“Stad Kortrijk” spreekt zich niet uit over milieuvergunningsaanvraag windturbines (1)

donderdag 04/02/2016

Opmerkelijk onverhoeds persbericht deze middag vandaag, uitgaande van schepen Bert Herrewyn (leefmilieu) en schepen Maddens (bouw en wonen).
“Stad Kortrijk” deelt mee dat men zich niet uitspreekt over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel NV en Yard Energy tot het realiseren van 4 windturbines in Bellegem, nabij de A17 de ter hoogte van de Kwabrugstraat, de Ijzerhandstraat en de Ronsevaalstraat.
Een zeldzaam feit. Wat nu??

Volgens het persbericht zijn “in het aanvraagdossier nog niet alle vormen van hinder bestudeerd en geëvalueerd” (o.a. geluid, slagschaduw, veiligheid). En het is onduidelijk of de exploitant in staat is om de nodige garanties te bieden dat de windturbines kunnen voldoen aan de gestelde normen hieromtrent.

Kortrijkwatcher doet nog navraag waarom men de aanvraag niet vlakaf heeft geweigerd.
Want nog in dat persbericht zegt men dat de aanvraag moet geweigerd indien niet kan voldaan worden de wettelijke voorwaarden en/of er twijfel is dat er aan één van de voorwaarden om technische of financiële redenen niet kan voldaan worden, en/of er twijfel is over het uiteindelijke rendement van de turbines.

Het openbaar onderzoek liep van 30 november 2015 tot 29 december 2015.
Een petitie tegen de komst van het windmolenpark kreeg na enig nazicht 1.658 handtekeningen. Er liepen 64 individuele bezwaren binnen. (De actievoerders hoopten op 3.000 handtekeningen.)n
Maar er waren tevens 22 positieve ‘bezwaren’ (19 collectieve en 3 individuele). Groen was voor!

(Wordt vervolgd.)

Kortrijkzaan krijgt de Klara Carrièreprijs

maandag 01/02/2016

Ja, de wereldvermaarde violist, dirigent en docent Sigiswald Kuijken is een Kortrijkzaan.
Hij kreeg vorige zaterdag in De Singel in Antwerpen (niet in Kortrijk) uit handen van nethoofd Chantal Pattyn de Klara Carrièreprijs. Met die prijs lauwert de radiozender jaarlijks iemand voor zijn indrukwekkende loopbaan in de klassieke of jazzmuziek.
Sigiswald Kuijken woonde vele decennia in Asse maar kwam samen met zijn echtgenote Marleen Thiers (ook violiste en broer van beiaardier Franz Thiers) in juni 2009 zijn intrek nemen in het Kortrijkse Begijnhof.

De KU Leuven verleende in 2007 een eredoctoraat aan Sigiswald Kuijken. In 2009 kreeg hij zelfs de prijs voor algemene Culturele Verdienste van de Vlaamse Gemeenschap. En vorig jaar verleende de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunst hem de Gouden Penning.
Niemand heeft ooit begrepen waarom zijn muziekgezelschap “La Petite Bande” in 2012 plotseling van de Vlaamse Gemeenschap geen structurele subsidie meer kreeg.

P.S.
Kuijken wordt 71 op 16 februari aanstaande.

Nemo censetur ignorare legem

donderdag 28/01/2016

“Niemand wordt geacht de wet niet te kennen.”
Iedereen kent die spreuk. En zeker ook een burgemeester, jurist van opleiding, voormalig raadslid, staatssecretaris, een minister (vice-premier!)

In de gemeenteraad van laatstleden januari keurde de meerderheid de onderhandse verkoop van het Erfgoedhuis goed. Voor 650.000 euroots.
Nu is bij elke vervreemding van onroerend goed door een gemeente (of provincie, OCMW, bestuur van en erkende godsdienst) de openbare verkoop de regel.
Een onderhandse verkoop kan slechts bij bijzondere motivering toegestaan, om reden van openbaar belang.

De CD&V betwijfelde wel of die verkoop het algemeen belang diende, maar kon zich niettemin vinden in de (ambitieuze) plannen die de koper (Verschetse van de NV Kortrijk Service) voorstelt.
De oppositiepartij was evenwel niet te spreken over het feit dat er geen publiciteit is gevoerd over die verkoop. Nergens is gepubliceerd dat het Erfgoedhuis te koop stond. Niet in de krant, niet in de stadkrant, niet op de stedelijke webstek, nergens.

