Dalende en stijgende criminaliteitscijfers in 2013 (2)

vrijdag 18/04/2014

In onze ‘embedded press’ kon u tot op heden (nog eergisteren zelfs) enkel lezen dat de criminaliteitscijfers in de politiezone VLAS in het jaar 2013 fors (drastisch) zijn gedaald.
Het is de burgemeester die het zegt. Dan is dat juist.
En dit in toepassing van wat Moslims als ‘taqiyya’ beschouwen: het recht om zuinig om te springen met de waarheid.
Hierna in primeur wat meer cijfermatige details voor de gehele politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede.
Vooral bij misdrijven tegen de eigendom doen zich afnames voor. En zoals in een vorig stuk alhier is betoogd is ook in 2012 het aantal geregistreerde misdrijven met 6 procent gedaald. En voor sommige criminele feiten waren de cijfers in 2010 gunstiger dan in 2013 het geval is. Zonder cameratoezicht op openbaar domein.

Misdrijven tegen de eigendom van 5151 (in 2012) naar 4503 (in 2013) (Min 13 procent.)

Hier doet zich enkel een stijging voor bij het aantal (aangegeven) fietsdiefstallen: van 858 naar 891. (Niettegenstaande al die camera’s.)
Woninginbraken: van 457 naar 387 (maar dus in 2010 slechts 263).
Diefstallen uit of aan auto’s: 404 > 230
Autodiefstallen: 63 > 46
Motodiefstallen/ 10 > 4
Bromfietsdiefstallen: 65 > 47
Winkeldiefstallen: 399 > 362
Zakkenrollerij: 160 > 144
Handtasroof: 12 < 13

Misdrijven tegen de persoon/gezin van 1010 naar 1072 (Plus 6 procent.)

Verkrachting: 24 < 30
Aanrandingen van de eerbaarheid met geweld: 23 > 12
Aanrandingen van de eerbaarheid zonder geweld: 10 < 13
Openbare zedenschennis: 23 < 21
Slagen en verwondingen binnen het gezin: 180 = 180
Slagen en verwondingen buiten het gezin: 396 > 389

Openbare orde en veiligheid van 355 naar 390 (Plus 10 procent.)

Bedreigingen: 185 < 211
Weerspannigheid: 41 < 59
Valse munt: 28 < 40
Valsheid in geschrifte: 30 > 27
Aanmatiging: 33 > 22
Criminele organisatie: 18 > 10

Overtredingen lokaal politiereglement van 261 naar 267 (Plus 2 procent.)
Het gaat hier om GAS-inbreuken vastgesteld door politie.
De drie meest voorkomende:
- wildplassen: 72
- sluikstorten: 28
- hondepoep: 27

Gemengde inbreuken
Het gaat om misdrijven die via GAS zijn gesanctioneerd.
De belangrijkste dan:
- winkeldiefstallen: 292
- beschadigingen: 97
- beledigingen: 20
- nachtlawaai: 20

Bijzondere wetten van 1809 naar 1849 (Plus 2 procent.)

Drugs: 390 > 367
Dronkenschap en alcohol: 284 < 338
Vreemdelingenwetgeving: 327 > 261
Wapens en springstoffen: 35 > 21
Milieu: 80 > 58

Criminaliteitscijfers van het jaar 2013 – met enkele stijgingen dan (1)

woensdag 16/04/2014

Al in januari van dit jaar 2014 pakte de burgemeester Asap uit met enkele zorgvuldig geselecteerde criminaliteitscijfers over het jaar 2013 in de politiezone VLAS. Hij had het daarbij simpelweg uitsluitend over die enkele in aantal dalende misdrijven. En zo kon onze lokale ‘embedded press’ alweer uitpakken met koppen als “harde aanpak loont”, of “criminaliteit fors gedaald”. De burgemeester vond dat maatregelen zoals nieuwe toezichtcamera’s op straat en ook meer blauw op straat (??) “al onmiddellijk vruchten hebben opgeleverd”. Bon.
En die persejongens dan maar noteren van jewelste. Schrijven en schrijven maar. Nota’s van Asap afschrijven. Kop naar beneden. Geen vragen.

