Uitbater voor koffiehuis in Begijnhof nu al gezocht

donderdag 11/09/2014

In het huis van de Grootjuffrouw (het nummer 31 – dat grote pand met tuintje vooraan, pal tegenover de ingang van het Begijnhof) komt er een koffiehuis. Alhoewel de restauratie van het pand pas in voorjaar van 2017 zal afgewerkt zijn, zoekt het OCMW nu reeds naar een geschikte exploitant voor de zaak. Dat komt omdat men de komende restauratie/renovatie wil afstemmen op het concept van de gekozen kandidaat. Die moet namelijk een businessplan voorleggen (met investeringsplan en exploitatieplan).

Het lastenboek met alle voorwaarden en gunningscriteria is geagendeerd op de OCMW-raad van 18 september eerstkomend.
Zeer opvallend is dat het pand “schilderklaar” ter beschikking komt van de uitbater zodat hij/zij zelf de nodige investeringen moet bekostigen om het koffiehuis te realiseren.
– Om te beletten dat er warme maaltijden (of frieten) worden geserveerd kan men er geen volwaardige keuken inrichten.
– Er mogen ook geen alcoholische dranken op tafel komen.
– De openingsuren zijn dezelfde als die van het Begijnhof.
– Er kan eventueel een terras aangelegd aan de achterzijde van het pand. (Altijd zeer curieus gevonden dat er op dat koertje in de hoek nog altijd zo’n ouwerwets mannenurinoir is te zien. In het huis van de Grootjuffrouw! Kwam de pastoor van Sint-Maartenskerk daar vroeger – misschien al te vaak en te lang – op bezoek?)

De huurprijs is voorlopig geraamd op iets tussen 750 tot 1.000 euro. Hoeveel kopjes koffie of frisdranken moeten daarbij verkocht om winst te maken en om de nodige afschrijvingen te doen? (Hoeveel bezoekers telt het Begijnhof per maand?)
Als de toekomstige uitbater de bovenverdieping wil bewonen komt de totale huurprijs op 1.500 euro te staan.

P.S.
In het verleden is altijd gesuggereerd dat het koffiehuis “Viva Sara” (met vestiging op de Grote Markt) de zaak zou in handen nemen.

Hoeveel krijgt de vzw Radio Quindo nu eigenlijk?

woensdag 10/09/2014

Tussen de VZW Quindo enerzijds en Stad én OCMW anderzijds is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met tevens de bepaling van een jaarlijkse nominatieve toelage voor die VZW.
De tekst van de overeenkomst is door de OCMW-raad al goedgekeurd op 28 augustus (punt 7 van de agenda).

Art. 9 zegt dat de samenwerkingsovereenkomst ingaat op 1 januari 2014. (Dat leek ons toen al bizar, zo’n anti-datering.)
Wat de subsidies betreft keurde het OCMW art.4.1 goed waarbij Stad belooft dat Quindo voor de periode 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse toelage kan krijgen van 25.000 euro. Zes maal 25.000 euro maakt 150.000 euro.
En in art. 4.2 belooft het OCMW zelf dat men voor dit jaar 25.000 euro zal uitkeren en de volgende jaren 2015-2019 zelfs 50.000 euro. Voor heel de periode 2014-2019 geeft dat 275.000 euro.
In totaal kan de VZW Quindo van Stad én OCMW samen volgens die goedgekeurde overeenkomst dus 425.000 euro aan subsidies verwachten.

Dezelfde overeenkomst is aan de gemeenteraadsleden voorgelegd ter voorbereiding van de gemeenteraad van 8 september.
Maar na een vraag van raadslid Filip Santy (CD&V) in de voorbereidende raadscommissie kwam enige aarzeling naar boven over de datum waarop de overeenkomst nu eigenlijk in werking treedt. Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene meende dat de toelagen in elk geval moesten aangepast worden aan de looptijd van de overeenkomst.
Hij zou hierover navraag doen. Het antwoord kwam later in het email-verslag van de raadscommissie: voor 2014 zal de toelage pro rato bepaald worden vanaf de goedkeuring van de overeenkomst door de gemeenteraad.