Nochtans is het voeren van de nodige publiciteit bij een mogelijke onderhandse verkoop een basisvereiste. De gehele bevolking moet immers de gelegenheid krijgen om een bod te doen. Kwestie van zoveel mogelijk kopers aan te trekken en aldus een goede prijs te verkrijgen.
Welnu, onze burgemeester vindt dit niet nodig. Hij is zelfs van mening dat het evident is dat er bij een onderhandse verkoop geen publiciteit wordt gevoerd. “Publiciteit heeft maar zin bij openbare verkoop.” (Als u soms niet gelooft dat hij dat heeft gezegd, beluister dan nog even op de website van stad de live stream van de zitting van 25 januari, zo rond de 33ste minuut.)

Onze burgemeester-jurist heeft dus geen weet van de ministeriële omzendbrief van 12 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van 17.03.2010). Die circulaire stelt uitdrukkelijk dat ook bij onderhandse verkoop de gehele bevolking de kans moet krijgen om een bod te doen.

Nog een naschrift, over een incident bij dit agendapunt.
Toen de CD&V bij monde van raadslid Santy zijn twijfels uitsprak over de vraag of de verkoop wel het algemeen belang diende (maar tegelijk kon meegaan in de plannen van de koper) is schepen Scherpereel (N-VA) beginnen twitteren. Een laffe slag onder de gordel: “De CD&V verzet zich tegen de ontwikkeling van Kortrijk. Opmerkelijk standpunt maar niet verbazend.”
(De voorzitter van de Raad deed hierbij nogmaals een warme oproep om niet meer te twitteren tijdens de gemeenteraad.)

P.S.
De CD&V onthield zich bij de stemming. Groen was tegen.

Hoezo ? Kunnen de belastingen dan toch verhogen?

woensdag 27/01/2016

De tripartite heeft altijd al gezworen dat de belastingen gedurende de gehele bestuursperiode (tot 2018 dus) niet zouden verhogen.
Men bedoelde daarmee eigenlijk dat de tarieven van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing ongewijzigd zouden blijven. (De coalitie heeft intussen al wel totaal nieuwe belastingen ingevoerd, waarover straks meer.)

In “Het Nieuwsblad” van 26 januari gaf de burgemeester uitvoerig commentaar op “het gemeenterapport voor Kortrijk” dat werd opgemaakt door de krant.
En de journalist tekent hierbij onder meer dit op: “Als het van hem (dat is Vincent Van Quickenborne, nvdr) afhangt, verhogen de belastingen niet tijdens deze legislatuur.”
Dat is toch wel een heel merkwaardige uitspraak: “als het van hem afhangt“.
Gaan er binnen de coalitie of binnen de financiële dienst dan toch stemmen op om een of ander tarief te verhogen?
Dreigt de financiële toestand van Stad ietwat dramatisch te worden?
Alleen de getrouwe lezers van deze electronische krant weten
– dat het budgettair resultaat van het boekjaar nog tot en met 2017 negatief blijft. (De burgemeester beloofde ooit van daar in 2016 een eind aan te maken.)
– dat men dit jaar voor 31 miljoen nieuwe leningen zou aangaan.

Intussen krijgen de lezers van de gazet alweer indirect de misleidende boodschap te horen dat deze zgn. stadscoalitie de belastingen niet verhoogt.
Kortrijkwatcher heeft nog geen enkel Kortrijks burger ontmoet die weet heeft van het feit dat alreeds begin 2013 drie totaal nieuwe belastingen werden ingevoerd. Met name op logies, op sampling en op bankautomaten.
En aangezien onze plaatselijke ‘embedded press’ dit gewoontegetrouw niet vermeldt weet geen mens alhier dat de coalitie in de gemeenteraad van december laatstleden nog een keer twee nieuwe belastingen heeft laten goedkeuren: 1) op reclameborden met wisselende beelden en 2) op het niet (of niet optimaal) afkoppelen van hemelwater.
Voorts heeft men in diezelfde gemeenteraad een verhoogd tarief ingevoerd voor het verspreiden van huis-aan-huis reclamedrukwerk. (Verwachte meeropbrengst: 300.000 euro.)
Tenslotte zijn voor de tweede maal een heel aantal retributies verhoogd, nu bijvoorbeeld voor zwembaden en het gebruik van sportcentra.