Bon. Het aantal misdrijven in 2013 ten opzichte van 2012 is gedaald met 6 procent: van 8.588 naar 8.081.
Maar dat was in 2012 (dus onder het oude CD&V-VLD bestuur) ook al het geval. Ook toen zagen we een daling van precies 6 procent: van 9.109 (2011) naar 8.563 (2012).
(Let intussen even op het feit dat de cijfers voor 2012 verschillend zijn volgens de bron die men raadpleegt. Het ene cijfer van 2012 komt van de website van PZ VLAS, en het andere kreeg de politieraad te horen.)
Voorts is het zo dat voor bepaalde “criminele figuren” de cijfers van het jaar 2010 bijvoorbeeld gunstiger zijn dan die van 2013. Het totaal aantal geregistreerde criminele feiten bedroeg toen 7.949. Bijvoorbeeld.

We zijn nu al half april 2014, en de volledige “criminaliteitbeeldanalyse 2013″ is nog altijd niet gepubliceerd op de website van de politiezone.
Kortrijkwatcher geeft onze lezers dan maar in primeur wat cijfermateriaal. (De reguliere pers mag die gerust overnemen.)

Totaalbeeld
Voor geheel de zone gaat het dus van 8.588 feiten in 2012 naar 8.081 in 2013. (Min 6 procent.)
Lendelede: van 153 naar 131 (-14 %)
Kuurne: van 633 naar 523 (-17 %)
Kortrijk: van 7.802 naar 7.427 (-5 %)

Criminaliteitsgraad
(De verhouding tussen het totaal aantal feiten tegenover het aantal inwoners.)
Van 7,6 procent naar 7,2 procent. (Vgl. met het jaar 2010: 7,1 procent.)

Criminaliteitsdichtheid
(De verhouding van het aantal feiten tegenover de oppervlakte van de zone in km².)
Van 6,9 naar 6,5 procent. (Vgl. met 2010: 6,4 procent.)

Misdrijven tegen de eigendom
Van 5.151 naar 4.503. Een afname van 13 procent. (Vgl. 2010: 4.854.)

Misdrijven tegen de persoon en gezin
Van 1.010 naar 1.072. Dit is een stijging van 6 procent.

Openbare orde en veiligheid
Van 355 naar 390. Een stijging van 10 procent.

Overtredingen van bijzondere wetten
(Het gaat hier om drugs, dronkenschap, vreemdelingenwetgeving, wapenbezit, milieu.)
Van 1.809 naar 1.849. Een stijging van 2 procent.

Overtredingen van lokaal politiereglement
(Het gaat hier eigenlijk om GAS-inbreuken door de politie geregistreerd.)
Van 261 naar 267. Een stijging van 2 procent.

In een volgend stuk krijgen onze trouwe lezers wat meer details bij de diverse klassen van criminele feiten.

Nieuwe toelagen zonder budgetwijziging

maandag 14/04/2014

Op 7 april laatstleden is in de gemeenteraad een eerste budgetwijziging 2014 goedgekeurd. De schriftelijke toelichting voor de meer geïnteresseerde raadsleden vermeldde al weken tevoren dat de lijst van nominatieve toelagen “budgetneutraal” was gebleven. Dat wil zeggen dat er in de nieuwe begroting geen bijkomende toelagen waren voorzien voor eventueel nieuwe instanties.
Een flagrante leugen die evenwel alweer onze embedded press alweer niet heeft gehaald.

Zoals hier al eerder is verteld, krijgt de vzw Unie der Zorgelozen (een sociaal-artistiek gezelschap) een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro. Met daarnaast nog een jaartoelage van 14.000 euro. Volgens een recente samenwerkingsovereenkomst van Stad met de vzw kan een eerste schijf van 335.000 euro al volgende maand mei worden uitgekeerd, afhankelijk van de stand van zaken bij de renovatie van de Scala.
Zo’n volstrekt nieuwe toelage moet natuurlijk opgenomen worden als onderdeel van een budgetwijziging. Dat is dus niet gebeurd.

De vzw BIK-Leiaarde (een heel schimmige organisatie die niemand kent, – doet iets met Etnisch Culturele Minderheden in Kortrijk) krijgt nu ook voor de periode 2014-2016 een financiële ondersteuning. 50.000 euro per jaar. Ook dat bedrag is nergens te vinden in de (nieuwe) nominatieve lijst van toelagen voor 2014.

