Mandaten als snoepjes toegeworpen krijgen

woensdag 20/08/2014

Naast de schepenen krijgen soms ook “gewone” raadsleden wat mandaten toegewezen. (Of ze over de materie iets afweten is van geen tel.)

In de eerste plaats – uiteraard – de fractieleiders van de drie partijen van de huidige coalitie. Eline Brugman (VLD) en Kelly Detavernier (N-VA) kregen elk vier betaalde mandaten. (Ze hebben beiden nog beroepsinkomsten.)

Maar Axel Weydts dan, de fractievoorzitter van de SP.A, is wel een heel bijzonder geval.
Volgend jaar is hij schepen, in opvolging van Marc Lemaitre.
In de praktijk (zie de vele getuigende foto’s in de pers) gedraagt hij zich alreeds geruime tijd als dusdanig.
Daarnaast vertoont zijn mandatenlijst (van 2013) niet minder dan negen betaalde functies. Negen. Dat is heden ten dage – in het kader van DE NIEUWE POLITIEKE CULTUUR – héél veel, niet enkel in vergelijking met de andere Kortrijkse raadsleden, maar ook in vergelijking met alle andere raadsleden in het gehele Vlaamse land. (Het zeldzame maximum elders, voor “gewone” raadsleden is hoogstens 10 mandaten.)

Ook Piet Lombaerts (N-VA), voorzitter van de gemeenteraad, kreeg in 2013 wat snoepjes toebedeeld. En de VLD-veterane Marie-Claire Vandenbulcke is binnen de partij nog altijd met de nodige egards bejegend: vijf bezoldigde mandaten, zelfs één meér dan in 2013.

AXEL WEYDTS (13 functies)
Bezoldigd (9)
- provincieraadslid
- raadslid (SP.A)
- ondervoorzitter van de intercommunale Leiedal
- bestuurder en lid van het directiecomité bij de intercommunale WIV (vliegveld)
- lid van het directiecomité AGB Buda
- bestuurder cvba Goedkope Woning
- kabinetsmedewerker (soort tussenpersoon bij Vande Lanotte en Crombez)
Onbezoldigd (4)
- bestuurder West-Vlaamse politieschool
- voorzitter Kortrijkse SP.A-afdeling
- bestuurder RESOC Zuid-West-Vlaanderen
- bestuurder vzw Stedelijke Musea

ELINE BRUGMAN (7 functies)
Bezoldigd (5)
- VLD-fractieleider (bezoldigd als dusdanig??)
- raadslid
- politieraad
- bestuurder IMPG (vanaf maart 2013)
- senior manager (beroep)
Onbezoldigd (2)
- voorzitter Kortrijkse VLD-afdeling (tot 1 september 2013)
- bestuurder CK De Schouwburg

KELLY DETAVERNIER (5 functies)
Bezoldigd (5)
- raadslid (N-VA)
- bestuurder IMOG (vanaf maart 2013)
- bestuurder én lid directiecomité WIV (vanaf maart 2013)
- meewerkende echtgenoot (beroep)
Onbezoldigd (0)

PIET LOMBAERTS (4 mandaten)
Bezoldigd (4)
- voorzitter gemeenteraad (dubbel presentiegeld?)
- raadslid (N-VA)
- bestuurder Gaselwest (sinds maart 2013)
- bestuurder Eandis (sinds maart 2013)
(De eerste twee mandaten vergat hij blijkbaar te melden aan het Rekenhof.)

Onbezoldigd (0)

MARIE-CLAIRE VANDENBULCKE (5 mandaten)
Bezoldigd (5)
- raadslid (VLD)
- bestuurder IMOG (sinds maart 2013)
- bestuurder en lid van het directiecomité Psilon (cremmtorium)
- bestuurder AGB Buda (sinds maart 2013)
Onbezoldigd (0)

BRON

http://www.cumuleo.be

Mandatenlijsten van burgemeester en schepenen (2013)

dinsdag 19/08/2014

UPDATE ONDERAAN

Twee schepenen geven nog een beroep aan: Koen Byttebier en Rudolphe Scherpereel.
Recordhouder inzake aantal mandaten is Scherpereel.
Recordhouder inzake betaalde mandaten is Marc Lemaitre.
Philippe De Coene is bestuurder bij een merkwaardige vereniging met een Franse naam.

VLD

Vincent Van Quickenborne (4)
Bezoldigd (2):
- federaal volksvertegenwoordiger
- burgemeester
Onbezoldigd (2):
- lis van partijbestuur
- bestuurslid VLD-Kortrijk
Vergeten:
politiecollege en politieraad VLAS
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd. Hij was toen ook minister en bestuurder van liberale Vzw’s.)