Die gemeenteraad had plaats op 8 september laatstleden.
Schepen en OCMW-voorzitter verklaarde op die zitting dat de VZW Quindo voor dit jaar vier twaalfden zal krijgen van de toelage zoals voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst. Vier twaalfden van twee keer 25.00O geeft 8333,33 + 8333,33 euro.
We mogen dus aannemen dat Stad in de periode 2014-2019 zal instaan voor een subsidie van 133.333 euro en het OCMW voor 258.333 euro. Samen 391.666 euro. En géén 400.000 euro zoals al een keer in de kranten te lezen viel of zoals bepaalde raadsleden nog altijd dachten op de gemeenteraad van vorige maandag.

Moet die nieuwe overeenkomst nu niet opnieuw geagendeerd op de eerstvolgende OCMW-raad?
Geen raadslid dat zich die vraag stelde…

Geen minuut stilte voor gewezen raadslid Juul Debaere

dinsdag 09/09/2014

Als een gewezen raadslid is doodgegaan, dan zorgt de voorzitter van de gemeenteraad ervoor dat iedereen bij eerstvolgende zitting even een minuut gaat rechtstaan. Iets overdenkt. Beetje mijmert.
Dit is nu op de gemeenteraad van 8 september (uitzonderlijk op locatie in Bellegem) na de dood (12 augustus) en de begrafenis van voormalig raadlid Juul Debaere (Agalev/Groen) niet gebeurd.

P.S.
– De huidige N-VA voorzitter van de Raad doet het niet zo best. En het betert niet. Het gaat er echt soms stuntelig aan toe.
Gazetten schrijven dan dat hij kalm blijft.
– De huidige raadsleden van Groen hebben de voorzitter ook nergens op gewezen. Dat Juul dood is.

Het perscommuniqué van voortaan onafhankelijk raadslid Maarten Seynaeve

vrijdag 05/09/2014

Eind juni werd ik als parlementair medewerker ontslagen. Door de erg teleurstellende verkiezingsresultaten van het Vlaams Belang zag de partij niet alleen haar parlementsleden decimeren, maar zag het Vlaams Belang zich ook genoodzaakt twee derden van haar medewerkers te ontslaan.
Dit ontslag gaf en geeft me de gelegenheid om in alle sereniteit – en zonder dat de partij over mijn schouders meekijkt – na te denken over mijn toekomst en over een aanpak in mijn zoektocht naar een nieuwe professionele uitdaging.
Het spreekt voor zich dat ik eerst en vooral mijn kansen op de moeilijke arbeidsmarkt optimaal wil benutten. (…) Mijn toekomst primeert nu. En dan moet je ingrijpende beslissingen durven nemen.

Maar het ontslag heeft me ook de kans gegeven in alle onafhankelijkheid te doen nadenken over mijn politiek project. Bijvoorbeeld over de vele unisone reacties bij vriend en vijand, in de politiek en daarbuiten, die stelden dat Vlaams Belang (o.a. op basis van mijn tussenkomsten in de gemeenteraad) “niet de partij is die op mijn lijf geschreven is”. Zelfs in journalistieke kringen is/was deze toon te horen.
Jarenlang datzelfde moeten vernemen, dat doet iemand twijfelen. Moeilijk om daar als mens en als ‘klein politicus’ doof voor te blijven. Het toont aan dat er iets wringt.
En neem daarbij het onbuigzame cordon sanitaire dat ervoor zorgt dat – ondanks de inspanningen – er weinig of niet kan gewogen worden op het beleid, en dat maakt de impasse compleet. Afgelopen maanden werd voor mezelf dan ook duidelijk dat ik eigenlijk politiek compleet vast was komen te zitten.