De vraag is dan of die toelagen wel kunnen worden uitgekeerd, zonder dat die posten voorzien zijn in de stadsbegroting van dit jaar.
Natuurlijk niet. Tenzij het schepencollege maar weer eens onze financieel beheerder (Johan Vanhoutte) en onze stadsecretaris (Geert Hillaert) gaat “overrulen”.
Dat is al een keer gebeurd (zie de KW alhier van 22 maart 2013). Het schepencollege wou toen een niet-verplichte (facultatieve) uitgave laten verrichten terwijl er nog niet eens een begroting was opgemaakt. Johan Vanhoute weigerde toen om een visum te verlenen voor die verbintenis, terwijl op zijn beurt Geert Hillaert weigerde om de betalingsopdracht te ondertekenen.
Het schepencollege heeft dan maar de overrulingsprocedure toegepast: zelf – op eigen verantwoordelijkheid – het bevel gegeven tot betaalbaarstelling.

Taqiyya

Dat er bij die eerste budgetwijziging 2014 totaal geen rekening is gehouden met de aanbevelingen en voorstellen tot wijziging van bepaalde bedragen van de toezichthoudende overheid, was alweer geen issue voor onze lokale perse. Ook het feit dat zelfs het bestaan van die brief van de gouverneur (onze eigenste Kortrijkse Carl) door de schepen van Financiën en de burgemeester is verzwegen voor de raadsleden raakte niet in de openbaarheid.
We gaan dit soort van gedrag voortaan bestempelen als “taqiyya”. Dat is een term uit het islamitisch recht waarbij moslims van oordeel zijn dat men in bepaalde omstandigheden het recht heeft om “zuinig te zijn met de waarheid”.

Een wel heel nieuwsoortige financiële goocheltruc

zaterdag 12/04/2014

In de laatste gemeenteraad (7 april) is eindelijk officieel beslist dat Stad een investeringssubsidie van niet minder dan 670.000 euro zal schenken aan de vzw Unie der Zorgelozen voor de renovatie van de oude dans- en feestzaal Scala in de Pluimstraat. In deze barre bezuinigingstijden (met drie nieuwe belastingen) kan het toekennen van zo een immense toelage in vele bevolkingskringen of -lagen rekenen op nogal wat verbazing.

Heeft Stad nu plots geld in overvloed?
Het is een wonderlijk verhaal.
Het OCMW-bestuur (met als voorzitter schepen Philippe De Coene) heeft nu pas ontdekt dat de OCMW-jaarrekening van 2004 (u leest goed) een heel positief resultaat vertoonde, een zodanig batig saldo dat men er toen zelfs even kon aan denken om de gemeentelijke bijdrage te verlagen. Maar neen. Stad gaf tien jaar geleden aan het OCMW de toestemming om 994.857 euro te behouden om daarmee investeringssubsidies te verlenen aan een aantal sociale projecten. En ook nu pas heeft men tevens ontdekt dat dit bedrag tot op heden nergens voor is aangewend!

Dus heeft de OCMW-raad in zitting van 20 februari laatstleden beslist om 670.000 euro terug te betalen aan stad, mits een doorstorting in twee schijven van telkens 335.000 euro in maart van dit jaar en in maart van volgend jaar. Op zijn beurt heeft de gemeenteraad (zitting van deze maand dus) beslist om dat bedrag dan door te storten aan de vzw Unie Der Zorgelozen, nu in drie schijven, vermoedelijk en ten vroegste in mei van dit jaar en voorts in maart en september 2015.

In de rand van dit stuk passen wellicht nog enkele vragen.
- Wat zal het OCMW (of de stad, in hoofde van schepen De Coene?) nog doen met wat er overblijft van die wonderlijke 994.857 euro overschot uit het jaar 2004?
- Het budget voor het project “renovatie en nieuwbouw van de Scala” wordt geraamd op 1,4 miljoen euro. Bij ons weten heeft de vzw Unie der Zorgelozen voor die werken al 688.000 euro aan subsidies gekregen van het Vlaams Fonds voor Culturele Infrastructuur en stelt de provincie 100.000 euro ter beschikking. Er is ook nog ergens een gift geweest van de Nationale Loterij. Met de stadstoelage er bij opgeteld ziet het er toch naar uit dat de financiering van het project min of meer rond is, zonder veel inbreng van de vzw zelf.
Nochtans voert de Unie van de volstrekte Zorgelozen dezer dagen een waarlijk professionele en uitgebreide fundraisingcampagne om het project mede te bekostigen. En men rekent tevens op veel kosteloos vrijwilligerswerk.

