De kostprijs van een scheurvorming

vrijdag 24/10/2014

In de Orangerie achter het Broelmuseum is er al geruime tijd een immense barst te zien in de muur aan de zijde van het linkertorentje. Hoelang al? Al sinds heel lang.

De begroting van 2013 voorzag voor de studie én de oplossing van het probleem een bedrag van 40.000 euro, maar daar werd geen cent van aangerekend. Nochtans is in november van dat jaar (2013) al een studiebureau aangesteld om de toestand te gaan bekijken: het architectenbureau Demeyere uit Kortrijk.
Dat bureau kon pas in augustus van dit jaar (2014) de werken toevertrouwen aan de firma ‘MRT Group Monument’ uit Deinze voor de prijs van 56.526 euro, inclusief BTW.
Een bedrag dat onvoorstelbaar dicht ligt bij de raming (56.766 euro).
Maar onverklaarbaar is dat de offerteprijs van de gekozen firma eigenlijk 65.107 euro bedroeg.
Wat moeten de andere vier inschrijvers hier nu van denken? Of hebben ze daar geen weet van?

Wat deden onze semi-professionele organisaties in 2013 voor kunst- en cultuurspreiding en wat krijgen ze van ons ? (1)

woensdag 22/10/2014

Ongeacht de inzet, de omzet, de intensiteit of aard van de werking krijgt praktisch iedere organisatie onveranderlijk 1.600 euro als jaarlijkse stadstoelage. Uitzondering evenwel voor Jeugd en Muziek (3.000 euro) en Parkjazz (1.500 euro)

Vzw Euterpe.

Realiseert een 6-tal kamermuziekconcerten met aandacht voor Vlaamse componisten en jonge talenten. Totaal aantal bezoekers: 1107. Omzet:27.796 euro.

Kortrijk Brass band.

Brengt brassmuziek op hoog niveau. Wekelijkse repitite in Kanaal 127. 10-tal concerten in binnen- en buitenland. Doet mee aan internationale wedstrijden. Omzet: 11.315 euro. Nieuw elan door aantrekken van jonge, nieuwe dirigent. .

The Concord Jazz Ensemble.

Brengt jazmuziek op hoog niveau. Wekelijks repetitie. 4 concerten. Omzet: 10.562 euro.

Archeologische stichting Zuidwest-Vlaanderen.

Opgravingen en in kaart brengen van vondsten. Voordrachten, rondleidingen, studiereizen. Vier publicaties. Omzet: 32.000 euro.

West-Vlaamse Gidsenkring – afdeling Kortrijk.

1108 gidsbeurten. 10 lezingen, diverse bijscholingen, voorbereiding viering 50-jarig bestaan. Omzet: 105.231 euro.

Respiro Dell’ Arte.

Muziekschool met 114 leerlingen, 5 leerkrachten in loondienst en 3 vrijwilligers. Muziekstages, diverse projecten, barok muziek ensemble trad 7 maal op. Omzet: 69.208 euro.

Radical Hearts.

Hedendaagse dans in combinatie met diverse kunstdisciplines. Performance- en tentoonstellingsproject “Wat weeft in mij” in het Raveelmuseum, optreden in tijdens Russisch Perm Festival. Omzet: 17.345 euro. (Een geval apart. In 2013 werden geen nieuwe projecten gecreëerd. Krijgt dit jaar nog 1.500 euro terwijl er geen activiteiten gebeuren in Kortrijk.)

Jeugd en Muziek Kortrijk.

55 klasconcerten, schoolconcerten en workshops, 3 openbare concerten. Omzet: 28.578 euro. (Stadstoelage 3.000 euro.)

 

Hoe zit dat nu met die Raadskelder…..

maandag 20/10/2014

UPDATE ONDERAAN

Als we ons dat goed herinneren (en dat doen we) is het café onder het historisch stadhuis al sinds oktober 2006 gesloten. De handelshuur met de NV Etn.A.Degryse werd niet meer verlengd terwijl het stadsbestuur nu zegt dat de concessie nog tot 2016 loopt. (De huurprijs bedroeg vroeger 10.037 euro.)