P.S.
Er zijn ook belastingreglementen opgeheven: voor privé clubs, privé-wegwijzers en wedkantoren.
Maar die brachten niets op.

“De schulden zullen niet stijgen” ???

dinsdag 26/01/2016

“Het Nieuwsblad” publiceert vandaag in zijn regionale bladzijden de resultaten van het Kortrijkse “gemeenterapport” en laat hierbij burgemeester Vincent Van Quickenborne uitvoerig aan het woord.
Hierna een eerste uitlating van hem die enige correctie vereist.
De schulden zullen niet stijgen, daar sta ik borg voor“.
Zo’n zinnetje blijft hangen bij de lezers maar dat is dus pure nonsens.

We halen er even het strategisch meerjarenplan 2014-2019 bij, de zesde en meest recente aanpassing.
Daar vind je op pag. 49 de zgn. tabel M2 met een overzicht van de financiële schulden gedurende de planningsperiode 2014-2019.
Hierna de evolutie van de schulden op 31 december van het jaar (tot aan het eind van deze bestuursperiode) met daaronder de periodieke leningslasten (aflossingen plus intresten).

2014
– Schuld: 143,07 miljoen euro
– Periodieke last: 19,91 miljoen euro
2015
– 144,04
– 19,12
2016
– 152,01
– 20,78
(In dit jaar gaat men nieuwe leningen aan voor niet minder dan 31 miljoen euro.)
2017
152,40
22,28
2018
– 149,51
– 21,41

Waarover men niet spreekt

Wat daarnaast onvoorstelbaar oploopt is wat men noemt “financiële schulden ten laste van derden”. We gaan van 16 miljoen schulden naar 45 miljoen. Het gaat hier om schulden bij bijvoorbeeld de politie, Parko, het stadsontwikkelingsbedrijf (SOK). Dat zijn verbintenissen waarvoor bij de terugbetaling mogelijk een beroep zal gedaan worden op de gemeente. Stad (niet de burgemeester) staat hier letterlijk borg voor. (Voor die schulden was gewezen schepen van Financiën Catherine Waelkens heel beducht.)

Evolutie van deze “indirecte schuld”
2014
16,06 miljoen
2,60 miljoen
2015
– 25,67
– 2,63
2016
– 35,59
– 3,35
2017
– 43,49
– 4,20
2018
45,73
4,75

Ontslagnemende Kortrijkse N-VA-schepen: “Ik had niets te zeggen…”

maandag 25/01/2016

Vandaag, 25 januari 2016, is aan het begin van de gemeenteraad het ontslag van de N-VA-schepen van Financiën (en nog zowat) formeel bekrachtigd. Catherine Waelkens is op de gewone banken van de raadsleden gaan zitten, in de buurt van de andere drie onafhankelijke raadsleden. Haar vervangster Kelly Detavernier heeft inmiddels de eed afgelegd.
Mevrouw Waelkens deed in haar afscheidspeech als schepen haar reputatie alle eer aan.
Kurkdroog, onderkoeld en ultra kort gaf ze als reden van haar ontslag aan dat dit niets te maken had met spanningen binnen de partij.
Ze zei: “Als schepen van financiën had ik niets te zeggen over de uitgaven in het budget of het meerjarenplan.” En: “Ik kan geen verantwoordelijkheid opnemen als ik zonder invloed ben op de besluitvorming.” Daarna volgde nog in één zin een heldere diagnose van het populistische beleid van de tripartite: “men acht de politieke haalbaarheid belangrijker dan de financiële.”

En hoe startte zij haar afscheidspeech? Alweer dodelijk ironisch.
Zij wou allereerst de aanwezige journalisten danken voor het feit dat zij haar hadden medegedeeld wie haar opvolgster zou worden. “Onze regionale pers is een duidelijke aanvulling op de (soms) gebrekkige communicatie binnen de stad.” (Kortrijkwatcher gaat hier niet mee akkoord. De regionale pers is “embedded”.)
Verder betreurde ze wel dat zij zich had neergelegd bij het door de coalitie opgelegde verbod om in het kader van haar ontslag in december contact te leggen met de pers. Zo zijn een aantal verkeerde interpretaties ontstaan.

De nieuwe N-VA-fractieleidster (nu nog twee leden) Liesbet Maddens klapte tweemaal in de handjes, maar heel flauwtjes.

