De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar heeft bedenkingen bij het Kortrijkse “vergunningenbeleid” (1)

Méér zelfs!  Die ambtenaar  stelt daarenboven dat stad Kortrijk geen bewijs levert van het bestaan van een ‘vergunningsbeleid’/’erfgoedbeleid’.

Naar aanleiding van de weigering van het schepencollege om het hoekpand aan de Kasteelkaai 8  te slopen (zie vorige stukken op KW) terwijl de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen toch een vergunning afleverde,  liet de provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar zijn licht schijnen op de argumentie van  het College van Burgemeester en Schepenen (CBS).

Machtig interessant wat die zoal beweert.
Dat de bevoegde schepen Wout Maddens (VLD) dat maar nog een keer goed (her)leest.  En de pers (die niet beter weet) tegelijk beter voorlicht.

1.
Het College argumenteerde dat de beslissing van de Bestendige Deputatie om toch een vergunning tot sloop en nieuwbouw te verlenen daarmee het vergunningsbeleid (inzake erfgoed) van het stadsbestuur onderuit haalt.
De provinciale ambtenaar  vindt die vrees  “te weinig onderbouwd én hypothetisch”.  Het College toont niet aan dat er zoiets bestaat als een Kortrijks ‘vergunningenbeleid’ tot het behoud van alle historisch erfgoed.
2.
Er is geen vast adviesbeleid zoals nochtans vooropgesteld door het College.
Het CBS stelde dat zij bij geïnventariseerde panden (zoals het hoekpand) in alle gevallen advies gaat inwinnen, niet enkel van het Agentschap Onroerend Erfgoed (hetgeen evident is, want decretaal verplicht) maar ook van het eigen Kortrijks Erfgoedplatform.
Hiervan wordt geen enkel bewijs voorgelegd.
Bovendien zeggen de feiten het anders.
–  Real Homes kreeg een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het omvormen van twee kantoorgebouwen die voorkomen op de inventaris, zonder advies van het Erfgoedplatform.
–  Idem voor het vergunningsproject van Koramic en Eribo ter hoogte van de H. Consciencestraat .  Het ging nochtans om de sloop van maar liefst 4 geïnventariseerde panden  én de nieuwbouw van een grootschalig appartementencomplex.
3.
Er is geen vast niet-afbraakbeleid zoals nochtans vooropgesteld door het College.
Stad suggereert dat men een beleid voert strekkende tot het behoud van alle geïnventariseerd onroerend erfgoed in alle omstandigheden.
Hiervan wordt geen enkel bewijs voorgelegd.  (Zie nogmaals de panden in de H. Consciencestraat.)
Bovendien zou dergelijk beleid indruisen tegen de Vlaamse reglementering die geen absolute bescherming geeft aan  geïnventariseerde gebouwen en niet de status hebben van een monument.
4.
Het hoekpand is geen beschermd monument.
Nog dit.  Mocht het CBS daadwerkelijk een dermate groot belang hechten en historische waarde toekennen aan het kwestieuze hoekpand, dan had men reeds lang voorheen stappen kunnen ondernemen  om het behoud van het goed te beschermen.
De Bestendige Deputatie concludeert  trouwens dat het pand noch op zichzelf noch in relatie met de omgeving blijk geeft van een bijzondere erfgoedwaarde.
7.
Dat is nog het toppunt!
Het enige gecodificeerde beleidsplan, met name het Kortrijkse Gabarietenplan voorziet in de sloop van het hoekgebouw.  Dat plan beoogt geen laagbouw aansluitend bij de Belfaststraat maar wel in een hoogbouw, aansluitend  bij de Handelskaai.

Oei.
Dit artikel wordt wat te lang.
We gaan naar een volgend stuk, een vervolg.

 

 

 

 

Stad Kortrijk krijgt gelijk in belangrijke vergunnigsbetwisting (2)

Zoals voorheen hier al  op dinsdag  is gezegd in deze krant (dit is burgerjournalistiek!)  heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen in openbare zitting van 8 november de beslissing getroffen om de stedenbouwkundige vergunning van de Bestendige Deputatie voor het slopen van een hoekpand aan de Kasteelkaai 8  (zie foto in een voorgaand stuk) en de bouw van  een handelsruimte met appartementen aldaar te vernietigen.
Even wat voorgeschiedenis.