Al van onder het vorige bestuur bestaan er plannen (noA.Architecten) om de Raadskelder te verbinden met het historische stadhuis via een trap naar de Beatrijszaal. Er is namelijk nood aan een bijkomende receptieruimte voor het geval er meerdere bijeenkomsten tegelijk gebeuren in het stadhuis.
De huidige coalitie voorziet voor de verbouwing van de Raadskelder een bedrag van 300.000 euro maar plakt geen datum op de opening.

BRON
Schriftelijke vraag van raadslid Pieter Soens (CD&V).

UPDATE
Schepen Koen Byttebier laat weten dat Stad vanaf pasen of ten laatste rond sinksen van volgend jaar gebruik zal maken van de raadskelder.
Later zoekt men wellicht een concessiehouder. De realisatie van de plannen met de raadskelder zijn wat verlaat omwille van onderbezetting van het team facility (zwangerschap) en het bestaan van andere prioriteiten zoals Texture en het Jeugdhotel.

De pakmadams brengen veel geld op

zaterdag 18/10/2014

“Naheffingen op betalend parkeren” noemt men dat heel deftig.  De boetes die je krijgt bij het ontbreken van “een geldige parkeersessie”.  25 euro. Ongelooflijk hoeveel die (15?) parkeerwachters opbrengen.

Hierna een overzicht van de maandelijkse ontvangsten gedurende de eerste helft van dit jaar, samen met het aantal “ingeschrevenen”. Maar de maand juni ontbreekt weer in de archieven, om een reden die we niet kennen.

januari : 3.560 ingeschrevenen / 89.000 euro
februari: 3.489 / 87.255
maart: 2.633 / 65.825
april: 2.711 / 67.775
mei: 2.325 / 58.125
juni: ?
juli: 2.447 / 61.175

Totaal, zonder de maand juni:  429.155 euro.

Wie zo’n boete krijgt kan een bezwaarschrift indienen bij het schepencollege. Je wordt dan gevraagd om te verschijnen op een hoorzitting. De annulatie van de naheffing gebeurt zelden of nooit.  Aangezien sms-parkeren niet zo eenvoudig  is wordt de boete  wel eens kwijtgescholden bij een eerste vergissing. Later niet meer!

Tegen de beslissing van het schepencollege kan men nog beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg in Brugge, maar niemand doet dat.

 

Een belasting die heel veel opbrengt

woensdag 15/10/2014

Op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk wordt een belasting geheven. 0,050 euro per verspreid exemplaar. (Er bestaan een aantal vrijstellingen.)

Hierna per maand de inkohiering van het aantal  belastingplichtigen  met  de ontvangsten voor de eerste helft van dit jaar. Helaas beschikken we (om een niet gekende reden) niet over de inkohiering van de maand juni.

januari: 75 ingeschrevenen / 120.457 euro

februari: 57 / 94.065

maart: 93 / 163.530

april: 98 / 152.414

mei: 112 / 182.305

juni: ?

juli: 87 / 146.919

Totaal, zonder de inkohiering van juni:  859.690 euro.

Als we voor juni een maandelijks gemiddelde aanrekenen van 171.938 euro zou de opbrengst van een half jaar dus alreeds méér dan één miljoen  bedragen.

Maar !

Voor 2013 bedraagt het nog te innen vastgesteld invorderingsrecht niet minder dan 348.481 euro.

Alleen al voor juni van vorig jaar heeft Stad nog 111.572 euro tegoed zeg!

Er zijn zelfs nog te innen bedragen die dateren van het jaar 2004…

Een asverstrooiing met kosten voor Stad

zaterdag 11/10/2014

Op maandag 15 september overleed Bernardo Secchi in Milaan. De architect en urbanist heeft al sinds 1990 nogal wat grootse projecten in onze stad begeleid of beïnvloed. Tot onlangs nog? We vernoemen Buda-kunsteneiland, de Grote Markt, het Schouwburgplein, de nieuwe begraafplaats bij het crematorium (niet het gebouw zelf).
Hij heeft de wens geuit dat zijn as zou worden uitgestrooid op zijn begraafplaats op Hoog Kortrijk.
De plechtigheid vond plaats op zondag 28 september om 14 uur (en kreeg wonderlijk weinig aandacht in de pers).

