Category Archives: borat

Ons historisch stadhuis ontvangt alles en iedereen

Omwille van het vijfjarig bestaan van deze elektronische burgerkrant houden we hier nauwkeurig in de gaten wie er zoal kan/mag officieel ontvangen worden op het oude stadhuis, in de Gotische Zaal en/of de Beatrijszaal, of de oude Raadzaal. Met of zonder drankje vanwege het stadsbestuur, met of zonder catering door de dienst Protocol, met of zonder aanwezigheid van een schepen of een toespraak van de burgemeester. Want in principe weigert men het gebruik van deze zalen niet als het gaat om jubilerende, min of meer Kortrijkse organisaties. En zeker niet als het om cultuur gaat.

Maar wat als het stadsbestuur vindt dat kortrijkwatcher (KW) een pure, platte commerciële organisatie is, die nauwelijks enig verband heeft met wat er (hier) maatschappelijk toe doet? Wat als de dienst Protocol van de burgemeester van oordeel is dat het de directie van KW enkel te doen is om reclame te voeren en klanten te ronselen?
Dan maken de voltallige redactie, directie, de afdeling abonnementen en advertenties, plus de aandeelhouders van KW toch een kans op ontvangst in het stadhuis, alhoewel hoogstwaarschijnlijk zonder powerpresentatie vanwege titelvoerend burgemeester en minister Stefaan De Clerck.

Wat uitleg hierbij.

Op 18 november mag de marketing verantwoordelijke van de NV Horatius Vermogensbeheer (Rijselsestraat) gebruik maken van twee zalen om “een bescheiden uiteenzetting te geven van de activiteiten van de vermogensbeheerder aan zijn klanten”. De organisator moet in dit geval wel zelf instaan voor de catering. Over een te betalen retributie wordt geen melding gemaakt.

Horse Land Resort&Spa nu. Nooit van gehoord?
Dat is een schitterend oord voor het inrichten van seminaries, feesten en andere evenementen. Je kan er ook blijven slapen. In een uniek kader van hedendaagse architectuur, omgeven door een prachtig domein. Horse Land is waarlijk een wereld waar de paardensport met deze van de zakenwereld, ontspanning en infotainment worden verenigd. Het domein ligt wel in Frankrijk, op een half uurtje rijden van Kortrijk. In Premesques bij Lille. Welnu, op maandag 15 november om 18 uur wordt u allemaal (bedrijfsleiders, plaatselijke horeca, raadsleden, enz.) uitgenodigd op het stadhuis voor de presentatie van dat Horse Land. Waarnemend burgemeester Borat houdt in de Gotische Zaal een toespraak. Daarna is er receptie in de Gravin Beatrijszaal. Horse Land staat zelf in voor de catering. Voor meer info: bel naar 0471 318 006 ten name van Hans Verscheuren.

Gaat de Dienst Protocol daar wel mee akkoord? Was er daar een consensus over in het Schepencollege van 20 oktober? VLD-schepen Wout Maddens, als voorstander van grensoverschrijdende vrijemarkteconomie?? Het gaat hier dus om een pure marketing en reclamestunt van een Frans bedrijf, dat vanuit ons eigenste stadhuis en met de zegen van ons stadsbestuur de concurrentie mag gaan aanvatten met onze plaatselijk HORECA. Met de Xpo. Met Vanwonterghem. Met den Damier. Geen wonder dat Hans Verscheuren zijn toevlucht zocht of moest zoeken tot een “neutraal” publiek gebouw.

Op 4 december ontvangt het stadsbestuur de mandatarissen van de Jong-CD&V. De dienst Protocol staat in voor de ontvangst en zorgt voor een drankje. Maar het Schepencollege zegt helemaal niet waar dit zal gebeuren. In het Museum 1302, zoals vroeger al het geval was met een bijeenkomst van alle CD&V-parlementariërs? Of eerst in het stadhuis? Zal men dan een retributie opvragen? (Voor het auditorium gaat het in dit geval om 100 euro.) Er is een toespraak voorzien door Lieven Lybeer, terwijl concullega Stefaan De Clerck een powerpointpresentie over Kortrijk van commentaar zal voorzien.