Op 10 augustus 2015 dient een Poperingse projectontwikkelaar (“MBV Ontwikkeling”) bij het Kortrijkse schepencollege een aanvraag in voor het slopen van het hoekpand aan de Kasteelkaai, vlakbij de oude Leie.

Om wat te doen?
Men wil er een  meersgezinswoning neerpoten met 8 appartementen (op 7 bouwlagen!), een handelsruimte, 14 ondergrondse parkeerplaatsen en een ruimte voor een 7-tal fietsen.  (Later, na een hoorzitting is het plan wat aangepast: bijv.  kunnen er dan 15 fietsen gestald. )
– NV Waterwegen en Zeekanaal brengt een gunstig advies uit.
– De brandweer een voorwaardelijk gunstig advies.
– Het erfgoedplatform ‘Kortrijk en Ruimte’  en ‘Erfgoed West-Vlaanderen’  een ongunstig advies.

Merkwaardig bij de gang van zaken  is wel dat het team’ planning en openbaar domein’ van de stad Kortrijk (dat zijn ambtenaren)  op 11 september 2015 een voorwaardelijk GUNSTIG  advies uitbracht.  (De lokale pers  weet dat niet of verzweeg het.)
Een openbaar onderzoek levert 5 bezwaarschriften op waarvan 2 door het schepencollege  gegrond zijn  geacht.
–  Het pand heeft een erfgoedwaarde op een beeldbepalende plaats in de historische binnenstad.
–  De nieuwbouw is te hoog (kroonlijsthoogte 22,4 m).

Het  schepencollege weigert op 9 november 2015 een stedenbouwkundige vergunning  aan de projectontwikkelaar.
Voornaamste motivering is dat het ontwerp van  de nieuwbouw een breuk vormt met de historische bebouwing van de Kasteelkaai en de Belfaststraat.  Men wijst ook op de erfgoedwaarde van het bestaande hoekpand en de beeldbepalende ligging ervan langs de oude Leie-oever.

De projectontwikkelaar tekent op 17 december 2015 administratief beroep aan bij de Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen.
Na een hoorzitting beslist de Bestendige Deputatie op 24 maart 2016 om het beroep in te willigen en een stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden te verlenen overeenkomstig de gewijzigde plannen.
De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar vindt het ontwerp immers  kwalitatief  en passend in de omgeving.  “Het ontwerp van de nieuwbouw is een meerwaarde en doet deze zichtlocatie alle eer aan“.  Men vindt ook dat het hoekpand géén blijk geeft van een bijzondere erfgoedwaarde die noopt tot het behoud ervan.

Op 13 mei 2016 vordert het schepencollege de schorsing én de vernietiging van de beslissing van de Bestendige Deputatie.
In eerst instantie beveelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen  op 23 mei 2016 de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de  door de Deputatie verleende vergunning.

De Bestendige Deputatie doet geen verdere stappen meer in de zaak !
In juridische termen: “de verwerende partij heeft geen verzoek tot voortzetting ingediend”.
Er is zelfs vanuit de provincie geen vraag gesteld om te worden gehoord.
Vandaar dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen  op 8 november overging tot vernietiging van de verleende vergunning.

P.S.
De provinciaal stedenbouwkundige ambtenaar heeft toch wel enkele interessante opmerkingen (bedenkingen) gemaakt inzake het ruimtelijk beleid van de Stad.  Men zal die wel moeten ter harte nemen.
In een volgend stuk gaan we daar wellicht even op in.
Met uw goedvinden.

 

 

Stad Kortrijk krijgt gelijk in belangrijke vergunningsbetwisting (1)

17405850590a398a19

Meer nieuws volgt hoor…
Maar hierna alreeds ultrakort de conclusie  van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen dd. 8 november.

” De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 24 maart 2016, waarbij aan  de  belanghebbende partij de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor het bouwen van een handelsruimte, acht appartementen en een ondergrondse parkeergarage na afbraak van een hoekpand op een perceel gelegen te Kortrijk, Kasteelkaai 8.”