Schepencollege houdt brief van gouverneur achter voor de gemeenteraad

woensdag 09/04/2014

Op 28 februari laatstleden liep er in het stadhuis een brief binnen vanwege de gouverneur met een aantal aanbevelingen en vaststellingen omtrent het budget 2014 en de meerjarenplanning 2014-2019.
De toezichthoudende overheid (in casu hier de gouverneur) maakt eerste een aantal eerder redactionele bemerkingen, maar vraagt daarna ook uitdrukkelijk om een aanpassing van de gecumuleerde budgettaire resultaten en de bijhorende schuldimplicaties.

De gouverneur stelt namelijk vast dat het schepencollege geen rekening heeft gehouden met overboekingen vanuit de reservefondsen in de begroting 2013. Men verloor hierdoor een positief effect van meer dan 19 miljoen euro uit het oog. De jaarlijkse lasten van leningen moeten daarom herzien. In die brief dd. 27 februari geeft de gouverneur nog een cijfermatige tabel mee voor de jaren 2013 tot en met 2019 en concludeert dan dat voor de periode 2014-2019 de op te nemen leningen verminderen van 118.300.000 naar 86.001.965 euro.

De missive van de gouverneur eindigt met de uitdrukkelijke wens om bij een volgende budgetwijziging het resultaat te herzien en overeenkomstig aan te passen.

Intussen is er dus afgelopen maandag 7 april zo’n eerste budgetwijziging goedgekeurd in de gemeenteraad.
Zonder dat is voldaan aan ook maar één bemerking van de toezichthoudende overheid. Zonder enige aanpassing van de evolutie van de financiële schulden.
De brief van de gouverneur is zelfs op geen enkel moment ter sprake gebracht, noch door de (N-VA-)schepen van Financiën Catherine Waelkens, noch door de burgemeester.

Achterhouden van cruciale informatie voor een gemeenteraad is een politieke doodzonde.
In een democratie die naam waardig zou men zich bij zo’n grove fout (een vorm van misleiding) ernstig beraden over de positie van de verantwoordelijke schepen. Jammer dat er in een gemeenteraad geen motie van wantrouwen kan ingediend.

P.S.
Het is een raadsel waarom het schepencollege pas in zitting van 24 maart kennis nam van die brief.

Een voorlopige berekening van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (3)

zondag 06/04/2014

Dat valt eigenlijk nog mee, in vergelijking met vroegere ramingen. We komen aan 6,5 miljoen euro.
Nauwkeurig: 6.558.586 euro.
In dit bedrag is wel nog geen rekening gehouden met de erelonen (11 procent) voor de architecten (NoA) en de scenografen (MADOC).
Ook niet met de kosten voor de luiken “grafiek” en “research en redactie” noch met kosten voor het communicatiebureau.
Het wordt dus zeker – alles bijeen gerekend – minstens 7 miljoen euro.

Wat zit er wel in deze totaalsom van 6,5 miljoen?
- Voorbereidende werken, plus verbouwing en afwerking (loten 1 tot 5): 3.387.174 euro.
- Museale inrichting (loten 6 tot 9): 843.897 euro.
- Andere inrichtingen (loten 10 tot 12): 168.361 euro.
- Erfpacht: 2.034.050 euro.
- Museumplein: 55.000 euro.

Over mogelijke subsidies en deelnemingen hebben we het nog een andere keer.
Men hoopt op 3,6 miljoen, de opbrengst van de verkoop van het vroegere vlasmuseum (die 1 miljoen) inbegrepen.