Wout Maddens (6)
Bezoldigd (3)
- schepen
- bestuurder Leiedal
- bestuurder HM Eigen Haard (Lauwe)
Onbezoldigd (3)
- voorzitter NV Pandenfonds
- voorzitter SOK
- voorzitter XOM
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd. Zijn mandaat bij SOK was toen als bezoldigd aangegeven. Hij was toen ook bestuurder bij de VZW Groeningeheem, vzw Cultuurcentrum, de NV Tsyon.)

Koen Byttebier (9)
Bezoldigd (4)
- schepen
- voorzitter Leiedal
- voorzitter Goedkope Woning
- zaakvoerder bvba Xenia
Onbezoldigd (5)
- bureau Eurometropool
- bestuurder VLD-Kortrijk
- voorzitter vzw De Kortrijkzaan
- voorzitter vzw FIK
- bestuurder RESOC zwvl
(In 2012 was hij niet aangifteplichtig.)

N-VA

Catherine Waelkens (3)
Bezoldigd (2)
- schepen
- bestuurder FIGGA
Onbezoldigd (1)
- bestuurder vzw Stedelijke Musea

Rudolphe Scherpereel (16)
Bezoldigd (3)
- schepen (hij was ook één maand waarnemend burgemeester)
- bestuurder Leiedal
- afgevaardigd bestuurder NV Eres
Onbezoldigd (13)
- voorzitter Regionaal Overlegplatform Leren en Werken
- voorzitter vzw Toerisme Kortrijk
- bestuurder Handelsdistrict, Kortrijk XPO, MIC Vlaanderen, vzw Mobiel, NV Ondernemerscentrum, en VZW Ondernemerscentrum, RESOC zwvl, Toerisme Leiedal, XOM, SOK, Bitlar.

An Vandersteene (10)
Bezoldigd (3)
- schepen
- bestuurder OVSG
- bestuurder Howest
Onbezoldigd (7)
- drie bestuursmandaten bij de N-VA
- voorzitter vzw Sportplus
- voorzitter AGB Buda
- ondervoorzitter vzw Overleg Cultuur
- voorzitter vzw Sculpturen in de Stad

SP.a

Philippe De Coene (12)
Bezoldigd (4)
- schepen
- Vlaams parlementslid
- voorzitter OCMW
- bestuurder SOK
Onbezoldigd (8)
- voorzitter AZ Groeninge
- voorzitter Orkest Vooruit
- voorzitter vzw Mentor
- bestuurder Logopedie et Psychomotricité, SP.A Kortrijk, SP.A Provincie, vzw Maydaymayday
(In 2012 had hij 8 mandaten waarvan 3 bezoldigd.)

Marc Lemaitre (7)
Bezoldigd (6)
- schepen
- drie mandaten bij Parko
- twee mandaten bij de WIV (intercommunale vliegveld)
Vergeten:
Paar dagen per week werkzaam bij het Vlaams Parlement
.
Onbezoldigd (1)
- XPO Kortrijk
(In 2012 blijkbaar niet aangifteplichtig.)

Bert Herrewyn (13)
Bezoldigd (5)
- schepen
- politieraad
- twee mandaten bij IMOG
- bestuurder WIV
Onbezoldigd (8)
- bestuurder Vereniging Openbaar Groen, Jongerenatelier, AGB Buda, Warande, Maydaymayday, buurthuis ‘t Senter, vzw Passereelle, SP.A-Kortrijk

BRON

http://www.cumuleo.be

(Die site geeft weer wat het Rekenhof zegt op basis van de formulieren die de mandatarissen zelf hebben ingevuld.)

UPDATE
SCHEPEN MARC LEMAITRE LAAT VIA FACEBOOK WETEN DAT ZIJN DRIE MANDATEN BIJ PARKO NIET BEZOLDIGD ZIJN.
HET REKENHOF ZEGT VAN WEL. EN DE SITE “CUMULEO” GEEFT DIT OOK ZO WEER.

Mandatenlijst van Kortrijkse politiekers voor het jaar 2013 (1)

zaterdag 16/08/2014

In de eerste editie van het Belgische Staatsblad van 11 augustus is de lijst van mandaten, beroepen en ambten verschenen van politici en andere personen die daartoe aangifteplichtig zijn. 1012 bladzijden. Het gaat wel degelijk om het jaar 2013.

Om u allerlei moeite te besparen zal Kortrijkwatcher voor de trouwe lezers de aangiften opzoeken van onze burgemeester en schepenen.

Weet nu al dat schepen Rudolphe Scherpereel (N-VA) bij deze categorie van raadsleden de recordhouder is inzake het totaal aantal mandaten (15, plus nog één beroep). Hij wordt gevolgd door Bert Herrewijn (SP.A) met 13 mandaten.

