Category Archives: gemeentebedrijven

Dansende cijfers bij het SOK

Lijdt Trui Tydgat, de voormalige directrice van het stadsontwikkelingsbedrijf soms aan dyscalculie?

In haar toelichting bij de jaarrekening van 2012 dd. 14 mei 2013 (die de gemeenteraadsleden nog altijd niet hebben gezien) hanteert zij cijfers die we elders dan niet terugvinden.

– Over de balans zegt zij dat het totaal van de activa (en de passiva) 21.723.858 euro bedraagt. Als we naar de balans zelf gaan kijken zien we daar een bedrag staan van 22.2121.144 euro…
– Nog volgens haar beschikt het SOK over een eigen vermogen van 15.177.840 euro. In de balans staat: 15.665.126 euro.
– Het overgedragen verlies is volgens haar -2.924.233 euro. In de balans: – 2.436.938 euro.
– Het verlies van het boekjaar bedraagt in de versie van Trui 288.530 euro. In de balans is sprake van 198.754 euro.
En zo kunnen we doorgaan.
Nog ééntje: Het negatief resultaat zou 162.447 euro bedragen. In art. 9900 van de balans vinden we 350.765 euro terug.

En dan dat budget (begroting) voor het jaar 2012 !
Dat hebben de raadsleden ook nog niet in handen gekregen, laat staan de rekening.
In het zogenaamde ondernemingsplan 2011-medio 2013 kan men achteraan een overzicht vinden van de posten uit het exploitatiebudget (niet van de investeringen). Voor een totaal van 347.399 euro. In een ander héél officieel uitziend document (in het bezit geraakt van onze onderzoeksjournalist Diepe Troot) gaat het om een totaal van 613.759 euro.
Diverse posten geven andere bedragen aan in dat officieel uitziend document. Slechts enkele voorbeelden:
– Onderhoud en herstelling terreinen en gebouwen: 29.200 euro (tegenover 10.200)
– Advertenties en inlassingen: 40.400 euro (tegenover 5.100)
– Deelname aan beurzen en tentoonstellingen: 29.240 euro (tegenover 12.240)

Ha!
De erelonen voor de boekhouders kloppen. In beide vergelijkbare documenten is waarlijk hetzelfde bedrag ingeschreven: 6.120 euro.

P.S.
Hierna de commissarissen die geacht werden de jaarrekening 2012 te verifiëren en te corrigeren: Kelly Detavernier (Bissegem), Marie-Claire Vandenbulcke (Kortrijk) en het kantoor Boes (Kortrijk).

Naar een spoiler over het SOK

Alle (herhaal: alle) gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven hebben intussen sinds geruime tijd hun jaarverslagen en rekeningen 2012 ingediend bij de zittingen van de gemeenteraad, dit jaar. In veel gevallen: ook hun jaaractieplannen voor het lopende jaar 2013.
Het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK) dus evenwel nog niet. (Dat is niet nieuw.)

Op de website van het SOK is er wel een ondernemingsplan 2011 tot medio 2013 te vinden, maar dat is helemaal niet meer up-to-date en de financiële gegevens over het budget 2012 (bijvoorbeeld) stroken niet met wat te lezen valt in de documenten die onze KW-redactie in bezit heeft. (Ons archief dus.)
Men geeft bij SOK trouwens enkel de exploitatie-cijfers weer, en niet die van de investeringen. (Het SOK is traditioneel al minstens tien jaar heel karig in het verstrekken van financiële informatie. En het gaat over miljoenen euroots. Van ons, hé.)

WAAROM KUNNEN WIJ ONS DAAR OM BEKOMMEREN? KORTRIJKZANEN?
HET STAAT TOCH NIET IN DE PERS?

We kunnen veronderstellen dat de rekening 2012 al begin mei (of zelfs in april) gereed kwam, want midden mei heeft de directrice Trui Tydgat al een toelichting bij dat document neergeschreven. De gemeenteraad kon daarvan nog altijd geen kennis nemen. Zal het punt in de Raad van september 2013 ASAP geagendeerd worden?

De redactie van kortrijkwatcher heeft in elk geval haar geduld verloren.
In een volgend stuk zullen we verklappen hoe het zit met de financiële toestand van het SOK anno 2012. Zo’n stuk noemt men een “spoiler”. Een onthulling. Kan voor sommigen het leesplezier bederven.

P.S.
РTrui Tydgat heeft al in mei 2013 het SOK verlaten en is met de alhier opgedane kennis naar de priv̩-sector overgelopen. Zij is nu projectontwikkelaar bij Aclagro.
Trui is nog altijd niet vervangen. Het SOK moet het nu stellen met twee personeelsleden (of 1 VTE?) en heeft er – naar eigen zeggen – zeven nodig. (Een administratief medewerker is naar verluidt nu al ongeveer acht jaar met ziekteverlof.)
– Dat er nog altijd geen jaaractieplan 2013 voorhanden is ligt onzes inziens niet aan de personeelsbezetting. Wel aan de politiek van de nieuwe tripartite (de geheel nieuwe traagheid van bestuur) die er nog altijd niet in slaagt om aan te geven wat de (nieuwe) taakstelling is van het SOK. Bijvoorbeeld wat betreft het nieuwe politiekantoor. Staat allemaal niet in de “embedded” perse.