Category Archives: asap

De nieuwe traagheid van bestuur

Tijdens de vorige bestuursperiode (een coalitie van CD&V-VLD) kon het gebeuren dat onze gemeenteraadwatcher zich ergerde aan het feit dat de uitvoering of afhandeling van bepaalde beslissingen lang op zich liet wachten. Terecht gingen de boegbeelden van de toenmalige oppositie (de SP.A bijvoorbeeld) daar dan wel eens in mee, in die aantijgingen. Bijvoorbeeld de klacht over het lang uitblijven (twee maanden) van een begroting.

Maar wat er dit jaar intussen inzake “traagheid van bestuur” bij de start van de nieuwe tripartite (VLD,N-VA, SP.A) te ontwaren valt, tart alle verbeelding.
– Op het stadsbudget 2013 was het wachten geblazen tot 25 maart.
– Het budget 2013 van de politiezone VLAS kwam op de agenda van de politieraad dd. 29 april. (Ook nog nooit gebeurd.)

Al die maanden kon er dus totaal geen beleid worden gevoerd.
(In de politieraad van aanstaande 24 juni gebeuren de eerste aankopen van dit jaar. Dringend nieuwe kogelvesten. Dit is 1 voorbeeld.)

Zonder begroting is een bestuur immers verplicht om te werken met “voorlopige twaalfden” en kunnen er geen facultatieve, noch nieuwe uitgaven gebeuren. En al zeker geen investeringen.
De tripartite slaagde er inmiddels in – op 21 maart, zovele maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 – om een bestuursakkoord op te maken (het zgn. Plan Nieuw Kortrijk) dat nu asap om uitvoering vraagt.
De eerste beleidsdaad – waar men heel fier over ging (want zogezegd het directe gevolg van de actie “Kortrijk Spreekt”) – sloeg op het verkeersveiliger maken van bepaalde straten. Evenwel zonder dat daarvoor een krediet was ingeschreven in de begroting. En voor bepaalde niet-verplichte uitgaven heeft het schepencollege werkelijk de arm moet omwringen van zowel de stadsecretaris als de ontvanger.

En nu.
Bepaalde sinds april genomen beslissingen van het schepencollege vergen een zo spoedig mogelijke uitvoering, maar kunnen absoluut niet gebeuren zonder een door de gemeenteraad goedgekeurde budgetwijziging 2013.
We vernoemen slechts drie van die beleidsdaden, omdat het om veel geld gaat:
– de vervroegde aflossing van bepaalde leningen (voor 5,5 miljoen euro);
– de onmiddellijke uitkering van een investeringstoelage aan KVK (900.000 euro);
– het cameraplan (verhoging van het krediet voor dit jaar met minstens 50.000 euro).

Wanneer komt die (eerste) begrotingswijziging er dan aan, zult u zeggen?
Pff… In juli zeker? – dat is dan halfweg het jaar. (Traditioneel gebeurt zoiets in mei.)
Het schepencollege heeft in deze maand juni al in twee opeenvolgende weken de bespreking van de budgetwijziging 2013 uitgesteld!
Waarop wijst dat? Op onenigheid binnen de tripartite? Is men een robbertje aan het vechten?
Geraakt men het niet eens over het te voeren beleid? Over de in het vooruitzicht gestelde (drastische) bezuinigingen?
Dat we het niet weten…

Een ASAP-gemeenteraad

Maandag 10 juni alweer gemeenteraadsdag, met een heel drukke agenda.
Jaarverslagen van zeven gemeentelijke VZW’s, twee Autonome Gemeentebedrijven, drie intercommumales.
Normaliter komen die jaarverslagen al aan bod in de gemeenteraad van mei, maar de nieuwe tripartite (met een burgemeester wiens koosnaam Asap is) heeft komaf gemaakt met die aloude en goede traditie.
In de vorige bestuursperiode kwam ook altijd in de maand mei de begrotingsrekening en jaarrekening van Stad (van het vorige jaar) ter sprake. Welnu, dat punt is zelfs nog niet geagendeerd in de zitting van deze maand juni !

Opmerkelijk nog is dat er nog steeds geen eerste budgetwijziging 2013 is neergelegd. Nochtans nodig om bepaalde beleidsdaden uit te voeren.
En waar blijft het nieuwe belastingsreglement op geldautomaten? In stilte afgevoerd? (“Asap” betekende voor dit punt: goedkeuring ten laatste in mei.)

P.S.
– Een drukke agenda wil nog niet zeggen dat deze zitting dan lang zal duren. Die jaarverslagen worden door de raadsleden nauwelijks ingekeken, of zelfs niet verstaan (die van FIGGA bijvoorbeeld).
– Men kan wel wat tumult verwachten rondom het punt over de verkaveling Langwater.
Misschien ook over het plaatsen van camera’s in publiek domein. (Kostprijzen en budget voor het gehele plan: niet vermeld.)
– Men zal weer wat gemeenteraadsleden afgevaardigen naar Algemene Vergaderingen van intercommunales. Gaan die daar wel naartoe? (Niemand vraagt zich dat af.) Waarom brengen ze nooit enig verslag uit van hun werkzaamheden (tussenkomsten, stemgedrag)?

Een agenda met hiaten

Morgen, maandag 13 mei alweer de traditionele maandelijkse zittinge van de gemeenteraad.
De agenda vertoont wat gaten.