Veerle komt ook

Er zijn omstreeks deze tijd nogal wat ontvangsten voorzien, waarbij men geen objecties kan verzinnen. Jubilerende verenigingen (een handbooggilde, een sportclub voor slechthorenden en doven), een inhuldiging (de Orde van het Vlastreffen). Voor dit soort ontvangsten is traditioneel een drankje voorzien voor maximum 50 personen.
Maar wat te denken van de ontvangst van “De vrienden van Veerle Heeren”? Een CD&V-politica uit Sint-Truiden heeft op 4 december een dagtrip bedacht! Met powerpresentatie over Stad door minister Stefaan De Clerck !! (Heeft hij die zelf gemaakt?) Met drankje. Met toespraak van Borat.

Er is ooit een keer een reglement gemaakt voor ontvangsten op het stadhuis. Kerngedachte: voor jubilerende verenigingen en tentoonstellingen. Niet te vinden op de website van stad.
Dat reglement moet dringend herzien worden. Wat met politieke bijeenkomsten? Wat met puur commerciële bedoeningen? Wat met bepaalde retributies? Voor de ontvangstzalen in het stadhuis bijvoorbeeld heeft men het over dagtarieven van 5 uur. Als de receptie met netwerking van Horse Land Resort&Spa niet uitloopt tot 23 uur betaalt men dus gewoon niets.
Soms beslist de dienst protocol dat er 70 genodigden een glaasje krijgen, soms 100. “De Volkstuin” kreeg geen receptie aangeboden bij zijn 85-jarig bestaan, want jubilerende verenigingen krijgen dat pas als ze een veelvoud van 25 jaar bestaan.

P.S.
De dagtrip staat nog niet vermeld op de website (met kalender) van volksvertegenwoordiger Veerle Heeren.

Hoe speelt Lieven Lybeer dat eigenlijk klaar?

Lieven Lybeer is waarnemend burgemeester van een centrumstad. In die hoedanigheid draagt hij ter stede zorg voor strategische planning (inclusief Europese zaken en rasterstad), city-marketing, politie en brandweer, protocol, werk (sociale economie), gebiedswerking, jumelages, externe betrekkingen. Komt daarbij dat Borat (koosnaam bij de bevolking) overal te zien is en op geen plechtigheid of receptie ontbreekt.

In het Staatsblad zijn zopas (13 augustus, eerste editie) de mandatenlijsten van onze politici van vorig jaar gepubliceerd. Tot 12 januari 2009 was Lieven nog gewoon schepen. Wat zeer weinigen weten is dat Lybeer ook nog provincieraadlid is. Zo kwam hij vorig jaar aan 13 bezoldigde mandaten. Hij was (of is) immers nog voorzitter van de intercommunale crematoriumbeheer, de PWA, de cvba Makkie, de vzw Mentor. Verder bezoldigd bestuurslid van IMOG, Leiedal, de Zuid-Westvlaamse Huisvestingsmaatschappij, de cvba Eigen Gift-Eigen Hulp, de federatie Beschutte Werkplaatsen.

Niet bezoldigde functies zijn: voorzitter van de politieraad, voorzitter van de Werkwinkel, bestuurder van de West-Vlaamse Politieschool, WIVO, Kanaal 127, vzw Constructief, voorzitter van de vzw Jongerenatelier, het Karweibedrijf, vertegenwoordiger van BUSO De Kouter, voorzitter van de Buurt- en Nabijheidsdiensten, bestuurder van de vzw Cesie, voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters, bestuurder van Hoge School West-Vlaanderen, voorzitter van de stuurgroep Intergemeentelijk Samenwerkingsfonds ter Reductie van de Globale Energiekost, voozitter van de vzw Mobiel, bestuurder van RESOC(tweemaal), voorzitter van de stuurgroep Sinergiek, de VSO Speel-o-kee/Skateconstruct, bestuurder van de Vriendenkring Stad Kortrijk.

In totaal bekleedde Lybeer dus 34 mandaten, waarvan 13 bezoldigd.
Borat is waarlijk een generalist.

In volgende bijdragen hebben we het nog over de mandaten van de schepenen en bepaalde raadsleden.
Ook zal Kortrijkwatcher (onze onderzoeksjournalist Dieppe Throot) proberen te achterhalen wat zij zoal verdienen.