Die verwerende partij is de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen.  DIE DE SLOOP WEL WOU GUNNEN…
Belanghebbende partij is de projectontwikkelaar “bvba MBV Ontwikkeling” uit Poperinge en natuurlijk subsidiair de eigenaar van het historische, opvallende  hoekpand tussen de Handelskaai en de Belfaststraat.

 

Wat een misser over de Kortrijkse belastingen in ons eigenste Nieuwsblad !

“Het Nieuwsblad” brengt al een heel jaar onder de titel “Grote Gemeentetest” een serie artikels over de werking van de lokale besturen in Vlaanderen.
In de tiende aflevering van vandaag 26 november gaat het over een oordeel over de gemeentebelastingen.  Meer speciaal over twee (voornaamste) aanslagvoeten en de opbrengst ervan.

In de regionale editie van de krant (Kortrijk-Waregem-Menen) staat op pag. 2 iets over de belastingopbrengsten voor Kortrijk in 2015 te lezen.
Voor de aanvullende personenbelasting  (APB) geeft men een bedrag aan van 22,5 miljoen.  Die afronding kunnen we nog billijken.  Het juiste cijfer is immers 22.494.502 euro.
Maar voor de onroerende voorheffing (OV) zit men er volkomen naast.
De gazette  schrijft: “Kortrijk klokte af op  iets  minder dan 24 miljoen.”
24 MIO….

Onbegrijpelijke kwakkel.  Een canard van jewelste.  Eens zien of er een rectificatie komt.

Zal men de aangegeven score wijzigen?
De OV-ontvangsten  bedroegen  vorig jaar namelijk welgeteld 34.391.773 euro.  (Overigens twee miljoen meer dan geraamd. Maar dit terzijde.)
Wat is de score die de krant dan aangeeft voor Kortrijk nog wel waard?
De krant vermeldt voor de OV intussen om een of andere niet geargumenteerde (ook onverstaanbare)  reden alhier voor Kortrijk een score van 6 op 10,  wat  de gazette voor onze regio althans als relatief goed (want lage ontvangsten) is beschouwd…

Nog even dit.
De gazette hanteert voor zijn beoordeling  van de belastingen enkel de tarieven voor APB en OV.
Moet kunnen.  Het zijn nu eenmaal de belangrijkste.   Wat ontvangsten betreft.  Voor Kortrijk blijven die aanslagvoeten  onveranderd.  Ja.  Maar dan krijg je alweer de perceptie van zo’n artikel.
De lezers van dit print-medium blijven nog steeds onkundig over het feit dat de nieuwe coalitie al in 2013  drie irritante, totaal nieuwe belastingen heeft ingevoerd en in december 2015 nog een keer twee.
Weet niemand.  Pers rept er niet over.  (Weet het ook niet?)

 

Stadscoalitie wil geen kleinhandelszone naast IKEA op site ‘ter Biest’ in Wevelgem

Op de komende gemeenteraad van 5 december legt de  tripartite  haar standpunt voor over de mogelijke inplanting van een IKEA-woonwarenhuis  op site ter Biest in Wevelgem (ten noorden van het nabijgelegen vliegveld).

De stadscoalitie wil dat de gemeenteraad  kan instemmen met  de realisatie van een woonwarenhuis “in de regio” evenwel voor zover dat niet leidt tot additionele retail bij dit project EN voor zover alle redelijke alternatieven ernstig worden onderzocht, – met inbegrip van de ‘small format store’.
“Het bijkomend retailprogramma van bruto 12.000 m² is voor de stad niet aanvaardbaar want dit luik van het voorgestelde programma is immers niet kernversterkend en staat haaks op alle principes van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de regio.”oorts wil de stadscoalitie niet dat de nodige mobiliteitsinvesteringen voor het ontwikkelen van een terrein kunnen leiden tot uit- of afstel van andere noodzakelijke of geplande investeringen op vlak van verkeersveiligheid en doorstroming in de regio.

Plus.

