Category Archives: ambtenaren

Hoezo ? Kunnen de belastingen dan toch verhogen?

De tripartite heeft altijd al gezworen dat de belastingen gedurende de gehele bestuursperiode (tot 2018 dus) niet zouden verhogen.
Men bedoelde daarmee eigenlijk dat de tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd zouden blijven. (De coalitie heeft intussen al wel totaal nieuwe belastingen ingevoerd, waarover straks meer.)

In “Het Nieuwsblad” van 26 januari gaf de burgemeester uitvoerig commentaar op “het gemeenterapport voor Kortrijk” dat werd opgemaakt door de krant.
En de journalist tekent hierbij onder meer dit op: “Als het van hem (dat is Vincent Van Quickenborne, nvdr) afhangt, verhogen de belastingen niet tijdens deze legislatuur.”
Dat is toch wel een heel merkwaardige uitspraak: “als het van hem afhangt“.
Gaan er binnen de coalitie of binnen de financiële dienst dan toch stemmen op om een of ander tarief te verhogen?
Dreigt de financiële toestand van Stad ietwat dramatisch te worden?
Alleen de getrouwe lezers van deze electronische krant weten
– dat het budgettair resultaat van het boekjaar nog tot en met 2017 negatief blijft. (De burgemeester beloofde ooit van daar in 2016 een eind aan te maken.)
– dat men dit jaar voor 31 miljoen nieuwe leningen zou aangaan.

Intussen krijgen de lezers van de gazet alweer indirect de misleidende boodschap te horen dat deze zgn. stadscoalitie de belastingen niet verhoogt.
Kortrijkwatcher heeft nog geen enkel Kortrijks burger ontmoet die weet heeft van het feit dat alreeds begin 2013 drie totaal nieuwe belastingen werden ingevoerd. Met name op logies, op sampling en op bankautomaten.
En aangezien onze plaatselijke ‘embedded press’ dit gewoontegetrouw niet vermeldt weet geen mens alhier dat de coalitie in de gemeenteraad van december laatstleden nog een keer twee nieuwe belastingen heeft laten goedkeuren: 1) op reclameborden met wisselende beelden en 2) op het niet (of niet optimaal) afkoppelen van hemelwater.
Voorts heeft men in diezelfde gemeenteraad een verhoogd tarief ingevoerd voor het verspreiden van huis-aan-huis reclamedrukwerk. (Verwachte meeropbrengst: 300.000 euro.)
Tenslotte zijn voor de tweede maal een heel aantal retributies verhoogd, nu bijvoorbeeld voor zwembaden en het gebruik van sportcentra.

P.S.
Er zijn ook belastingreglementen opgeheven: voor privé clubs, privé-wegwijzers en wedkantoren.
Maar die brachten niets op.

Kunnen onze zitbanken nog dit jaar verfraaid?

We vrezen er sterk voor !
De opdracht om de zitbanken (en houten bruggetjes) in de stad nog dit jaar 2015 te verfraaien werd door het schepencollege eind september uitgeschreven. De raming bedroeg 14.526 euro. Intussen zijn er drie offertes binnengelopen. De laagste inschrijver pakte uit met een bedrag van 28.277 euro, dat is nog 94 procent hoger dan de raming. Een andere inschrijver vroeg 39.292 euro en de derde zelfs 69.024 euro.

De werken zijn dus niet gegund wegens abnormaal hoge prijzen, en we zijn intussen eind november.
Het kan niet anders: het bestek was onduidelijk, en de raming voor de bruggetjes was er volkomen naast.
(Soms staan we verbaasd over het feit dat in bepaalde technisch moeilijk of zeldzame opdrachten voor werken of leveringen de ramingen van de ambtenarij dan wel toch heel nauwkeurig zijn…)

Het GAS-team zal nog uitbreiden

Momenteel bestaat het team dat in Kortrijk instaat voor de behandeling van dossiers omtrent ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’ uit 7 personen: 2 sanctionerende ambtenaren, 1 ondersteunende jurist (halftijds), 1 bemiddelingsambtenaar (bijna volledig betaald door de federale overheid), 1 coördinator, 2 administratieve medewerkers.
Dat team behandelt de dossiers van de politiezone VLAS (ca. 1.000 op jaarbasis), de politiezone Grensleie (ca. 200 uit Menen, Wevelgem en Ledegem).

