Quote van de dag: “haar in de boter”

vrijdag 28/08/2015

Tuurlijk zit er wel eens een haar in de boter
Dit zegt Mieck Vos in een vraaggesprek, vandaag gepubliceerd in “Het Kortrijks Handelsblad”, DE krant van West-Vlaanderen, op pag. 18.
Mieck Vos is de kabinetschef van burgemeester Van Quickenborne. (In de jaren 2000 tot 2007 was ze alhier adjunct-stadssecretaris met Stefaan De Clerck als burgemeester. Zij weet dus veel van wat er achter de schermen gebeurt.)

Zij erkent nu wat geen burgemeester of schepen openlijk zal toegeven, – met uitzondering wellicht van schepen Catherine Waelkens (N-VA) – : dat er nu en dan grote spanningen zijn binnen het schepencollege.
Zij zegt:
“Mijn taak is om de stadscoalitie, zoals wij ons noemen, bij te staan. Dat is een uitdaging, want de drie partijen moeten elkaars accenten en gevoeligheden erkennen en respecteren. Tuurlijk zit er wel eens een haar in de boter. Dan is het mijn taak om op het team in te werken. Wat is er wel eens misgelopen? Wat kan er beter of anders? Mijn achtergrond in de human resources komt me daarbij goed van pas.”

“En wat als er binnen het college toch vraagtekens achter een beslissing worden gezet?” is even later de vraag.
“Dan moet ik een oplossing vinden en creatief zijn. Daarom moet ik er soms eens op los beuken om daarin te slagen.”

Je voelt met de ellebogen aan dat de vraagsteller op de hoogte is van enkele “haren in de boter”.
Onze lokale persjongens weten namelijk wel degelijk veel af over de spanningen binnen het schepencollege, subsidiair ook binnen de N-VA-partners in de tripartite. Maar de “embedded press” zwijgt er over.
Aldus weet zelfs kortrijkwatcher niet of het waar is dat de schepen van Financiën Waelkens al enkele keren heeft gedreigd met ontslag, en dat bij een of andere gelegenheid minister Bourgeois is moeten tussenkomen om de gemoederen te bedaren.
Zo weten we niet of het waar is dat de burgemeester voorstelt om de schepen van Financiën als afwezig te melden in de notulen als zij weer eens niet akkoord gaat met een voorstel. (Waelkens beschouwt een aantal collega’s – bijvoorbeeld Philippe De Coene – als potverteerders. Of als onkundig.)
We weten ook niet of het waar is dat de schepen van Cultuur en Sport An Vandersteene zo nu en dat ter zitting in tranen uitbarst en dan huilend wegloopt.

Geen straatnaambord voor het Overbekeplein

maandag 24/08/2015

Volgens schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) kan Stad niet instaan voor een straatnaambord aan het Overbekeplein aangezien dat plein privé-eigendom is.
Hoezo? Privé-eigendom?
Hoe kan het dan dat het autonoom gemeentebedrijf “Stadsontwikkeling Kortrijk” (SOK) in samenwerking met vastgoedspecialisten (CityD-Quares en Ceusters-SCMS) al zeker een jaar bezig is met het bestuderen van de heraanleg van het plein en daarbij zelfs al bepaalde concrete voorstellen naar buiten heeft gebracht? Men wil bijvoorbeeld iets doen aan de te smalle doorgangen van en naar het plein, en de binnengalerij moet weg. Ook is in februari van dit jaar tijdens een babbel met bewoners en omwonenden het voorstel uitgebracht om van de plek een lifestyleplein van te maken. Men zou nog enkel bestemmingszaken toelaten rondom thema’s als decoratie, kunst, verzorging, vrije tijd.

Hoezo? Privé-eigendom?
Nog onlangs (midden vorige maand) heeft Stad beslist om een studieopdracht uit te schrijven voor de heraanleg van het plein en bepaalde ingrepen in de buurt (Grote Kring, Nedervijver, het verlengde van de Lange Brugstraat tot aan Sint-Maartenskerkhof. (Het doel is volgens het schepencollege “nog duidelijk te bepalen”.
En – niettegenstaande de ondergrondse parking aldaar wel degelijk in handen is van een vereniging van eigenaars – behelst de studieopdracht tevens het waterdicht maken van die parkeergarage.

