All posts by Frans

12 jaar nodig om alles te verkopen in Kortrijk

Het is Frédéric Vandenhende van de vastgoedadviseur ‘Investr”die dat zegt  in de zakenkrant “De Tijd” (pag. 5, rubriek “Vooraan”) van zaterdag 6 oktober.
We citeren:

“In Kortrijk is het gevaar op een overaanbod aan nieuwbouwwoningen extreem groot.  De voorbije tien jaren kwam er in Kortrijk maar een honderdtal gezinnen per jaar bij.  Al jaren is het aantal vergunde woningen er beduidend groter dan het aantal verkochte panden.  Tussen 2014 en 2016 werden er 987 appartementen vergund en maar 554 verkocht.  Met een kernversterkend beleid probeert Kortrijk zich aantrekkelijk te maken als woonstad.  Sites langs de Leie en in Overleie  bieden mogelijkheden voor nog eens liefst 1.000 wooneenheden.  Als de vraag er niet stijgt of het aanbod niet daalt, is met de huidige bevolkingsgroei twaalf jaar nodig om alle gekende nieuwe sites te verkopen.”

De titel van het stuk in de krant luidt: “Vastgoedontwikkelaars onderschatten risico op overaanbod in steden”.
Het overaanbod op de woningmarkt is wel plaatsgebonden.

P.S.
Geen idee of schepen Wout Maddens van stadsontwikkeling  om een reactie is gevraagd.

 

 

 

 

Schepencollege wil ons meer kraantjeswater doen drinken

De Watergroep deed een oproep aan de gemeenten om het charter “DrinKraantjeswater” te onderschrijven.  Ons schepencollege heeft dit namens alle Kortrijkzanen gedaan.
Zo zal het stadsbestuur kraantjeswater serveren op vergaderingen, worden tappunten met gekoeld en gefilterd kraantjeswater voorzien op verschillende plaatsen en gebouwen.  Zo’n tappunt is reeds in gebruik in de Vetex-tuin, en twee worden uitgevoerd in de komende maanden (Kortrijk Weide en centrum).
Stad zal het drinken van kraantjeswater zoveel mogelijk stimuleren bij medewerkers, inwoners, scholen, bedrijven en verenigingen.

Tegelijk worden acties voorbereid om ons waterverbruik te verminderen.

P.S.
Het is niet om te lachen.  Alles kadert in het streven om van stad een klimaatstad te maken.

Berekening van de onroerende voorheffing

Vanwege diverse mogelijke verminderingen (bescheiden woning, kinderen, gehandicapten, coëfficiënten, tarieven)  is de berekening niet zo eenvoudig.
We houden het bij de grote lijnen.

Berekening van de indexatie van het K.I.
Stel een woning met een niet-geïndexeerd K.I van 720 euro. (Huurwaarde min bijv. 40 procent kosten.)
We vermenigvuldigen dit bedrag met de huidige indexatie-coëfficiënt van 1,7863. Dat geeft afgerond 1.286 euro.

Aandeel Vlaams Gewest
We houden het bij het standaardtarief van 3,97 % op het geïndexeerde K.I.
Op 1.286 euro is dit 51,05 euro.  Dit is in ons voorbeeld de basisheffing.

Aandeel provincie
Voor West-Vlaanderen is het tarief nu 186,22 %.
51,05 euro maal 186,22/100 = 95 euro.

Aandeel gemeente
De opcentiemen bedragen hier 1750.
51,05 euro maal 1750/100 =  893 euro.

Traditioneel brengt de onroerende voorheffing meer op dan de aanvullende personenbelasting.  In 2017 ging het om  33.915.473 euro.  In 2013:  32.867.533 euro.

Een P.S.
De twee belangrijkste belastingen (APB en OV) brachten vorig jaar samen 57.950.300 euro op.   Per inwoner (76.252 koppen, baby’s inbegrepen) betaalden we daarvoor alleen al 760 euro.  Staat niet in de pers?

Wanneer betaalt u 1000 euro aanvullende personenbelasting aan de gemeente?

U zult nu ongeveer wel uw aanslagbiljet hebben gekregen in de personenbelasting en de aanvullende belasting voor uw inkomsten van 2017 (aanslagjaar 2018), met wellicht zelfs het bedrag dat men u zal terugbetalen.
Helemaal onderaan het “detail van de berekening ” vindt u het aandeel in de gemeentebelasting.  In Kortrijk is het tarief nog altijd 7,9 % op het totale belastbaar inkomen (federaal en gewestelijk).

Als dat belastbaar inkomen uiteindelijk 12.658,23 euro bedraagt krijgt de Stad van u netjes 1.000 euro.
In 2017 bracht de personenbelasting 24.034.827 euro op.
In 2013 (eerste jaar van de tripartite) slechts 16.636.785 euro.  Incident.  Maar het volgende jaar al meteen 25.183.922 euro.  Het recordjaar was 2016:  25.833.715 euro.