Over de evolutie van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (2)

zaterdag 05/04/2014

In de begrotingswijziging 2014 zijn nu de loten 6 tot en met 12 afzonderlijk cijfermatig gebudgetteerd. In 2013 was dat niet geval.
Zo kunnen we al wat beter de totale kostprijs van de verbouwing van het Euroshoppand en de inrichting ervan inschatten. De loten 1 tot 5 zijn effectief gegund zodat we van die werken de werkelijke prijs kennen. We geven die inclusief BTW. Het is natuurlijk zeer goed mogelijk dat bij de oplevering van de werken blijkt dat er zich bijkomende kosten hebben voorgedaan.

Lot 1: ruwbouw
1.308.424 euro. (Firma Bouw en Renovatie uit Rekkem.)

Lot 2: afwerking
808.171 euro.

Lot 3: HVAC (heating, ventilation, air conditioning) en sanitair
747.737 euro. (NV Vandewalle uit Jabbeke)
De raming was veel hoger: 1.002.079 euro.

Lot 4: lift
43.439 euro. (Cosmolift uit Gent-Zwijnaarde.)
Ook hier was de raming hoger: 64.825 euro.

Lot 5: elektrische installatie
479.403 euro. (Electro Enterprise uit Gullegem.)
Raming was weer merkelijk hoger: 618.399 euro.

Lot 6: constructies
Niet minder dan 428.100 ingeschreven in het nieuwe stadbudget 2014.
De oorspronkelijke raming in december vorig jaar was opmerkelijk lager: 217.800 euro.
Met “constructies” bedoelt men van alles: museaal meubilair, sokkels, doc-elementen, rekwisieten, schilderwerken, belettering.

Lot 7: multimedia
Geraamd op 220.443 euro.

Lot 8: audiovisuele creaties
Geraamd op 183.254 euro.

Lot 9: soclage
Geraamd op 12.100 euro
Het gaat hier om het exposeren van de collectiestukken.

Lot 10: vast meubilair
Geraamd op 141.728 euro.

Lot 11: los meubilair
Geraamd op 14.533 euro.

Lot 12: gordijnen en zonnewering
Geraamd op 12.100 euro.

ZO.

Over de evolutie van de kostprijs van het nieuwe vlasmuseum aan de Leie (1)

donderdag 03/04/2014

Vele jaren geleden gewaagde het voorontwerp van de aangezochte ontwerper (NoA.architecten uit Brussel) van een totale kostprijs van zowat 6,04 miljoen euro, inclusief BTW en erelonen. Het toenmalige bestuur (schepen Jean de Bethune) was daar danig van geschrokken en vroeg om wat wijzigingen aan het ontwerp en opteerde voor een “gefaseerde uitvoering” van de werken. Dat wil zeggen dat men er voor koos om bepaalde zaken (nog) niet te doen. En zo bracht men de prijs voor de verbouwing en inrichting van het Euroshoppand tot museum op 5,04 miljoen.

We maken nu een sprong in de tijd.
In oktober vorig jaar boog de nieuwe coalitie zich weer een over een nieuwe raming van de kosten.
Voor de loten 1 tot 11 (verbouwing en inrichting, waarover later meer) kwam men op een totaal van 3,54 miljoen. Met BTW en erelonen en nutsaansluitingen erbij liep het bedrag op tot een algemeen totaal van 4,78 miljoen euro. Dat is dus onder het bedrag dat in de begroting van 2013 was voorzien, namelijk 5,05 miljoen.
Verwachte toelage van 2,21 miljoen. Gemeentelijk aandeel dus: 2,83 miljoen

Nu een klein sprongetje in de tijd.
In december vorig jaar kreeg het bestuur een nieuw lijstje van kostenramingen.
En dit keer was men de erfpacht die (cash) werd betaald niet vergeten.
De kostenraming werd dus al wat juister en nauwkeuriger:
- erfpacht: 2.034.050 euro
- erelonen: 524.482 euro (voorheen: 389.851 euro)
- museale inrichting: 638.578 euro
- verbouwing en algemene inrichting: 3.997.442 euro.
Totaal: 7.194.552 euro.

Nochtans.
Ook dit lijstje is onvolledig.
- Men vergeet de kosten voor de omgevingsaanleg (museumplein). Die zullen waarschijnlijk 55.000 euro bedragen.
- En de kosten voor de voorbereidende ontmantelingswerken: 70.104, 98 euro.
- En de honoraria voor het luik “grafiek” en het luik “research en redactie”.
- En de erelonen voor het bureau “communicatie”.