Kabinet van burgemeester stuurt merkwaardige missive naar “de partners”

Een missive is een ambtelijk schrijven waarvan een bepaalde stelligheid uitgaat.
Op 7 december 2009 stuurde het kabinet van loco-burgemeester Lieven Lybeer een mededeling naar “de partners” handelend over de gemeentefinanciën en de noodzakelijk te treffen bezuinigingen. Met “partners” bedoelt men waarschijnlijk allerlei instellingen die op een of andere manier geld toegestopt krijgen van Stad. Het is een historisch unieke brief die we hierna bijna in extenso (vanwege te lang) weergeven. De brief schreeuwt om kommentaar, maar dat is voor een volgend stuk op deze stadsblog.

BUDGET 2010 – BIJDRAGE VANUIT DE PARTNERS
Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Net zoals zoveel bedrijven en organisaties heeft ook de stad Kortrijk te kampen met de economische crisis. Om het stadsbudget voor 2010 rond te krijgen hebben we aan alle directies een ernstige besparingsinspanning gevraagd. Ook voor de komende jaren zal het nodig zijn de knip op het budget te houden.
Deze maatregelen volstaan echter niet. Een groot deel van de overdrachten (zo’n 33 mio euro of 27 %) gaat naar onze partners. Het college neemt zich voor om concrete maatregelen te nemen ten aanzien van de partners in functie van het milderen van de overdrachten en de werkingsmiddelen. Het college rekent daarvoor op een bijdrage van ongeveer 3 % op hun werkingsbudget.
Intussen werken we intern aan een resem besparingsmaatrgelen, weliswaar zonder in te boeten aan de kwaliteit van de dienstverlening. (…) Ook hier zijn alle suggesties van de partners welkom.
Langs deze weg vragen we u eventuele voorstellen te formuleren tegen 31 maart in functie van een een bespreking ervan. (…)
We zullen u te gelegener tijd uitnodigen voor een individueel gesprek waarop we u willen inlichten over de ambities die we met de stad voor de volgende jaren hebben, over de juiste toedracht van deze vraag en over de wijze waarop we intern reeds actie hebben ondernomen in functie van het drukken van de kosten.

Met hoogachting,

(Getekend door de stadssecretaris en de burgemeester.)

Quote van de dag: “De cijfers kloppen”

“Het Kortrijks Handelsblad” van 1 januari wijdde een doorwrocht stuk aan de werkloosheidscijfers in ons arrondissement.
Volgens de krant telde Kortrijk in juni vorig jaar 2.690 werklozen.
Gevraagd naar commentaar zegt onze waarnemende burgemeester Lieven Lybeer: “De cijfers kloppen. We komen van zo’n 2.200 werklozen. Het is bijna 25 procent gestegen.”

Die cijfers kloppen natuurlijk niet.
Volgens de VDAB waren er hier te Kortrijk in juni 2009 welgeteld 2.719 werklozen.
De maandelijkse cijfers van vorig jaar hebben het geen enkele keer over 2.690 of zo’n 2.200 werklozen. (Het cijfer dat het dichtst bij 2.200 ligt is 2.486, in januari 2009.)
Overigens is het maar raar dat het weekblad uitpakt met gegevens van juni vorig jaar.

Kabinetsmeisjes stoelendansen

Lang geleden kon enkel de burgemeester zich een of andere kabinetsmedewerker en chauffeur veroorloven. Toen de CD&V zich voor het eerst in de Kortrijkse geschiedenis gedwongen zag om een coalitie te vormen, begon schepen Philippe De Coene (SP) algauw ook de noodzaak aan te voelen aan een helpdesk. Op de duur kreeg hij zelfs twee medewerkers, naar zijn zeggen om in de gaten te houden wat zijn CD&V-collega’s zoal uitspookten. En omwille van het gelijkheidsbeginsel kreeg iedere schepen dan maar een aantal medewerkers in de schoot geworpen.
In 2002 werd er een personeelsformatie bepaald van 12 mogelijke functies. Eén kabinetschef, drie attachés, zes bedienden en twee chauffeurs. Per kabinet sprak men van 0,5 VE bedienden met een totaal van 4 VE, plus 2 voltijdse attachés. Soort bestuurskundige wiskunde.
Die personeelsformatie is sindsdien nooit aangepast aan de werkelijke toestand. En het is in de 9 kabinetten een komen en gaan van personeel.