Misschien moet u ook opcentiemen betalen op de onroerende voorheffing.
Die is gebaseerd op uw (geïndexeerd) kadastraal inkomen (of de ontvangen huur).  De basisheffing is bestemd voor de Vlaamse overheid (standaardtarief voor het aanslagjaar 2018 is 3,97 procent).  De  opcentiemen op de basisheffing gaan naar de provincies en de gemeenten.  In Kortrijk is de aanslagvoet 1750 opcentiemen.
Daarover later wat meer.

Er komt nog één raadszitting voor de verkiezing

Ja!
Op dinsdag 2 oktober krijgen we nog de voorbereidende raadscommissies.  (Die zijn openbaar maar er komt  geen kat.)
En dan krijgen we op maandag 8 oktober nog een gemeenteraadszitting.
Even opletten welk raadslid nog een of ander aanvullend punt zal indienen (een  vraag of een voorstel).
En op de zitting zelf kijken wie er al of niet het woord neemt.  En waarover.
Men kan daaruit afleiden welke fractie al of niet de hoop heeft opgegeven om te kunnen deelnemen aan een of andere coalitie.
Een belangrijk raadslid dat helemaal zwijgt hoopt op een schepenzetel.
We hebben dat ooit zeer concreet meegemaakt met de plotseling (meerdere zittingen) zwijgende  Philippe De Coene toen hij nog in de oppositie zat.

 

 

 

 

 

 

Nog vlug een tip voor het grote lijsttrekkersdebat (3)

Het zou kunnen dat u vanavond tot uw grote frustratie  geconfronteerd wordt met enige onwetendheid van uwentwege over de  Kortrijkse politiek.
U kunt daar niets aan doen.
Sins 2013 al leest u een lokale pers die volkomen volgzaam neerschrijft wat de coalitie VLD-SP.A en N-VA dicteert.  (Ook niet in staat is om enig weerwerk te bieden.)

U bent in de pers onvolledig ingelicht en kreeg daardoor weleens geheel verkeerde   (nogmaals: onvolledige) informatie.  Alleen  fervente lezers van onze stadsblog weten dit.  Er zijn ook dingen verzwegen die de tripartite niet beviel om openbaar  te maken.

Komt daarbij dat een lijsttrekker als Philippe De Coene  (SP.A) in debatten zeer overrompelend te  keer kan gaan. Zijn tactiek is dusdanig lang en uitweidend praten tot de vis in het water is verdronken.  Hij is tevens heel beslagen in het voorschotelen van halve (of 3/4) waarheden.

En dan heb je nog Vincent Van Quickenborne (zonder partij!).
Hij durft zelfs gehele onwaarheden vertellen.  Die voor onwetenden als dusdanig niet zijn te herkennen.  En als u hem daar zou kunnen aan herinneren zal hij in een franse koleire schieten.
Overigens heb je ongeveer of helemaal gelijk als hij zich kwaad maakt en met zijn armen begint te zwaaien. Of veel te luid gaat praten.  Met één vinger omhoog zijn betoog kracht bijzet.
En als hij een zin begint met “eerlijk gezegd” is enig alertheid geboden.

P.S.
De redactie van kortrijkwatcher is op studiereis . Maar met enige tool kunt u zo nodig wellicht onze krant raadplegen tijdens of na het debat?

 

De Leiewerken Anders Bekeken

Geert Vandepitte (werkte voor de krant “De Tijd”) woont aan het Albertpark en heeft vanwege de Leiewerken al vele, vele jaren te kampen met wateroverlast. Pompt per dag 10.000 liter uit de kelder naar boven.  (Procedures blijven aanslepen.)
Vandaar dat hij  zich nu “man met de pomp” noemt.

Geert is nu gestart met een blog getiteld “De Leiewerken anders bekeken”.
Een ongelooflijk goed gedocumenteerd verhaal over de ellenlange (voor)geschiedenis van de verbreding van de Leie in stad en de aanleg van de 7 bruggen.
Een kafkaiaans en bijwijlen hilarisch verhaal. Over onkunde en ruzies en belangenbehartiging.  En met de namen en eigenschappen van de prota-  en antagonisten!

De pers moet er alleszins iets mee aanvangen.
Feiten uit zijn document kunnen zeker van pas komen in het komende grote lijsttrekkersdebat.

P.S.
Zie nog https://man-met-de-pomp.be

Nog wat tips voor het grote lijsttrekkersdebat (2)

We gooien dus nog wat topics op tafel die het beleid van de tripartite kleur gaven en vragen daarbij hoe het daarmee zit, na al die jaren.
(Let wel: de burgemeester zal voortdurend beklemtonen dat we het over de toekomst moeten hebben.)

De belastingen
Die zouden dus niet stijgen. Dat is in zoverre waar wat betreft de tarieven voor de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen onroerende voorheffing.
Maar kan de burgemeester zich nog herinneren welke drie totaal nieuwe belastingen er alreeds in 2013 werden ingevoerd? En welke andere, bestaande belastingen er intussen zijn verhoogd?