Nog meer vaststellers van parkeerovertredingen

vrijdag 22/01/2016

Sinds 1 februari van vorig jaar kunnen nu ook medewerkers van het autonoom gemeentebedrijf Parko vaststellingen doen inzake parkeerovertredingen die kunnen leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie. De GAS-boete, voor parkeren alhier “naheffingen” genoemd. 25 euro. Momenteel zijn er 11 personeelsleden van Parko hiertoe bevoegd. (Men moet slagen in een examen, na een opleiding van 40 uur.)
In de komende gemeenteraad van aanstaande maandag zal men nog drie mensen van Parko aanwijzen als vaststeller. En in de loop van de eerste helft van dit jaar komen nog bijkomende aanstellingen. Het uiteindelijke streefdoel is zelfs dat alle Parko-medewerkers bevoegd worden. Die naheffingen brengen immers veel geld op en de opbrengst van de boetes die Parko zelf kon uitschrijven gaan rechtstreeks naar het bedrijf zelf.
Sinds februari vorig jaar konden de 11 van Parko tot op heden zowat 3.000 vaststellingen doen. Het gaat voornamelijk om parkeren op voetpaden, het negeren van een parkeerverbod of te lang blijven staan op shop&go plaatsen.

P.S.
In 2014 brachten de naheffingen in totaal 1,69 miljoen euro op. Enkel dankzij de politie.

Breaking news : Kelly Detavernier wordt de nieuwe N-VA-schepen

woensdag 20/01/2016

Catherine Waelkens (N-VA) diende met een aangetekende brief van 8 december 2015 haar ontslag in als schepen (van Financiën) bij de voorzitter van de gemeenteraad. (Ook een N-VA’er.)
Een ontslagnemende schepen blijft het mandaat uitoefenen tot er een opvolger is geïnstalleerd, en dat moet binnen de twee maanden gebeuren.
Maar hier is de zoektocht naar de opvolger blijkbaar toch snel verlopen. In feite had de Kortrijkse N-VA-fractie geen andere keuze.
Het komt dus raadslid Kelly Detavernier toe. Morgen aan de reguliere pers voorgesteld. En in de gemeenteraad van aanstaande maandag 25 januari legt zij de eed af.
De partij moet nu op zoek naar een andere fractieleider.
En er blijft slechts één “gewoon” raadslid meer over…Liesbet Maddens. Dat wordt een éénvrouwsfractie.
Zo kluchtig allemaal. In deze centrumstad.

Een poule van fotografen in dienst van Stad en OCMW

dinsdag 19/01/2016

In augustus van vorig jaar besliste het bestuur van Stad en OCMW tot oprichting van een team van fotografen die voor de komende vier jaar opdrachten zouden krijgen op vijf gebieden. Pas nu zijn de winnaars van de offertes bekend geraakt. In totaal waren er zes deelnemende firma’s.

– Inzake fotografie van persmomenten en campagnebeelden is gekozen voor een niet nader genoemde fotograaf (enkelvoud?) die werkt (of werkte) onder de hoede van de “Gusto Activiteitencoöperatie”, dat is een organisatie uit Kanaal 127 die via coaching werkzoekenden (starters) ondersteunt met het oog op de uitbouw van een rendabele zelfstandige beroepsactiviteit.
– De opdrachten inzake reportages (evenementen) en luchtfotografie gaan naar het Agentschap Belga uit Brussel.
– Voor portretfotografie vond men de toewijzing aan één fotograaf niet wenselijk omdat de stijl van het portret en het gebruik ervan per opdracht verschilt. Er wordt hiervoor een nieuwe procedure opgestart.

Stad en OCMW voorzien voor die poule voor de komende vier jaar een budget van 65.945 euro (incl. BTW).

Bib koopt voor 12.800 euro stripverhalen

vrijdag 15/01/2016

Het schepencollege besliste dat de stadsbibliotheek voor dit jaar meer strips mag kopen dan voorheen, vanwege de stijgende vraag ernaar. Men dacht hierbij aan een uitgave van 12.800 euro, incl. BTW.
Er werden drie firma’s (boekhandels) aangeschreven om een offerte in te dienen. Twee uit Kortrijk en één uit Brugge.
Slechts één kandidaat ging daarop in: de BVBA “Boekenwolf” uit de Meensesteenweg. Prijs: 12.800. Er wordt een korting aangeboden van 20 procent op de gangbare kleinhandelsprijs.
(De winstmarge op strips is relatief hoog.)