Zakdoekje leggen, niemand zeggen.

Zo nu weer.
Ergens na de zomer is de trouwe kabinetschef van titelvoerend burgemeester Stefaan De Clerk vertrokken naar het kabinet van de minister van Justitie in Brussel. Christiaan Lecluyse, bijgenaamd de geheimzinnige sfynx. Doet aldaar nu aan communicatie en secretariaat van de minister maar wordt nog volledig ingelicht over de notulen van het Kortrijks schepencollege.
Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer heeft Chris nu tot eenieders verrassing vervangen door Véronique Lambert. Verrassend om meerdere redenen. Véronique was sinds 2007 en tot op heden conservator van het Museum 1302. Voorheen (vanaf 2004) coördineerde zij ons erfgoedbeleid. Van opleiding is Lambert historica, gespecialiseerd in de middeleeuwse geschiedenis. Zij heeft ook een Master in cultuurmanagement behaald. Met andere woorden, men had haar eerder dan bij Borat kunnen verwachten in het kabinet van de nieuwe schepen van cultuur, Christine Depuydt.
En, wat nu met ons Museum 1302 ? Moet in een tweede ronde nog een erkenning krijgen…

De vrouwen van VLAANDEREN zijn oververtegenwoordigd in de kabinetten van het Kortrijkse College. Het glazen plafond is ingestort.
Bij het begin van deze bestuursperiode kon men in de wandelgangen van het (oude) stadhuis gemakkelijk stuiten op ene haastige Vere, of Karolien, Evelyn, Amélie, Sabine, Gerda, Veerle, Véronique, Ellen, Fabiene, of Mariane. Een aantal daarvan zijn verdwenen of vervangen of verhuisd naar een ander kabinet zodat men dit jaar ook aan een copieermachine kan te maken hebben met een ronddravende Greet, of Evi, Nathalie, Katrien en Cathérine Marie-Josèphe.
(Wat er kan verbazen is dat al die kabinetards Рuitgenomen ̩̩n Рnooit naar de gemeenteraad komen om hun baas in het oog te houden of bij te staan.)

Sinds begin dit jaar zijn we helemaal de tel kwijt. Het verdwijnen van Stefaan De Clerck en de komst van schepen Depuydt heeft geleid tot vele vervangingsaanstellingen en wijzigingen in de kabinetsaanstellingen. Ene Benjamin van Stefaan waar we nog nooit van hadden gehoord is weg naar Brussel. Veerle is opnieuw naar de administratie. Vere en Greet slopen van het bureau van de burgemeester naar dat van Depuydt. Karolien, Evelyn en Ellen naar dat van Lybeer. Evi vertrok van bij Hilde Demedts en is vervangen door Elise. Amélie van Maddens heeft plaats geruimd voor Nathalie en Katrien. Enzovoort.

We zijn waarlijk de tel kwijt.
Voor de historie even de toestand schetsen van begin 2007, het begin van de legislatuur.
* Burgemeester Stefaan De Clerck had ter zijner beschikking: 1 chef (voltijds), 1 attaché (voltijds), 2 bedienden (4/5 tijds en 1/2) en 1 chauffeur (4/4). Slechts één vrouw, en we zeggen niet wie. Totaal: niet minder dan VIJF assistenten.
* Lieven Lybeer: 1 vrouwelijke attaché en twee vrouwelijke bedienden (3/4 en 1/4).
* Wout Maddens: 1 attaché (4/4) en 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Stefaan Bral: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Guy Leleu: 2 vrouwelijke bedienden (4/5 en 1/5).
* Alain Cnudde: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Hilde Demedts: 1 vrouwelijke bediende (4/4).
* Jean de Bethune: 2 vrouwelijke bedienden (elk 1/2).
* Marie-Claire Vandenbulcke: 1 vrouwelijke bediende (breuktijds?)

Tijd om 5/5 tijds te vragen dat de gemeenteraad een keer inzicht krijgt in de huidige stand van zaken. Raadsleden willen weten wie zij aan de lijn krijgen bij een kabinet, ja toch?

Volgens een decreetsbesluit van 12 januari 2007 beslist de Raad over de wijze van aanwerving van kabinetspersoneel. Er is ook een evaluatie voorzien in dat besluit.

