Nieuw subsidiereglement voor ouderenverenigingen

Senioren opgelet !!
Jullie weten het nog niet.
Het oude reglement van 2002  was toe aan actualisatie.
Het Dagelijks Bestuur van de Ouderen Adviesraad (OAR) stelde een aantal knelpunten vast. Zo waren de criteria voor de erkenning van een seniorenvereniging door de OAR niet duidelijk omschreven. Daarenboven waren de activiteiten  die in aanmerking komen voor een extra subsidie vatbaar voor interpretatie.

Ook de verdeelsleutel van de toelage voor seniorenwerking (totaal: 37.184 euro per jaar)  zal  gewijzigd.
Die ziet er nu zo uit:
–  25% forfait gelijk te verdelen over alle  (erkende) verenigingen voor alles wat onder  de “normale werking” van de organisatie valt;
–  20% te verdelen op basis van het aantal leden die in Kortrijk wonen;
–  55% als extra stimulans voor een aantal “specifieke “.

Wat behoort tot  de  “normale werking”?
–  gezelschapspelen
–  kaarting
–  bestuursvergaderingen
–  feestjes
–  uitstappen en reizen
–  deelname aan cursussen
–  deelname aan bijeenkomsten van de OAR.

Wat zijn de “specifieke activiteiten” die genieten van een extra stimulans?
–  allerlei sportwerking  (ook biljart)
–  culturele werking  (toneel- en leesclub, zangkoor, hobbywerking, dansgroep,
deelname aan cursussen, leescontacten, voordrachten)
–  infozitdag voor leden
–  uitgave van een krantje.

Voorwaarden om als ouderenvereniging erkend en gesubsidieerd te worden?
–  een bestuur van minimaal vijf personen;
–  beschikken over een financiële rekening;
–  jaarverslag over de werking  met lijst van specifieke activiteiten en aantal aanwezigheden;
–  nominatieve ledenlijst.

P.S.
Hoeveel ouderverenigigingen er op heden erkend zijn weten we niet.
Vragen aan Freddy Nolf uit Heule, de voorzitter van de OAR.
In 2012 : 33.

Nieuw kabinet van de burgemeester

Mieck Vos  (echtgenote van Jan Kempinaire, nu liberaal raadslid in Avelgem) was aan haar zoveelste carrière-wissel toe en verkreeg op 1 februari ontslag als kabinetschef  van de burgemeester. (Van 2001 tot 2007 was zij ooit adjunct-secretaris in onze stad.)  Mieck Vos is sinds 1 juli  algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Zij wordt vervangen door Laurant Hoornaert (historicus van opleiding), die vroeger voltijdse kabinetsattaché was.
Hoornaert op zijn beurt wordt vervangen door twee medewerkers:
–  jurist Maarten   Vander Stichele die zich veiligheidsdeskundige noemt wordt nu voltijds kabinetsattaché;
– politieke wetenschapper Sander Maenhoudt krijgt een aanstelling als deeltijds kabinetsattaché (voor 40%).
De drie kabinetsmedewerkers staan allen bekend als virulente VLD-militanten.  Heel fervent.

P.S.
De samenstelling van de kabinetten wijzigt nogal eens en is moeilijk bij te houden..
De huidige toestand kennen we niet.  (Tijd voor een vraag hieromtrent.)
In 2013 waren er in totaal 19 cabinettards, de chauffeur inbegrepen.
De VLD- mandatarissen in het College telden er toen tien, de SP.A  vier en de N- VA vijf.

We krijgen een soort rijdend stadhuis

(Bericht  hierover lees  je straks  nog in wel in  de plaatselijke  perse van onze onderzoeksjournalisten.  Niet verschieten. Met stante pede uitleg van de bewindvoerders  En zonder weerwoord van de oppositie.).

Het project draagt de naam ” (meldpunt)  1777 op wielen“.
Het schepencollege heeft een ingerichte bestelwagen (bijna een bus) gekocht  die bij allerhande gelegenheden  te pas en te onpas overal zal worden ingezet.
Bijvoorbeeld:
–  feesten in Kortrijk (Sinksen, Kerstmarkt)
–  volksbarbecues van  het schepencollege
–  gemeenteraad op verplaatsing
–  start van grote werven
–  wijkgerichte initiatieven
–  campagnes (te veel om op te sommen)
–  koopzondagen
–  inschrijvingen (kinderopvang, sportkampen, speelpleinwerking)

De bestelwagen zal geleverd door de firma ‘Garage Brandweervoertuigen Dias & Zn’  uit Stekene voor het bedrag van 100.430 euro (incl. BTW).
Er liepen vijf offertes binnen met prijzen gaande van 88.390 tot 153.065 euro.
De raming bedroeg 105.270 euro.