  1. De stadscoalitie wil nog dat de gemeenteraad  zijn bezorgdheid uit over de mobiliteitsimpact van het voorgestelde IKEA-programma.
    Het mobiliteitsonderzoek mag niet beperkt tot een onderzoek naar de impact op de wegen in de onmiddellijke omgeving van de voorgestelde locatie.
    En men wil dat de Vlaamse regering als bevoegde overheid ook een bijkomend onafhankelijk mobiliteitsonderzoek uitvoert naast  het onderzoek dat in opdracht van  IKEA wordt gedaan.
  2.  Tenslotte wil men dat de Vlaamse regering gelijktijdig met economische herbestemmingen van open ruimte tevens werk maakt van het beschermen en opwaarderen van de schaarse open ruimte in de regio en van de realisatie van bijkomende natuur.
  3.  De gemeenteraad  verzoekt de Vlaamse regering in het bijzonder om werk te maken van het schrappen van woonuitbreidingsgebieden in de regio en van de verdere realisatie  van het stadsrandbos.

P.S.
Het zou onze opiniërende hoofdrecateur geheel niet verbazen dat de gemeenteraad dit standpunt unaniem goedkeurt.

Studie voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk eindelijk gegund

Het consortium THV Sweco-Arcadis  heeft onlangs de  studieopdracht  verworven.
(Een THV is een tijdelijke handelsvennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.)

De opwaardering beoogt de verdieping van het kanaal over het gehele traject zodat er een volwaardige klasse Va-verbinding (voor zgn. “grote Rijnschepen”) tussen Schelde en Leie kan gerealiseerd worden.
De opdrachtgever is Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en het project maakt deel uit van een EU-initiatief om  twee economische regio’s (Vlaanderen en Henegouwen) met elkaar te verbinden.

Men wil dat de waterweg kan gebruikt  voor grotere vrachttransporten  en duwvaartschepen.  In de toekomst zullen schepen van 3.000 ton tot aan de sluis in Zwevegem kunnen varen.  Op heden is dit stuk slechts toegankelijk voor schepen  van 13,5 ton (klasse 4).
Vooral het gedeelte op het grondgebied van onze stad zal ingrijpend aangepakt worden. Vandaag is deze zone met het gabarit en de sluizen uit de negentiende eeuw slechts toegankelijk voor schepen tot 300 ton.  De drie geklasseerde (!) sluizen nabij Kortrijk worden vervangen door één nieuw sluizencomplex.  Voorts moet het tracé alhier verbreed worden aan de noordzijde van het kanaal.

P.S.
Opmerkelijk is dat het project nog altijd niet vermeld staat op de website van W&Z.
Over wat dat allemaal kost en waarom weten we dus niks.

 

OCMW op zoek naar huisvesting. Conflict dreigt.

In het huidige OCMW-gebouw in de Budastraat zijn er momenteel een 150-tal personeelsleden aan het werk.  De ruimte is te krap en het gebouw is gedateerd.
Het OCMW onderzocht de mogelijkheden voor een oplossing.
Wat kwam er zoal uit de bus?

1.  Acht personeelsleden van het team ‘welzijn’ vonden intussen een onderkomen in het stadhuis.
2.   De ziekenhuisdiensten van AZ Groeninge verlaten het gebouw ‘budavleugel’ van de campus Reepkaai tegen 1 mei 2017.  Vanaf dan krijgt het OCMW de vrijgekomen ruimtes (gelijkvloers en drie verdiepingen) ter beschikking.  Het OCMW zal in dat oud hospitaal  zijn kerndiensten vestigen: de sociale dienst, de activering, de woonbegeleiding,  het beleidsteam (projecten, armoedebestrijding, vrijwilligers).  In de site Budastraat 27 krijgt de vzw Mentor een vaste stek en blijven er nog wat ondersteunende diensten.
Hiervoor waren een aantal aanpassingen nodig van de erfpachtoverenkomst tussen het OCMW en het AZ.  Daar stond bijvoorbeeld in dat de campus Reepkaai  uitsluitend kon gebruikt worden voor ziekenhuisactiviteiten.
Om het ziekenhuisgebouw gebruiksklaar te maken zijn een aantal investeringen nodig.  Twee miljoen, te spreiden over 2017 en 2018.

