzigingen op nog geen twee jaar tijd. Het zijn telkens diezelfde paar mensen die ook instaan voor de dagdagelijkse boekingen, kredietcontroles, jaarrekeningen, budgetten en -wijzigingen, voor wie uiteindelijk de tijd ontbreekt om nog de nodige controlewerkzaamheden uit te voeren voorafgaand aan de afsluiting van de officiële documenten. Bovendien werden we in extremis nog verplicht om de jaarrekening tegen 30 juni 2015 aan de gemeenteraad voor te leggen om te voldoen aan diverse verplichtingen zowel in het kader van sectoriële subsidies als globaal.”

Ook voormalig burgemeester Stefaan De Clerck had een vraag.
Hij wou weten of de vele correcties ook het gevolg waren van het advies van externe consultans.
Antwoord van de financieel beheerder: “We hebben beroep gedaan op de expertise van een externe accountant en ook op het softwarebedrijf waarmee we werken om dit zo snel mogelijk op te lossen aangezien intern de nodige expertise ontbrak.”

Dit alles vergt wel enig commentaar.
En dat is voor later.

Een onvoorstelbaar geklungel bij de dienst Financiën (1)

Het is onze jongens en meisjes van de lokale ‘embedded press’ volledig ontgaan, maar dan ook volledig. Zodoende is geen enkele Kortrijkse burger op de hoogte van een immense, ongeziene, waarlijk historische wanprestatie van onze dienst Financiën.

In de gemeenteraad van eind juni 2015 kon de nu ontslagnemende schepen van Financiën Catherine Waelkens eindelijk de jaarrekening van het jaar 2014 presenteren. Vijf maanden aan gewerkt. De documenten werden door de meerderheid én de twee onafhankelijke raadsleden (voorheen VB’ers) met 22 ja-stemmen vastgesteld, als juist bevonden. De oppositie onthield zich of bracht een nee-stem uit (Lieven Lybeer).

Maar wat bleek?
De toezichthoudende (provinciale) overheid kon die niet goedkeuren om reden van niet-aansluiting tussen de algemene en budgettaire boekhouding. Meer nog. Na diepgaandere controle bleek het gebrek aan aansluiting slechts een deel te zijn van een groter geheel aan problemen. Er bleek een enorme lange rist correcties noodzakelijk. De lijst van “aanpassingen” beslaat niet minder dan 5 pagina’s. Vijf!
Zodoende werd in de gemeenteraad van december vorig jaar een grondig “aangepaste versie” van de jaarrekening voorgesteld. Het is de mensen op de persbanken geheel ontgaan.

Hierna een zéér kleine selectie van de zowat 50 aangebracht aanpassingen of correcties.
– De beginbalans kreeg drie aanpassingen en daalt daarmee van 361,72 miljoen naar 353,25 miljoen euro.
– Het Zilverfonds (9 miljoen) mocht niet als belegging worden geboekt maar dient als pensioenverzekering opgenomen in de stadsbudgetten.
– De doorgeeflening aan Sportplus ( 1 miljoen) is ten laste van Stad en moest dus geboekt worden als een budgettaire ontvangst.
– De BTW op aankoopfacturen oor de bistro van het museum Texture werden ten onrecht niet geboekt.
– De boeking van de ontvangsten van de verkeersbelasting motorrijtuigen (ca. 114.000 euro) gebeurde in het verkeerde boekjaar !

Al die correcties brachten mee dat allerhande saldo’s veranderden en … vaak positiever uitkwamen.
Bijvoorbeeld:
– Het tekort van het boekjaar ging van -12,63 naar -9,35 miljoen euro.
– De opbrengsten stegen van 131,95 naar 133,19 miljoen.
– De kosten daalden van 144,59 naar 142,55 miljoen.
– Het saldo van de investeringen stijgt met 50.000 naar 37,12 miljoen.

Andere correcties vielen negatiever uit:
– Het gecumuleerd resultaat evolueert van 57 naar 45 miljoen euro.
– Het resultaat op kasbasis daalt met 1,46 miljoen en wordt 15,6 miljoen.

In de raadscommissie van 8 december vorig jaar was er natuurlijk enig rumoer bij de bespreking van die “aangepaste” jaarrekening 2014.
Uit het schriftelijk verslag blijkt dat de schepen van Financiën er niet aan te pas kwam…
Meer daarover in een volgend stukje.