De komende maanden wil ik daarom, met twee diploma’s op zak, in alle vrijheid kunnen uitmaken welke professionele richting ik uit wil. Vandaar mijn beslissing, na rijp beraad, om voortaan als onafhankelijk raadslid te zetelen.
Collega-raadslid Isa Verschaete heeft voor zichzelf uitgemaakt eveneens onafhankelijk te gaan zetelen. Het is uiteraard onze bedoeling in de gemeenteraad de belangen van de Kortrijkzanen te blijven verdedigen. Dit op een manier die men van ons twee gewoon is: constructief en onderbouwd.

Breaking news: Kortrijkse raadsleden van Vlaams Belang verlaten de partij

donderdag 04/09/2014

De alom gewaardeerde Maarten Seynaeve wordt onafhankelijk raadslid. Zijn college Isa Verschaete volgt hem hierbij uit solidariteit. Ook zij vindt namelijk dat Maarten door de partij onheus is bejegend. Hij was jarenlang een geprezen adviseur van twee senatoren van het Vlaams Belang en de partij heeft hem na de verkiezingen geen nieuwe kans meer gegeven.
(Tekst van de persconferentie volgt nog.)

Nu 10 betoelaagde professionele cultuur- en kunstorganisaties

woensdag 03/09/2014

Dit jaar krijgt nu ook Vorming Plus voor het eerst een toelage, een zgn. “instappremie” ter waarde van 5.000 euro. Kan later verhoogd naar 7.000 euro. (We dachten nochtans dat Vorming Plus een semi-professionele organisatie is.) En aangezien Il Fondamente zijn maatschappelijke zetel heeft verhuisd van Brussel naar Kortrijk (Conservatoriumplein 1) ontvangt het ensemble nu ook een premie van 5.000 euro.

De toelagen voor de andere organisaties zijn al sinds jaren (al van onder het vorige bestuur) onveranderd gebleven, terwijl elkeen toch van oordeel is dat ze in al die tijd inhoudelijk en structureel steeds beter werkzaam zijn.

Het muziekcentrum “De Kreun” is inzake betoelaging een speciaal geval.
Op basis van een recente samenwerkingsovereenkomst met Stad krijgt de vzw als kunstorganisatie dan vanwege het beleidsdomein Cultuur jaarlijks en tot en met 2016 een onveranderlijk bedrag van 12.700 euro. Maar als specifieke jeugdorganisatie krijgt De Kreun vanwege het beleidsdomein Jeugd daarnaast nog 26.000 euro. (In de overeenkomst staat dat de subsidie voor 50 procent wordt uitbetaald in het voorjaar en voor de andere helft in het najaar. Dat klopt dus al niet. Het bedrag van 12.700 euro is betaalbaar gesteld in juli.)

Ook “De Unie der Zorgelozen” geniet op basis van een samenwerkingsovereenkomst van een jaarlijkse werkingstoelage van 14.000 euro. Maar de vzw krijgt daarnaast voor de restauratie en bouw van de Scala site een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro.

Met het kunstencentrum Buda is er iets speciaals aan de hand. De organisatie wordt net als vorig jaar slechts met 600 euro betoelaagd. Dat komt omdat Stad een keer met 75.000 euro is tussengekomen voor de aankoop van digitale projectoren voor de Budascoop. Stad wil dit bedrag recupereren door gedurende de periode 2012-2016 de toelage met 15.000 euro te verminderen.

Nieuwkomer in 2012 was de dansgroep Passerelle. Ontvangt sindsdien 7.000 euro. Intussen is de sociaal-artistieke werkgroep Wit.h verhuisd van Harelbeke naar hier. Krijgt dus 7.000 euro.

Andere toelage gaan naar:
– theater Antigone: 15.600 euro
– Festival van Vlaanderen: 12.000 euro
– Humorologie: 12.000 euro

Totaal (inbegrepen de uitkeringen op basis van een samenwerkingsverband): 90.900 euro.

Twee zaken begrijpen we niet zo goed.
– De toelagen blijven al jaren onveranderd terwijl de hoogte ervan afhankelijk is van een beoordeling na prospectie en op basis van een actieplan en een jaarverslag. Er zijn vier inhoudelijke criteria (creatie, sociaal-artistieke werking, publiekswerking, internationale uitstraling) en 2 structurele (schaalgrootte, periodiciteit van de werking).
– Dat jaarverslag moet ten laatste op 15 april bij de ambtenarij binnenlopen. Nochtans gebeuren de betaalbaarstellingen door het schepencollege al sinds jaren pas eind juli.