Hiermee  dreigt  er een tweevoudig conflict te ontstaan tussen het stadsbestuur en het OCMW.
–  Stad  vindt dit investeringsbedrag hoe dan ook te hoog, ook al omdat men die oplossing als tijdelijk aanziet.
–  De ambitie moet volgens Stad zijn om tegen 2022-2023  te komen tot een definitieve  oplossing voor de gezamenlijke huisvesting van het personeel Stad en OCMW.  Liefst in het stadhuis.
Het OCMW zelf voorziet integendeel dat de bezetting van het hospitaal zeker tot 2030 zal duren.  En het OCMW vindt overigens nog dat de latere integratie van de OCMW-diensten in de Stad  de inname van het hospitaalgebouw niet in de weg staat.  Het stadhuis en het sociaal huis liggen op een boogscheut van elkaar.
Stad daarentegen  oppert dat vanuit een nieuwe HR-visie, zijnde het ‘nieuwe werken’ minder permanente ruimte nodig is voor eenzelfde aantal medewerkers.
Hierbij kan ook rekening gehouden woorden met het ‘werken op afspraak’.

3.  Op de nog te bouwen en verbouwen  site Gheysen in de Doorniksestraat  komt er naast het volksrestaurant en de kinderopvang ruimte voor een aantal ondersteunende diensten die deel uitmaken van het toekomstige zorgbedrijf : facilitaire diensten, team wonen, administratie van de zorgdiensten.

P.S.
OCMW-raad weet dit alles nog niet…

 

 

Publieke inspraak over het plan-MER van IKEA op ‘Ter Biest’ in Wevelgem (2)

Dus ook Kortrijkzanen kunnen reageren over  de voornemens van IKEA in onze buurt.
Nu nog bijna een maand de tijd.

Waar kunt u die nota vinden?
Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis.  Een afspraak maken is niet nodig, tenzij u meer uitleg wenst te krijgen .  Neem hiervoor contact op met brecht.nuyttens@kortrijk.be.
Maar die nota telt 188 bladzijden, zodat het aan te raden blijft om de tekst op internet te lezen.  Waar dan?  Op de website van stad Kortrijk is er een link te vinden.
Beter is wellicht om rechtstreeks naar de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie te gaan, want daar krijg je tegelijk een antwoordformulier aangereikt om uw reacties digitaal op te sturen naar de betrokken dienst van de Vlaamse overheid. (Vraag om een ontvangstbevestiging.)
Zie URL https://lne.be/milieueffect-rapportage.

Wat kan uw inspraak zoal bevatten?
Zéér belangrijk om te weten is dat in dit stadium van de procedure er geen bezwaarschriften en petities kunnen ingediend.  Dat kan pas later, tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag of het (gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP).

U kunt dan ook gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport (MER).
Het gaat er nu om dat u vanuit uw ervaring, inzicht en kennis van uw omgeving  bepaalde opmerkingen maakt.  Reacties zoals “ik ben tegen het project” of “ik wil niet dat dit IKEA-project doorgaat” hebben geen zin, bieden geen meerwaarde bij het onderzoek naar milieueffecten.
In uw inspraakreactie kan u wel mogelijke alternatieven aanbieden (andere inrichting, zelfs andere locatie).  Of u vindt in het kennisgevingsdossier bepaalde lacunes.  Moet er wellicht  iets extra onderzocht?

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
De dienst Mer bundelt de zinvolle reacties op het kennisgevingsdossier.
Na de terinzageleggingsperiode komt er een overlegvergadering waarbij de dienst Mer en  de bevoegde overheid de reikwijdte, het detailleringsniveau, de inhoudelijke aanpak van het plan-MER  kan vaststellen, rekening houdend met de bemerkingen die door de bevolking zijn bezorgd en de (7) schepencolleges van   het betrokken studiegebied.
De dienst Mer  maakt hierover een verslag met een aantal richtlijnen.   (Ook dit is een openbaar document.)  Deskundigen (de 7) maken hierna een ontwerp-MER,  besproken door de betrokken administraties (begin 2017 en  midden 2017).
Het plan-MER gaat dan samen met het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)  in openbaar onderzoek. Tijd zat !