Een uitbreiding zal nodig zijn aangezien het GAS-team straks ook nog bevoegd wordt voor de dossiers van Zwevegem.
Maar nog meer omdat het team nu ook dossiers in handen krijgt betreffende overtredingen inzake parkeren. Sinds 1 februari kunnen medewerkers van het parkeerbedrijf PARKO hieromtrent vaststellingen doen en sinds 1 maart kan de politie dit soort inbreuken ook laten regelen door het GAS-team. Overtredingen inzake parkeren in Kuurne en Lendelede en de politiezone Grensleie behoren straks ook nog tot het takenpakket van het GAS-team.

Inzake foutief parkeren zijn er in dat half jaar dat de nieuw regeling in voege trad alreeds 2.115 vaststellingen gedaan. 1.130 door PARKO, waarvan tot op heden 476 boetes werden geïnd ter waarde van 37.565 euro (gaat naar PARKO) en 985 vaststellingen door de politie met 369 boetes met als opbrengst 21.395 euro (voor Stad).

In 2014 zijn er in totaal 868 dossiers binnen gelopen bij het GAS-team, dat is slechts 12 meer dan in 2013.
Er is een toename van het aantal gemengde inbreuken zoals winkeldiefstallen en vandalisme en een lichte afname van het aantal klassieke overlast fenomenen.

Bemiddeling bij GAS

Gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voorzien bij bepaalde inbreuken op het politiereglement of verordeningen. Die overtredingen leiden evenwel niet altijd tot een sanctie (een boete). Dossiers kan men ook overmaken aan de zgn. bemiddelingsambtenaar. (Als de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is de bemiddelingsprocedure verplicht.)

In het Kortrijkse stadhuis is er al jaren een zgn. bemiddelingsambtenaar of twee aan het werk voor GAS-dossiers van 11 gemeenten uit het gerechtelijk arrondissement. De federale overheid heeft daarvoor in het kader van het Federaal Grootstedenbeleid per werkjaar een subsidie van 53.000 euro veil.

In het werkingsjaar van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014 kreeg de bemiddelingsambtenaar vanuit de aangesloten gemeenten van het gerechtelijk arrondissement 154 dossiers te verwerken. (Twintig minder dan in het vorige werkingsjaar.) Van Kortrijk 61 en van Roeselare net evenveel. (Roeselare stuurt standaard alle winkeldiefstallen door ter bemiddeling.) Kortrijk stuurde 5,5 procent van het totaal aantal GAS-dossiers binnen ter bemiddeling, Roeselare 6 procent.

Van die 154 dossiers werden er 75 effectief behandeld. (Betrokkenen bij winkeldiefstallen gaan niet gemakkelijk in op een bemiddelingsaanbod.)
In slechts 7 dossiers kon men niet tot een akkoord komen.

Huistaak
Bereken nu het totaal aantal in Kortrijk opgemaakte GAS-dossiers in het beschouwde werkjaar.

Er is een wel degelijk een bureau dat promotie voert voor de koopzondagen

De koopzondagen die stad Kortrijk als ‘toeristisch centrum’ organiseert zijn geen onverdeeld succes. Zelfs de manager van het K-shoppingcenter gaf dit onlangs toe (“Het Laatste Nieuws” van 1 augustus). Niet 1 op 3 winkels doet mee, en dit is zowat een criterium om van enig succes te gewagen.
De koopzondag van 2 augustus Рmidden in Kortrijk Cong̩ Рwas zelfs een regelrecht dieptepunt. Unizo-voorzitter Dirk Dupont (van VLD-strekking) vond in voornoemde krant hierbij dat er dringend iets moet gedaan worden aan de communicatie en de voorbereiding.