Maar goed.
In de toekomst zullen alle erkende professionele cultuur- en kunstorganisaties een samenwerkingsovereenkomst met Stad moeten aangaan.

Een pak aandelen van KV Kortrijk staan te koop

maandag 01/09/2014

De gazetten (“Het Nieuwsblad” als eerste) pakten eind vorige maand uit met koppen die bij velen beroering verwekten, – wat de bedoeling is van sportgazetten.
“KV Kortrijk is te koop.” (“Het Kortrijks Handelsblad” van 29 augustus.) “KVK staat te koop” (“Het Laatste Nieuws” van 27 augustus.)

In werkelijkheid wil één aandeelhouder zijn papieren verkopen.
Het gaat om hoofdaandeelhouder Vincent De Gryse uit De Panne, die nu (tegen zijn zin?) bestuurder is van de club in opvolging van zijn onverwacht overleden broer Jean-Marc. (Wij spellen de familienaam met een ypsilon en gesplitst, zoals in de balansen van de CVBA ‘Kortrijk Voetbalt’. Andere kranten hebben het over Degrijse.)

Op het forum van de club stond te lezen dat de aandelen KVK van ‘de familie’ De Gryse’ 750.000 euro zouden kosten, en volgens de gazetten gaat dit om 81 procent van het globale aandelenpakket van de CVBA ‘Kortrijk Voetbalt’. (In het boekjaar 2012-2013 bedroeg het geplaatst kapitaal slechts 269.941 euro.)
Nog volgens de gazetten is het vorige seizoen afgesloten met een positief saldo en zou de club nu schuldenvrij zijn. De “Voetbalkrant” van 29 augustus wist zelfs te melden dat de club “te koop staat” voor 1,5 miljoen. (“Voetbalnieuws” zegt: 1,4 miljoen.)

Al die gegevens krijgen we ons voorgeschoteld zonder enige bronvermelding, zonder enige verwijzing naar een officieel document.
Onze kranten hebben het overigens nog in geen jaren gehad over de balansen van de CVBA ‘Kortrijk Voetbalt’. Hebben sinds jaren nog nooit gezegd dat de club verlies lijdt, insolvabel is en niet eens over voldoende liquide middelen beschikt.

Heel spijtig is dat we waarlijk nog tot volgend jaar zullen moet wachten om te weten of de club nu (augustus 2013) echt schuldenvrij is, wat de staat is (was) van het kapitaal en wat de waarde er eventueel van zou kunnen zijn.
Het boekjaar van de CVBA ‘Kortrijk Voetbalt’ begint altijd op 1 juli en eindigt op eindigt op 30 juni van het volgende jaar. Het duurt dan nog bijna een half jaar eer men een Algemene Vergadering belegt om de jaarrekening goed te keuren en dan moeten we nog geruime tijd wachten op de neerlegging ervan bij de Nationale Bank. Tussen het einde van het boekjaar 2012-2013 en de neerlegging van de rekening bij de Nationale Bank bijvoorbeeld verliepen er zeven maanden!

De laatste gepubliceerde jaarrekening sloot af op 30 juni 2013. Er moet dus veel gebeurd zijn tijdens of na de zomer van vorig jaar. Of dit jaar? Kranten hebben daar niets over bericht.

De staat van het kapitaal en de aandelenstructuur is al sinds 22 juni 2006 tot en met het boekjaar 2012-2013 onveranderd gebleven
In 2005 bedroeg het geplaatst kapitaal slechts 25.000 euro. In juni 2006 kwam er een kapitaalsverhoging. De samenstelling van het geplaatst kapitaal bedroeg voor categorie A 223.941 euro (in het bezit van Jean-Marc De Gryse) en 46.000 euro voor categorie B. Maar al die jaren was er telkens een aandeelhouder die nog voor 15.750 euro “moest voldoen”. Niet geplaatst (niet opgevraagd) kapitaal. Voorheen van Francis Craeynest, nu van de nalatenschap van Jean-Marc De Gryse.