Komende maandag is er een eerste budgetwijziging 2014 geagendeerd op de gemeenteraad.
Omdat bepaalde werken in 2013 nog niet waren gegund moeten die (geraamde) uitgaven (voor de loten 6 tot en met 12) nu opnieuw en gedetailleerd ingeschreven worden in het budget 2014. En zo weten we weer meer.
Wordt vervolgd.

P.S.
Er zijn ook ontvangsten: toelagen van andere overheden, van het stadsvernieuwingsfonds. En de verkoop van het oude vlasmuseum moet 1 miljoen euro opbrengen.
Daarover ook later meer.

Een regelrechte innovatie in de aankooppolitiek van stad !

woensdag 02/04/2014

Groot-Kortrijk telt 730 bloembakken (van verschillende types) in de straten en die hebben weer eens potgrond nodig. In totaal 150 m³.
Het moet wel gaan om kwaliteitsvolle potgrond, met basisbemesting en organische materialen zoals kokosvezels en compost. En het turf mag niet gewonnen worden in natuurgebieden, omwille van duurzaamheidsoverwegingen. (Dit maakt dat al dat turf moet aangesleept vanuit verre landen, bijv. de Baltische staten. Milieuvervuiling is het gevolg.)

Het stadsbestuur koos voor de gunning van de aankoop voor een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en nodigde hierbij vier firma’s uit. Er liepen twee offertes binnen.
De firma DCM uit Grobbendonk kwam met de laagste prijsbieding: 45,38 euro per m³ (excl. BTW). Totale prijs mét BTW 8.236 euro.
De BVBA Braecke uit Oostrozebeke bood 52,38 euro aan per m³. Totaal mét BTW: 9.548 euro.

Bij een onderhandelingsprocedure moet een overheid niet noodzakelijk de aankoop gunnen aan de laagste inschrijver. Maar de schepen van milieu stond blijkbaar toch wel voor een moeilijke keuze. Immers, twee jaar geleden ging de opdracht naar de firma uit Oostrozebeke en de groendienst was toen heel tevreden over de kwaliteit van de geleverde potgrond.
Het schepencollege heeft dan maar een salomonsoordeel geveld. Een ware innovatie in de aankooppolitiek van ons stadsbestuur.
Beide firma’s mogen elk 75 m³ leveren!

Doe zaken met de stad !

maandag 31/03/2014

Vorige week (26 maart) ontving het stadsbestuur onder instigatie van UNIZO (schepen Scherpereel is nog altijd bestuurslid) bijna 200 ondernemers van allerlei slag die zich geroepen voelden om zich in te schrijven als
- aannemer van werken,
- leverancier van producten,
- of dienstverlener voor de stad, en eventueel voor partners zoals het OCMW.
Zij kregen van een jurist en van de schepen van economie toelichting bij de wet op de overheidsopdrachten en informatie over de aankooppolitiek van de stad.

Nu een woordje over de heersende aankooppolitiek, ter stede, NU.

Het zou ons ten zeerste verbazen indien de aanwezigen inzage hebben gekregen van een nogal scherpe brief die het schepencollege zowat midden december vorig jaar ontving vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Besturen, – dienst Financiën.

De administratie van dat Agentschap heeft blijkbaar onderzoek gedaan naar de financiële verrichtingen van stad in het kader van projecten die zijn gefinancierd met gelden van het Vlaams Stedenfonds.
Welnu, de Brusselse administratie is ronduit verbolgen over het feit dat bepaalde opdrachten steeds verleend worden aan dezelfde firma’s.

Heilig principe

Het Agentschap herinnert onze schepenen in strenge bewoordingen aan regels uit de de wet op de overheidsopdrachten waarbij men een heilig principe hanteert, met name dat van de verplichte medededinging bij alle mogelijke gunningswijzen. Ook als het gaat om relatief kleine opdrachten van dagelijks bestuur, ook als men werkt met een onderhandelingsprocedure.