Het ontslag van schepen Waelkens is een nachtmerrie voor de N-VA maar nog meer voor de Kortrijkse coalitie

1.
Stel dat N-VA-schepen Catherine Waelkens HELEMAAL ontslag neemt – dus ook als raadslid – dan zijn nog niet alle potten gebroken, maar blijven er toch geweldig vele complicaties kleven aan heel de affaire.
Kieslijsten voor de gemeenteraad bevatten alleen ‘effectieve kandidaten’ en geen ‘kandidaat-opvolgers’. Opvolgers worden aangeduid onder de niet-verkozen kandidaten en de aanduiding (volgorde) van die opvolgers gebeurt op basis van hun stemmenaantal.
We hebben even het lijstje opgezocht van de eerste tien N-VA-opvolgers.
Nr.1 is Frank Billiet. Nr.2 is Els Feys.
Ongeveer 600 Kortrijkzanen weten wie dat zijn.
Als de partij kiest voor enig talent (capaciteit) om bijvoorbeeld Waelkens op te volgen als schepen van Financiën dan moet de voorkeur wel uitgaan naar ene Steven Lecluyse (nu al voltijds kabinetsmedewerker). Hij staat evenwel op de derde plaats en het gebeurt nogal eens dat in zo’n geval de voorgangers niet willen wijken. En wat als Jan Dhaene (10de opvolger) in zijn hoedanigheid van gewezen raadslid resoluut vindt dat hij absoluut in aanmerking komt als opvolger van Waelkens?

2.
Iedereen gaat ervan uit dat Waelkens blijft zetelen als onafhankelijk raadslid.
Dan moet de N-VA onder zijn drie huidige (overblijvende) ‘gewone’ raadsleden een nieuwe schepen zien te vinden. (En één daarvan is voorzitter van de Raad.)
Nu is het zo dat de partijtop (zeker de Antwerpse voorzitter BDW) als de dood is voor het toekennen van belangrijke mandaten aan personen die men niet helemaal geschikt acht voor het ambt.
Nu is het tevens zo dat onze Kortrijkse gemeenteraadwatchers uit de ‘embedded press’ en andere grotendeels van oordeel zijn dat de drie momenteel beschikbare N-VA-raadsleden oftewel niet geheel zijn ingevoerd in het vak boekhouding en gemeentefinanciën, oftewel qua onderliggende persoonlijkheidstructuur in het geheel niet zijn opgewassen tegen uiterst dominante (demagogische) kleppers als schepen Philippe De Coene en burgemeester Vincent Van Quickenborne.

3.
Als Waelkens onafhankelijk raadslid wordt dan verliest de tripartite zijn meerderheid.
Dan is de coalitie totaal afhankelijk van de eventuele steun van de twee gewezen VB’ers (Maarten Seynaeve en Isa Verschaete) die sinds vorig jaar ook zetelen als ‘onafhankelijken’.
Het ‘cordon sanitaire’ is dan wel ultiem geheel doorbroken.
Wat een pijnlijke zaak moet dit wel niet zijn voor de socialistische fractie alhier. Meer speciaal voor SP.A-schepen De Coene die in het verleden nooit heeft nagelaten om bij de minste gelegenheid zéér hard van leer te trekken tegen VB’er Maarten Seynaeve.
Maarten Seynaeve is nu wel lid geworden van de N-VA, maar wie hem een beetje kent weet dat hij in vele materies net dezelfde mening deelt als…ja: de ontslagnemende Catherine Waelkens. Bij stemmingen over bepaalde agendapunten van sociale of financiële aard zal hij in gewetensnood komen. Het is nu al opvallend hoeveel moeite hij moet doen om nu alreeds niet tussen te komen in de debatten. Hoe het hem spijt dat hij in vele gevallen gewoon zijn stem niet meer mag verheffen. Nu nog drie jaar lang! Dat ligt niet in zijn karakter.
Boeiende tijden in het verschiet.

P.S.
Op de komende nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad: handjes schudden.

Fractietoelage alweer toegekend zonder openbare bewijsstukken

Jaarlijks krijgen de fracties een toelage ter ondersteuning van hun politieke werking. Die toelage bedraagt nu 153 euro per raadslid met een minimum van 500 euro.
Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art. 50) moeten de fractieleiders bewijsstukken (facturen) voorleggen ter staving van hun uitgaven en daarbij ook aantonen dat die kosten wel degelijk slaan op de politieke werking van de fractie. Die verslagen zijn openbaar en moeten ter bespreking voorgelegd op de gemeenteraad.