Er zal gewerkt worden met gesplitste facturen enerzijds naar Stad toe en anderzijds naar de vereniging van eigenaars.
In dit verband kunnen we nu al melden dat het stadsbudget 2015 alreeds voor dit jaar de investeringskost ‘Overbekeplein’ raamt op 300.000 euro. (Voor wegeniswerken alleen al 250.000 euro.)

Bent u ook zo benieuwd om te weten wie uiteindelijk het straatnaambord zal plaatsen en betalen??

COELO over herindeling van gemeenten, zonder gevoelsargumenten

donderdag 20/08/2015

De discussie over (nieuwe) fusies van gemeenten is maar weer eens opgelaaid.
Daarbij valt vooral op dat voorstanders van schaalvergroting en samenwerkingsverbanden maar wat uit hun nek lullen. Argumenten hanteren die stammen uit een soort buikgevoel en daarbij totaal niet op de hoogte zijn van wetenschappelijke studies die tot conclusies komen die helemaal contra-intuïtief zijn.

Wat zijn de vragen die door de voorstanders van fusies dienen gesteld?
Bijvoorbeeld deze:
– Levert een opschaling van het lokale bestuur wel een efficiencywinst op?
– Dalen na herindeling van gemeenten de uitgaven wel degelijk?
– Is de doelmatigheid van samenwerkingsverbanden niet zeer divers, diffuus en moeilijk kwantificeerbaar?
– Dalen de belastingtarieven dan bij fusies?

Studies hierover zijn wel degelijk gemaakt door het “Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden” (COELO), een onderzoekscentrum verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Grote specialisten in de materie zijn vooral hoogleraar Maarten Allers en onderzoeker Bieuwe Geerstema. Hun rapporten (en die van nog andere experten) zijn allemaal integraal te lezen op de website van COELO.

Enkele te raadplegen titels voor politiekers (journalisten en burgers) die nog menen met recht en reden te kunnen deelnamen aan het debat.
– Geen grotere doelmatigheid door herindeling van gemeenten.
– Gemeentelijke samenwerking, herindeling en de prijs van het krediet.
– Gevolgen van de gemeentelijke indeling in Hoogeland en Eemsdelta voor de belastingdruk.
– Decentralisatie en gemeentelijke opschaling.
– Gemeentelijke schaalregeling levert geen geld op.

P.S.
Op facebook is de discussie over fusies in onze streek aangestookt door N-VA-volksvertegenwoordiger Axel Ronse. Hij maakt als voorstander goed duidelijk dat hij niets afweet van de materie. Kuurns burgemeester en nog wat anderen zijn tegen, maar hanteren hierbij ook geen al te goed onderbouwde argumenten.
Eén iemand verwijst naar COELO, en dat is niemand minder dan Felix De Clerck, zoon van !

Bemiddeling bij GAS

maandag 17/08/2015

Gemeenten kunnen onder bepaalde voorwaarden Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) voorzien bij bepaalde inbreuken op het politiereglement of verordeningen. Die overtredingen leiden evenwel niet altijd tot een sanctie (een boete). Dossiers kan men ook overmaken aan de zgn. bemiddelingsambtenaar. (Als de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt is de bemiddelingsprocedure verplicht.)

In het Kortrijkse stadhuis is er al jaren een zgn. bemiddelingsambtenaar of twee aan het werk voor GAS-dossiers van 11 gemeenten uit het gerechtelijk arrondissement. De federale overheid heeft daarvoor in het kader van het Federaal Grootstedenbeleid per werkjaar een subsidie van 53.000 euro veil.

In het werkingsjaar van 1 november 2013 tot en met 31 oktober 2014 kreeg de bemiddelingsambtenaar vanuit de aangesloten gemeenten van het gerechtelijk arrondissement 154 dossiers te verwerken. (Twintig minder dan in het vorige werkingsjaar.) Van Kortrijk 61 en van Roeselare net evenveel. (Roeselare stuurt standaard alle winkeldiefstallen door ter bemiddeling.) Kortrijk stuurde 5,5 procent van het totaal aantal GAS-dossiers binnen ter bemiddeling, Roeselare 6 procent.