Er is nochtans als sedert februari van dit jaar een ‘studio’ die zich bekommert om onze city-marketing in het algemeen en sedert enige tijd zelfs specifiek bezig is met de promotie van de koopweekends in Kortrijk. Voor die laatste opdracht kreeg het bureau Tornado uit Waregem in juni 12.867 euro.

De data van de koopzondagen zijn al lang vastgelegd.
Er komen er nog op 6 september (met de braderie), 4 oktober en 6 december. (Op 1 november niet, – feestdag.)
Verder mogen we nog gaan shoppen op de drie zondagen van de laatste maand van het jaar: 13, 20 en 27 december.

Quote van de dag: “gevaarlijke onbenullen”

Dit soort (kritische) beschouwingen zal je nooit te lezen krijgen in de regionale pers. Nooit. Maar in de nationale bladen kan het dan weer wel.

De bekende (beruchte?) sportjournalist Hans Vandeweghe is aan het woord, in de sportbladzijden van ‘De Morgen’ (27/06/2015, pag.19). Het gaat over de twee kandidaten bij de verkiezingen van de nieuwe voorzitter van Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Eén daarvan was Joseph Allijns, voorzitter van de Koninklijke Kortrijkse Voetbalclub (KVK). Iemand van bij ons.
Vandaar dat de sportredacteur van kortrijkwatcher het nodig acht om er enige aandacht aan te besteden.

Citaat dus:
“Wat moet/mag de voetbalbond nog doen in de toekomst en vooral: van wie is dat voetbal, van wie zijn de Rode Duivels, van de voetbalbond of van de Profliga?
Dàt is de inzet van de voorzittersverkiezing tussen twee kandidaat-voorzitters die in het voetbal nooit een rol van betekenis hadden en die niemand ooit ook maar op een begin van visie heeft kunnen betrappen. Onbenullen op de voorzittersstoel in sportbonden zijn bijna een constante in de Belgische sport. Onbenullen worden pas gevaarlijk als ze vergeten dat ze onbenullen zijn. Vooral Allijns lijkt in dat bedje ziek. De Keersmaecker was/is geen genie, maar is misschien toch te verkiezen boven een marionet van een duistere Maleisiër.”

Zo.
Die zit, – kunnen we zo zeggen.
Onze Kortrijkse sportpers zal nooit naar dit stuk van collega Hans Vandeweghe verwijzen.
Onze lokale persjongens hebben overigens nog nooit een ietwat kritisch, – beter – opiniërend stuk gewijd aan de bestuurlijke werking van de Kortrijkse voetbalclub. Hebben het bij de overname van de club (de cvba Kortrijk Voetbalt) door ene Vincent Tan nooit gehad over die “duistere Maleisiër”. Hebben de usurpatie van het KVK-bestuur door het parachuteren van zes marionetten van de Maleisiër kritiekloos geacteerd.
Onze lokale persjongens hebben nog nooit de opeenvolgende beweringen van Allijns als zou KVK financieel gezond zijn getoetst aan de jaarrekeningen van de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’.
Weten niks te melden over de gesprekken tussen de duistere Maleisiër en de burgemeester.

Dat is iets wat de hoofdredacteur van Kortrijkwatcher altijd al buitengewoon intrigeert.
Ook inzake politieke berichtgeving is de lokale pers zo tam als een lam.
In de landelijke pers daarentegen verschijnen dagelijks editorialen en andere opiniestukken die individuele bewindvoerders zowat kielhalen. Die series beleidsbeslissingen van regeringen naar de goot verwijzen.
Waarom kan – concreet nu – onze Kortrijkse pers geen kritisch-informatieve houding aannemen tegenover het lokale bestuur (de tripartite)?
Nog niemand tegengekomen die daarover een plausibele uitleg kan (wil) geven.