Aangezien Secchi ereburger is van de Stad ging het bestuur ermee akkoord om sommige kosten op zich te nemen:
– Retributie voor de asuitstrooing: 75 euro
– Raming lunch (in Nata): 600 euro
– Raming kosten begrafenis: 1.632 euro (gedenkplaat en gravure, bloemen, foto, sierurne, celliste, begrafenisondernemer)
– Raming kosten concessie voor 30 jaar: 637,50 euro.

Een schoon gebaar, maar het blijft wel een precedent.
Wat als andere ereburgers de wens te kennen geven om ook begraven te worden op een Kortrijks kerkhof?
Hugo Vandamme bijvoorbeeld? Chris Lomme? Johan Leman? Luc Huyse? Mia Doornaert? Luc Glorieux?

P.S.
Op de gemeenteraad van aanstaande 13 oktober dienen de raadsleden Stefaan De Clerck (CD&V) en Arne Vandendriesche (VLD) een voorstel in om een straat of plein of park te vernoemen naar Secchi.

Wat zou het nieuwe vlasmuseum TEXTURE kunnen kosten ?

dinsdag 07/10/2014

De verslagen in de papieren pers hadden het daar weer niet over bij de opening van het nieuwe (sober en mooi) vlasmuseum aan de Leie.
Ziehier de nieuwe cijfers, daterend van juli. (Vergeet de bedragen die hier voorheen op deze weblog zijn vermeld.)

Loten 1 tot 12:
– Verbouwing en afwerking van het euroshop-pand (loten 1 tot 5): 2.799.154 euro (gunningsbedrag zonder verrekeningen)
– Museale inrichting (loten 6 tot 9): 637.436 euro
– Meubilair, gordijnen (loten 10 tot 12): 163.286 euro
Subtotaal inclusief verrekeningen: 3.847.999 euro.
Erelonen: 427.429 euro (voor de studiebureaus noA en Madoc alleen al 423.279 euro, en op basis van de gunningsbedragen, niet de verrekeningen).

Nutsaansluitingen: 16.528 euro.
Museumplein: 41.322 euro.

Totaal exclusief BTW: 4.378.380 euro.
Totaal met BTW: 5.297.840 euro.
Dat bedrag ligt heel dicht bij de oorspronkelijke raming.

MAAR.
– Men verwacht nog een aantal verrekeningen. Voor 113.740 euro (inclusief BTW).
– Kosten voor de Bistro “Damast”: 101.687 euro (inclusief BTW).
Dat geeft een nieuw totaal van 5.513.287 euro.

En we mogen ook de erfpacht niet vergeten.
Die is in één keer uitbetaald: 2.034.050 euro.
Zo komen we voorlopig aan een totale kostprijs van het nieuwe museum op 7.547.337 euro.

(Wordt vervolgd.)

Stadsinfo over “Stal 13″

zondag 05/10/2014

De recent verschenen Stadskrant van de maand oktober besteedt eindelijk de nodige aandacht aan een uniek – maar nog te weinig bekend – puur Kortrijks initiatief om moeilijk handelbare jongeren (“met een hoek af”) terug op het rechte pad te brengen.

We hebben het over Stal 13, een opknapperij waar allerhande meubels (ook lampen, etc) op een creatieve wijze als het ware worden herschapen tot een designobject. Tot “pièces uniques” met hoge toegevoegde waarde.

De jonge mensen die er komen werken hebben al een lang en moeizaam parcours langsheen werk- en welzijnsdienst achter de rug, evenwel niet altijd zonder veel succes. (Moet kunnen.) In het atelier van Stal 13 (gelegen in de Sint-Janslaan 13, vandaar de naam) benadert men ze op een specifieke manier vanuit hun eigenheid en niet vanuit de doelgroep waaruit ze eventueel zouden kunnen behoren.

Stichter en atelierverantwoordelijke Peter Vermeulen verricht er onnoemlijk veel schoon werk.
Goed dus dat onze Stadskrant ietwat uitvoerig aandacht schenkt aan dit innovatief experiment. (Partners zijn vzw Bolwerk, vzw Mentor, VZW De Bolster, vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en het OCMW.)