P.S.
Onze berichtgeving over het boekjaar 2012-2013 dateert van 1 februari 2014.
De solvabiliteit bedroeg voor dat jaar 23,2 procent. Moet minstens 25 of 30 procent zijn. De liquiditeit 0,88. Moet minstens 1 zijn. Het over te dragen verlies bedroeg 412.907 euro.
Waarom vertellen de kranten ons niet wat er intussen zoal ten goede is veranderd? Hoe dat komt?

Die restauratiepremies kosten veel geld aan Stad

vrijdag 29/08/2014

In de maand mei van dit jaar heeft de bevoegde Vlaamse minister (op aansturen van het Agentschap Onroerend Erfgoed) in één klap restauratiepremies toegekend aan drie beschermende gebouwen in Kortrijk.
Nu is het zo dat volgens het geldende premiestelsel de bijdrage van het Vlaams Gewest in principe 32,5 procent bedraagt van de totale kostprijs, terwijl de betrokken gemeente 7,5 procent voor haar rekening neemt. Maar als het om beschermende schoolgebouwen gaat lopen die premiepercentages op tot resp. 65 en 15 procent.

En dat kan de stadskas (wij, Kortrijkzanen) soms duur te staan komen.
Zo kreeg in mei de Pleinschool- Leiekant (in de volksmond nog altijd “het Fort” genoemd) officieel een restauratiepremie toegekend.
– De restauratiewerkzaamheden aan het interieur van het oude schoolgebouw (en de kapel?) zijn geraamd op 1.195.758 euro. Het aandeel van Stad bedraagt 15 procent, wat neerkomt op 238.733 euro.
De berekening gaat als volgt: 1.195.758 maal 1,10 (algemene onkosten) maal 1,21 (BTW) maal 0,15 (bijdrage van Stad).
– Voor de werkzaamheden aan gevels en daken bedraagt de stadspremie nog meer: 482.154 euro.
Berekening: 2.415.023 x 1,10 x 1,21 x 0,15.
Het Fort (de vzw DPSA) krijgt van Stad (dat is: van ons allemaal) in het totaal dus niet minder dan 720.982 euro.
Dit gegeven zal dus NOOIT in de pers komen. Nooit.

Er is nog in mei van dit jaar een premie verleend voor de restauratie van café “Oud Cortryck” in de Wijngaardstraat 10.
De NV Leonverimmo uit Anzegem krijgt van ons 7,5 procent. Geeft 33.048 euro. (Zeg dat maar een keer aan de toekomstige exploitant, als je uw pint betaalt.)
Berekening: 331.065 x 1,10 x 1,21 (BTW) x 0,075.

Rest nog het huis nr. 41 aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
De NV Konvert Service uit Kortrijk krijgt van onzentwege hier weer 7,5 procent oftewel 52.963 euro.
Berekening: 605.643 x 1,10 x 1,06 (BTW) x 0,075.

Maar wat is nu de premie vanwege het Vlaams Gewest voor deze beschermde gebouwen?
Moeilijk te vinden !

In antwoord op een vraag van parlementslid Steve D’Hulster – dd. 28 oktober 2013 – kreeg hij van minister Bourgeois een lijst van gebouwen die toen op de wachtlijst stonden om te genieten van een Vlaamse restauratiepremie.
Die aanvraagdossiers waren op dat moment dus al ontvankelijk verklaard.
– Voor de Pleinschool-Leiekant vinden we voor het deel de ‘restauratie van het interieur’ althans een mogelijke Vlaamse premie van 636.662 euro.
– Voor de herberg Oud Cortryck: 112.021 euro.
– Voor Onze-Lieve-Vrouwstraat nr.41: 176.544 euro.