De toelagen voor dit jaar zijn in november uitbetaald, alweer zonder openbaarmaking van de bewijsstukken. (Onder dit transparante bestuur van de tripartite is de toelage met rapportage nog nooit geagendeerd op de gemeenteraad!)

Om welke bedragen gaat het nu?
CD&V (15 raadsleden): 2.295 euro
VLD (9): 1.377 euro
N-VA (7): 1.071 euro
SP.A (6): 918 euro
Groen (2): 500 euro
Vlaams Belang: niks (De fractie bestaat niet meer. Isa Verschaete en Maarten Seynaeve zetelen sinds september 2014 als onafhankelijke raadsleden.)

Voor het geval dat er lezers van deze elektronische krant een of andere fractie in speciën willen ondersteunen geven we hierna nog de gironummers van de partijen.
CD&V: BE 10 7384 1512 9104
VLD: BE 48 3800 1790 1827
N-VA: 001-3591011-50
SP.A: 877-6047901-61
Groen: 068-2200861-55

Quote van de dag: “Kun je daarmee leven, schepen?”

In de gemeenteraad van maandag jongstleden stonden drie niet onbelangrijke punten geagendeerd die vallen onder de bevoegdheid van schepen An Vandersteene (N-VA). Bij elk van die punten heeft ze gezwegen als vermoord en liet zij de repliek over aan ofwel de burgemeester ofwel schepen Adolphe Scherpereel.
Het ging over de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke vzw Musea het gevoerde beleid, de eventuele overbrenging van de cultuurtempel BE-part uit Waregem naar Kortrijk en het onderkomen van het stadsarchief. (Vandersteene is nu ook bevoegd voor het archief, sinds zij onderwijs is kwijt geraakt.)

Op een gegeven ogenblik (22u26) kon raadslid Stefaan De Clerck (van de CD&V, oppositie) het niet meer aanzien en riep hij uit: “Kun je daarmee leven, schepen, dat je niet mag antwoorden? Schepen zijn, en niets mogen zeggen?”
Volgens ‘Het Laatste Nieuws’ lieten collega’s uit het schepencollege achteraf weten dat An “er een beetje door zit”.

Voetnoot.
Vandersteene is al twee bevoegdheden afgenomen: ontmoetingscentra en onderwijs. In ruil kreeg ze er ‘stadsarchief’ bij… En DE FACTO heeft zij op gebied van cultuur ook niks te zeggen.

Het rommelt nu wel echt (alweer) binnen de N-VA

In een vorig stuk (2 september, vers van de pers) vertelden we dat N-VA’er en voorzitter van de gemeenteraad Piet Lombaerts het ontslag eist van (nu onafhankelijk) raadslid Steve Vanneste als voorzitter van de gemeentelijke vzw Stedelijke Musea.
Nu blijkt dat Lombaerts zelf de plaats wil innemen van zijn vroegere partijgenoot Vanneste. Uit onvrede met de gang van zaken zou schepen Catherine Waelkens (ook N-VA!) haar ontslag indienen als bestuurder van die vzw. De partij moet nu twee kandidaten zien te vinden om de lege plaatsen op te vullen. En er is al geen ijzeren voorraad meer.
Dit wordt een waar vervolgverhaal. Komt er een kettingreactie? Wanneer zal schepen Waelkens er helemaal de brui aan geven?
Hoe situeren de twee nieuwe ex-VB’ers zich in de deze deurenklucht?

En dan hebben we nog de historie zonder eind rond de N-VA-schepen van cultuur en sport An Vandersteene.
Haar bevoegdheid over de ontmoetingscentra is ze al kwijt. Nu is zij (een voormalige lerares!) haar bevoegdheid over onderwijs letterlijk afgenomen. Als bespottelijke troostprijs krijgt ze van de burgemeester het stadsarchief in handen. En over cultuur heeft zij in de praktijk ook nog weinig te vertellen. De feitelijke chef (beslisser) in die sector is de kabinetschef van de burgemeester, Mieck Vos.
Het wordt straks (14 september) een woelige gemeenteraad.