De Stadskrant maakt eventjes gewag van het feit er tussen Stad en Stal 13 een overeenkomst is gesloten maar rept verder niet over de inhoud ervan. Over de jaarlijkse toelage voor het atelier komen we niets te weten.
Die zou dus nog voor dit jaar 34.500 euro bedragen. Volgend jaar 48.500 euro, in 2016 en 2017 54.000 euro, in 2018 55.500 euro en tenslotte in 2019 58.250 euro.

Het is een traditie dat de Stadskrant het zelden of nooit heeft over de financiële consequenties van een of ander project.
In het oktobernummer bijv. nog een artikel over de 66 camera’s in het centrum van de stad, maar geen woord over de kostprijs ervan.

Er is ook logistieke steun verleend aan Stal 13. Het atelier in de Sint-Janslaan is gevestigd in een pand dat toebehoort aan het Stadsontwikkelingsbedrijf (S0K). En het OCMW staat in voor sociale begeleiding middels een 0,2 VTE personeelsinzet.
Staat niet te lezen in de Stadskrant.

Maar het meest onwaarschijnlijke in de berichtgeving van ons plaatselijk staatsblad over Stal 13 is het feit dat men doet alsof die samenwerkingsovereenkomst tussen het atelier en Stad al in werking is.
De overeenkomst is tot stand gekomen op 26 juni 2014 en is door het Schepencollege van 14 juli goedgekeurd.
Welnu, de tekst van overeenkomst is nog altijd niet voorgelegd aan de gemeenteraad en ook niet aan het OCMW. Staat ook niet geagendeerd op de eerstkomende gemeenteraad van 12 oktober…
Dat is volstrekt abnormaal.
Zowat iedere gemeenteraad is een pas uitgewerkte samenwerkingsoveenkomsten met vzw’s voorgelegd. Deze maand bijv. met AjKO. Vorige maand met Groep Intro en het Oranjehuis en met Quindo. In juli met de vzw Designregio, Mobiel en De poort.b

Wat nu?
Officieel moest het convenant al ingaan op 1 juli van dit jaar en zou 50 procent van de toelage van 34.550 euro in september zijn uitgekeerd.
Vanwaar al deze laattijdigheid?

P.S.
Een Stadkrant met ambtenaren als redacteurs doet uit de aard der zaak aan zelfcensuur. Door de keuze van de onderwerpen (niet veel schrijven over belastingen en begrotingstekorten) en door het verzwijgen van bepaalde aspecten bij de zaken waarover men dan toch bericht.
Toen VLD en SP nog in de oppositie zaten vroegen de fracties om maandelijks wat ruimte te krijgen in de Stadskrant.

P.S.
Stal 13 heeft een mooie en informatieve website, plus een periodieke nieuwsbrief.

Politiekosten naar aanleiding van KVK-wedstrijden

woensdag 01/10/2014

Politieraadslid Maarten Seynaeve (voorheen VB, nu onafhankelijk raadslid) heeft opgevraagd hoe hoog de politiekosten oplopen bij wedstrijden van onze Koninklijke Voetbalclub.
Hij kreeg de cijfers voor de jaren 2012 en 2013.

Voor alle 53 KVK-matchen van het kalenderjaar 2013 samen bedroegen de kosten voor de politiebegeleiding in het totaal 117.618 euro. (In dit bedrag steken voor 54.149 euro zgn. “extra-uitgaven” die niet nader zijn toegelicht.)

De duurste match in het werkjaar 2013 kostte aan politiebegeleiding 11.724 euro en is gespeeld op zaterdag 9 februari 2013 tussen KVK en AA Gent. Er waren toen 13 politiemensen ingeschakeld, waar van 4 zgn. HYCAP. Dat zijn speciaal voor manifestaties getrainde politiemensen van andere zones dan PZ Vlas. (Slaan die extra-uitgaven misschien op de inzet van die “gehypothekeerde capaciteit”?)
Aantal uren inzet in het totaal: 49,6. Dat is een gemiddelde van 263 euro per uur. Per persoon: 1.302 euro.

Andere kostelijke wedstrijden waren:
– zondag 1 december: KVK versus Zulte Waregem – 8.264 euro.
– zaterdag 6 april: play-off II KVK versus KAA Gent – 7.976 euro.
– zondag 3 maart: Cofidis Cup 1/2 finale KVK versus Cercle Brugge – 6.865 euro.
– zondag 20 oktober: KVK versus Club Brugge – 6.495 euro.