Hierna komen in dalende volgorde:

Philippe De Coene (SP.A – 11)
An Vandersteene (N-VA – 10)
Koen Byttebier (VLD – 8)
Marc Lemaitre (SP.A – 7)
Wout Maddens (VLD – 5)
Vincent Van Quickenborne (VLD- 4)
Catherine Waelkens (N-VA – 3)

Nu wil u zeker nog weten wie het meeste bezoldigde mandaten in de wacht sleepte?
Dat is niemand minder dan SP.A-schepen Marc Lemaitre met 6 betaalde mandaten. Een andere socialist zoals Bert Herrewijn heeft er 5. En schepen Koen Byttebier van de VLD: 4.
Maar hier moeten we even opletten. Zo’n “gewoon” raadslid als Axel Weydts (ook van de SP.A) heeft niet minder dan 9 betaalde mandaten!!

P.S.
Een betere bron dan het B.S. om de mandatenlijsten te raadplegen is www.cumuleo.be.

(Wordt vervolgd.)

Er komt een heus “kerkenplan”

vrijdag 15/08/2014

Schepen van Financiën Catherine Waelkens (N-VA) – tevens bevoegd voor kerkfabrieken – bewijst maar weer eens dat zij een harde tante is.
Zij voert nu iets in het schild waar voormalig (op religieus gebied) tamelijk progressieve schepen Jean de Bethune (CD&V) nochtans nog voor terugschrok.

Schepen Waelkens wil namelijk een studiebureau aanstellen dat zal overgaan tot een inventarisering én categorisering van alle kerkgebouwen en andere panden (bijvoorbeeld kapellen) op Kortrijks grondgebied die op een of andere manier al of niet min of meer gebruikt worden voor de eredienst.
De categorisering stoelt op acht parameters, waarbij ongetwijfeld de criteria erfgoedwaarde, polyvalentie, onderhouds- en investeringskosten het meest zullen in het oog springen en ongetwijfeld de ouderlingen van de 21 kerkfabrieken zullen op stang jagen. Zéér nerveus maken. (Uitzonderlijke missen uitlokken.)

Want die studie moet in een tweede fase uiteindelijk leiden tot een “kerkenplan” dat drastisch zal concluderen welke gebouwen hun huidige bestemming kunnen behouden, of in aanmerking kunnen komen voor een nevenbestemming, een herbestemming of nuttig zijn voor de sloop.
Gedurfd anti-clericaal plan zeg ! In Kortrijk nog wel, vanouds aangezien als een kalotebastion.
Met ook implicaties voor de gemeentefinanciën (toelagen aan kerkfabrieken, restauratiepremies, doorgeefleningen) en daar is het de schepen van Financiën uiteraard om te doen, natuurlijk.

Voor de studie is maximaal 30.000 euro voorzien.

P.S.
Indertijd aanzag toenmalig schepen Jean de Bethune al de Onze-Lieve-Vrouwkerk als een toekomstig groot museum. Wat een schitterend idee. Geen Broelmuseum meer nodig.

OCMW richt voedselhulpteam op (2)

dinsdag 12/08/2014

Het project draagt de naam FOOD ACT en gaat over de oprichting van een voedselhulpnetwerk dat instaat voor de recuperatie van voedseloverschotten, rechtstreeks bij de producenten (bijv. boeren, voedselbedrijven).
Het Kortrijkse OCMW-voedselhulpteam zal zich evenwel uitsluitend richten op de ophaling en levering van overtollige tuinproducten. (Uw sla bijv. is dit keer niet slapjes uitgevallen en je hebt er de buik van vol.) De ploeg zal daarnaast nog kleine, eenvoudige taken uitvoeren op vlak van aanleg, onderhoud en oogsten van tuinen.

Voor de logistieke organisatie van dit alles zal het OCMW 8 werkervaringsplaatsen creëren voor zgn. leerwerknemers “met een arbeidszorgprofiel”. Die mensen hebben namelijk nood aan laagdrempelige trajecten met eenvoudig uit te voeren taken.

Het totale projectbudget voor FOOD ACT bedraagt 77.613 euro, maar is voor 80 procent gefinancierd door de POD Maatschappelijke Integratie.
Die subsidie van 53.534 euro zal het OCMW aanwenden voor:
- een projectmedewerker/technisch begeleider;
- de aanschaf van koelboxen;
- de afschrijving van een tweedehandsbestelwagen (over 1 jaar is dat 1.500 euro) en de belettering ervan;
- communicatie en disseminatie.

De overige OCMW-cofinanciering van 20 procent (24.079 euro) gaat naar:
- de (bestaande) loonkost van begeleiders van de leerwerknemers:
- de (bestaande) loonkost van de projectbegeleider;
- de aanschaf van een tweedehandsbestelwagen (ca. 7.500 euro – hiervoor is een budgetwijziging nodig).