Wat kosten die kabinetten?
Netto een beetje meer dan 2 miljoen euro. Waarvan personeel zoiets van 1,7 miljoen en werkingskosten ca. 300.000 euro.

Het investeringsbudget blijft gelijk ?

Het is met deze boodschap dat Kortrijks dienstdoend burgemeester Lieven Lybeer is teruggekeerd uit het conclaaf op de Place m’as tu vu te Knokke.
In de pers gaf hij mee dat het investeringsbudget van 15 miljoen euro per jaar tot in 2012 gelijk blijft. Als Borat met cijfers komt aandraven is het oppassen geblazen. Wie herinnert zich niet dat hij ons verlies aan dividenden van Dexia raamde op 750 miljoen euro? (Het werd 300.000 euro.)

Onze persjongens hebben het nagelaten om wat nadere uitleg te vragen over die 15 miljoen.
* Het bedrag blijft gelijk? Ten opzichte van welk jaar?
* En waarop slaat die 15 miljoen eigenlijk? Gaat het om nieuwe investeringen? Om “pure” investeringen?

In elk geval, onze schepen van financiën (Alain Cnudde) en de vorige (Hilde) waren altijd geneigd om zowat het hele bedrag van de ‘buitengewone begroting’ te beschouwen als investeringen.
Voor dit jaar gaat het nu om 53,9 miljoen. (Dat kan nog veranderen bij een tweede begrotingswijziging.) Dat zijn natuurlijk niet allemaal wat we noemen “pure” investeringen. Daar zitten bijvoorbeeld voor miljoenen doorgeefleningen bij (o.a. aan de Xpo, de kerkfabrieken), studiekosten, beleggingen (aankoop aandelen, participaties), kosten veiligheidscoördinator, opruiming asbest ook, allerhande kleine werken en aankopen, erelonen, toelagen.
(In de begroting is officieel sprake van 48,5 miljoen “investeringen”.)

Het wordt tijd dat onze schepen van Financiën een keer uitlegt wat men hier beschouwt als zijnde pure of ware investeringen.

In 2008 is voor 37,3 miljoen begroot als zijnde investeringen. Maar daarvan werd in dat jaar slechts 20,2 miljoen contractueel vastgelegd. En slechts 3,4 miljoen aangerekend !
In 2007 begrootte men voor 24,7 miljoen investeringen, waarvan uiteindelijk 17,3 miljoen is vastgelegd. En verschiet weer niet: slechts 2,5 miljoen gefactureerd.
De verkiezingsjaren 2005-2006 laten we even buiten beschouwing. Telkens zowat 30 miljoen begroot aan investeringen !

Lybeer zegt dus dat met 15 miljoen euro het investeringsbudget gelijk blijft…
Dat hij dat maar een keer uitlegt in de gemeenteraad van volgende week maandag.

We zijn nog eens gaan kijken of hij hierbij misschien kan refereren naar de vorige bestuursperiode.
Het verkiezingsjaar 2000 niet meegerekend was het begrote bedrag aan “pure” investeringen toch altijd meer dan 15 miljoen.
2001: 17,2.
2002: 16,9.
2003: 21,3.
2004: 18,4.

Tijd voor een nieuw conclaaf waarbij onze waarnemende burgemeester een keer aan een grondige debriefing wordt onderworpen.

Het nieuwe jaarsalaris van onze burgemeester

Begin vorig jaar bedroeg het bruto-jaarsalaris van toenmalig burgemeester Stefaan De Clerck nog 86.729 euro. Begin dit jaar dan kon huidig waarnemend burgemeester Lieven Lybeer nog rekenen op 92.242 euro. Maar deze maand juni 2009 wordt het 92.440 euroots.
Bij de berekening ervan wordt voor het laatst de oude methode gehanteerd. De burgemeesters van een gemeente als Kortrijk krijgen 83,65 procent van wat een Vlaams parlementslid opstrijkt. Op het totaal van de basisvergoeding, de kostenvergoeding, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage. Maar omdat die vergoedingen continu onderhevig zijn aan indexverhogingen heeft men het systeem vereenvoudigd.
Vanaf volgende maand wordt de jaarwedde van burgemeesters een percentage van enkel de basisvergoeding voor een Vlaamse parlementariër. Oei! zegt u nu. Wordt dit geen forse inkomstenderving?
Maar neen.
Men heeft het percentage dusdanig aangepast dat de uitkomst van de berekening geen gevolgen meebrengt voor het eindresultaat. De jaarwedde blijft in juli netjes ongewijzigd: 92.944 euro. Daar zit heelwat kunstig rekenwerk achter van actuarissen. Voor onze burgemeester wordt de basisvergoeding van het Vlaams parlementslid (62.212,02 euro) nu vermenigvuldigd met een percentage van uitgerekend 116, 2602. Een loonmatiging of salarisverlaging is aan politici niet besteed. Uitkomst net dezelfde als vroeger.