Tja.
Het zou goed zijn als er voortaan enkele raadsleden de moed zouden vinden om beurtelings en systematisch de lijst van bestelbons en aanrekeningen in te kijken.
Naar verluidt waren er op die infovergadering van UNIZO bijvoorbeeld architecten aanwezig, en projectontwikkelaars, IT-leveranciers, ondernemers in voedingswaren, tuinaannemers, projectontwikkelaars, enz. Bij de redactie van kortrijkwatcher circuleren er namen van firma’s die daar vermoedelijk – of haast zeker – NIET aanwezig waren. Gewoon omdat ze al vele jaren om een of andere reden een monopoliepositie bezitten bij de toewijzing van bepaalde opdrachten.
Het totaal niet nuttig vonden om zich die avond in het stadhuis te vertonen.

Stad en OCMW bijvoorbeeld werken graag met raamcontracten die soms een looptijd hebben van vijf jaar. Nieuwe, potentiële leveranciers van IT-materiaal, van voedingswaren, bedden, WC- en ander papier (bijvoorbeeld) maken daarom voor vele jaren geen schijn van kans om een overheidsopdracht van Kortrijk in de wacht te slepen.
Zou de schepen van economie die avond van 26 maart dat allemaal verteld hebben?

Neem nu dat wonderlijke verhaal over de mislukte gezamenlijke aankoop van briefpapier en enveloppen. Het OCMW wil niet meer meedoen. Stad had na een eerste mislukte procedure (men wou voor diverse percelen slechts één leverancier in aanmerking nemen) zijn toevlucht genomen tot een onderhandelingsprocedure.
Hierbij is jammerlijk genoeg de huidige papierleverancier van het OCMW over het hoofd gezien. En het OCMW-bestuur wil nu ook absoluut te weten komen waarom er van de zeven aangeschreven drukkerijen slechts één een offerte ingediend. Overigens met een immens hogere prijs dan initieel was geraamd.

Er zijn nog manieren waarbij op een systematische wijze het concurrentiebeginsel kan worden vermeden.
Zo heeft Leiedal alweer kunnen bedingen dat voor bepaalde materies (nu acht) de intercommunale een volstrekt exclusieve dienstverlener is.
Ambtenaren hebben daar van oudsher inhoudelijk en juridische bezwaren tegen, maar het valt nog te bezien of de voorzitter van Leiedal (die tegelijk schepen is) daar zal in meestappen. (Algemene Vergadering op 27 mei.)

Wat waren de aanwezigen op die UNIZ0-vergadering toch brave naïevelingen!
Stad Kortrijk maakt nogal eens gebruik van het beruchte art.26 van de wet op de overheidsopdrachten. Aanvullende werken of herhalingen van soortgelijke werken gaan dan weer steevast naar de oorspronkelijke aannemer. Idem voor aanvullende leveringen (van dezelfde aard) of van uitbreidingen van leveringen. Idem voor voortgezette studies in bijvoorbeeld stadsinfrastuctuur. Secchi en Farrando krijgen hier al decennia en voor de rest van hun leven opdrachten voor stadsontwikkeling.

Weet u wat er ook helpt om nieuwe inschrijvers bij overheidsopdrachten uit te sluiten?
Als men bij de gunning tot de vaststelling kan komen dat een bepaalde kandidaat al heel wat kennis en ervaring heeft opgedaan bij gelijkaardige projecten, hier of elders. (Dat is vooral voor beginnende architecten, advocatenbureaus en startende bouwondernemingen een onoverkomelijke handicap.)

Tenslotte willen we bepaalde Kortrijkse ondernemers nog waarschuwen voor mogelijk al te optimistische gedachten over hun kansen om “stadsleverancier” te worden.

- Gemeentelijke VZW’s (bijv. Sportplus) en Autonome Gemeentebedrijven (bijv. SOK) zijn niet verplicht om het principe van de mededinging te volgen.
- Stad én OCMW hebben in “kleinere” – maar soms heel dure – opdrachten de gewoonte aangenomen om bij het gunnen van werken in de eerste plaats sociale overwegingen in acht te nemen. Leerwerkplaatsen krijgen dan de grootste kans. Voorbeeldje? Stad heeft nu het maaien van gras uitbesteed aan de “sociale economie”. Voor 314.600 euro. Per seizoen van 7 maanden.

P.S.
Bij de N-VA-schepenen speelt men nu met de gedachte om het begrip “stadsleverancier” in te voeren. Dat is alweer tegen de geest in van de wet op de overheidsopdrachten.