Andere ontvankelijke Kortrijkse dossiers die op de wachtlijst van 2013 staan.
– Sint-Amandsproosdij: 143.795 euro.
– Brandweerkazerne: 229.651 euro.
– Begijnhof (fase 6: de nrs. 37 t/m 41 en poortgebouw): 808.991 euro.
– Begijnhof (Christus op Koude Steen): 27.775 euro.
– Kasteel ‘t Hoge: 1.319.852 euro.
– Sint-Brixiuskerk (Marke): 208.074 euro.

Ook hiervoor zal de stadskas of het OCMW dus worden aangesproken.

Hoeveel kosten die camera’s in het winkelwandelgebied eigenlijk? Véél meer dan gedacht. (2)

woensdag 27/08/2014

In april van dit jaar vertelden de gazetten dat er in het winkelwandelgebied 14 camera’s zouden komen en dat dit een investering zou vergen van 112.000 euro.
Kortrijkwatcher hield het op basis van authentieke bronnen toen op 126.265 euro. De “embedded press” heeft deze correctie niet gepubliceerd.

Intussen is het cameraplan alweer bijgesteld en lieten de gazetten na om nauwkeurig te specifiëren wat dat NU allemaal zal kosten. De nieuwe prijzen. Het gaat om een stijging t.o.v. de oorspronkelijke gunningen met liefst 82,5 procent!)

De Stationsbuurt en de tunnel van de Doorniksestraat kent al cameratoezicht. De volledige kostprijs (inclusief bijkomende glasvezelverbinding en opslagcapaciteit en dispatchingruimte met schermen van bijna tien meter; plus de personeelskosten en het onderhoud, plus loonkost van externe experten) hebben we nooit kunnen achterhalen.
Op het Overbekeplein zijn al drie camera’s geïnstalleerd, voor 13.551 euroots. Een habbekrats.

In het winkelwandelgebied komen er nu nog 23 camera’s, en wel op volgende plaatsen:
– Boerenhol: 1 koepelcamera plus 2 gerichte camera’s
– Voorstraat: 1 koepelcamera
– Kortrijk 1302: 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Begijnhofpark (ingang): 1 koepelcamera en 3 gerichte
– Grote Markt: 4 gerichte
– Grote Markt Mobiel (?): 2 koepelcamera’s
– Vandaeleplein: 2 gerichte
– Sint-Maartenskerk: 3 gerichte

Wat kost dat nu allemaal (bij de laatste gunning althans)?

– Leveren en plaatsten van de camera’s: gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 127.312 euro, inclusief BTW.
(Voorheen was sprake van 14 camera’s voor 81.824 euro.)
– Glasvezelwerken: gegund aan de firma Jacobs uit Deerlijk voor 63.903 euro.
Dat is het stadsaandeel. Daarnaast betaalt Parko een deelname van 58.391 euro.
(Voorheen was hiervoor 28.102 euro voorzien.)
– Opslagruimte: gegund aan Realdolmen uit Huizingen voor 17.173 euro.
(Voorheen: 17.173 euro.)
– Draadloze aansluitingen (wifi): gegund aan de firma RTS uit Ieper voor 13.639 euro.
(Voorheen: 2.274 euro.)

Zonder het aandeel van Parko ( 58.391 euro) en zonder de installaties op het Overbekeplein (13.551 euro) gaat het om een totaal van 222.027 euro.

Vergelijk met het oorspronkelijke plan van april dit jaar: een meerkost van 104.229 euro. Dat is bijna een verdubbeling van de oorspronkelijke gunningprijs.
Waarom schrijven de gazetten daar niks over?
Moet dat niet voor de gemeenteraad komen?

Quote van de dag: “de waarden waar de kerk voor staat”

maandag 25/08/2014

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (VLD) is nu ook voor de kerk getrouwd. In “Het Laatste Nieuws” van vandaag 25 augustus (editie Leistreek) legt hij uit waarom.
“Niet omdat we zo diepgelovig zijn, of reguliere kerkgangers, maar gewoon omdat we respect hebben voor de waarden waar de kerk voor staat.”

P.S.
Hier Kerk beter met hoofdletter??
Of vervangen door Bijbel?