Van die 154 dossiers werden er 75 effectief behandeld. (Betrokkenen bij winkeldiefstallen gaan niet gemakkelijk in op een bemiddelingsaanbod.)
In slechts 7 dossiers kon men niet tot een akkoord komen.

Huistaak
Bereken nu het totaal aantal in Kortrijk opgemaakte GAS-dossiers in het beschouwde werkjaar.

Er is een wel degelijk een bureau dat promotie voert voor de koopzondagen

dinsdag 11/08/2015

De koopzondagen die stad Kortrijk als ‘toeristisch centrum’ organiseert zijn geen onverdeeld succes. Zelfs de manager van het K-shoppingcenter gaf dit onlangs toe (“Het Laatste Nieuws” van 1 augustus). Niet 1 op 3 winkels doet mee, en dit is zowat een criterium om van enig succes te gewagen.
De koopzondag van 2 augustus – midden in Kortrijk Congé – was zelfs een regelrecht dieptepunt. Unizo-voorzitter Dirk Dupont (van VLD-strekking) vond in voornoemde krant hierbij dat er dringend iets moet gedaan worden aan de communicatie en de voorbereiding.

Er is nochtans als sedert februari van dit jaar een ‘studio’ die zich bekommert om onze city-marketing in het algemeen en sedert enige tijd zelfs specifiek bezig is met de promotie van de koopweekends in Kortrijk. Voor die laatste opdracht kreeg het bureau Tornado uit Waregem in juni 12.867 euro.

De data van de koopzondagen zijn al lang vastgelegd.
Er komen er nog op 6 september (met de braderie), 4 oktober en 6 december. (Op 1 november niet, – feestdag.)
Verder mogen we nog gaan shoppen op de drie zondagen van de laatste maand van het jaar: 13, 20 en 27 december.

Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (3)

vrijdag 07/08/2015

Naheffingen (boeten) inzake parkeren

Van januari tot en met de maand april ging het om 11.053 naheffingen voor een bedrag van 276.325 euro.
In de maand mei kwam men tot 1.847 ingeschreven boeten, ter waarde van 46.175 euro.

Belasting op reclamedrukwerk (huis-aan-huisbedeling)

Van januari tot en met april waren er 399 ingeschreven reclamemakers en die zouden 640.935 euro opbrengen.
In de maand mei ging het om 115 ingeschrevenen voor een bedrag van 178.978 euro.

Heffingen op logies (De fameuze 2 euro per kamer en per nacht, één van de drie bij Kortrijkzanen onbekende nieuwe belastingen van de tripartite.)

Deze gegevens maakt men pas per kwartaal openbaar in onze toeristische stad.
Voor het eerste kwartaal ging het 34 ‘logiesverstrekkende bedrijven’ die samen 50.170 euro ophoestten.

Erelonen voor architecten en scenografen van nieuw museum TEXTURE in Kortrijk ietwat aangepast

maandag 03/08/2015

In maart 2011 kregen NoA-architecten samen met Madoc-scenografen de opdracht tot renovatie en herinrichting van het voormalige Euroshoppand in de Noordstraaat met het oog om aldaar een nieuw onderkomen te maken voor het vroegere Vlasmuseum.

Afspraak was dat er een ereloonpercentage van 11 procent zou gehanteerd worden op de totaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. (Werkzaamheden die dus net door de gekozen inschrijvers zijn bepaald, wel te verstaan.)

In de loop der tijden liet het vorige en huidige schepencollege al delen van die erelonen vastleggen.
In november 2013 waren die saldo’s al opgelopen tot zowat 511.000 euro (inclusief BTW) en kwam daar nog een bedrag van ca. 52.000 euro bij als vergoeding voor meerprestaties die niet eigen waren aan de studieopdracht.
Uiteindelijk kwam er een volledige eindafrekening waarbij het basis-ereloon van 11 procent berekend werd op het bedrag van de uitgevoerde werkzaamheden, zijnde 4.019.346 euro.  Dat leverde voor NoA-Madoc toen een honorarium op van 534.955 euro.