Jaarrekening 2014: over de daling (en stijging) van de personeelskost

Nog onder het vorige bestuur (CD&V-VLD) bedroeg de personeelskost 45,36 miljoen euro in het jaar 2012. Sociale lasten en pensioenen inbegrepen.
De nieuwe tripartite (VLD, NV-A, SP.A) beloofde al meteen om “orde op zaken te stellen” door “een sober personeelsbeleid” te voeren. Er zouden namelijk in de gehele legislatuur 104 personeelsleden verdwijnen uit het bestand van 970 koppen, zonder afdankingen. Slechts één op drie vertrekkers zou men gaan vervangen. Aldus verwachtte men dat in het jaar 2013 het personeelsbestand met 17 koppen zou verminderen en in 2014 nog een keer met 10. In 2015: met 16.

Op een of andere manier zou dit “sober personeelsbeleid” financieel tot uiting moeten komen in de (lagere) personeelsuitgaven, zoals vermeld in de jaarrekeningen.
We bekijken dat even:
– jaarrekening 2012: 45,36 miljoen
– jaarrekening 2013: 47,70 miljoen (stijging: 5%)
– jaarrekening 2014: 46,88 miljoen (daling: 1,9%)

Merk op dat er voor het jaar 2014 wel degelijk een budget aan personeelsuitgaven was voorzien van 49,50 miljoen euro.
Vanwaar dan die “lage realisatiegraad”? (Zes procent minder dan geraamd.)
De schepen van Financiën legt dat heel simpel en laconiek uit. Zo is ze wel. Zij noteert: “De lagere realisatiegraad bij de bezoldiging is het gevolg van het doorschuiven van de responsabiliseringsbijdrage bij de RSZPP0 van 1,9 miljoen van 2014 naar 2015.”
Een bijzonder korte, pittige uitleg. Er wordt dus in het geheel niet gerefereerd naar mogelijke besparingen ten gevolge van het schrappen van jobs. (Het is overigens zo dat er in de voorbije jaren enkele dure vogels van A1-nivea zijn aangeworven, directeurs bijvoorbeeld.)

Ter info even dit.
Als pure bezoldigingen (zonder sociale lasten en pensioenen) is vorig jaar 29,7 miljoen aangerekend (budget was 30,2 miljoen). De werkgeversbijdrage voor de pensioenen bedroeg 9,9 miljoen (budget 12,1 miljoen).

En hoe zit het met de dalende personeelskost voor dit jaar 2015?
Het initieel voorziene bedrag was 43,37 miljoen euro. Een scherpe daling dus, maar in de volgende gemeenteraad van 29 juni wordt al een eerste budgetwijziging 2015 goedgekeurd waarbij de geraamde personeelsuitgaven toch weer enigszins stijgen naar 44,79 miljoen.
Niettemin gaat het tussen 2014 en 2015 voorlopig om een daling met zowat twee miljoen.

Hoe legt de schepen van Financiën dit nu uit?
Alweer helemaal niet door te verwijzen naar een vermindering van het aantal medewerkers.
De bevoegde schepen Catherine Waelkens (N-VA) stipt heel laconiek aan dat de personeelskost voor de brandweer en de dienst 100 letterlijk is verdwenen uit de begroting.
U moet weten dat de zone Fluvia nu betaald wordt met dotaties van de aangesloten gemeenten. Voor Kortrijk zou deze nieuwe gang van zaken dit jaar 2015 een besparing opleveren van minstens 4 miljoen!
De schepen van Financiën heeft het nog over de effecten van de gevoerde “ombuigingspolitiek”.
Onder die nogal hoogdravende term moet u gewoon verstaan dat de tripartite de laatste tijd naarstig bezig is met het uitbesteden van traditioneel gemeentelijke taken en diensten. Stad doet niet meer zelf aan kinderopvang, aan bepaalde vormen van groenonderhoud, en heeft voor het poetsen van de stadgebouwen een privé-firma ingeschakeld. Dat kost allemaal wel geld, maar die uitgaven zijn spoorloos verdwenen uit de post “bezoldigingen” in het stadsbudget én in de jaarrekening.