Beste lezers, kijk maar uit naar een krakkemikkige bestelwagen met de letters “FOOD ACT“.
Nodig de begeleiders uit om (gratis) iets laagdrempelig te doen in uw tuin en geef het team dan al uw overtollige noten en peren. Pluk ze niet zelf !

0CMW richt voedselhulpteam op (1)

zondag 10/08/2014

Alweer goed nieuws dat onze lokale pers nooit bereikt…
Later wel op kortrijkwatcher…

Er komt een kwetsbare glasvezelkabel onder de Leie

maandag 04/08/2014

Het OCMW is momenteel verbonden met stad Kortrijk via een kabel die vasthangt aan de Leiebrug. Men plant nu een gestuurde boring onder de Leie via het erfgoed naar de Budasccoop, en van de Budascoop richting parking Broel.

Stad en OCMW en Parko kunnen mee hun kabels onderbrengen in de buizen. De kostprijs wordt gedeeld: 10.000 euro per organisatie.
De kabel ligt fysiek bloot.

De tien pure gemeentebelastingen met de hoogste opbrengsten

zaterdag 02/08/2014

Het staat allemaal niet in de gezetten. Hier wel.

De zgn.“aanvullende” belastingen” brengen natuurlijk het meest op.
Dit jaar 54,75 miljoen euro.  
Het gaat om de opcentiemen op de onroerende voorheffing (31,34 miljoen) en de aanvullende belastingen op de personenbelasting (22,20 miljoen).

Maar daarnaast heft Stad ook nog pure lokale gemeentebelastingen en/of retributies.   
33 in aantal, met een opbrengst van 8.741.403 euro. (In 2016 overschrijdt men de kaap van 9 miljoen.)

Parkeren:  3.357.569

Vuilniszakken:  1.400.000

Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk:  1.300.000

Bedrijfsvuil:  615.979

Afgifte van administratieve stukken:  329.478

Gebruik van openbaar domein:  387.537

Plaatsrecht kermissen:  271.922

Verblijfsbelasting (hotels):  200.000

Reclameborden:  158.721

Plaatsrecht markten:  144.046

Bouwproject DAM laat even op zich wachten

vrijdag 01/08/2014

Al in oktober 2011 besliste de OCMW-raad dat er aan de Dam 49-53 zeventien sociale huurappartementen zouden gebouwd en nog zes studio’s gerenoveerd. De bouwonderneming Verhelst uit Koekelare zou dit doen in 500 kalenderdagen voor 2,35 miljoen euro. Excl. BTW.
De werken startten op 4 juni 2012.
Het einde van de werken was voorzien op 31 mei 2014. Er zijn intussen al vier termijnverlengingen aan de hoofdondernemer toegekend. En nu nog is het gebouw niet volledig wind- en waterdicht.
De aannemers voor de percelen HVAC, elektriciteit en lift vragen nu terecht om een termijnverlenging van 122 kalenderdagen.
Krijgt de hoofdaannemer nu een boete?

Nog één kabinetsattaché meer

maandag 28/07/2014

“Gelet op de omvang van zijn bevoegdheden” krijgt SP.a-schepen  Philippe De Coene er sinds juli nog een kabinetschef bij. Dit verbaast onze redactie om meerdere redenen.

Hij nam niet meer deel aan de recente Vlaamse verkiezingen om zich volledig te kunnen toeleggen op zijn schepenambt.  De Coene is geen Vlaams parlementslid meer;  zijn werkdruk is uit de aard der zaak verlaagd.

Bij het begin van de legislatuur ging de schepen er via een persbericht nog wel uiterst prat op dat hij met de twee andere schepenen van zijn partij (Marc Lemaitre en Bert Herrewyn) slechts drie kabinetsleden zou in dienst nemen. Me dunkt zijn het er nu vijf:  twee attachés, twee deskundigen en één administratief medewerker.

De schepen nam die beslissing mede om te illustreren dat het menens was met de bezuinigingspolitiek van de nieuwe tripartite.

De kabinetsformatie bestaat nu uit 1 kabinetschef (bij de burgemeester), 5 attachés, 6 deskundigen, 2,5 medewerkers en 1  chauffeur. Totaal : 15,5.  
Vroeger was overeengekomen dat er maximaal 14,5 kabinetsleden zouden aangesteld worden.

De totale bruto-loonkost van alle kabinetsmedewerkers mag u gerust op méér dan twee miljoen euro schatten. De jaarlijkse loonkost van de nieuwe attaché (A-niveau) zou ongeveer 75.000 euro of 61.000 euro bedragen, naargelang de bron die men raadpleegt. Maar die loonkost zal worden gedragen door het OCMW !

(Schepen De Coene is ook nog OCMW-voorzitter en tevens voorzitter van de Raad van Bestuur van het AZ Groeninge.)