De goedkoopste wedstrijd?
Vrijdag 12 juli 2013: vriendschappelijke match tussen KVK en Cercle Brugge- slechts 308 euro.

Raadslid Seynaeve kreeg ook een cijfermatig overzicht van de politie-inzet bij thuiswedstrijden tijdens het seizoen 2012-2013.
Het hoogste aantal politiemensen is ooit ingezet voor de match van 14 september 2012 tussen KVK en Club Brugge: 27 in het totaal waarvan 5 HYCAP en zelfs 9 van de federale politie. Aantal uren: 121,5 !

Andere risico-matchen waren blijkbaar:
– KVK versus RSC Anderlecht op 28 juli 2012: 24 manschappen waarvan niet minder dan 15 HYCAP. Aantal uren: 102 !
– KVK versus Standard Luik op 30 september 2012: 22 manschappen waarvan 15 HYCAP. Aantal uren 93,5.

Totale inzet van manschappen in de competitie van het seizoen 2012-2013, exclusief play-offs: 195 (waarvan 67 HYCAP).
– Per wedstrijd is dat gemiddeld 13 politiemensen, waarvan 4,4 HYCAP (Het minimum aantal is 9 manschappen.)
– Totaal aantal uren (incl. HYCAP): 855. Gemiddeld 57 uren.
– Puur politiemensen uit de politiezoen VLAS: gemiddeld 7,9 personen met een gemiddelde van 34,83 aantal uren.

Het negatief budgettair resultaat is verdubbeld

dinsdag 30/09/2014

De oorspronkelijke begroting 2014 voorzag voor dit boekjaar een negatief resultaat van -22.245.884 euro.
Bij een budgetwijziging in juli liep het tekort op naar -38.035.144 euro. Geen gazet achtte het nodig om de Kortrijkzanen hierover in te lichten.
Er komt nu in oktober een derde budgetwijziging die het resultaat raamt op -46.563.082 euro. (Benieuwd of de gazetten dit zullen berichten na de gemeenteraad van 13 oktober.)

Stijgende exploitatie-uitgaven versus dalende ontvangsten
– Oorspronkelijk: 114,25 miljoen euro. Tegenover 122,68 miljoen. Een positief saldo van 4,7 miljoen.
– Nu: 117,55 miljoen tegenover 122,22 miljoen. Het saldo blijft positief: 4,6 miljoen.

Investeringsuitgaven stijgen geweldig
We gaan van 25,17 miljoen naar niet minder dan 39,93 miljoen euro. (Dat betekent niet dat men die investeringen nog in de loop van dit jaar zal realiseren.)

Netto periodieke leningsuitgaven
Oorspronkelijk 19,84 miljoen euro.
Nu 19,99 euro.
(Vanaf 2016 lopen die uitgaven geweldig op. In 2017 gaat het zelfs om 24 miljoen.)

Evolutie van de autofinancieringsmarge (AFM)
Een belangrijk gegeven want het zegt iets over ons financieel draagvlak. De AFM is het verschil tussen enerzijds de exploitatie-ontvangsten en anderzijds de exploitatie-uitgaven inclusief de leningslasten. Het bedrag geeft aan in welke mate we zelf (auto) investeringen kunnen bekostigen, ofwel rechtsreeks ofwel onrechtsreeks door terugbetalingen van nieuwe leningen.
Ons AFM blijft gedurende geheel deze legislatuur negatief! We behoren bij de weinige gemeenten (62) die pas in 2019 een positief AFM kunnen noteren, wat trouwens is verplicht.
We geven hierna de cijfers zoals die voorkomen in het meerjarenplan 2014-2019.
(Zeer eigenaardig is dat die bedragen fel afwijken van cijfers die het Agentschap van Binnenlands Bestuur in augustus heeft gepubliceerd. Kan de schepen van Financiën dat even uitleggen in de volgende gemeenteraad?)

2014: -10,4 miljoen
2015: -3,7
2016: -4,3
2017: -4,4
2018: -1,4
2019: +613.119 euro