Wat  er met én binnen dat voertuig allemaal zal of kan gebeuren  en wie het zoal (afwisselend?)  zal bemannen  is een raadsel.  Zelfs voor de stadsadministratie.

Het OCMW-zorgbedrijf wordt geen ‘EVA’ maar een ‘IVA’ !

Kom dat tegen !!
Terwijl
 dat zo bepaalde  redenen heeft, zeg.

In eerste instantie wou het OCMW al zijn zorgactiviteiten onderbrengen in een Extern Verzelfstandigd  Agentschap (

Nu blijkt evenwel dat  bij de  oprichting van een zorgbedrijf met een EVA als rechtsvorm  de contractuele constructie met de private vzw van de Zusters Augustinessen niet meer mogelijk is.  Daardoor zouden de financiële voordelen van die samenwerking met de nonnen voor het OCMW wegvallen.

Vandaar dat men nu koos voor een Intern Verzelfstandigd Agentschap (IVA) zonder rechtspersoonlijkheid als  rechtsvorm voor het nog op te richten zorgbedrijf.
In de laatste OCMW-raad  van 16 juni  is  in de toelichting geponeerd dat het oprichtingsbesluit van een IVA geen goedkeuring vereist van de gemeenteraad,
Er zou wel een voorafgaand advies nodig zijn van het College van Burgemeester en Schepenen.  Is dat wel juist?

De oprichting van het zorgbedrijf onder IVA-vorm is voorzien  op 1 januari 2017.
Het administratief personeel (70 man?) zal ondergebracht in de  OCMW-nieuwbouw vlakbij  de tunneL van de Doorniksestraat.
Volgende diensten wil men  opnemen in het bedrijf: de woonzorgcentra, het dagverzorgingscentrum, de dienst wonen, de kinderopvang, de thuiszorgdiensten, de centrale keuken en het volksrestaurant.
De Vlaamse Regering besloot dat de OCMW’s vanaf 2019 zullen  geïntegreerd in de gemeenten.  Naar verluidt kan het IVA dan toch behouden blijven.

Buda-eiland omgetoverd tot studenteneiland – tsjonge !

Aan de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) is gevraagd het schoolgebouw  aan de Renaat de Rudderlaan vervroegd (een half jaar?) te verlaten, d.w.z  tegen 28 februari van volgend jaar.
Wie dat heeft gevraagd en waarom is niet duidelijk.
Het stadsbestuur?  De korpschef van de politiezone VLAS?  Het Stadsontwikkelingsbedrijf (SOK)?
Stad (de burgemeester) heeft in april 2014 onverhoeds verkozen om  dat oude schoolgebouw achter café Pirroen om te turnen tot het “nieuwe” politiecommissariaat.  En de tijd dringt want het bestaande politiegebouw  (met allerhande noodoplossingen) voldoet nu echt niet meer.
Anderzijds raakt de nieuwbouw van Howest  aan de Graaf Karel De Goedelaan maar niet opgestart. (De bouwvergunning dateert al van november 2015 en  is betwist door omwonenden.)

Zowat 840  Howest-studenten  (bijna duizend) van de campus Hiepso moeten dus vanaf 1 februari (de start van de tweede helft van het academiejaar) een nieuw onderkomen vinden.
Er is  in het diepste geheim (“Kortrijk spreekt” sprak even niet) geopteerd voor locaties op het Buda-eiland en zelfs in het historische stadhuis.

Normaliter dienen gebruikers van zo’n stadsgebouwen retributies te betalen.
Financieel is dat voor  Howest natuurlijk ondoenbaar. Om even wat voorbeelden te geven, alleen al inzake retributies voor het gebruik van de infrastructuur  van het Autonoom Gemeentebedrijf Buda.
Scholen betalen voor het gebruik van een zaal in de Budascoop een dagprijs van 75 euro.  Voor studio’s in de Budatoren bedraagt de retributie voor een maand 450 tot 750 euro. Een klas in de Budafabriek kost 35 euro per dag.