Geniet Lieven Lybeer dan niet van een salaris dat hoger ligt dan 100.000 euro, zo vraagt u zich nu in gemoede af.
Maar jawel.
Burgemeesters ontvangen ook vakantiegeld. Dit jaar wordt dat 92 procent van wat een ambtenaar van niveau A krijgt.
En burgemeesters strijken ook een eindejaarstoelage op. Geïndexeerd en bestaande uit een forfaitair en veranderlijk gedeelte. Ook gerelateerd aan de vergoeding voor hoge ambtenaren. (In december verhoogt het forfaitair gedeelte met 250 euro.)

Lieven Lybeer oefent nog diverse bezoldigde mandaten uit.
Pas volgend jaar in augustus zullen we officieel en juist weten welke dat waren gedurende dit jaar. Want dan pas publiceert het Staatsblad de lijsten.
Lybeer is nog provincieraadslid. Is voorzitter van de vereniging voor crematoriumbeheer. Is bestuurder van de vzw Eigen Gift, Eigen Hulp. Van het PWA. Van de Vlaamse Autonome Koepel (?). Van cvba Makkie. Van de vzw Mentor. Van de Federatie Beschutte Werkplaatsen.
Wat dat allemaal opbrengt weten we niet. De URL van Lybeer is nog altijd onder constructie.
Vraag het hem eens.

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een stetsonia coryne (3)

Dat is dus evenveel als de zuilcactus met die naam. Kan heel hoog worden en draagt enorm lange stekels.
Wat heeft hij nu weer uitgekraamd? In “Het Nieuwsblad” van 13 mei jongstleden?

“Mocht ik het meemaken dat een gewoon gemeenteraadslid belangrijke informatie in de pers bracht zonder dat ik daar van op de hoogte was, dan zou ik die toch even bij mij roepen.”

Herlees dit nu nog een keer. Wrijf uw ogen uit.
Een burgemeester van een centrumstad die zegt dat zijn raadsleden niets mogen vertellen over wat hijzelf nog niet weet. Dit soort verkozenen des volks roept hij op het matje !
Nou, dan valt er toch wel veel te vertellen. Raadslid Marc Lemaitre kan nog jaren bezig blijven op zijn weblog.

In welke context deed onze alles waarnemende burgemeester deze uitlating?
In de gemeenteraad van 11 mei kwam het negatief advies ter sprake dat de Staatsveiligheid uitbracht ten aanzien van de erkenning van de moslimgemeenschap Attakwa. Minister Stefaan De Clercq was toen al vertrokken uit de raadszaal (bewust?) om nog een tamelijk lang babbeltje te slaan met onze plaatselijke correspondenten van “Het Nieuwsblad” en “Het Laatste Nieuws”.
In die raadszitting moest de waarnemende burgemeester erkennen dat hij door de Minister van Justitie nog niet op de hoogte was gebracht van de inhoud van het negatieve advies. Terwijl de minister aan de betrokken burgemeester beloofd had dit te doen.

Lieven Lybeer kon via de pers vernemen dat volgens de Staatsveiligheid in de moskee “extremistische standpunten” worden verkondigd.
Op 4 mei heeft hij nog een brief geschreven naar zijn minister, de voorgaande burgemeester, nu gewoon raadslid, stadsgenoot, partijgenoot. Met de vraag om opheldering. Op 11 mei nog geen antwoord. Dit allles zegt veel over de interne verhoudingen binnen onze lokale CD&V. Gilde en Middenstand. Het blijft een standenpartij.