De definitieve afrekening was er evenwel pas in april vorig jaar. Een tijdrovende procedure met veel overleg en discussies met aannemers resulteerde zelfs in een sterke reductie van de eindafrekening!

Nog in diezelfde  maand april liet noA.architecten toch weten dat zij die reductie onlogisch vonden gezien de geleverde inspanningen van hun ontwerpteam. Ze verwezen daarbij naar hun interventies als administratief en coördinerend tussenpersoon, de tijdrovende inspanningen bij het toezicht op de verrekeningen en het zes maandenlang durende proces van nazorg.

Kortom. Om voorgaande redenen stelde NoA voor om het ereloon te bereken op het budget dat net voor de eindafrekening van toepassing was. Met name 4.070.890 euro. Dit bracht een verhoging van het ereloon voor NoA-Madoc mee van 534.975 met +6.860 euro tot 541.835 euro.

Madoc-scenografie zelf ontving ook nog specifiek erelonen voor grafiek, research en redactie, soclage en finetuning. Samen voor een bedrag van 62.185 euro.

Met nog wat andere werkzaamheden erbij (onkosten architectuurwedstrijd, EPB-verslaggeving, toegankelijkheidsadvies, signalisatie, graveren van drukknoppen) komen we zo aan een totale som voor erelonen en projectgebonden studies op 630.111 euro (incl. BTW).

P.S. (1)
Bij de gunning van de studieopdracht (maart 2011) dacht NoA-architectuur uit Brussel nog het zaakje aan te kunnen klaren voor een ereloon van 185.000 euro.
P.S. (2)
Denk nu vooral niet dat de Raad van Bestuur van het museum daar iets van afweet. Of de schepen van cultuur.

Goed nieuws vanuit de dienst burgerzaken over het jaar 2014

woensdag 29/07/2015

Nu de bevoegde schepen weer eens weg is naar een andere centrumstad waar hij en zijn vrouw zich beter in het sas voelen, vlug dit.

1849 geboorten op Kortrijks grondgebied.
Tegelijk 1443 overlijdens.
347 kistbegravingen en 582 crematies.
287 huwelijken voltrokken.
63 gevallen van wettelijk samenwonen beëindigd.
268 aanvragen tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.
75 gelukt.
3352 aanvragen voor een reispas.
Er werden 10.656 documenten afgeleverd door de dienst  burgerzaken.
Daarvan 28 procent uittreksels uit het strafregister.

Resultaatgericht beleid

zondag 26/07/2015

Dat onze plaatselijke pers zomaar klakkeloos napraat wat burgemeester en politie beweert over de halvering van de winkeldiefstallen vanwege camera’s op openbaar domein, het is van een onverdraaglijke onzin.
Al even erg is dat diezelfde steeds betere ‘embedded press’ schepen Philippe De Coene volgt in zijn redenering over de volstrekt niet significante daling van de kinderarmoede.

Nieuw journalisme…

Barbes Reke minder toegankelijk

zondag 26/07/2015

De leefbaarheid in Barbes Reke (Zwevegemsestraat) is na al die jaren nog altijd niet optimaal. En dit niettegenstaande men er al zitbanken heeft weggehaald, een trapveldje met ontmoetingsplaats voor jongeren heeft aangelegd, en een Pradocomité heeft opgericht.

Er blijken nu teveel kleine en grote toegangen.
De nieuwe klacht is dat er vooral des avonds wagens met draaiende motor staan geparkeerd. Het schepencollege heeft nu beslist dat er nog uitsluitend autoverkeer mogelijk is via de Jan Sabbestraat.
Dat is zeker geen daad van dagelijks bestuur. Moet voor de gemeenteraad komen, ook al beschouwt het schepencollege dit als een proefproject.

P.S.
Barbes Reke niet verwarren met de Boulevard Barbès in Parijs.