Vandaar dat het schepencollege in principe bereid is om “in eerste instantie” géén maandelijkse huurvergoeding aan te rekenen aan Howest.   (Is dit geen bevoegdheid van de gemeenteraad?)  De nodige aanpassingswerken (die al voor 1 februari 2017 kunnen beginnen) vallen wel ten laste van de school.
Het wordt een boeltje zeg.
De looptijd van deze tussentijdse oplossing kan lang duren want is afhankelijk van de timing van de nieuwbouw van Howest. En als er geen huurvergoeding wordt aangerekend kan het intussen niet anders dan dat AGB Buda (het SOK) serieus inkomstenverlies gaat lijden.

 

 

 

Quote van de dag: “al de rest is lulkoek”

De voorzitter van KV Kortrijk ligt niet wakker van de trainerskwestie.  (De voetbalclub moet op zoek naar een  nieuwe hoofdtrainer, uiteraard in het bezit van een Pro Licencediploma.  Coach Belhocine beschikt daar niet over.)

De spelers liggen overigens over het vertrek van Patrick De Wilde ook niet wakker.
Zegt voorzitter Joseph Allijns: “Het enige wat spelers bezighoudt, is wat ze kunnen verdienen. Al de rest is lulkoek.”
Echt een uitlating  om ad valvas bekend te maken in de supporterslokalen.

(Krant van West-Vlaanderen, editie Sport West – voetbal,  17/06/2016.) 

 

 

 

 

 

Wordt het eigen vermogen van Stad opgesoupeerd?

Dit vraagt gewezen schepen van Financiën Catherine Waelkens (vroeger N-VA, nu onafhankelijk) zich al twee gemeenteraadszittingen af. Zij constateerde namelijk dat het netto-actief in de balans van 2015 ten opzichte van 2014 is gedaald met 8,28 miljoen.
Het netto-actief is het verschil tussen het totaal  van de activa min de voorzieningen en schulden.  Voor 2015 bedraagt dat netto eigen vermogen 134.625.458 euro.

In de laatste gemeenteraad van vorige maandag vroeg Jean de Bethune  zich nog af hoe het is gesteld met de evolutie van het netto eigen vermogen van Stad.
Kortrijkwatcher heeft dat eens bekeken.

In 2012:  283.720.514 euro.  (Toen was  Jean de Bethune nog schepen in de coalitie CD&V-VLD.)
2013:  145.153.805 euro. (Eerste jaar van de nieuwe coalitie met drie partijen.)
2014: 142.908.416 euro.  (Dit is het eerste jaar dat er voorzieningen zijn opgenomen in de passiva, weliswaar slechts voor 1 miljoen.)
2015: 134.625.458 euro.
In dat jaar zijn in de rubriek ‘schulden op lange termijn’ voor eerst voorzieningen  voor de pensioenen opgenomen. Voor 20,7 miljoen euro.  (De nieuwe schepen van Financiën Kelly Detavernier  had het over 23 miljoen.)

Een schamele agenda voor de komende Kortrijkse gemeenteraad

Zelden meegemaakt.
De agenda van maandag 13 juni telt in openbare zitting slechts 19 punten en dan nog twee in besloten zitting. Totaal van de kant van het schepencollege dus 21. Daarnaast zijn er slechts twee aanvullende punten door raadsleden ingediend.
Matti Vandemaele  (Groen) wil de verkeersveiligheid voor kinderen in bepaalde straten verhoogd zien met een nieuw bord en Catherine Waelkens (onafhankelijk, voorheen N-VA-schepen) vraagt zich af waarom het netto-actief in de balans 2015 met zovele miljoenen is gedaald.
Totaal aantal punten  dus  23.
Dat staat allemaal waarlijk goed te lezen en na  te gaan op de website van Stad.

Wat maakt de plaatselijke perse daar nu van?
– “Het Laatste Nieuws”  (10 juni,  pag .17 ; editie Leiestreek) heeft het over 19 punten in openbare zitting.  Die  2 van de besloten zitting zijn niet meegerekend.
Daarnaast vermeldt de gazet  nog het agendapunt van Matti Vandemaele en vertelt dat Catherine Waelkens het wel wil hebben over de rekeningen van de kerkfabrieken. Niet over de balans.
– “Het Kortrijks Handelsblad”  (KW – Kortrijk op pag. 15, ook van 10 juni)  heeft het in één en hetzelfde artikel de ene keer over 18 punten, de andere keer over 21. En in deze gazette  rept men niet eens over de agendapunten  van Vandemaele en Waelkens,  maar heeft men het plots over twee door de CD&V ingediende punten….