Ja,
zo fopt men Frederik

P.S.
Responsabiliseringsbijdrage??
Een lokaal bestuur waarvan de pensioenlast van de gewezen statutaire medewerkers groter is dan wat het lokaal bestuur betaalt als basispensioenbijdrage (via de lonen van de actieve statutairen) moet een bijkomende extra factuur betalen aan de RSZPPO. Die factuur is de responsabiliseringsbijdrage.

Jaarrekening 2014: nog altijd weinig investeringen

De coalitie bestempelde zichzelf van bij de aanvang als een grote “investeringscoalitie”. Voor de gehele bestuursperiode van zes jaar voorzag men voor niet minder dan 160 miljoen euro aan investeringen in stad. Stond allemaal uitgebreid te lezen in de bevriende (de “embedded”) lokale perse.

Mede omwille van het laattijdig goedkeuren van de begroting (pas in maart) was 2013 inzake investeringsverrichtingen een totaal mislukt jaar.
Men dacht voor 28,5 miljoen te besteden aan buitengewone uitgaven (inclusief de leningslasten van 7,3 miloen) maar daarvan is slechts 11,2 miljoen daadwerkelijk aangerekend. En bij de “pure” investeringen ten bedrage van 14,4 miljoen is toen slechts 3,3 miljoen gefactureerd.
(Geen Kortrijkse kiezer die dat weet, – het stond niet in de gazetten.)

Initieel voorzag het budget 2014 een investeringsuitgave van 25,3 miljoen euro.
Het eindbudget (derde begrotingswijziging van oktober 2014) zag het al wat ruimer: er zou 39,9 miljoen besteed worden aan investeringen.
En zie nu een keer: de investeringsrekening van 2014 vermeldt een investeringsuitgave van niet minder dan 45,23 miljoen euro. Ongezien, ongehoord!
Dat geldt tot we de samenstelling van dat immense bedrag wat nader in detail bekijken.

De werkelijke investeringsverrichting bedraagt slechts 21,77 miljoen euro. En dat is dus zelfs minder dan oorspronkelijk geraamd.
Hoe komt men dan aan die totale som van 45 miljoen?
Simpelweg door een “investering in financiële – géén materiële – vaste activa” in rekening te brengen. Stad heeft namelijk voor 23,45 miljoen ingetekend op een kapitaalsverhoging van de intercommunale Gaselwest. Dat geeft een heel vertekend beeld van de investeringsverrichtingen.

Overigens.
Bepaalde hoog geraamde investeringsbudgetten konden blijkbaar moeizaam of zelfs niet gerealiseerd.
We vermelden (afgeronde bedragen):
– jeugdherberg, fuifzaal, jeugdverenigingen: 2,9 miljoen (voorziene budget was 5 miljoen)
– parken, groen, natuurgebieden, speelruimten: 130.000 euro (budget: 1,7 miljoen)
– klimaatstad: 22.000 euro (budget: 430.000 euro)
– ondernemerschap: nul euro (budget: 25.000 euro)
– camera’s in de straten: 106.000 euro (budget: 442.000 euro)
– stadsvernieuwingsproject Overleie: 905.000 euro (budget: 1,13 miljoen)
– fietspaden: 55.000 (budget: 507.000 euro)
– trottoirs: 406.000 (budget: 740.000 euro)

P.S.
Intussen is de tripartite nu ongeveer halverwege de bestuursperiode beland.
Zal men tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen de voorziene investeringen van 160 miljoen euro wel kunnen realiseren?
Burgemeester aka ASAP zal zich moeten reppen. Voor dit jaar 2015 oogt de geraamde investeringsuitgave opnieuw weinig gigantisch: 29 miljoen.

Stadsambtenaren mogen gratis naar het “Feest met de Burgemeester”. En waarom wij niet??