Het is in Kortrijk (en in andere gemeenten) een aloude traditie dat het bestuur zijn begrotingsrekening en jaarrekening van het vorige jaar in mei (en ten laatste in mei) voorlegt aan de gemeenteraadsleden.
Dit jaar – en voor het eerst sinds vele jaren! – kan dat blijkbaar niet. Nochtans is ons wel eens gezegd dat de begroting 2013 (die ook al te laat was ingediend) gebaseerd is op cijfergegevens uit de rekening 2012. Vanwaar deze vertraging?

Politieke fracties krijgen van Stad (dat is van ons) jaarlijks een toelage voor hun werking. In ruil daarvoor moeten die fracties hun uitgaven verantwoorden mits een verslag van de gedane activiteiten en voorlegging van de facturen. Die documenten moeten aan het eind van het jaar voorgelegd aan de gemeenteraad. De stukken voor het jaar 2012 zijn nog altijd niet geagendeerd.

De nieuwe tripartite heeft in zitting van 25 maart twee totaal nieuwe belastingen ingevoerd. Die op het logies in hotels (“verblijfsheffing”) en nog een andere op het plaatsen van geldautomaten bij of van banken (“heffing op bank- en financieringsinstellingen” genaamd). Dit laatste belastingsreglement is nog altijd niet geagendeerd.

In de eerstkomende zitting van 13 mei is er al wel sprake van de jaarverslagen 2012 van de intercommunales Leiedal, IMOG (de verbrandingsoven) en de WIV (vliegveld). Maar waar blijven de jaarverslagen van andere intercommunales zoals Psilon (crematorium), Gaselwest, Figga (een financieringsmaatschappij). En waar blijven de resultatenrekeningen en jaarverslagen van onze gemeentelijke vzw’s en autonome gemeentebedrijven?

In het verleden was het hier ter stede vaak zo dat het schepencollege al in mei uitpakte met een eerste begrotingswijziging. Dit is nu niet het geval terwijl het wel nodig is.
De jaarlijkse investeringstoelage van 150.000 euro voor KVK (Guldensporenstadion) zal nu immers in één keer uitgekeerd voor de gehele bestuursperiode van zes jaar. De begrotingspost 76410/512-51 moet dus gewijzigd van 150.000 euro naar 900.000 euro. Hierdoor stijgt het totaal van de buitengewone uitgaven van 21,90 miljoen naar 22,75 miljoen euro.

P.S.
Bij de stadsadministratie is de koosnaam voor onze nieuwe burgemeester Vincent Van Quickenborne nu: Asap. Verdient hij nog wel deze geuzennaam?

Maar Q wou als senator Pinkstermaandag ooit schrappen als wettelijke feestdag…

Dat is toch raar, dat de gazetten dat niet weten of willen weten. De embedded press, op lokaal vlak.

Toen Vincent Van Quickenborne (nu VLD) nog senator was (voor SPIRIT dan) en géén Kortrijks raadslid of burgemeester, wou hij per se het aantal wettelijke feestdagen beperken, met name tot: nieuwjaar (1 januari), Pasen, Feest van de Arbeid (1 mei), Nationale Feestdag (21 juli), Kerstmis (25 december). Anderzijds zou de Vlaamse (11 juli), de Franse (27 september) en de Duitse Gemeenschap (15 november) wel hun feestdag krijgen.
Zouden dus geschrapt worden: Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Maria-Hemelvaart, Allerheiligen, Wapenstilstand.

Dat wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de wettelijke feestdagen (stuk 2-208/1) is door de toenmalige senator ingediend op 29 november 1999, in overweging genomen op 21 januari 2000 en ingeschreven op de agenda op 18 oktober 2000. Het is (zoals intussen nog andere in dat genre) een stille dood gestorven door ontbinding van de Kamers in april 2003.

De TIJDELOZE motivering van de afschaffing van net die feestdagen was kort en krachtig: we behouden enkel die feestdagen “waarvan een grote meerderheid van de publieke opinie nog de exacte betekenis weet te appreciëren en in te schatten”.

Het huidige voorstel om Pinkstermaandag te schrappen als wettelijke feestdag zou heden ten dage op de tafel van het (federale) begrotingsconclaaf liggen en zou gesteund worden door de CD&V-voorzitter Wouter Beke en de nieuwe minister Van Financiën Koen Geens.
Prompt liet Van Quickenborne aan de pers (dus aan zijn VLD-minister Alexander De Croo?) weten dat hij niet opgezet was met dat voorstel.
Hij is nu Kortrijks burgemeester en vreest voor een terugval van het aantal deelnemers aan de Kortrijkse Sinksenfeesten die volgens hem alhier 100.000 mensen op de been brengen. 100.000 mensen alhier dus die de exacte betekenis van de Sinksenfeesten weten te appreciëren en in te schatten.

Maar wat met Paasmaandag? In het wetsvoorstel van de senator was letterlijk sprake van “Pasen”.

P.S.
Wie houdt de jeugdzonden bij van Asap?

Quote van de dag: “5 jaar bezig”

Burgemeester Vincent Van Quickenborne in “Het Laatste Nieuws” van vandaag: “Als er aan elk idee een overleg vooraf moet gaan, zijn we 5 jaar bezig met overleggen en wordt er niets gerealiseerd.”
(Handelaars hekelen het gebrek aan overleg bij de invoering van koopzondagen.)

Met deze uitlating ondermijnt de burgemeester geheel en al de actie burgerparticipatie “Kortrijk Spreekt”.

P.S.
De quote is gerangschikt onder een nieuwe rubriek van kortrijkwatcher: “ASAP”.
Asap is binnen de stadsadministratie namelijk de nieuwe nickname van Quickie.