Het personeelsbeleid
–  Het personeelsbestand zou met 104 sterk verminderen. (1 op 3 vertrekkende medewerkers zou men niet meer vervangen.)
Is die doelstelling bereikt?
En als het aantal medewerkers dan toch is gedaald, zou dit dan niet kunnen komen door het opgaan van het brandweerpersoneel in Fluvia, door outsourcing (naar Leiedal, studieburaus, sociale economie, SOK)?
–  Ook de personeelsuitgaven zouden sterk dalen. Is dat zo?
Of zijn ze toch gestegen niettegenstaande al die gevallen van outsourcing?

De armoedebestrijding
–  Daar zou men miljoenen tegenaan gooien in de  gehele bestuursperiode. Stand van zaken?
–  Grote doelstelling was de daling van de kinderarmoede.
Hoe staat het met de index van Kind en Gezin?

De investeringen
De bedoeling was dat Stad alleen al in de zes jaar van de legislatuur 160 miljoen zou investeren.
Zal men dit kunnen realiseren? Hoever staan we nu?

De schulden
–  De burgemeester heeft ooit uitgeroepen dat hij Stad tegen 2016 zou schuldenvrij maken.
Wat bedoelde hij daar juist mee? Dat een budget in het boekjaar zou in evenwicht zijn?
–  Als de schuldenlast van Stad zou verminderd zijn, kan dat dan liggen aan de lage realisatiegraad inzake investeringen?
–  Hoe staat het met de schuldenlast van de zgn. ‘satellieten’: het Sok, Parko, het OCMW?

Het nieuwe politiegebouw
Het oude plan om een politiecommissariaat te bouwen op Kortijk Weide werd verworpen.  Dat was te duur.
Hoeveel zal het nieuwe gebouw nu kosten (incl. de aankoop van het pand Howest)?  En wat was de oorspronkelijke raming alweer?

Tips voor het grote lijsttrekkersdebat (1)

Er zijn al een paar debatten tussen lokale kopstukken achter de rug maar waarschijnlijk wordt dat debat van woensdag 26 september het belangrijkste.
Om 20 uur in “Kamer L” (waar JCI nu zit) gelegen in de  Sint-Amandslaan 24.
De moderator is de – laat het ons even zo stellen –  de eerder links georiënteerde politicoloog Nicolas Bouteca.
De prof is toch redelijk goed op de hoogte van de Kortrijkse politiek, maar het is altijd mogelijk dat hij een of ander onderwerp uit  het oog verliest.

Hierna dus enkele tips om “in de groep te gooien”.
De realisaties in een bestuursperiode  dient men af te meten aan wat de bewindvoerders altijd hebben gesteld als prioritaire doelstellingen.  Vandaar enkele mogelijke vragen.   Om die vragen of bemerkingen wat nader te stofferen, of om een repliek te beoordelen kunt u eventueel de archieven van deze stadsblog “kortrijkwatcher” raadplegen.

Maar we zouden toch eerst even inleidend vragen aan de burgemeester waar hij het lef bleef halen om zijn tripartite door de jaren heen te bestempelen als zijnde een “stadscoalitie”. 
In 2012 haalden de drie partijen samen slechts een nipte meerderheid van 51 procent.  En sinds enige tijd heeft zijn ploeg (in zetels) geeneens een  meerderheid meer in de gemeenteraad.  Ongezien in een centrumstad.   Goed verzwegen in de (ook de nationale) pers.  Bijna geen Kortrijkzaan die dit weet.

N-VA-schepen Waelkens nam ontslag omdat “ze toch niets had te zeggen”.  N-VA-raadslid Vanneste werd genadeloos uit de partij gezet.
Sindsdien moet de tripartite bij stemmingen  gered worden door twee ex-VB’ers die zich een lidkaart van de N-VA hebben aangeschaft.  (Dat is al een keer niet gelukt… Weet de burgemeester daar nog van?)
En als u echt in de clinch wilt gaan en olie op het vuur gooien kunt u aan de ongetwijfeld aanwezige SP.A-schepen Philippe De Coene vragen of hij niet onwel wordt bij het zien dat ex- VB’er Maarten Seynaeve de tripartite steunt.  (De arme Maarten werd indertijd door de schepen gewoon uitgescholden  telkens als hij het woord nam.)

Het is mogelijk dat u de gemoederen nog meer wilt ophitsen.
Vraag  dan een keer hoe het komt dat ook de plaatselijke pers het nog altijd trouw en loyaal heeft over de ‘stadscoalitie’ en de “meerderheidspartijen”.  Verdient zij dan toch het predicaat “embedded press”?

En nu het vuur in de pan is geslagen wilt u zeker nog horen van de burgemeester welke van de drie fracties van de tripartite de meeste (en meest ingrijpende) beleidsdaden heeft kunnen doorvoeren  en daarmee ook het grootste deel van het stadsbudget heeft opgeslokt.

(Wordt vervolgd.)