Om 21 uur vanavond start het feest met de burgemeester in de groothandelsmarkt te Heule. Het entreegeld bedraagt 5 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur.
Volgens “Het Nieuwsblad” van vandaag mogen stadsambtenaren gratis binnen want de burgemeester wil ze hiermee belonen voor hun inzet. (Er is al een gratis personeelsfeest geweest dat Stad 52.500 euro heeft gekost.)

Waarom gewone burgers wel entreegeld dienen te betalen is ons een raadsel. Zie hierna.
We vermelden namelijk even de voor dit jaar geldende bepalingen inzake het gebruik van de Kortrijkse groothandelsmarkt. Ga hierbij na tot wat voor soort activiteit het “feest met de burgemeester” behoort en trek uw conclusie omtrent de vraag naar inkomgeld.

Bij een niet commerciële activiteit georganiseerd ten gunste van een goed doel door een lokale vereniging of festiviteit zonder commercieel doel:
– inkomgeld mag
– beperkt (kostendekkend) standgeld mag
– stad vraagt geen gebruiksvergoeding

Bij een andere niet-commerciële activiteit:
(Bijvoorbeeld: vinkenzetting, offerfeest.)
– inkomgeld mag NIET
– beperkt (kostendekkend) standgeld mag
– stad vraagt geen gebruiksvergoeding

Bij een commerciële activiteit:
– inkomgeld mag niet
– standgeld onbeperkt
– stad vraagt gebruiksvergoeding van 150 euro per dag

P.S.
Een bericht van 3 april in deze krant gaf aan met welk juridisch foefje het schepencollege de vraag naar entreegeld goedpraat.

De factuur van de nieuwjaarsreceptie voor het stadspersoneel: 52.500 euro !

Wat een misrekening.
Men had gedacht aan iets van 30.000 euro in het totaal, met bepaalde verdeelsleutels voor Stad, brandweer, OCMW, AGB SOK, AGB BUDA, en AGB PARKO. Het evenement zou “kostenbewust” georganiseerd worden door de inzet van stadsmedewerkers en het schrappen van bepaalde activiteiten. Maar wat blijkt nu?
De factuur van Kortrijk Xpo bedraagt alleen al voor het aandeel van Stad niet minder dan 35.586 euro. En met de bijdrage van Stad aan het OCMW erbij geteld wordt dat zelfs 43.704 euro.

Er zijn geen cijfers beschikbaar van de effectieve aanwezigheden,maar men heeft 2.422 uitnodigingen verstuurd. (Voor Stad alleen al 1.436 uitnodigingen.)
De kostprijs op basis hiervan bedraagt dan per persoon 21,68 euro. Dit betekent dat de totale kostprijs van de receptie neerkomt op 52.508 euro.

Hoe is die merkwaardig hogere kost te verklaren?
– Hoewel er geen speeches waren voorzien heeft men toch een podium met geluidsinstallatie laten installeren. (De burgemeester kon nu eenmaal niet zwijgen.)
– Een uitgebreider inzet van Picabelco (voor ‘photobooth’) ondersteund door 2 (ipv 1) projectschermen. Xpo zette met Barco ook betere en grotere schermen in dan vorig jaar.
– Het drankenpakket bevatte dit jaar ook Omer.
– Er was een grotere zaal nodig, met meer verlichting.
– Omdat er meer volk was, werden twee bars met bediening voorzien.
– De vestiaire was nu met bediening en met verzekering.
– De receptie werd (op vraag van het OCMW) verlengd tot 20 uur. Bijgevolg viel ook het buffet en het drankenpakket iets duurder uit en was er ook een uitgebreidere personeelsbezetting nodig.
– Voor de bediening van de hapjes heeft Xpo extra kelners laten uitrukken.

Nog ter info.
De (afgeronde) bijdragen van de andere participanten (berekend op basis van het aantal genodigden) in de kosten van het gebeuren:
– Parko: 1.095
– SOK: 43
– Buda: 113
– OCMW: 7.544
– Brandweer: voor dit jaar ten laste van Stad