P.S.
Wat ook danig tegen de borst stoot is dat Borat niet wil zeggen hoeveel VTM (het productiehuis Skyline) opstrijkt aan subsidies van Stad en Provincie voor de verfilming van de nieuwe serie “De Rodenburgs”. Ook niet over het belastinggeld dat is besteed aan “Mijn restaurant”.

Lieven Lybeer heeft evenveel politiek bewustzijn als een cactus (2)

Als alles goed meezit start in april het productiehuis Skyline Entertainment in Kortrijk en omstreken met de opnames voor een nieuwe TV-serie getiteld “De Kronenborgs”. (In “Het Nieuwsblad” gespeld als “De Crooneborghs”.) Voor meer info over dit familiedrama zie nog de weblog van raadslid Marc Lemaitre : “kortrijklinksbekeken”.

Het schepencollege van 11 februari heeft principieel beslist om – naast logistieke steun – een bijdrage van 100.000 tot 200.000 euro te leveren uit de stadskas. (Dat is van ons.) Het definitieve bedrag zal worden bepaald naar gelang de return die Kortrijk krijgt. Bijvoorbeeld de lokaties die in beeld komen, de evenementen, de naamvermelding, de persaandacht, informatie over beurzen en grote projecten, enz.
In een vergadering van 13 december (met de burgemeester, de scenarist, het productiehuis, Westtoer, de regiocoördinator Leiestreek, het diensthoofd Communicatie Tom Delmotte en Eliza Bruneel van de dienst Toerisme) drong Stefaan De Clerck er hevig op aan dat Kortrijk naar voor zou komen als stad van innovatie, creatie en design.
Volgens de initiatiefnemers ontbreekt er begin dit jaar nog ongeveer 2 miljoen aan financiële steun.

Het is niet zeer duidelijk of Westtoer/Toerisme ook een bijdrage zal leveren, maar die provinciale instanties geven in elk geval nu al logistieke steun.

Tot daar een noodzakelijke inleiding.

Wat vernemen we nu uit “Het Nieuwsblad” van 21 maart ?
Dat stad Kortrijk definitief de toezegging kreeg dat er extra financiële steun vanuit de provincie komt voor de nieuwe VTM-fictiereeks. Onder “stad” dienen we ongetwijfeld te verstaan: waarnemend burgemeester en provincieraadslid Lieven Lybeer en schepen Jean de Bethune die ook voorzitter is van de provincieraad.

MaaRRR.
Lieven Lybeer bevestigt noch ontkent in voornoemde krant bepaalde geciteerde bedragen. “Ik noem geen bedragen,” zegt hij.
Weet de burgemeester wel wat hij zegt?
Hiermee schendt hij alle regels van openbaarheid van bestuur. Hiermee geeft hij te kennen dat hij de notulen van het Schepencollege en de Bestendige Deputatie niet wil vrijgeven ofwel wil censureren. Hiermee zet hij de gemeenteraad en de provincieraad buiten spel terwijl het juist deze raden zijn die begrotingen en rekeningen moeten goedkeuren.
Hiermee poneert hij ongegeneerd dat de burger niet mag weten wat men met zijn belastingeld aanvangt.
Borat kent waarlijk de draagwijdte niet van zijn uitspraken.

Lybeer zegt in de krant nog dat Stad in ruil voor steun aan VTM een eisenlijstje heeft. “Er moet vooral duidelijkheid komen over hoe vaak de stad in de reeks wel op tv zal komen.” Met andere woorden: politici moeten kunnen interveniëren in kunst.
Ik meen te weten dat VTM niet is ingegaan op bepaalde inhoudelijke eisen van Stad in de lopende serie “Mijn Restaurant”.

P.S.
De benchmarking (city marketing) is totaal losgeslagen. Steden bieden tegen mekaar op om toch maar een TV-serie op hun grondgebied te krijgen. Voor ‘Katarakt’ betaalde de provincie Limburg en de stad Hasselt één miljoen euro. Een gelijkaardig bedrag ging naar ‘De smaak van De Keyser’. Koksijde betaalde voor de telenovelle ‘David’ 200.000 euro.
Naar het schijnt riep Oostende de gemeenten op om niet meer mee te doen aan dergelijk onderling opbod. Kan Lieven Lybeer niet een keer aandringen bij de “Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten” (VVSG) om een of andere richtlijn uit te vaardigen? Dan zou hij blijk geven van een vorm van politiek bewustzijn.