Ja, vanwaar die povere agenda?
Een goede maand geleden vroeg raadslid Patrick Jolie (CD&V) aan de voorzitter van de Raad om de zitting van 13 juni ofwel te vervroegen ofwel met een dag uit te stellen.  Dit allemaal om de simpele reden dat er die avond (21 uur) op het EK een match gespeeld wordt tussen België en Italië.
Piet Lombaerts (N-VA) wou daar niet op ingaan maar heeft er welbewust voor gekozen om de agenda te ontdoen van  gewichtige zaken.  (De burgemeester houdt zich zogezegd afzijdig.)

Lombaerts  heeft inmiddels aan de fractieleiders gevraagd om niet-dringende tussenkomsten uit te stellen.
Wat een gotspe.  Politiek onwaardig.

Nog even berichten dat er al vele jaren een stilzwijgende overeenkomst bestaat  om  de eerste zitting van het jaar in januari zo kort mogelijk te houden, zonder enig aanvullend punt of vraag van raadsleden.  (En men hield zich aan die afspraak!) 
De receptie ten stadhuize kon niet vroeg genoeg beginnen. Ja zeker, we hebben de politiekers die we verdienen, wij  –  kiezers.

P.S.
“Het Laatste Nieuws” meldt in zijn landelijke editie (pag. 3) dat gewezen burgemeester Stefaan De Clerck om uitstel vroeg.

Een grote opkuis van oninbare vorderingen

De uitgavenpost “andere operationele kosten”  (onderdeel: algemene  financiering) was in het budget 2015  oorspronkelijk geraamd op 140.615 euro.
In het echt  liet de jaarrekening 2015  een uitgave zien van niet minder dan 1.130.654 euro.
Een mééruitgave ( beter gezegd: minder opbrengsten)  van 990.039 euro,  Een stijging van 704 procent.
Dat komt omdat men beslist heeft om over te gaan tot een grote opkuis van zgn. onwaarden voor de periode 2004-2013.
Dat gaat dus over allerhande schuldvorderingen bij Kortrijkse burgers die om allerlei redenen niet meer kunnen opgeëist. Bijvoorbeeld om dat de persoon in kwestie is overleden, of insolvabel is, of niet meer is te traceren.

Voor het boekjaar 2005 zijn er nog facturen onbetaald gebleven waarbij de onmogelijkheid tot betalen door de financiële beheerder is vastgesteld.
De nu voorgelegde lijst van oninbare retributies betreft  650 facturen voor een totaal bedrag van 45.908 euro.

Deurwaarder !

Voor de invordering van onbetwistbare en wel nog opeisbare  openstaande retributies (boekjaar 2015) heeft het College nu beslist om  een deurwaarder te sturen naar de schuldenaars.  (Ze kregen al vooraf een aanmaning.)  134  niet nader bepalade facturen voor een bedrag van 39.527 euro.

Ook de schuldenaars bij  het hulpcentrum 100 worden aangepakt.
Hier gaat het om 167 facturen ten bedrage van 8.407 euro.

De deurwaarder zal ook de  leden van de openbare bibliotheek bestoken die ontleende materialen niet hebben teruggebracht.  159 facturen voor de som van 12.466 euro.

 

 

 

 

Laatste renovatiepremies handelspanden op Overleie nu uitbetaald

Ja, het waren wel degelijk zgn.  “NU of Nooit” premies.
Stad wenste door middel van een tijdelijke renovatiepremie voor handelspanden op Overleie structurele gebreken (vaak leegstand) te laten aanpakken zodat  die  panden terug aantrekkelijk zouden worden voor ondernemers.
Hiervoor was een budget van 50.000 euro voorzien , gespreid over een periode van drie jaar.  In 2006 was er nog een overschot van 10.420 euro.  Met dit bedrag zijn onlangs nog twee renovatiecontracten uitbetaald, goed voor een som van 7.925 euro. Het resterende bedrag kan niet meer uitgekeerd aangezien de uiterste inschrijvingsdatum is verlopen.
Zo, nu weet u het weer.

Weblog over het reilen en zeilen in de Kortrijkse politiek door Frans Lavaert