We zijn nog niet huis hoor.

Het gaat om meer dan een woonwarenhuis.
IKEA zelf heeft een maximale bruto oppervlakte van 45.000 m².
Maar IKEA voorziet ook een complementair commercieel programma (12.000 m²),  een vrijetijdsprogramma (4000 m²) en een  groenzone en buffering.  En Ter Biest is een grotere site dan voor dit programma vereist is.   De rest van de planzone blijft als bestemming agrarisch gebied.

 

Publieke inspraak over het plan-MER voor het GRUP ‘Ter Biest’ in Wevelgem (1)

Ook inwoners van Kortrijk, Menen, Kuurne, Harelbeke, Zwevegem, Deerlijk en Waregem kunnen opmerkingen formuleren bij de  opmaak van  het milieueffectenrapport   (MER) voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) bij de mogelijke inplanting van een woonwarenhuis IKEA in Wevelgem (het gebied Ter Biest ten noorden van het vliegveld).

In een volgend stuk laten wij nog weten waar u de kennisgevingsnota kunt vinden (je hoeft niet naar het stadhuis!),  wat er zoal te lezen valt (188 bladzijden of 17,45 MB) en hoe u kunt reageren.
Uit de beschrijving van het plan  valt alvast te leren dat er intussen al veel onzin is verkocht rondom de plannen van IKEA in het gebied.

 

Hoeveel zou het regionaal erfgoeddepot kunnen kosten?

We beginnen het heel langzaam steeds nauwkeuriger  te weten.
Want het schepencollege heeft nu bij hoogdringendheid 5 van de 7  werken eindelijk gegund.

(Voor bepaalde loten was  de verbintenistermijn al in augustus verstreken!  En is het stadsbestuur blijkbaar ontsnapt aan het betalen van een schadevergoeding aan de betrokken ingeschreven firma’s.)

Na eindeloos veel palaver heeft men in september 2014 beslist om op de site Vier Linden in Heule een “intergemeentelijk cultureel en onroerend erfgoeddepot voor het zuiden van West-Vlaanderen” te bouwen.  In de gemeenteraad van februari 2015 dacht schepen Rudolphe  Scherpereel  nog dat de werken zouden voltooid zijn eind dit jaar.  Het zal wel  eind 2017 worden. (Is er nu al een stedenbouwkundige vergunning?)

Hierna de gunningsbedragen voor 5 werken met tussen haakjes de ramingen, allemaal incl. BTW.
1.  Ruwbouw en omgevingsaanleg: 1.843.377 euro  (1.899.372)
2.  Gevelsuitingen / gordijngevel:  260.102 euro  (209.319)
3.  Schrijnwerk en afwerking:  250.406 euro  (209.310)
4.  HVAC en sanitair:  774.639 euro  (778.873)
5.  Elektriciteit:  335.430 euro  (322.920)

Wat moet daar nu nog bij komen als werken? (De prijzen hierna zijn ramingen.)
– goederenlift:  65.327 euro
–  depotinrichting :  337.430 euro
–  beveiliging:  67.715 euro

Voor de leveringen van los meubilair zijn de kosten geschat op 62.339 euro.
Studies?  119.291 euro.
Nutsaansluitingen:  19.965 euro.

TOTAAL:  4.136.484 euro.

Over de financiering van dat bedrag is officieel nog niet veel geweten.
–  De inbreng van Stad bestaat uit de grond ter waarde van 550.000 euro plus 1 miljoen voor de bouw.  Dit bedrag wil men recupereren door de verkoop van het gebouw  van het Rijksarchief in de Guido Gezellestraat.  (In de gemeenteraad van komende maandag 14  november wil de CD&V die verkoop  beletten.)
– Voorts hoopt men op een subsidie van het Vlaams Fonds voor (bovenlokaal) Culturele  Infrastructuur.
(Het erfgoeddepot Potyze Sint-Andries kreeg een half miljoen.)

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert